Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.72

Rīgā 2012.gada 24.janvārī (prot. Nr.5 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām"

Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 4.panta otro daļu un
 Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta astoto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 201.nr.; 2009, 206.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 4.panta otro daļu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta astoto daļu".

2. Izteikt 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikumi apstiprina šādas vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapas (turpmāk - pārskatu veidlapas):

2.1. pārskata veidlapa "Nr.2 - Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu" (1.pielikums) (turpmāk - ūdens veidlapa). Ūdens veidlapu aizpilda fiziskās un juridiskās personas (ūdens resursu lietotāji), kurām ir vai pārskata gadā bija ūdens resursu lietošanas atļauja, vai operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums;

2.2. pārskata veidlapa "Nr.2 - Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību" (2.pielikums) (turpmāk - gaisa veidlapa). Gaisa veidlapu aizpilda operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums enerģētikas jomā vai kuru darbība atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu (turpmāk - regula Nr.166/2006) 1.pielikumā minētajai piesārņojošai darbībai un kuri emitē regulas Nr.166/2006 2.pielikumā minētās piesārņojošās vielas. Gaisa veidlapā ietverta aizpildīšanas kārtība;

2.3. pārskata veidlapa "Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" (3.pielikums) (turpmāk - atkritumu veidlapa). Atkritumu veidlapu aizpilda operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, un komersanti, kuriem ir vai pārskata gadā bija izsniegtas jebkādas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas (tai skaitā komersanti, kuri veic atkritumu pārstrādi).

3. Personas, kurām ir pienākums iesniegt šo noteikumu 2.punktā minētās pārskatu veidlapas:

3.1. elektroniski reģistrējas un aizpilda veidlapas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk - centrs) mājaslapā tiešsaistes režīmā;

3.2. ūdens veidlapu aizpilda šo noteikumu 4.pielikumā minētajā kārtībā, bet atkritumu veidlapu - šo noteikumu 5.pielikumā minētajā kārtībā;

3.3. ir atbildīgas par informācijas iesniegšanu šo noteikumu 4.punktā minētajā termiņā. Par informācijas savlaicīgu nesniegšanu, informācijas sagrozīšanu vai atteikšanos to sniegt personu var saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Pārskatu veidlapas par iepriekšējo kalendāra gadu personas aizpilda atbilstoši šo noteikumu 3.punktam līdz attiecīgā gada 1.martam."

3. Svītrot 4.1 punktu.

4. Papildināt noteikumus ar 6.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.1 noslēdz datubāzes attiecīgā gada 1.jūnijā;".

5. Aizstāt 6.2.apakšpunktā vārdus "Vides ministrijā" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā".

6. Svītrot 7.punktu.

7. Izteikt 1.pielikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1075

Veidlapa "Nr.2 - Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu"
___________ gads

Ziņas par ūdens resursu lietotāju (fizisku vai juridisku personu vai operatoru):

Fiziskās personas vārds, uzvārds/juridiskās personas firma/operatora nosaukums  
   
Faktiskā adrese  
   
Juridiskā adrese  
   
Kontakti (tālrunis, e-pasts)  
   
Personas kods/reģistrācijas numurs komercreģistrā  
   
Darbības kods saskaņā ar NACE 2.red.  
   
Piesārņojošās darbības kategorija  

A

 

B

 

C

           
   
Ūdens resursu lietošanas atļauja  

ŪRLA

                   
   
Atļaujas vai apliecinājuma numurs un datums  
   
Veidlapas aizpildītājs  
 

(amats, vārds, uzvārds, tālrunis)

   
Atbildīgā persona  
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)"

8. Papildināt 1.pielikuma tabulas "A Ūdens ņemšana no dabīgiem ūdens avotiem" 2.aili aiz vārda "vieta" ar vārdu "(adrese)".

9. Aizstāt 1.pielikuma tabulas "AA Ūdens un notekūdeņu saņemšana no citām fiziskām un juridiskām personām" 3.ailē un tabulas "B Ūdens izmantošana" 3.ailē vārdu "kods" ar vārdiem "reģistrācijas numurs/personas kods".

