Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 08.06.2013. - 18.02.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.64

Rīgā 2012.gada 17.janvārī (prot. Nr.3 26.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas sivēnmāšu, piena šķirņu slaucamo govju, gaļas šķirņu zīdītājgovju, teļu, piena šķirņu slaucamo kazu, vaislas aitu māšu un tīršķirnes vaislas ķēvju ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, L 358).

3. Atbalsta mērķis ir sekmēt ciltsdarbu cūkkopības, piensaimniecības, gaļas liellopu audzēšanas, kazkopības, aitkopības un zirgkopības nozarē, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgas vaislas sivēnmātes, piena šķirņu slaucamās govis un kazas, vaislas aitu mātes, tīršķirnes vaislas ķēves, gaļas šķirņu zīdītājgovis un teles (turpmāk – vaislas dzīvnieks), lai saglabātu un uzlabotu to genotipu un veicinātu ģenētiski augstvērtīgu jaundzīvnieku ataudzēšanu ganāmpulkos.

4. Kopējais atbalsta apmērs, lai segtu ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistītās administratīvās izmaksas, kā arī ar vaislas dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu saistītās izmaksas (turpmāk – pakalpojums), ir 16 876 676 lati, no kuriem:

4.1. 4 535 820 latu paredzēti, lai vaislas sivēnmātēm noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitātes datus un segtu ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistītās administratīvās izmaksas;

4.2. 10 495 390 latu paredzēti, lai piena šķirņu slaucamajām govīm, tostarp pirmpienēm, noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitātes datus un segtu ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistītās administratīvās izmaksas;

4.3. 1 383 816 latu paredzēti, lai gaļas šķirņu zīdītājgovīm un telēm, kas vecākas par 18 mēnešiem, noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitātes datus un segtu ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistītās administratīvās izmaksas;

4.4. 50 545 lati paredzēti, lai piena šķirņu slaucamajām kazām, tostarp pirmpienēm, noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitātes datus un segtu ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistītās administratīvās izmaksas;

4.5. 381 000 latu paredzēti, lai vaislas aitu mātēm noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitātes datus un segtu ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistītās administratīvās izmaksas;

4.6. 30 105 lati paredzēti, lai tīršķirnes vaislas ķēvēm noteiktu ģenētisko kvalitāti un segtu ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistītās administratīvās izmaksas.

(Grozīts ar MK 06.11.2012. noteikumiem Nr.754; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.852; MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.126; MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.278)

5. Pakalpojums ietver:

5.1. ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistītās administratīvās izmaksas;

5.2. izmaksas, kas saistītas ar ģenētiskās kvalitātes noteikšanu, produktivitātes izvērtēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku pārraudzību un konkrētās nozares ciltsdarba programmā noteiktajiem produktivitātes rādītājiem un ciltsgrāmatas kārtošanas prasībām.

6. Uz atbalstu pakalpojuma sniegšanā var pretendēt komersants, biedrība, nodibinājums vai kooperatīvā sabiedrība (turpmāk – pretendents), ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

6.1. pretendentam ir piešķirts šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanu, un pēc šī statusa piešķiršanas pretendents ciltsdarba jomā darbojas vismaz vienu gadu;

6.2. pretendents kārto lauksaimniecības dzīvnieku ciltsgrāmatu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ciltsgrāmatas kārtošanu;

6.3. pretendents sniedz pakalpojumu:

6.3.1. ganāmpulkā, kurš reģistrēts un kura lauksaimniecības dzīvnieki un novietne ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu (turpmāk – pārraudzības ganāmpulks);

6.3.2. saimniecībā, kurai ir piešķirts šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanu un anulēšanu (turpmāk – šķirnes saimniecība);

6.3.3. saistībā ar vaislas dzīvnieku, kas vismaz gadu atrodas pārraudzībā (izņemot pirmpieni, kurai nav aprēķināti standarta laktācijas dati un kura piensaimniecības nozarē nav vecāka par četriem gadiem, bet kazkopības nozarē nav jaunāka par 15 mēnešiem un vecāka par četriem gadiem) atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku pārraudzību un kam Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – datu centrs) pēdējā noslēgtajā pārraudzības gadā nav anulējis pārraudzības datus.

(Grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.126)

7. Pretendents vienreizēju maksājumu 245 latu apmērā par tādas sivēnmātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes novērtēšanu, kura atražo vaislas jauncūkas (dzīvnieks novērtēts pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības), saņem, ja:

7.1. pārraudzības ganāmpulkā ir vairāk nekā deviņas vaislas sivēnmātes (pēc stāvokļa 2013.gada 1.martā);

7.2. iepriekšējā pārraudzības gadā pārraudzības ganāmpulkā no vaislas sivēnmātes atšķirto sivēnu skaits metienā vidēji ir 8,5;

7.3. datu centrā reizi mēnesī ir iesniegts cūku kustības kopsavilkums atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un iepriekšējā gada pārraudzības rezultāti par ganāmpulku atbilstoši normatīvajiem aktiem par cūku pārraudzību (to apliecina datu centra atzīme par kopsavilkuma saņemšanu vai pasta zīmogs par nosūtīšanu).

