Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Liepājā 2012.gada 16.februārī (prot. Nr.3, 9.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
11.punktu, likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs".

2. Aizstāt 1., 2. un 3.punktā vārdu "pašvaldības" ar vārdu "vispārējās".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.SesksSaistošo noteikumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punkts nosaka, ka pašvaldības kompetencē ir noteikt tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība. Minētā kārtība tika noteikta ar saistošajiem noteikumiem.

Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai pašvaldība varētu palīdzēt arī tām Liepājas ģimenēm, kuru bērni dažādu iemeslu dēļ mācās privātajās Liepājas izglītības iestādēs, lai tiktu saglabāts vienlīdzības princips. Privātajās izglītības iestādēs mācās arī bērni, kuriem ir nepieciešama individuāla pieeja un mazāks klašu kolektīvs.

2. Īss projekta satura izklāsts

Grozījumos tiek precizēts, ka atvieglojumus var saņemt visi izglītojamie, kuri ir deklarēti Liepājas pilsētā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pieņemot saistošos noteikumus, atvēlētais finansējums provizoriski paliks 2011.gada līmenī. Papildus finansējums Izglītības pārvaldes budžetā provizoriski šim mērķim nebūs nepieciešams. Pēc Izglītības pārvaldes rīcībā esošās informācijas, Liepājas privātajās izglītības iestādēs mācās 18 audzēkņi, kuriem pamatoti ir nepieciešami ēdināšanas maksas atvieglojumi.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu grozījumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests".

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī domes mājas lapā www.liepaja.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

21.03.2012