10. Papildināt 1.pielikuma C tabulu aiz 5.ailes "NAI tips" ar 5.1 aili šādā redakcijā:

"NAI veids
51"

11. Izteikt 1.pielikuma C tabulas 13.ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Faktiskā attīrīšanas pakāpe".

12. Aizstāt 1.pielikuma tabulas "DD Ūdens un notekūdeņu nodošana citām fiziskām vai juridiskām personām" 7.ailē vārdu "kods" ar vārdiem "reģistrācijas numurs/personas kods".

13. Izteikt 1.pielikuma H tabulas nosaukumu šādā redakcijā:

"H Notekūdeņu testēšana".

14. Izteikt 1.pielikuma H tabulas 7.ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Testēšanas rezultāti pirms attīrīšanas".

15. Izteikt 1.pielikuma H tabulas 8.ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Testēšanas rezultāti pēc attīrīšanas".

16. Papildināt 1.pielikuma H tabulu ar 9.aili šādā redakcijā:

"Mērvienība (mg/l vai μg/l)
9"

17. Aizstāt 1.pielikuma J tabulas 16.ailes nosaukumā vārdu "gagā" ar vārdu "gadā".

18. Izteikt 2.pielikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1075

Veidlapa "Nr.2 - Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību"
___________ gads

Ziņas par operatoru:

Operatora nosaukums  
   
Faktiskā adrese  
   
Juridiskā adrese  
   
Kontakti (tālrunis, e-pasts)  
   
Reģistrācijas numurs komercreģistrā  
   
Darbības kods saskaņā ar NACE 2.red.  
   
Piesārņojošās darbības kategorija  

A

 

B

 

C

           
   
Atļaujas vai apliecinājuma numurs un datums  
   
Veidlapas aizpildītājs  
 

(amats, vārds, uzvārds, tālrunis)

   
Atbildīgā persona  
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)"

19. Aizstāt 2.pielikuma 1.tabulas 11.ailes nosaukumā apzīmējumu "m3/h" ar apzīmējumu "m3/s".

20. Papildināt 2.pielikuma 1.tabulas paskaidrojumu aiz vārdiem "(GOS) emitējošās iekārtas" ar vārdiem "Gšķ - gaistošos organiskos savienojumus (GOS) emitējošās iekārtas, kurās izmanto gaistošos organiskos savienojumus saturošus šķīdinātājus".

21. Papildināt 2.pielikuma 1.tabulas paskaidrojumu aiz apzīmējumiem "G1, G2...Gn" ar apzīmējumiem "Gšķ1, Gšķ2...Gšķn".

22. Aizstāt 2.pielikuma 1.tabulas paskaidrojumā apzīmējumu "m3/h" ar apzīmējumu "m3/s".

23. Aizstāt 2.pielikuma 2.tabulas paskaidrojumā tīmekļa vietnes apzīmējumu "(http://www.csb.gov.lv/images/modules/items/item_file_4567_32006r1893_lv.pdf)" ar tīmekļa vietnes apzīmējumu "(http://www.csb.gov.lv/node/29900/list/4/0)".

24. Izteikt 2.pielikuma 2.tabulas paskaidrojumā tekstu, kas attiecas uz tabulas 3. un 4.aili, šādā redakcijā:

"3. un 4.aile - norāda katras piesārņojošās vielas kodu un nosaukumu saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk - centrs) apstiprināto sarakstu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082 ''Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai". Saraksts pieejams centra tīmekļa vietnē".

25. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1075

Veidlapa "Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem"
___________ gads

Ziņas par operatoru, kuram ir izsniegta un ir spēkā atļauja
A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, vai komersantu, kuram ir izsniegta jebkāda atkritumu apsaimniekošanas atļauja:

Operatora/komersanta nosaukums  
   
Faktiskā adrese  
   
Juridiskā adrese  
   
Kontakti (tālrunis, e-pasts)  
   
Reģistrācijas numurs komercreģistrā  
   
Darbības kods saskaņā ar NACE 2.red.  
   