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.278 redakcijā)

7.1 (Svītrots ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.126)

8. Šo noteikumu 7.punktā minētajā pakalpojumā iekļauj visas pārraudzības ganāmpulkā esošās Latvijas baltās šķirnes sivēnmātes, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu vides un lauku ainavas uzlabošanai ir izsniegts atzinums par vaislas sivēnmātes atbilstību Latvijas baltajai šķirnei.

9. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu piensaimniecības nozarē, lai pārraudzībā esošajai piena šķirņu slaucamai govij (izņemot gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumu, piena–gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvnieku) noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti, saņem:

9.1. kā vienreizēju maksājumu 98 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,50 latu apmērā par pārraudzībā esošu piena šķirņu slaucamo govi (tai skaitā pirmpieni), kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir no 5000 līdz 6999 kilogramiem;

9.2. kā vienreizēju maksājumu 118 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,50 latu apmērā par pārraudzībā esošu piena šķirņu slaucamo govi, kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 7000 kilogramu.

(Grozīts ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.298; MK 06.11.2012. noteikumiem Nr.754; MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.126)

10. Pretendentam šo noteikumu 9.punktā minēto atbalstu piešķir, ja pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa 2013.gada 1.martā ir vairāk nekā piecas slaucamas govis un piena šķirņu slaucamajai govij pēdējās noslēgtās standarta laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā (pirmpienei noslēgtas standarta laktācijas dati nav nepieciešami, bet individuālās piena kontroles rādītāji ir izmantojami ciltsdarbā) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par govju pārraudzību.

(Grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.126)

10.1 Šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajā pakalpojumā iekļauj visas pārraudzības ganāmpulkā esošās Latvijas Brūnās un Latvijas Zilās šķirnes slaucamās govis, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu vides un lauku ainavas uzlabošanai ir izsniegts atzinums par slaucamās govs atbilstību Latvijas Brūnās vai Latvijas Zilās šķirnes prasībām.

(MK 05.03.2013. noteikumu Nr.126 redakcijā)

11. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu gaļas liellopu audzēšanas nozarē saņem:

11.1. kā vienreizēju maksājumu 135 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā, par šķirnes saimniecībā pārraudzībā esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes zīdītājgovs ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu;

11.2. kā vienreizēju maksājumu 99 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā, lai zīdītājgovju pārraudzības ganāmpulkā gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovij un tīršķirnes telei (dzīvnieks, kam vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 87,5 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums), kas vecāka par 18 mēnešiem, noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti;

11.3. kā vienreizēju maksājumu 61 lata apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā, lai zīdītājgovju pārraudzības ganāmpulkā noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti vismaz otrās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovij un telei (dzīvnieks iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena šķirņu govi ar specializēto gaļas šķirņu bulli, un gaļas šķirņu īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 75 procentus), kas vecāka par 18 mēnešiem.

(Grozīts ar MK 06.11.2012. noteikumiem Nr.754)

12. Pretendentam šo noteikumu 11.punktā minēto atbalstu piešķir:

12.1. ja šķirnes saimniecībā vai pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa 2013.gada 1.jūlijā ir vairāk nekā piecas zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem;

12.2. ja par šo noteikumu 11.2. un 11.3.apakšpunktā minētajām pārraudzībā esošajām govīm ganāmpulka īpašnieks datu centrā ir iesniedzis normatīvajos aktos par gaļas liellopu pārraudzību noteikto informāciju vaislas dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai.

(Grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.126)

13. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu kazkopības nozarē saņem kā vienreizēju maksājumu 55 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā, lai pārraudzībā esošajai (pēc stāvokļa 2013.gada 1.augustā) piena šķirņu slaucamajai kazai (izņemot gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvnieku) noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti, ja:

13.1. pēdējās noslēgtās laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 400 kilogramu;

13.2. pēdējās noslēgtās laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā (pirmpienei noslēgtās laktācijas dati nav nepieciešami, bet individuālās piena kontroles rādītāji ir izmantojami ciltsdarbā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kazu pārraudzību).

(Grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.126; MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.278)

14. Aitkopības nozarē, ja šķirnes saimniecībā vai pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa 2013.gada 1.jūlijā ir vairāk nekā 29 vaislas aitu mātes, pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu saņem:

14.1. par šķirnes saimniecībā esošas vaislas aitu mātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu;

14.2. par pārraudzības ganāmpulkā esošas vaislas aitu mātes produktivitātes izvērtēšanu;

14.3. par vaislas aitu māšu skrepi genotipa noteikšanu un izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi.

