Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības vienošanās par personu atpakaļuzņemšanu

Latvijas Republikas valdība un Kazahstānas Republikas valdība, turpmāk sauktas par Pusēm,

vadoties no vēlmes uzlabot pārrobežu nelikumīgās migrācijas novēršanu un pretoties tai,

tiecoties uz abpusējības pamata un sadarbības garā veicināt personu atpakaļuzņemšanas atvieglošanu, kuras nelikumīgi ieceļoja vienas Puses valsts teritorijā vai kuras nelikumīgi uzturas šīs valsts teritorijā,

ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, kuru pieņēma Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja 1948.gada 10.decembrī,

vienojās par sekojošo:

1. pants
Termini

Vienošanās lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

Pieprasījumu iesniegusī puse - Puse, kura nosūta personas atpakaļuzņemšanas vai tranzīta pieprasījumu saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem;

Pieprasījumu saņēmusī puse - Puse, kurai tiek nosūtīts personas atpakaļuzņemšanas vai tranzīta pieprasījums saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem;

Atpakaļuzņemšana - personu (Pieprasījumu saņēmušās puses pilsoņi (attiecībā uz Latvijas Republiku - arī Latvijas Republikas nepilsoņi), trešo valstu pilsoņi vai bezvalstnieki), kuras nelikumīgi ieceļoja, uzturas vai dzīvo Pieprasījumu iesniegušās puses teritorijā, nodošana atpakaļ, ko veic Pieprasījumu iesniegušās puses kompetentā iestāde un atpakaļuzņemšana, ko veic Pieprasījumu saņēmušās puses kompetentā iestāde;

Atpakaļuzņemšanas pieprasījums - pieprasījums, ar kuru Pieprasījumu iesniegusī puse lūdz Pieprasījumu saņēmušo pusi uzņemt personu atpakaļ tās teritorijā;

Tranzīta pieprasījums - pieprasījums, ar kuru Pieprasījumu iesniegusī puse lūdz Pieprasījumu saņēmušo pusi atļaut trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku tranzītu caur tās teritoriju;

Atbilde uz pieprasījumu - paziņojums, ar kuru Pieprasījumu saņēmusī puse atbild uz atpakaļuzņemšanas vai tranzīta pieprasījumu;

Trešās valsts pilsonis - persona, kura nav Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, vai Kazahstānas Republikas pilsonis;

Bezvalstnieks - persona, kura nav Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, vai Kazahstānas Republikas pilsonis un tai nav pierādījumu par piederību citas valsts pilsonībai;

Vīza - Pušu kompetento iestāžu izsniegta derīga atļauja vienreizējai vai daudzkārtējai ieceļošanai un uzturēšanai šo valstu teritorijās noteiktajā laikā saskaņā ar Pušu valstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem, izņemot tranzītvīzu;

Uzturēšanās atļauja - Pušu kompetento iestāžu izsniegta derīga atļauja, kas dod tiesības personai uzturēties šīs valsts teritorijā. Par uzturēšanās atļauju netiek uzskatīta vīza vai iespēja uzturēties Puses valsts teritorijā, kamēr tiek izskatīts pieteikums par patvēruma piešķiršanu vai personas izraidīšanas procedūras laikā no šīs valsts teritorijas;

Kompetentās iestādes - Pušu valstu iestādes, kuras īsteno šo Vienošanos.

2. pants
Savu pilsoņu atpakaļuzņemšana

1. Pieprasījumu saņēmusī puse pēc atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saņemšanas no Pieprasījumu iesniegušās puses šīs Vienošanās ietvaros uzņem atpakaļ savas valsts teritorijā jebkuru personu, kuras neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, uzturēšanās vai dzīvošanas nosacījumiem Pieprasījumu iesniegušās puses valsts teritorijā, ja saskaņā ar šo Vienošanos ir noskaidrots, ka šī persona ir Pieprasījumu saņēmušās puses pilsonis.

2. Šī panta 1.punkta noteikumi ir attiecināmi arī uz personām, kuras pēc ieceļošanas Pieprasījumu iesniegušās puses valsts teritorijā zaudēja vai atteicās no Pieprasījumu saņēmušās puses valsts pilsonības un nav ieguvušas Pieprasījumu iesniegušās puses vai trešās valsts pilsonību.

