Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.189

Rīgā 2012.gada 20.martā (prot. Nr.16 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.307 "Akcīzes preču elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25.panta devīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.307 "Akcīzes preču elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 51./52.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Apstiprināts noliktavas turētājs iesniedz šādus ziņojumus:

5.1. Komisijas regulas Nr. 684/2009 3.panta 1.punktā noteikto ziņojumu (turpmāk - elektroniskais administratīvais dokuments);

5.2. Komisijas regulas Nr. 684/2009 4.panta 1.punktā noteikto ziņojumu (turpmāk - anulēšanas ziņojums);

5.3. Komisijas regulas Nr. 684/2009 5.panta 1.punktā noteikto ziņojumu (turpmāk - piegādes vietas maiņas ziņojums);

5.4. Komisijas regulas Nr. 684/2009 6.panta 1.punktā noteikto ziņojumu (turpmāk - sadalīšanas ziņojums);

5.5. Komisijas regulas Nr. 684/2009 7.pantā noteikto ziņojumu (turpmāk - saņemšanas apliecinājums);

5.6. brīdinājuma vai noraidīšanas ziņojumu;

5.7. paskaidrojuma ziņojumus."

2. Papildināt 6.punktu aiz vārdiem "piegādes vietas maiņas ziņojumu" ar vārdiem "sadalīšanas ziņojumu".

3. Aizstāt 7.punktā vārdus "un paskaidrojuma ziņojumus" ar vārdiem "paskaidrojuma ziņojumus un brīdinājuma vai noraidīšanas ziņojumu".

4. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Nosūtītājs vienotajā administratīvajā dokumentā katrai akcīzes precei, kas atbilst elektroniskajā administratīvajā dokumentā norādītajai akcīzes precei, norāda numuru (24 simboli), kurš sastāv no administratīvās atsauces koda (21 simbols) un atbilstošās akcīzes preces saraksta ieraksta īpaša atsauces numura (3 cipari). Ja ir piemērota šo noteikumu 30.punktā minētā atkāpšanās procedūra un vienotā administratīvā dokumenta iesniegšanas brīdī vēl nav iespējams iesniegt elektronisko administratīvo dokumentu saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu, vienotajā administratīvajā dokumentā katrai akcīzes precei, kas atbilst elektroniskā administratīvā dokumenta alternatīvajā dokumentā norādītajai akcīzes precei, norāda numuru (23 simboli), kurš sastāv no vietējās atsauces numura (20 simboli) un atbilstošās akcīzes preces saraksta ieraksta īpaša atsauces numura (3 cipari). Akcīzes preces, kurām noformēts viens elektroniskais administratīvais dokuments, var norādīt tikai vienā vienotajā administratīvajā dokumentā."

5. Aizstāt 24.punktā vārdus "nosūtītājs saņem ziņojumu" ar vārdiem "nosūtītājs saņem saņemšanas apliecinājumu, kurā ir informācija".

6. Papildināt noteikumus ar V1 nodaļu šādā redakcijā:

"V1. Naftas produktu sūtījuma sadalīšana

25.1 Ja tiek sūtīti naftas produkti, nosūtītājs var sadalīt sūtījumu vairākās daļās, kas paredzētas vairākiem jauniem akcīzes preču saņēmējiem vai piegādes vietām. Nosūtītājs iesniedz sadalīšanas ziņojumu, norādot tajā attiecīgā sadalāmā elektroniskā administratīvā dokumenta administratīvās atsauces kodu. Katrai sadalītā sūtījuma daļai piešķir jaunu vietējās atsauces numuru.

25.2 Sadalīšanas ziņojumā viena no jaunajām piegādes vietām var būt tā pati, kas norādīta sadalāmajā elektroniskajā administratīvajā dokumentā. Vienai sūtījuma daļai drīkst piemērot šo noteikumu 11.punktā minēto kārtību, ja tā bija piemērota sadalāmajā elektroniskajā administratīvajā dokumentā un ziņas par saņēmēju pirms sūtījuma sadalīšanas vēl nebija iesniegtas. Sadalīšanas ziņojumā norādīto akcīzes preču veids un kopīgais daudzums nedrīkst atšķirties no sadalāmajā elektroniskajā administratīvajā dokumentā norādītā akcīzes preču veida un daudzuma.

25.3 Ja nosūtītājs saņem saņemšanas apliecinājumu, kurā ir informācija, ka akcīzes preču saņēmējs ir atteicies no sūtījuma vai atsevišķiem sūtījumā ietilpstošiem naftas produktiem, nosūtītājs var iesniegt sadalīšanas ziņojumu. Sadalīšanas ziņojumā kā jaunu piegādes vietu nedrīkst norādīt to pašu piegādes vietu, kas norādīta sadalāmajā elektroniskajā administratīvajā dokumentā. Sadalīt var tikai to naftas produktu sūtījuma daļu, no kuras ir atteicies akcīzes preču saņēmējs.