Piesārņojošās darbības kategorija  

A

 

B

               
   
Atkritumu apsaimniekošanas atļauja

  

AAA:

  1. Atkritumu savākšana vai atkritumu savākšana un pārvadāšana

  2. Atkritumu pārvadāšana

  3. Atkritumu pārkraušana un uzglabāšana

  4. Atkritumu šķirošana un uzglabāšana

  5. Atkritumu uzglabāšana

Atļaujas numurs un datums  
   
Veidlapas aizpildītājs  
 

(amats, vārds, uzvārds, tālrunis)

   
Atbildīgā persona  
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

A daļa: Rindas A1 un A2 aizpilda visi operatori vai komersanti

A1

Operatora vai komersanta darbības veids ar atkritumiem 1. Atkritumu radītājs
2. Atkritumu apsaimniekotājs

A2

Operatora vai komersanta statuss Pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrība, aģentūra vai iestāde
Komersants (izņemot valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības)

B daļa: Rindas B1-B10 aizpilda operatori vai komersanti, kuri rada atkritumus

1.

2.

3.

4.

5.

B1 Atkritumu nosaukums
B2 Atkritumu klases kods
B3 Īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus (H kods, tikai bīstamajiem atkritumiem)
B4 Atkritumu daudzuma noteikšanas metode
B5 Atkritumu daudzums uzņēmumā pārskata gada sākumā (t)
B6 Pārskata gada laikā radītais atkritumu daudzums (t)
B7 Operatora vai komersanta pārskata gada laikā veiktās darbības ar atkritumiem 1. Apglabāto atkritumu daudzums D kods
daudzums (t)
2. Pārstrādāto atkritumu daudzums R kods
daudzums (t)
B8 Citam operatoram vai komersantam pārskata gadā nodotie atkritumi nodots apglabāšanai gadā (t)
nodots pārstrādei gadā (t)
B9 Izvestie/eksportētie atkritumi izvests/eksportēts apglabāšanai gadā (t)
izvests/eksportēts pārstrādei gadā (t)
B10 Operatora vai komersanta uzkrātais atkritumu daudzums pārskata gada beigās (t)

C daļa: Rindas C1-C13 aizpilda operatori vai komersanti, kuri apsaimnieko atkritumus

1.

2.

3.

4.

5.

C1 Atkritumu nosaukums
C2 Atkritumu klases kods
C3 Īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus (H kods, tikai bīstamajiem atkritumiem)
C4 Atkritumu daudzuma noteikšanas metode
C5 Atkritumu daudzums pārskata gada sākumā (t)
C6 Pārskata gada laikā savākto vai apglabāšanai un pārstrādei pieņemto atkritumu veidi un daudzums no tiešajiem atkritumu radītājiem (t) nešķiroti atkritumi
lielgabarīta atkritumi
šķiroti atkritumi
C7 Pārskata gada laikā savākto vai apglabāšanai un pārstrādei pieņemto atkritumu veidi un daudzums no atkritumu apsaimniekotājiem (t) nešķiroti atkritumi
lielgabarīta atkritumi
šķiroti atkritumi
C8 Operatora vai komersanta pārskata gada laikā ievesto/importēto atkritumu daudzums (t)
C9 Operatora vai komersanta veiktās pārstrādes vai apglabāšanas darbības ar atkritumiem R kods
daudzums gadā (t)
D kods
daudzums gadā (t)
C10 Citam operatoram vai komersantam pārskata gadā nodotie atkritumi nodots apglabāšanai gadā (t)
nodots pārstrādei gadā (t)
C11 Izvestie/eksportētie atkritumi izvests/eksportēts apglabāšanai gadā (t)
izvests/eksportēts pārstrādei gadā (t)
C12 Operatora vai komersanta uzkrātais atkritumu daudzums pārskata gada beigās (t)
C13 Aizpilda tikai atkritumu poligonu apsaimniekotāji:

kopējais apglabātais atkritumu daudzums poligona darbības laikā (t)

D daļa: Aizpilda operatori vai komersanti, kuri veic atkritumu pārstrādi vai reģenerāciju un šim nolūkam ieved vai importē atkritumus Latvijā

Nr.
p.k.