3. Pēc apstiprinošas atbildes saņemšanas uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, Pieprasījumu saņēmušās puses diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde bez maksas izsniedz ceļošanas dokumentu, kura derīguma termiņš nav mazāks par trīsdesmit (30) dienām, atpakaļuzņemamajai personai, kurai nav derīga ceļošanas dokumenta. Ceļošanas dokumentu izsniedz trīs (3) darbadienu laikā. Ja kādu iemeslu dēļ persona nevar tikt izdota šī ceļošanas dokumenta derīguma termiņa laikā, Pieprasījumu saņēmušās Puses kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde nekavējoties izsniedz jaunu ceļošanas dokumentu ar tādu pašu derīguma termiņu.

3. pants
Trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku atpakaļuzņemšana

1. Pieprasījumu saņēmusī Puse pēc atpakaļuzņemšanas pieprasījuma saņemšanas šīs Vienošanās ietvaros uzņem atpakaļ jebkuru trešās valsts pilsoni vai bezvalstnieku, kas nelikumīgi ieceļoja Pieprasījumu iesniegušās puses valsts teritorijā, ja ir noskaidrots, kā šī persona ir ieceļojuši tieši no Pieprasījumu saņēmušās puses valsts teritorijas vai tā neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas, uzturēšanās vai dzīvošanas nosacījumiem Pieprasījumu iesniegušās puses valsts teritorijā.

2. Šī panta 1.punkta noteikumi nav piemērojami attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem vai bezvalstniekiem, ja Pieprasījumu iesniegusī puse ir izsniegusi trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam vīzu vai uzturēšanās atļauju pirms vai pēc ieceļošanas savas valsts teritorijā, izņemot šādus gadījumus:

a) šai personai ir Pieprasījumu saņēmušās puses izsniegtā vīza vai uzturēšanās atļauja, kurām ir garāks derīguma termiņš vai

b) Pieprasījumu saņēmušās puses izsniegtā vīza vai uzturēšanās atļauja bija saņemtas, izmantojot viltotus dokumentus.

3. Saskaņā ar šo pantu un šīs Vienošanās 4. pantu atpakaļuzņemšanas pienākums nav piemērojams attiecībā uz:

a) trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem, kuru atpakaļuzņemšanu Pušu kompetentās iestādes nav pieprasījušas viena (1) gada laikā no dienas, kad kompetentās iestādes konstatēja nelikumīgās ieceļošanas vai uzturēšanās faktu;

b) trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem, ja Pieprasījumu iesniegušajai pusei ir kopīga robeža ar šo personu pilsonības (izcelsmes) valsti;

c) trešo valstu pilsoņiem vai bezvalstniekiem, kuri atradās tikai starptautiskās lidostas tranzīta zonā Pieprasījumu saņēmušās puses valsts teritorijas.

4. Pēc apstiprinošas atbildes uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, Pieprasījumu iesniegusī puse izsniedz atpakaļuzņemamajai personai izbraukšanas dokumentu, kuru atzīst Pieprasījumu saņēmusī puse, un kura derīguma termiņš nav mazāks par trīsdesmit (30) dienām.

4. pants
Personu atpakaļuzņemšanas vienkaršotā procedūra

Neietekmējot šīs Vienošanās 2. un 3.panta noteikumus, atpakaļuzņemšanas pieprasījums netiek nav nepieciešams attiecībā uz personām, kurām ir derīga nacionālā pase, derīga vīza vai uzturēšanās atļauja, ko izsniedza valsts, kurai persona būs jāuzņem, bet šajā gadījumā Pušu kompetentās iestādes paziņo viena otrai par šādas personas izbraukšanas datumu ne vēlāk kā septiņdesmit divas (72) stundas pirms izbraukšanas.

5. pants
Intervija

Ja neviens no dokumentiem, kuri ir uzskaitīti Protokolā par šīs Vienošanās īstenošanas kārtību, nevar tikt uzrādīts, Pieprasījumu saņēmušās puses kompetentā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde pēc pieprasījuma, vienojas ar Pieprasījumu iesniegušās puses kompetento iestādi, par intervijas veikšanu, bez nepamatotas kavēšanās, ar atpakaļuzņemamo personu ar mērķi noteikt tās pilsonību. Šādu interviju veikšanas procedūru nosaka Protokols par šīs Vienošanās īstenošanas kārtību, kas ir paredzēts šīs Vienošanās 13.pantā.

