Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 30.06.2017. - 13.12.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumus Nr. 76 "Ieroču reģistra noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1012

Rīgā 2011.gada 27.decembrī (prot. Nr.76 11.§)
Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība
Izdoti saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma
18.1 panta sestās daļas 3.punktu un 47.panta otro daļu
(MK 07.01.2014. noteikumu Nr.5 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Ieroču reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļaujamo ziņu apjomu, to iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, kā arī institūcijas, kurām piešķirama piekļuve reģistrā iekļautajām ziņām.

2. Reģistrs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (turpmāk – centrs) pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Integrētā iekšlietu informācijas sistēma" apakšsistēma.

3. Par ziņu ticamību, savlaicīgu iekļaušanu reģistrā vai sniegšanu centram iekļaušanai reģistrā atbildīga šo noteikumu 7.punktā minētā institūcija un komersants.

4. Reģistrā iekļauto datu sniegšana ārvalstu institūcijām pieļaujama, ievērojot Latvijas Republikai saistošos starptautiskos līgumus un Eiropas Savienības tiesību aktus.

5. Ziņas par institūciju īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem, kas atzīti par valsts noslēpuma objektu, glabā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē valsts noslēpuma aizsardzību.

6. Centrs ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt no reģistra lietotājiem reģistra darbībai nepieciešamo informāciju.

II. Reģistrā iekļaujamo ziņu apjoms un iekļaušanas kārtība

7. Reģistram ziņas sniedz:

7.1. Iekšlietu ministrijas padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes par to īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;

7.2. Aizsardzības ministrijas padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes (izņemot Nacionālos bruņotos spēkus) par to īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;

7.3. Valsts policija par fizisko un juridisko personu reģistrētajiem ieročiem un izsniegtajām visu veidu ieroču atļaujām;

7.4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs par tā īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;

7.5. Latvijas Bankas Aizsardzības pārvalde par tās īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;

7.6. Valsts ieņēmumu dienests par tā īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;

7.7. Ieslodzījuma vietu pārvalde par tās īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;

7.8. pašvaldības policija par tās īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;

7.9. ostas policija par tās īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem;

7.10. komersants, kurš ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) komercdarbības veikšanai ieroču aprites jomā, par iegādātajiem un realizētajiem ieročiem, tā īpašumā vai valdījumā esošajiem ieročiem un to atrašanās vietām;

7.11. ārstniecības iestādes par personu veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem.

(Grozīts ar MK 07.01.2014. noteikumiem Nr.5)

8. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par fizisko personu, kurai ir izsniegta ieroču atļauja:

8.1. personas kods vai personas dzimšanas datums, ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā;

8.2. vārds latviešu valodā vai citas valodas oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā atbilstoši personu apliecinošiem dokumentiem;

8.3. uzvārds latviešu valodā vai citas valodas oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā atbilstoši personu apliecinošiem dokumentiem;

8.4. valstiskā piederība un tiesiskais statuss;

8.5. deklarētā dzīvesvieta.

9. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par šo noteikumu 8.punktā minētās personas personu apliecinošu dokumentu:

9.1. veids;

9.2. sērija un numurs;

9.3. izdošanas datums;

9.4. izdevējvalsts;

9.5. izdevējiestāde;

9.6. derīguma termiņš.

10. Reģistrā ārstniecības iestādes iekļauj šādas ziņas par personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem:

10.1. datums, kad personai veikta pirmreizējā, kārtējā vai pirmstermiņa veselības pārbaude;

10.2. veselības pārbaudi veikušās ārstniecības iestādes nosaukums un adrese;

10.3. veselības pārbaudi veikušo ārstniecības personu vai ārstu komisijas vadītāja vārds un uzvārds;

10.4. personas vārds un uzvārds;

10.5. personas kods (ja ziņas par personu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, – personas dzimšanas datums);

10.6. informācija par personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem – atbilst, atbilst (nav vērtēti fiziskie trūkumi) vai neatbilst;

10.7. termiņš, līdz kuram jāveic kārtējā veselības pārbaude;

10.8. informācija par pirmstermiņa veselības pārbaudi:

10.8.1. tās ārstniecības personas vai Valsts policijas amatpersonas vārds un uzvārds, kura izsniegusi nosūtījumu;

10.8.2. pirmstermiņa veselības pārbaudes nosūtījuma izsniegšanas datums;

10.8.3. informācija par pirmstermiņa veselības pārbaudē konstatētā personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem – atbilst, atbilst (nav vērtēti fiziskie trūkumi) vai neatbilst.