Valsts, no kuras ieved/importē atkritumus

Paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem (numurs)

Ievesto/importēto atkritumu klases kods

Ievesto/importēto atkritumu daudzums (t)

         
         

E daļa: Aizpilda operatori vai komersanti, ja atkritumus nodod citam operatoram vai komersantam vai izved vai eksportē no Latvijas

Nr.p.k.

Valsts, uz kuru izved/eksportē atkritumus

Operators vai komersants, kuram nodod vai izved/eksportē atkritumus

Paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem (numurs)

Nodoto vai izvesto/eksportēto atkritumu klases kods

Nodoto vai izvesto/eksportēto atkritumu daudzums (t)

nosaukums

adrese

reģistrācijas numurs komercreģistrā

"

26. Izteikt 4.pielikuma 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Pārskatā iekļauj datus, pamatojoties uz ūdens resursu lietotāja veikto uzskaiti. Datu apkopošanai ieteicams izmantot Notekūdeņu vadlīnijas, kuras izstrādātas projekta "Vides monitorings - administratīvās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Latvijas Republikā" ietvaros un ir pieejamas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" tīmekļa vietnē. Vadlīnijas izstrādātas monitoringa un kontroles vajadzībām attiecībā uz piesārņojošām izplūdēm ūdenī."

27. Izteikt 4.pielikuma 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.  2.ailē norāda ūdens ņemšanas vietas faktisko adresi;".

28. Izteikt 4.pielikuma 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5.  4.ailē norāda dabīgā ūdens avota tipu, izmantojot kodu no Paskaidrojuma tabulas Nr.1 (pazemes ūdeņiem) vai Paskaidrojuma tabulas Nr.2 (virszemes ūdeņiem);".

29. Izteikt 4.pielikuma 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4.  3.ailē norāda reģistrācijas numuru nodokļu maksātāju reģistrā (11 ciparu skaitlis). Ja ūdens tiek saņemts no fiziskām personām, kurām nav nodokļa maksātāja reģistrācijas numura, norāda personas kodu;".

30. Papildināt 4.pielikuma 4.4.apakšpunktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja aili aizpilda fiziskā persona, kurai nav nodokļa maksātāja reģistrācijas numura, norāda personas kodu;".

31. Papildināt 4.pielikuma 4.8.apakšpunktu aiz vārda "laistīšanai" ar vārdiem "kā arī ūdenssaimniecības sistēmu darbības nodrošināšanai, piemēram, filtru skalošanai dzeramā ūdens sagatavošanas stacijās un tīklu skalošanai;".

32. Izteikt 4.pielikuma 4.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.10.  9.ailē norāda ūdens daudzumu, kas zudis ūdens transportēšanas ceļā no ūdens ņemšanas līdz izmantošanas vietai vai starp ūdens lietošanas un otrreizējas izmantošanas punktiem. Šajā daudzumā ieskaitāms arī ūdens apjoms, kas ievadīts ūdensapgādes sistēmā un izmantots konkrētam mērķim, taču netiek veikta šā apjoma uzskaite, piemēram, ugunsdzēsības vajadzībām. Šajā daudzumā netiek ieskaitīts ūdens apjoms, kas tiek izmantots ūdenssaimniecības sistēmu darbības nodrošināšanai."

33. Izteikt 4.pielikuma 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.5. 4.ailē norāda attīrīšanas iekārtai saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" aprēķināto cilvēku ekvivalentu (CE). Cilvēku ekvivalenta viena vienība ir organisko vielu piesārņojuma daudzums, kas no attiecīgā aglomerācijā esošajiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem nonāk attīrīšanas iekārtās un atbilst bioķīmiskajam skābekļa patēriņam 60 g O2 dienā;".

34. Papildināt 4.pielikumu ar 5.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.6.1 5.1 ailē norāda notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas, kas atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" nodrošina pirmējo, otrējo vai intensīvāko notekūdeņu attīrīšanu;".