6. pants
Izpildes termiņi

1. Pieprasījumu saņēmusī puse atbild uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu ne vēlāk kā četrpadsmit (14) darbadienu laikā, skaitot no dienas, kad tas tika saņemts. Ja pastāv juridiska vai faktiska rakstura apstākļi, kas kavē laicīgu atbildes sniegšanu uz atpakaļuzņemšanas pieprasījumu, atbildes sniegšanas termiņi tiek pagarināti līdz trīsdesmit (30) kalendārajām dienām, pamatojoties uz iepriekšēju paziņojumu Pieprasījumu iesniegušajai pusei.

2. Pēc Pieprasījumu saņēmušās puses atbildes saņemšanas, personu nodošana notiek ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā. Ja pastāv tiesiska vai cita rakstura šķēršļi, kuri ir saistīti ar personu nodošanu, šis termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar pamatotu paziņojumu, bet tikai līdz brīdim, kamēr šie šķēršļi netiks novērsti.

3. Ja pēc šī panta 1.punktā minēto termiņu beigām atbilde uz pieprasījumu par uzņemšanu atpakaļ netika saņemta, jautājums par personas uzņemšanu atpakaļ tiek uzskatīts par saskaņotu.

7. pants
Kļūdaini nodoto personu atpakaļuzņemšana

1. Šīs Vienošanās ietvaros Pieprasījumu iesniegusī puse uzņem atpakaļ trešo valstu pilsoņus un bezvalstniekus, ja trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā pēc personas nodošanas Pieprasījumu saņēmusī puse noskaidro, ka personas nodošanas laikā šīs Vienošanās 3.panta 1. un 3.punktā noteiktie nosacījumi nepastāvēja.

2. Šī panta 1.punktā minētajā gadījumā, Pieprasījumu saņēmusī puse kopā ar atpakaļnododamo personu nodod Pieprasījumu iesniegušajai pusei visu tās rīcībā esošo informāciju par atpakaļnododamās personas personību un pilsonību, kā arī dokumentu oriģinālus, kuri tika nodoti ar personu tās atpakaļuzņemšanas laikā.

8. pants
Trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku tranzīta vispārīgie principi

1. Pieprasījumu iesniegusī puse veic tranzītu caur Pieprasījumu saņēmušās Puses teritoriju tikai gadījumos, kad nav iespējams veikt trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku nodošanu tieši galamērķa valstī.

2. Pieprasījumu saņēmusī Puse, saņemot tranzīta pieprasījumu un šīs Vienošanās ietvaros atļauj trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku tranzītu, izmantojot gaisa vai sauszemes satiksmi, cauri savas valsts teritorijai, kurus izraida Pieprasījumu iesniegusī puse ar mērķi tos nodot atpakaļ trešajai valstij un kuriem ir garantēta uzņemšana atpakaļ un visu nākamo tranzīta valstu šķērsošana līdz galamērķa valstij.

3. Tranzīta pieprasījumu nevar iesniegt, kā arī tranzītu var noraidīt, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka:

a) trešās valsts pilsonim vai bezvalstniekam var draudēt nāves sods, spīdzināšana, pazemojošā attieksme vai vajāšanas draudi galamērķa valstī, un/vai kādā no tranzītvalstīm tādu iemeslu dēļ kā rase, reliģija, tautība, piederība sabiedrības sociālajai grupai vai politiskai apvienībai;

b) trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks var tikt apsūdzēts par noziedzīgu nodarījumu (izņemot par nelikumīgu robežas šķērsošanu) vai sodīts galamērķa valstī vai kādā no tranzītvalstīm;

c) trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka tranzīts var apdraudēt valsts vai sabiedrisko drošību, sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju veselību vai Pieprasījumu saņēmušās puses starptautiskās attiecības;

d) tranzīts tehniski nav iespējams.

9. pants
Trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku tranzīta procedūra

1. Pieprasījumu iesniegušās puses kompetentā iestāde nosūta tranzīta pieprasījumu Pieprasījumu saņēmušās puses kompetentajai iestādei ne vēlāk kā 5 (piecas) darbadienas pirms ieplānotā tranzīta.

