Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.184

Rīgā 2012.gada 13.martā (prot. Nr.14 41.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 154.nr.; 2010, 162.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu nosaukumā un 1.punktā vārdu "komersantu" ar vārdiem "saimnieciskās darbības veicēju".

2. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Šo noteikumu izpratnē saimnieciskās darbības veicēji ir:

7.1. sīkās (mikro), mazās un vidējās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošo normatīvo aktu izpratnē;

7.2. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kuri atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 800/2008), 1.pielikumā minētajām definīcijām;

7.3. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji (komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi), kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un atbilst Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1857/2006) 1.panta 1.punktam."

3. Izteikt 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Saimnieciskās darbības veicēji var saņemt apgrozāmo līdzekļu aizdevumu vai investīciju aizdevumu, vai abus minētos aizdevumus kopā. Kopējā aizdevumu summa vienam šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajam saimnieciskās darbības veicējam nedrīkst pārsniegt 300 000 latu. Kopējā aizdevumu summa vienam šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajam saimnieciskās darbības veicējam nedrīkst pārsniegt 2 200 000 latu.

10. Aizdevumus nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam, ja:

10.1. tam ir nodokļu parādi (neattiecas uz gadījumiem, ja saimnieciskās darbības veicējs ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksas grafiku un pilda šīs vienošanās nosacījumus);

10.2. tas, iesniedzot pieteikumu šo noteikumu 14., 15. vai 22.punktā minētajam aizdevumam, atbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusam:

10.2.1. tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, aizdevuma ņēmējs atrodas sanācijas procesā vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

10.2.2. tam aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā - ceturtdaļu no pamatkapitāla;

10.2.3. tam nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā gandrīz noteikti novedīs saimnieciskās darbības veicēju līdz nespējai turpināt darbību;

10.2.4. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem tam uz aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienu ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu likmju celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība."

4. Papildināt noteikumus ar 11.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.15. elektroenerģija un siltumapgāde, izņemot gadījumu, ja projekta īstenošanu līdzfinansē Kohēzijas fonds."

5. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Šo noteikumu 11.6., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11., 11.13. un 11.14.apakšpunktā minētie nozaru ierobežojumi neattiecas uz aizdevumiem sīkajiem (mikro) un mazajiem saimnieciskās darbības veicējiem, ja aizdevumu kopējā summa vienam saimnieciskās darbības veicējam šo noteikumu ietvaros nepārsniedz 30 000 latu."

6. Izteikt 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14. Šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

14.1. apgrozāmo līdzekļu aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1998/2006);

14.2. apgrozāmos līdzekļus nepiešķir nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punkta "a", "b", "c" un "f" apakšpunktā, un darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punkta "d", "e" un "g" apakšpunktā.

15. Šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

15.1. apgrozāmo līdzekļu aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu Nr. 1535/2007 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2007.gada 21.decembris, Nr. L 337) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1535/2007);

15.2. apgrozāmos līdzekļus nepiešķir darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1535/2007 1.panta "a", "b" un "c" apakšpunktā."

7. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Piešķirot apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, vienam saimnieciskās darbības veicējam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt:

19.1. šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem - Komisijas regulas Nr. 1998/2006 2.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus;

19.2. šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem - Komisijas regulas Nr. 1535/2007 3.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus."

8. Izteikt 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"21. Šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

21.1. investīciju aizdevumus sniedz kā reģionālo atbalstu ieguldījumiem saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 12. un 13.panta nosacījumiem;

21.2. investīciju aizdevumus nepiešķir darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 2.punktā, nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 3.punktā;

21.3. kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 6. un 7.punkta nosacījumiem, investīciju aizdevumus nepiešķir.

22. Šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

22.1. investīciju aizdevumus sniedz kā atbalstu ieguldījumiem lauksaimniecības uzņēmumos saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1857/2006 4.pantu;

22.2. investīciju aizdevumus nepiešķir darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1857/2006 1.panta 2.punktā."

9. Aizstāt 25.1.apakšpunktā vārdu "komersanta" ar vārdiem "saimnieciskās darbības veicēja".

10. Izteikt 26. un 27.punktu šādā redakcijā:

"26. Nemateriālie ieguldījumi atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 12.panta 2.punktā noteiktajiem kritērijiem.

27. Investīciju aizdevuma maksimālais apmērs šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem ir 300 000 latu. Investīciju aizdevuma termiņš - līdz 10 gadiem."

11. Papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Investīciju aizdevuma maksimālais apmērs šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem ir 2 000 000 latu. Investīciju aizdevuma termiņš - līdz 10 gadiem."

12. Aizstāt 28.punktā vārdus "Saimnieciskās darbības veicējs" ar vārdiem un skaitļiem "Šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētie saimnieciskās darbības veicēji".

13. Papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Ja šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētie saimnieciskās darbības veicēji iegulda savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, un šis ieguldījums ir mazāks par 25 % no projekta kopējām izmaksām, tad saistību aizdevuma nodrošinājuma koeficients nepārsniedz 75 % un attiecīgais saimnieciskās darbības veicējs piesaista saimnieciskās darbības veicēja biedru, akcionāru vai dalībnieku galvojumus 100 % apmērā no aizdevuma apjoma."

14. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Piešķirot investīciju aizdevumus, atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt:

29.1. šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem - 15 %;

29.2. šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem - Komisijas regulas Nr. 1857/2006 4.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus."

15. Izteikt 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

"31. Subsīdijas ekvivalentu latos saimnieciskās darbības veicējiem aprēķina, faktiski samaksāto procentu summu atskaitot no procentu summas, kura jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi, kā arī riska likmi, kuras procentuālais apmērs tiek noteikts atbilstoši Hipotēku bankas izsniegtajam aizdevuma saņēmēja reitingam un piedāvātajam nodrošinājumam (bāzes un risku likmes publicētas Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta mājaslapā internetā).

32. Lai saņemtu atbalstu, saimnieciskās darbības veicējs Hipotēku bankā iesniedz šādu informāciju:

32.1. ja uz apgrozāmo līdzekļu aizdevumu pretendē šo noteikumu 7.1. vai 7.2.apakšpunktā minētais saimnieciskās darbības veicējs, - informāciju par jebkādu atbalstu, kas saņemts atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1998/2006, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

32.2. ja uz apgrozāmo līdzekļu aizdevumu pretendē šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētais saimnieciskās darbības veicējs, - informāciju par jebkādu atbalstu, kas saņemts atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1535/2007 iepriekšējo triju gadu laikā;

32.3. ja saimnieciskās darbības veicējs pretendē uz investīciju aizdevumu, - informāciju par saimnieciskās darbības veicēja iepriekš saņemto atbalstu sākotnējo ieguldījumu projektiem, kā arī informāciju par iesniegtajiem pieteikumiem par atbalsta saņemšanu sākotnējiem ieguldījumiem citu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros, par kuriem atbildīgā institūcija vēl nav pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu."

16. Aizstāt 35.punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 31.punktā noteikto atbalsta apmēru" ar vārdiem un skaitli "atbalsta apmēru, kas tiek aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 31.punktu".

17. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem."

Ministru prezidenta vietā -
labklājības ministre I.Viņķele

Ekonomikas ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis

28.03.2012