35. Izteikt 4.pielikuma 6.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.8.  7.ailē tabulā D norāda notekūdeņu novadīšanas vietas identifikācijas numuru, kuru piešķir reģionālā vides pārvalde, izsniedzot piesārņojošās darbības integrēto atļauju. Tabulā DD norāda reģistrācijas numuru nodokļu maksātāju reģistrā vai personas kodu, ja nav nodokļa maksātāja reģistrācijas numura."

36. Izteikt 4.pielikuma 10.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"10. Tabulu H "Notekūdeņu testēšana" aizpilda šādi:".

37. Izteikt 4.pielikuma 10.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.6.  6.ailē ieraksta tās laboratorijas nosaukumu, kas veic konkrēto parametru noteikšanu;".

38. Papildināt 4.pielikumu ar 10.7., 10.8. un 10.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.7.  7.ailē norāda testēšanas rezultātus, kas iegūti, iepriekšējā kalendāra gadā testējot notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieejošo notekūdeņu kvalitāti. Ja rezultātu skaits parametram ir lielāks par 12 rezultātiem gadā, norāda mēnešu vidējos rezultātus;

10.8.  8.ailē norāda testēšanas rezultātus, kas iegūti, iepriekšējā kalendāra gadā testējot no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām izejošo notekūdeņu kvalitāti. Ja rezultātu skaits parametram ir lielāks par 12 rezultātiem gadā, norāda mēnešu vidējos rezultātus;

10.9.  9.ailē norāda 7. un 8.ailē norādīto testēšanas rezultātu mērvienību (mg/l vai μg/l)."

39. Svītrot 4.pielikuma paskaidrojuma tabulu Nr.7 un paskaidrojuma tabulu Nr.8.

40. Aizstāt 5.pielikuma 2.punktā vārdu "nosūta" ar vārdu "iesniedz".

41. Izteikt 5.pielikuma 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Ja atkritumus nosvērt nav iespējams, to daudzumu (masu) uzrāda pēc iespējas tuvinātu reālajam atkritumu daudzumam, izmantojot atkritumu tilpuma - masas pārrēķina faktorus vai pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi. Atkritumu daudzuma pārrēķinam ieteicams izmantot rokasgrāmatas "Rokasgrāmata faktoru pielietošanai sadzīves atkritumu uzskaitē, pārejot no tilpuma uz svara vienībām" 4.-8.tabulā apkopotos faktorus. Saistībā ar atkritumu klasifikāciju, reģistrāciju un pārskatu veidošanu ieteicams izmantot arī Atkritumu reģistrācijas un klasifikācijas vadlīnijas, kuras izstrādātas Phare projekta "Vides monitorings - administratīvās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Latvijas Republikā" ietvaros. Rokasgrāmata un vadlīnijas ir pieejamas centra tīmekļa vietnē.

6. Ja operatoram vai komersantam ir spēkā esoša atļauja A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai, par to izdara atzīmi pārskata veidlapā. Ja operatoram vai komersantam ir atkritumu apsaimniekošanas atļauja, atzīmē, kādai darbībai vai darbībām tā ir izsniegta. Pārskata veidlapā norāda arī atļaujas numuru un datumu."

42. Izteikt 5.pielikuma II daļu šādā redakcijā:

"II. Pārskata veidlapas "Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" aizpildīšanas kārtība

7. Pārskata daļas aizpilda:

7.1. A daļu - visi operatori vai komersanti;

7.2. B daļu - operatori vai komersanti, kuru darbības rezultātā veidojas atkritumi;

7.3. C daļu - operatori vai komersanti, kuri apsaimnieko atkritumus;

7.4. D daļu - operatori vai komersanti, kuri veic atkritumu pārstrādi vai reģenerāciju un atkritumus ieved (no Eiropas Savienības dalībvalsts) vai importē (no trešās valsts) Latvijā;

7.5. E daļu - operatori vai komersanti, ja tie nodod atkritumus citam operatoram vai komersantam vai atkritumus izved (uz Eiropas Savienības dalībvalsti) vai eksportē (uz trešo valsti) no Latvijas.

