Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 4., 6., 15.nr.; 2004, 9., 18., 23.nr.; 2006, 9.nr.; 2009, 3., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 99.nr.; 2011, 112.nr.) šādus grozījumus:

1. 52.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Personu bagāžu un privātus sūtījumus, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, saskaņā ar Komisijas 2009.gada 5.marta regulu (EK) Nr. 206/2009 par dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Kopienā personīgam patēriņam un regulas (EK) Nr. 136/2004 grozīšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) kontrolē:

1) robežšķērsošanas vietās, kurās veic muitas kontroli, - Valsts ieņēmumu dienests;

2) robežšķērsošanas vietās, kurās muitas kontrole nav paredzēta, - Valsts robežsardze.";

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Labprātīgi nodotos un izņemtos dzīvnieku izcelsmes produktus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem aizliegts ievest Latvijā, iestādes uzglabā un nodod Pārtikas un veterinārajam dienestam iznīcināšanai atbilstoši Parlamenta un Padomes regulai Nr. 1069/2009.

(4) Robežšķērsošanas vietās, kurās veic muitas kontroli, mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar Parlamenta un Padomes (EK) 2003.gada 26.maija regulu Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas mājas (istabas) dzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes direktīvu 92/65/EEK, kontrolē Valsts ieņēmumu dienests.

(5) Robežšķērsošanas vietās, kurās muitas kontrole nav paredzēta, mājas (istabas) dzīvnieku nekomerciāla ievešana no trešajām valstīm ir aizliegta. Valsts robežsardzes amatpersona atsaka ieceļošanu personai, kas ieved mājas (istabas) dzīvnieku, informējot par tuvāko robežšķērsošanas vietu, kurā paredzēta muitas kontrole."

2. Izslēgt 54.3 panta 4.punktu.

3. Izslēgt 54.7 pantu.

Likums stājas spēkā 2012.gada 15.aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 8.martā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 28.martā

15.04.2012