25.4 Sūtījumu drīkst sadalīt tikai tās dalībvalsts teritorijā, kura to atļauj. Minēto dalībvalstu sarakstu Valsts ieņēmumu dienests publicē savā mājaslapā internetā.

25.5 Pēc sadalīšanas ziņojuma akceptēšanas Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, nosūta nosūtītājam jaunu elektronisko administratīvo dokumentu par katru sadalītā sūtījuma daļu. Nosūtītājs nodrošina, ka kravu pavadošās personas rīcībā ir elektroniskā administratīvā dokumenta izdruka vai cits kravas pavaddokuments, kurā ir norādīts administratīvās atsauces kods, par katru sadalītā sūtījuma daļu."

7. Papildināt 30. un 31.punktu aiz vārdiem "piegādes vietas maiņu" ar vārdiem "sūtījuma sadalīšanu".

8. Aizstāt 32.punktā vārdus "preču nosūtīšanas vai piegādes vietas maiņas" ar vārdiem "preču nosūtīšanas, piegādes vietas maiņas vai sūtījuma sadalīšanas".

9. Papildināt noteikumus ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Ja sūtījums tiek sadalīts, nosūtītājs par katru sadalītā sūtījuma daļu sagatavo elektroniskā administratīvā dokumenta alternatīvo dokumentu, kurā ir norādīts vietējās atsauces numurs un sadalītā elektroniskā administratīvā dokumenta administratīvās atsauces kods. Nosūtītājs nodrošina, ka minētie dokumenti ir kravu pavadošās personas rīcībā, ir pievienoti attiecīgajām sadalītā sūtījuma daļām un ir pieejami kontroles vajadzībām visā pārvadājuma laikā."

10. Papildināt noteikumus ar VII1, VII2, VII3 un VII4nodaļu šādā redakcijā:

"VII1. Brīdinājums par neatbilstību vai sūtījuma noraidīšana

36.1 Ja akcīzes preču saņēmējs konstatē, ka elektroniskais administratīvais dokuments neattiecas uz viņu, akcīzes preces nesakrīt ar pasūtījumu vai to daudzums nesakrīt ar pasūtījumu, tas pēc elektroniskā administratīvā dokumenta saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz akcīzes preču saņemšanai, izmantojot datorizēto sistēmu, var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā brīdinājuma vai noraidīšanas ziņojumu.

36.2 Akcīzes preču saņēmējs brīdinājuma vai noraidīšanas ziņojumā norāda attiecīgā elektroniskā administratīvā dokumenta administratīvās atsauces kodu, akcīzes preču saņēmēja identifikācijas numuru (likuma 20.panta pirmajā daļā minētā persona identifikācijas numuru nenorāda), nosaukumu un adresi, brīdināšanas vai noraidīšanas datumu un informāciju, ar kuru brīdina nosūtītāju par iespējamu preču neatbilstību vai noraida sūtījumu.

36.3 Ja nosūtītājs atrodas citā dalībvalstī, Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, pārsūta brīdinājuma vai noraidīšanas ziņojumu nosūtītāja dalībvalsts kompetentajai iestādei. Ja nosūtītājs atrodas Latvijas Republikā, Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, nosūta tam brīdinājuma vai noraidīšanas ziņojumu.

VII2. Informācijas iesniegšana par atgadījumiem akcīzes preču pārvietošanas laikā

36.4 Ja, pārvietojot akcīzes preces Latvijas Republikas teritorijā, notiek atgadījums (ceļu satiksmes negadījums vai cits negadījums, preces iznīcinātas vai nozagtas, transportlīdzeklis un preces nozagtas, preces pārkrautas vai cits atgadījums), akcīzes preču kravu pavadošā persona Valsts ieņēmumu dienestā var iesniegt informāciju par minētā atgadījuma veidu un vietu, elektroniskā administratīvā dokumenta administratīvās atsauces kodu, dokumentus (ja tādi ir), kas kalpo par pierādījumu atgadījumam, un norādīt savu amatu, vārdu un uzvārdu. Ja akcīzes preces pārkrauj citā transportlīdzeklī, iesniedz informāciju arī par transporta veidu, vienību, transportlīdzekļa numuru, jauno pārvadājuma organizētāju un jauno pārvadātāju. Valsts ieņēmumu dienests triju darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas pārbauda, vai norādītais elektroniskais administratīvais dokuments ir akceptēts datorizētajā sistēmā, ievada iesniegto informāciju datorizētajā sistēmā un reģistrē atgadījuma ziņojumu.