8. Rindā A1 norāda operatora vai komersanta darbības veidu ar atkritumiem - atkritumi rodas operatora vai komersanta darbības rezultātā vai operators vai komersants atkritumus apsaimnieko, ietverot arī pārstrādi.

9. Rindā A2 operators vai komersants, kurš ir saņēmis atļauju atkritumu apsaimniekošanai, atzīmē, vai tas ir pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrība, aģentūra vai iestāde, vai komersants (izņemot valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības).

10. Rindas B1, B2, B3 un B4 aizpilda saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi Nr.302):

10.1. rindā B1 norāda atkritumu nosaukumu (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.302 1.pielikumu);

10.2. rindā B2 norāda atkritumu klases kodu (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.302 1.pielikumu);

10.3. rindā B3 norāda atkritumu īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.302 2.pielikumu). Rindu aizpilda, ja atkritumi ir bīstami;

10.4. rindā B4 norāda atkritumu daudzuma noteikšanas metodi:

10.4.1. M, ja atkritumus sver;

10.4.2. A, ja atkritumu daudzumu aprēķina (piemēram, pārrēķina no tilpuma uz masas vienībām);

10.4.3. N, ja atkritumu daudzumu novērtē citādi (piemēram, pēc tehnoloģiskā procesa, eksperta novērtējuma, kādā citā veidā).

11. Rindā B5 norāda atkritumu daudzumu tonnās, kas operatora vai komersanta uzņēmuma teritorijā glabājas pārskata gada sākumā.

12. Rindā B6 norāda pārskata gada laikā radīto atkritumu daudzumu tonnās.

13. Rindā B7 norāda tās darbības, kuras pārskata iesniedzējs savā teritorijā pats veic ar atkritumiem, norādot lietotos apglabāšanas (D kods) vai pārstrādes un reģenerācijas (R kods) veidus un attiecīgo atkritumu daudzumu. R un D kodus norāda saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi Nr.319).

14. Rindā B8 norāda atkritumu daudzumu, kuru pārskata iesniedzējs ir nodevis citam operatoram vai komersantam pārskata gada laikā. Pārstrādei vai apglabāšanai nodoto atkritumu daudzumu norāda atsevišķās rindās.

15. Rindā B9 norāda atkritumu daudzumu, kuru operators vai komersants izved vai eksportē pārstrādei vai apglabāšanai pārskata gada laikā. Pārstrādei vai apglabāšanai izvesto vai eksportēto atkritumu daudzumu norāda atsevišķās rindās.

16. Rindā B10 norāda operatora vai komersanta uzņēmuma teritorijā uzkrāto atkritumu daudzumu pārskata gada beigās, kas tiek uzglabāts pirms nodošanas citam komersantam vai iestādei.

17. Rindā B5 un B6 norādīto skaitļu summai jāsakrīt ar rindā B7, B8, B9 un B10 norādīto skaitļu summu.

18. Rindas C1, C2 un C3 aizpilda saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.302:

18.1. rindā C1 norāda atkritumu nosaukumu (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.302 1.pielikumu);

18.2. rindā C2 norāda atkritumu klases kodu (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.302 1.pielikumu);

18.3. rindā C3 norāda atkritumu īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.302 2.pielikumu). Rindu aizpilda, ja atkritumi ir bīstami.

19. Rindā C4 norāda atkritumu daudzuma noteikšanas metodi:

19.1. M, ja atkritumus sver;

19.2. A, ja atkritumu daudzumu aprēķina (piemēram, pārrēķina no tilpuma uz masas vienībām);

19.3. N, ja atkritumu daudzumu novērtē citādi (piemēram, pēc tehnoloģiskā procesa, eksperta novērtējuma, kādā citā veidā).

20. Rindā C5 atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi norāda rindā C2 norādīto atkritumu (konkrētie ar atkritumu klases kodiem norādītie atkritumi) daudzumu, kas glabājas operatora vai komersanta uzņēmumā uz pārskata gada sākumu. Atkritumu poligoni norāda to atkritumu daudzumu, kas ir uzkrāts un vēl nav apglabāts pārskata gada sākumā.