2. Pieprasījumu saņēmušās puses kompetentā iestāde nosūta Pieprasījumu iesniegušās puses kompetentajai iestādei atbildi uz tranzīta pieprasījumu ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienas pirms ieplānotā tranzīta. Pušu kompetentās iestādes vienojas par tranzīta laiku, vietu un veidu.

3. Pieprasījumu saņēmušajai Pusei ir tiesības pieprasīt otrās Puses kompetentās iestādes pārstāvja kā pavadošās personas klātbūtni tranzīta laikā.

4. Ja Pieprasījumu saņēmusī puse, iestājoties kādam no šīs Vienošanās 8.panta 3.punktā minētajiem nosacījumiem, atbild ar atteikumu uz tranzīta pieprasījumu, tā rakstiski informē Pieprasījumu iesniegušo pusi par atteikuma iemesliem.

5. Pieprasījumu iesniegusī puse nodrošina visus nepieciešamus ceļošanai derīgus dokumentus, citas nepieciešamās atļaujas un derīgas biļetes, lai nogādātu personu uz galamērķa valsti un ceļotu cauri tranzītvalstīm.

6. Pieprasījumu iesniegusī puse ir atbildīga par trešo valstu pilsoņu un bezvalstnieku tranzītu līdz galamērķa valsts teritorijai un uzņem tos atpakaļ tajos gadījumos, kad ieceļošana trešajā valstī, kā arī tranzīts caur citām valstīm nav atļauts vai arī kāda iemesla dēļ to tālākā ceļošana kļūst neiespējama.

10. pants
Izdevumi

1. Transporta izdevumus, kas saistīti ar šīs Vienošanās 2., 3. un 4. panta īstenošanas noteikumiem, līdz Pieprasījumu saņēmušās puses valsts robežai apmaksā Pieprasījumu iesniegusī puse saskaņā ar savas valsts nacionālo normatīvo aktu noteikumiem.

2. Izdevumus par tranzītu saskaņā ar šīs Vienošanās 8.pantu līdz galamērķa valsts robežai un nepieciešamības gadījumā izdevumus par atpakaļuzņemšanu apmaksā Pieprasījumu iesniegusī puse.

3. Transporta izdevumus, kuri ir saistīti ar personas atpakaļuzņemšanu, kura tika kļūdaini uzņemta saskaņā ar šīs Vienošanās 7.pantu, sedz Pieprasījumu saņēmusī puse.

11. pants
Informācijas apmaiņa

Puses apmainās ar informāciju, tai skaitā ar personu datiem ar mērķi izpildīt šo Vienošanos.

12. pants
Personu datu aizsardzība

1. Personu dati (turpmāk - dati), ar kuriem Puses apmainās īstenojot šo Vienošanos, tiek izmantoti mērķiem un tikai saskaņā ar noteikumiem, kurus noteikusi Puse, kura datus nodod.

2. Pēc Puses pieprasījuma, kura ir nodevusi datus, datu saņēmēja Puse sniedz informāciju par nodoto datu izmantošanu un sasniegtajiem rezultātiem.

3. Dati tiek nodoti tikai tām iestādēm, kuras ir atbildīgas par šīs Vienošanās izpildīšanu. Pirms jebkuru datu nodošanas kādai citai iestādei, nepieciešama rakstiska piekrišana no Puses, kura datus ir nodevusi.

4. Puse, kas nodod datus, ir atbildīga par to pilnīgumu un patiesumu. Gadījumā, ja tika nodoti kļūdaini dati vai arī tādi dati, kuriem nebija jābūt nodotiem, nododošā Puse nekavējoties informē saņēmušo Pusi, un pēdējā labo vai dzēš šos datus.

5. Persona, kuras dati tiek nodoti otrai Pusei saskaņā ar nododošās Puses valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem, tiek informēta pēc tās lūguma par šādiem datiem un to plānoto izmantošanu. Pušu valstu valsts drošības un sabiedriskās kārtības interesēs šādas informācijas izsniegšanā var tikt atteikts.