(MK 05.03.2013. noteikumu Nr.126 redakcijā)

15. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu zirgkopības nozarē saņem, lai pārraudzības ganāmpulkā (pēc stāvokļa 2013.gada 1.augustā) noteiktu ģenētisko kvalitāti un novērtētu pēc pēcnācējiem tīršķirnes vaislas ķēvi un ciltsgrāmatā ierakstītu tīršķirnes vaislas ķēvi.

(MK 05.03.2013. noteikumu Nr.126 redakcijā)

16. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents līdz 2013.gada 30.martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – dienests) pakalpojuma plānoto izdevumu tāmi. Pretendents, kas darbojas zirgkopības nozarē, tāmei pievieno to pārraudzības ganāmpulku sarakstu, kuros plānots sniegt pakalpojumu.

(Grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.126)

16.1 (Svītrots ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.126)

17. Dienests izvērtē pretendenta iesniegtās izdevumu tāmes atbilstību šo noteikumu prasībām un triju nedēļu laikā pēc izdevumu tāmes saņemšanas pieņem lēmumu par pretendenta izdevumu tāmes apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ja izdevumu tāme atbalsta saņemšanai tiek apstiprināta, dienests ar pretendentu slēdz līgumu. Līgumā paredz pušu saistības, norēķinu kārtību un priekšapmaksu:

17.1. cūkkopības, piensaimniecības, gaļas liellopu audzēšanas un kazkopības nozarē – 75 procentu apmērā no plānotajām administratīvajām izmaksām;

17.2. aitkopības un zirgkopības nozarē – 90 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas.

18. Pretendents mēneša laikā pēc šo noteikumu 17.punktā minētā līguma noslēgšanas slēdz līgumu ar šķirnes saimniecību vai pārraudzības ganāmpulka īpašnieku par vaislas dzīvnieku ciltsdokumentācijas sagatavošanu. Līgumā paredz termiņu, kādā šķirnes saimniecības vai pārraudzības ganāmpulka īpašnieks iesniedz pretendentam šo noteikumu prasībām atbilstošus vaislas dzīvnieku sarakstus, kuros norādīti to produktivitātes dati, lai noteiktu vaislas dzīvnieku ģenētisko kvalitāti un izvērtētu to produktivitātes datus.

19. Lai saņemtu atbalstu, pretendents papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā (ja attiecīgais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) dienestā iesniedz šādus dokumentus:

19.1. cūkkopības nozarē:

19.1.1. pārskatu par tās vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kas atražo vaislas jauncūkas, kā arī tās novērtēšanu pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu 110 un vairāk (1.pielikums) – līdz 2013.gada 1.maijam;

19.1.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 16.punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 2013.gada 1.novembrim;

19.2. piensaimniecības nozarē:

19.2.1. ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu vai ciltsgrāmatā ierakstītu šo noteikumu 9.punktā minētajām prasībām atbilstošu piena šķirņu slaucamo govju pārraudzības ganāmpulku īpašnieku sarakstu (2.pielikums) – līdz 2013.gada 1.maijam;

19.2.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 16.punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 2013.gada 1.novembrim;

19.3. gaļas liellopu audzēšanas nozarē:

19.3.1. ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu un ciltsgrāmatā ierakstītu šo noteikumu 11.punktā minētajām prasībām atbilstošu zīdītājgovju šķirnes saimniecību un pārraudzības ganāmpulku īpašnieku sarakstu (3.pielikums) – līdz 2013.gada 1.septembrim;

19.3.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 16.punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 2013.gada 1.novembrim;

19.4. kazkopības nozarē:

19.4.1. ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu vai ciltsgrāmatā ierakstītu šo noteikumu 13.punktā minētajām prasībām atbilstošu piena šķirņu slaucamo kazu pārraudzības ganāmpulku īpašnieku sarakstu (4.pielikums) – līdz 2013.gada 1.septembrim;

19.4.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 16.punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 2013.gada 1.novembrim;

19.5. aitkopības nozarē:

19.5.1. pārskatu par ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu un ciltsgrāmatā ierakstītu šķirnes saimniecībā esošu vaislas aitu māšu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu, kā arī par pārraudzības ganāmpulkā esošo vaislas aitu māšu produktivitātes izvērtēšanu (5.pielikums) – līdz 2013.gada 1.septembrim;

19.5.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar šo noteikumu 16.punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 2013.gada 20.decembrim;

19.6. zirgkopības nozarē:

19.6.1. pārskatu par ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu un ciltsgrāmatā ierakstītu pārraudzības ganāmpulkā esošo tīršķirnes vaislas ķēvju ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem (6.pielikums) – līdz 2013.gada 1.oktobrim;

19.6.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar šo noteikumu 16.punktā minēto izdevumu tāmi – līdz 2013.gada 1.novembrim.