21. Rindā C6 norāda savākto atkritumu daudzumu tonnās pa atkritumu veidiem - nešķiroti, lielgabarīta atkritumi (piemēram, ledusskapji, matrači, mucas), pa noteiktiem materiālu veidiem šķiroti atkritumi, kuri ir savākti tieši no atkritumu radītājiem (atkritumu izcelsmes vietām).

22. Rindā C7 norāda savākto atkritumu daudzumu tonnās pa atkritumu veidiem - nešķiroti, lielgabarīta atkritumi (piemēram, ledusskapji, matrači, mucas), pa noteiktiem materiālu veidiem šķiroti atkritumi, ja tie ir savākti no atkritumu apsaimniekotājiem, kas nav radījuši konkrētos atkritumus.

23. Rindā C8 norāda atkritumu daudzumu, ko operators vai komersants pārskata gada laikā ievedis vai importējis pārstrādei.

24. Rindā C9 norāda tās darbības, kuras pārskata iesniedzējs veic ar atkritumiem, norādot lietotos apglabāšanas (D kods) vai pārstrādes un reģenerācijas (R kods) veidus un attiecīgo atkritumu daudzumu. R un D kodus norāda saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.319 1. un 2.pielikumu.

25. Rindā C10 norāda to atkritumu daudzumu, kuru pārskata iesniedzējs ir nodevis citam operatoram vai komersantam pārskata gada laikā. Pārstrādei vai apglabāšanai nodoto atkritumu daudzumu norāda atsevišķās rindās.

26. Rindā C11 norāda atkritumu daudzumu, kuru operators vai komersants izved vai eksportē pārstrādei vai apglabāšanai pārskata gada laikā. Pārstrādei vai apglabāšanai izvesto vai eksportēto atkritumu daudzumu norāda atsevišķās rindās.

27. Rindā C13 norāda operatora vai komersanta uzņēmumā uzkrāto atkritumu daudzumu (rindā C2 ar atkritumu klases kodiem uzrādītie atkritumi) pārskata gada beigās. Atkritumu poligoni norāda pārskata gada beigās uzkrāto atkritumu daudzumu, kas vēl nav apglabāts.

28. Rindu C14 aizpilda tikai atkritumu poligoni, norādot kopējo apglabāto atkritumu daudzumu, tai skaitā pārskata gadā apglabāto daudzumu.

29. Rindā C5, C6, C7 un C8 norādīto skaitļu summai jāsakrīt ar rindā C9, C10, C11 un C12 norādīto skaitļu summu.

30. D daļu aizpilda operatori vai komersanti, kas veic atkritumu pārstrādi un šim nolūkam ieved vai importē atkritumus Latvijā. Norāda valsti, no kuras ieved vai importē atkritumus Latvijā. Ja atkritumu sūtījumiem nepieciešams paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu vai sūtījumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulu Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem (turpmāk - regula Nr. 1013/2006), norāda šā dokumenta numuru. D daļā norāda arī ievesto vai importēto atkritumu klases kodu un daudzumu tonnās.

31. E daļu aizpilda visi operatori vai komersanti, kas atkritumus nodod citam operatoram vai izved vai eksportē no Latvijas. Norāda valsti, uz kuru izved vai eksportē atkritumus. Ja nodod citam komersantam vai operatoram Latvijā, norāda Latviju. Norāda ziņas par to operatoru vai komersantu, kam nodod, izved vai eksportē atkritumus, - nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru nodokļu maksātāju reģistrā (ārvalstu komersantiem reģistrācijas numurs nodokļu maksātāju reģistrā nav obligāti jānorāda). Ja atkritumu sūtījumiem (tikai izvedot vai eksportējot) nepieciešams paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu vai sūtījumiem saskaņā ar regulu Nr. 1013/2006, norāda šā dokumenta numuru. E daļā norāda arī atkritumu klases kodu un daudzumu tonnās.

32. Aizpildīto pārskatu paraksta operatora vai komersanta par atkritumu uzskaiti un apsaimniekošanu atbildīgā persona."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

27.01.2012