Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.158

Rīgā 2012.gada 6.martā (prot. Nr.12 3.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.panta septīto daļu,
16.panta piekto daļu, 20.panta devīto daļu un 26.panta ceturto daļu un
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 180.nr.; 2009, 98., 133.nr.; 2010, 86.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par publiskas personas zemes nomu";

1.2. papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārdiem "ceturto daļu" ar vārdiem un skaitli "un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta piekto daļu";

1.3. izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. apbūvēta publiskai personai piekrītoša vai piederoša zemesgabala (turpmāk - publiskas personas zemesgabals) nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību;";

1.4. izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Apbūvēta publiskas personas zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība";

1.5. izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4. Zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.

5. Ja iznomā apbūvētu publiskas personas zemesgabalu, uz kura atrodas publiskas personas ēkas (būves), zemes nomas un ēku (būvju) nomas līgumi slēdzami vienlaikus.";

1.6. izteikt 6.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6. Lai noslēgtu zemes nomas līgumu, persona iesniedz publiskai personai vai tās iestādē, vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībā, kuras valdījumā atrodas attiecīgais zemesgabals, šādus dokumentus:";

1.7. papildināt 6.1.apakšpunktu aiz vārdiem "plānotā darbība" ar vārdiem "kā arī, ja nepieciešams, pašvaldības sociālā dienesta izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam vai pašvaldības lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu";

1.8. svītrot 6.2.apakšpunktā vārdus "kā arī izziņa no Uzņēmumu reģistra par personām, kas ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu";

1.9. papildināt noteikumus ar 7.2 punktu šādā redakcijā: 

"7.2 Apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 10 latu gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 10 latu gadā. Sākot ar 2013.gada 1.janvāri, minimālā nomas maksa ir 20 latu gadā.";

1.10. papildināt noteikumus ar 9.1 un 9.2 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Nomas maksu var samazināt par 50 procentiem, bet tā nedrīkst būt mazāka kā 10 latu gadā vai, sākot ar 2013.gadu, - 20 latu gadā, ja:

9.1 1. uz zemesgabala esošā ēka (būve) ir deklarēta kā īpašnieka dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus;

9.1 2. personai ir piešķirts maznodrošinātās personas statuss;

9.1 3. personai nav nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu.

9.2 Nomas maksu var samazināt par 90 procentiem, bet tā nedrīkst būt mazāka kā 10 latu gadā vai, sākot ar 2013.gadu, - 20 latu gadā, ja:

9.2 1. uz zemesgabala esošā ēka (būve) ir deklarēta kā īpašnieka dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus;

9.2 2. personai ir piešķirts trūcīgās personas statuss;

9.2 3. personai nav nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu.";

1.11. izteikt 12.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Par nomas līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem iznomātājs aprēķina nokavējuma procentus - 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.";

1.12. papildināt 23.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šādā gadījumā zemes nomas līgums turpināms (vai noslēdzams, piemērojot šo noteikumu II nodaļā minēto kārtību) no dienas, kad pieņemts lēmums par apbūvēta zemesgabala privatizācijas vai atsavināšanas (par maksāšanas līdzekli izmantojot īpašuma kompensācijas sertifikātus) izbeigšanu.";

1.13. svītrot 24., 25., 26., 27., 28., 29. un 30.punktu;

1.14. papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā: 

"34.1 Minimālā nomas maksa par zemi ar apbūves tiesībām ir 10 latu gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 34.punktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 10 latu gadā. Sākot ar 2013.gada 1.janvāri, minimālā nomas maksa ir 20 latu gadā.";

1.15. papildināt noteikumus ar 36.1 un 36.2 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Nomas maksu var samazināt par 50 procentiem, bet tā nedrīkst būt mazāka kā 10 latu gadā vai, sākot ar 2013.gadu, - 20 latu gadā, ja:

36.1 1. uz zemesgabala esošā ēka (būve) ir deklarēta kā īpašnieka dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus;

36.1 2. personai ir piešķirts maznodrošinātās personas statuss;

36.1 3. personai nav nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu.

36.2 Nomas maksu var samazināt par 90 procentiem, bet tā nedrīkst būt mazāka kā 10 latu gadā vai, sākot ar 2013.gadu, - 20 latu gadā, ja:

36.2 1. uz zemesgabala esošā ēka (būve) ir deklarēta kā īpašnieka dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus;

36.2 2. personai ir piešķirts trūcīgās personas statuss;

36.2 3. personai nav nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

01.04.2012