(Grozīts ar MK 06.11.2012. noteikumiem Nr.754; MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.852; MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.126)

20. Ja atbalsta saņemšanai vienā nozarē ir vairāki pretendenti un šo noteikumu 19.punktā minētajos sarakstos vai pārskatos tie norāda vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir. Ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu 6.punktā minētās prasības, tas atmaksā saņemto atbalstu.

21. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 19.punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē to atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

21.1 (Svītrots ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.126)

21.2 Dienests 10 darbdienu laikā pēc grozījumu spēkā stāšanās, kuri paredz šo noteikumu 7.punktā minētās likmes palielināšanu uz 245 latiem, aprēķina un izmaksā atbalsta pretendentam starpību starp sākotnēji noteikto likmi un palielināto likmi par visām pārraudzības ganāmpulkā 2013.gada 1.martā esošajām sivēnmātēm.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.278 redakcijā)

22. Atbalstu izmaksā, nepārsniedzot šo noteikumu 4.punktā katram atbalsta pasākumam paredzēto finansējumu. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz piešķirto finansējuma apmēru, dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot šo noteikumu 7., 9., 11., 13., 14. un 15.punktā minēto atbalsta apmēru par vienu dzīvnieku.

23. Šo noteikumu 17. un 21.punktā minēto lēmumu pretendents var apstrīdēt vai pārsūdzēt Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.64
Pārskats valsts atbalsta saņemšanai par vaislas sivēnmāšu sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, to ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu 2013.gadā

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.126)

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs  
  

(fiziskās personas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

  

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  


Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieka nosaukums (juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/
personas kods (fiziskai personai)

Sivēnmāšu kopējais skaits ganāmpulkā

Sivēnmāšu skaits ar selekcijas indeksu 110 un vairāk

Atbalstāmo sivēnmāšu skaits – 90 % no kopējā sivēnmāšu skaita

Atbalstāmo sivēnmāšu skaits – 10 % no kopējā sivēnmāšu skaita

Atbalstāmo sivēnmāšu skaits

        
 Kopā par sivēnmātēm (latos)  


Iesniedzējs 

  Datums*

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

  


Pieņēma 
  

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.64
Ganāmpulku īpašnieku saraksts 2013.gadā, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas piena šķirņu slaucamās govis, kam noteikta ģenētiskā kvalitāte un izvērtēti to produktivitātes dati

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.126)

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs _____________________________

Ganāmpulka
reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks
(juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs
(juridiskai personai)/
personas kods (fiziskai personai)

   
   
   


Iesniedzējs 

Datums*

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

  


Pieņēma 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.64
Ganāmpulku īpašnieku saraksts 2013.gadā, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas gaļas šķirņu zīdītājgovis un teles, kam noteikta ģenētiskā kvalitāte un izvērtēti to produktivitātes dati

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.126)

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs _____________________________

Ganāmpulka
reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieka nosaukums (juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs
(juridiskai personai)/
personas kods (fiziskai personai)

   
   
   


Iesniedzējs 

Datums*

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

  


Pieņēma 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.64
Ganāmpulku īpašnieku saraksts 2013.gadā, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas piena šķirņu slaucamās kazas, kam noteikta ģenētiskā kvalitāte un izvērtēti to produktivitātes dati

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.126)

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs _____________________________

Ganāmpulka
reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks (juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs
(juridiskai personai)/
personas kods (fiziskai personai)

   
   
   


Iesniedzējs 

Datums*

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

  


Pieņēma 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
5.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.64
Pārskats par ganāmpulku īpašniekiem 2013.gadā, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas vaislas aitu mātes, kam noteikta ģenētiskā kvalitāte vai izvērtēti to produktivitātes dati

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.126)

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs _____________________________

Ganāmpulka
reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks (juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs
(juridiskai personai)/
personas kods (fiziskai personai)

Aitu māšu skaits šķirnes saimniecībā

Aitu māšu skaits pārraudzības ganāmpulkā

     
     
     


Iesniedzējs 

Datums*

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

  


Pieņēma 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
6.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 17.janvāra noteikumiem Nr.64
Pārskats par ganāmpulku īpašniekiem 2013.gadā, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas tīršķirnes vaislas ķēves, kam noteiktas darbspējas, ģenētiskā kvalitāte un kuras novērtētas pēc pēcnācējiem

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.126)

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs _____________________________

Ganāmpulka
reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks (juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs
(juridiskai personai)/
personas kods
(fiziskai personai)

Ķēves identifikācijas numurs

    
    
    
Iesniedzējs 

Datums*

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

  
Pieņēma 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministre L.Straujuma
08.06.2013