6. Puses saskaņā ar savu valstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem nosaka maksimālos termiņus datu iznīcināšanai. Šādi termiņi nevar pārsniegt datu nepieciešamās izmantošanas termiņus ar mērķi īstenot šo Vienošanos.

7. Puses saglabā ierakstus par datu nodošanu, saņemšanu un dzēšanu.

8. Puses nodrošina nodoto datu aizsardzību pret neatļautu nepilnvaroto personu piekļūšanu tiem, un nav tiesīgas grozīt un publicēt tos.

13. pants
Šīs Vienošanās izpilde

Pušu valstu Iekšlietu ministrijas noslēdz Protokolu par šīs Vienošanās īstenošanas kārtību, kas nosaka:

a) dokumentus, uz kuru pamata var tikt konstatēta vai prezumēta personas pilsonība/piederība;

b) kompetentās iestādes un informācijas apmaiņas veidu;

c) šīs Vienošanās izpildes kārtību, datus un dokumentus, kas nepieciešami nodošanai, uzņemšanai un tranzītam, kā arī, lai noteiktu personas pilsonību;

d) personas nelikumīgas ieceļošanas pierādījumus;

e) izdevumu segšanas veidu un kārtību;

f) robežšķērsošanas vietas personu atpakaļuzņemšanai un tranzītam.

14. pants
Saistība ar citiem starptautiskiem līgumiem

1. Šī Vienošanās neietekmē Pušu tiesības un pienākumus attiecībā uz citiem starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībnieki ir to valstis.

2. Šīs Vienošanās noteikumi netiek piemēroti ekstradīcijas gadījumos tiesiskās palīdzības ietvaros starp Pušu valstīm.

3. Šī Vienošanās neskar Ženēvā 1951.gada 28.jūlijā pieņemto Konvenciju par bēgļu statusu, kā arī Protokolu, kas pieņemts Ņujorkā 1967.gada 31.janvārī.

15. pants
Strīdi

Strīdi starp Pusēm, kuri var rasties sakarā ar šīs Vienošanās interpretāciju vai piemērošanu tiek risināti Pušu kompetento iestāžu konsultāciju ceļā vai pa diplomātiskajiem kanāliem.

16. pants
Grozījumi un papildinājumi

Savstarpēji vienojoties, Puses Vienošanās var izdarīt grozījumus un papildinājumus, kuri ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa un tiek noformēti kā atsevišķi protokoli.

17. pants
Sazināšanās veids

Šīs Vienošanās izpildes laikā Puses, sazinoties mutiski un rakstiski, lieto krievu vai angļu valodu.

18. pants
Šīs Vienošanās stāšanās spēkā, darbības termiņš, apturēšana un izbeigšana

1. Šī Vienošanās tiek noslēgta uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā pēc trīsdesmit (30) dienām no dienas, kad pa diplomātiskajiem kanāliem saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums par Pušu iekšējo procedūru izpildi, kuri ir nepieciešami, lai tā stātos spēkā.

2. Katra Puse var izbeigt Vienošanās darbību, par to rakstiski paziņojot pa diplomātiskajiem kanāliem otrai Pusei. Vienošanās darbība tiek izbeigta pēc sešdesmit (60) dienām no šāda paziņojuma saņemšanas dienas.

3. Katra no Pusēm var apturēt šīs Vienošanās darbību uz laiku daļēji vai pilnā apjomā, izņemot 2., 11. un 12. pantus, ja tas ir saistīts ar valsts drošības, sabiedriskās kārtības vai Pušu valstu iedzīvotāju veselību, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei pa diplomātiskajiem kanāliem. Šajā gadījumā apturēšana stājas spēkā pēc trīsdesmit (30) dienām no šāda paziņojuma saņemšanas dienas. Puses savstarpēji paziņo viena otrai pa diplomātiskajiem kanāliem par šīs Vienošanās darbības atjaunošanu.

Parakstīts Rīgā 2011.gada 16.septembrī divos oriģinālos katrs latviešu, kazahu un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds spēks. Šīs Vienošanās noteikumu interpretācijas domstarpību gadījumā, Puses izmanto tekstu krievu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā
Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre
Ilze Pētersone-Godmane

Kazahstānas Republikas valdības vārdā
Ārlietu ministrijas atbildīgais sekretārs
Rapils Žošibajevs

04.02.2016