36.5 Ja nosūtītājs un akcīzes preču saņēmējs atrodas citā dalībvalstī, Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, nosūta atgadījuma ziņojumu nosūtītāja un akcīzes preču saņēmēja dalībvalsts kompetentajai iestādei. Ja nosūtītājs vai akcīzes preču saņēmējs atrodas Latvijas Republikā, Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, nosūta tam atgadījuma ziņojumu.

36.6 Ja atgadījums ir noticis citā dalībvalstī, bet informāciju par to iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, Valsts ieņēmumu dienests triju darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas pārbauda, vai norādītais elektroniskais administratīvais dokuments ir akceptēts datorizētajā sistēmā, ievada iesniegto informāciju datorizētajā sistēmā un izveido atgadījuma ziņojuma projektu. Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, nosūta minēto ziņojuma projektu reģistrēšanai tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kuras teritorijā ir noticis atgadījums.

36.7 Ja Valsts ieņēmumu dienests saņem no citas dalībvalsts kompetentās iestādes atgadījuma ziņojuma projektu par atgadījumu, kas ir noticis Latvijas Republikas teritorijā, Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, reģistrē atgadījuma ziņojumu un nosūta to nosūtītāja un akcīzes preču saņēmēja dalībvalsts kompetentajai iestādei.

VII3. Kontroles ziņojuma iesniegšana un akcīzes preču pārvietošanas pārtraukšana

36.8 Valsts ieņēmumu dienests, veicot akcīzes preču pārvietošanas atliktās nodokļa maksāšanas režīma kontroli, ievada kontroles rezultātus datorizētajā sistēmā, ja tas ir nepieciešams nodokļa kontroles vajadzībām. Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, reģistrē kontroles ziņojumu un nosūta to nosūtītāja un akcīzes preču saņēmēja dalībvalsts kompetentajai iestādei.

36.9 Ja Latvijas Republikas teritorijā visa akcīzes preču krava ir konfiscēta, arestēta, iznīcināta, neatgriezeniski zudusi vai nozagta un pārvietošanu atliktās nodokļa maksāšanas režīmā turpināt vairs nav iespējams, Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz datorizētajā sistēmā reģistrētu kontroles ziņojumu, izveido sūtījuma pārtraukšanas ziņojumu. Minētais ziņojums nozīmē, ka akcīzes preču pārvietošana atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā ir pārtraukta un to vairs nav iespējams turpināt.

36.10 Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, nosūta sūtījuma pārtraukšanas ziņojumu nosūtītāja un akcīzes preču saņēmēja dalībvalsts kompetentajai iestādei. Ja nosūtītājs vai akcīzes preču saņēmējs atrodas Latvijas Republikā, Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, nosūta sūtījuma pārtraukšanas ziņojumu nosūtītājam vai akcīzes preču saņēmējam. Minētajā ziņojumā norāda informāciju par attiecīgā elektroniskā administratīvā dokumenta administratīvās atsauces kodu un sūtījuma pārtraukšanas iemeslu.

36.11 Ja akcīzes preču saņēmējs ir likuma 20.panta pirmajā daļā minētā persona, kas neizmanto datorizēto sistēmu, Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 36.10 punktā minēto informāciju tam nosūta rakstiski divu nedēļu laikā pēc sūtījuma pārtraukšanas datorizētajā sistēmā.

VII4. Neatbilstību noskaidrošana pēc akcīzes preču saņemšanas

36.12 Ja saņemšanas apliecinājumā ir norādīts iztrūkums vai pārpalikums, nosūtītājs un akcīzes preču saņēmējs, izmantojot datorizēto sistēmu, var iesniegt paskaidrojuma ziņojumu par neatbilstībām. Minētajā ziņojumā norāda attiecīgā elektroniskā administratīvā dokumenta administratīvās atsauces kodu, nosūtītāja vai akcīzes preču saņēmēja identifikācijas numuru (likuma 20.panta pirmajā daļā minētā persona identifikācijas numuru nenorāda), nosaukumu un adresi, vispārīgu paskaidrojumu un faktiskā stāvokļa analīzes datumu. Ja paskaidrojums attiecas uz konkrētu akcīzes preci, papildus norāda attiecīgās akcīzes preces saraksta ieraksta īpašu atsauces numuru, akcīzes preces kodu, paskaidrojošo informāciju un akcīzes preces faktisko daudzumu mērvienībā, kas minēta Komisijas regulas Nr. 684/2009 II pielikuma kodu saraksta Nr.2 12.tabulā "Mērvienības".

36.13 Ja nosūtītājs vai akcīzes preču saņēmējs atrodas citā dalībvalstī, Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datorizēto sistēmu, pārsūta paskaidrojuma ziņojumu par neatbilstībām attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

23.03.2012