(MK 07.01.2014. noteikumu Nr.5 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.795)

11. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par visu veidu ieroču atļaujām:

11.1. dokumenta veids;

11.2. sērija un numurs;

11.3. izsniegšanas datums;

11.4. derīguma termiņš;

11.5. izdevējiestāde;

11.6. datums, kad dokuments anulēts;

11.7. anulēšanas iemesls un pamatojums.

12. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par A, B, C un D kategorijas ieročiem, lielas enerģijas pneimatiskajiem ieročiem un gāzes pistolēm (revolveriem), Latvijas Republikā reģistrētiem un realizācijā esošiem ieročiem, Latvijas Republikā ievestiem, no Latvijas Republikas izvestiem ieročiem, kā arī tranzītā cauri Latvijas Republikai pārvadātiem ieročiem:

12.1. klasifikācija (kategorija);

12.2. ieroča veids;

12.3. sērija un numurs – kā norādīts uz ieroča vai oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā;

12.4. marka (sistēma), modelis – kā norādīts uz ieroča vai oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā;

12.5. kalibrs (izmanto ražotāja apzīmējumus);

12.6. izgatavošanas gads (izmanto ražotāja apzīmējumus, kā norādīts uz ieroča);

12.7. ražotājs;

12.8. stobru skaits.

13. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par maināmiem stobriem:

13.1. veids;

13.2. sērija un numurs – kā norādīts uz ieroča vai oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā;

13.3. marka (sistēma), modelis – kā norādīts uz ieroča vai oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā;

13.4. kalibrs (izmanto ražotāja apzīmējumus);

13.5. izgatavošanas gads (izmanto ražotāja apzīmējumus, kā norādīts uz ieroča);

13.6. ražotājs;

13.7. stobru skaits.

14. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par juridisko personu, kura ir saņēmusi Valsts policijas atļauju iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot ieročus (turpmāk – juridiskā persona), un komersantu, kurš ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) komercdarbības veikšanai ieroču aprites jomā (turpmāk – komersants):

14.1. nosaukums;

14.2. reģistrācijas numurs;

14.3. reģistrācijas datums;

14.4. likvidācijas vai darbības pārtraukšanas datums;

14.5. juridiskā adrese.

15. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par juridiskās personas un komersanta dalībniekiem (fiziskām personām – kapitālsabiedrības dalībniekiem un personālsabiedrības biedriem, biedrību (nodibinājumu) biedriem), vadītājiem (individuālā komersanta, personālsabiedrības biedriem, kas ir tiesīgi pārstāvēt to, kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļiem), kā arī darbiniekiem, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči vai kuri ir tieši saistīti ar ieroču glabāšanu:

15.1. vārds;

15.2. uzvārds;

15.3. personas kods vai personas dzimšanas datums;

15.4. amats;

15.5. tālruņa numurs.

16. Reģistrā iekļauj šādas ziņas par kontrolšāvieniem ar vītņstobra ieročiem:

16.1. izziņas numurs;

16.2. datums, kad veikti kontrolšāvieni no vītņstobra ieroča ložu un čaulu kontrolkolekcijai.

17. Reģistrā iekļauj ziņas par ieroču glabāšanas adresēm un adresēm, uz kurām ierocis tiek pārvietots, kā arī par personām, kas iegādājas ieroci.

18. Ziņas reģistrā iekļauj un aktualizē centrs, pamatojoties uz šo noteikumu 7.punktā minētās institūcijas un komersanta paziņojumu.

19. Valsts policija tiešsaistes datu pārraides režīmā reģistrā iekļauj un aktualizē šo noteikumu 8., 9., 11., 12., 13., 14. un 15.punktā minētās ziņas piecu darbdienu laikā pēc ziņu saņemšanas.

(Grozīts ar MK 07.01.2014. noteikumiem Nr.5)

20. Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde tiešsaistes datu pārraides režīmā reģistrā iekļauj un aktualizē šo noteikumu 16.punktā minētās ziņas vienas darbdienas laikā pēc ziņu saņemšanas.

21. Šo noteikumu 8. un 9.punktā, kā arī 10.4. un 10.5.apakšpunktā minētās ziņas iekļauj reģistrā no Iedzīvotāju reģistra, izmantojot datubāzu sasaistes tehniskos līdzekļus.

(Grozīts ar MK 07.01.2014. noteikumiem Nr.5)

22. Šo noteikumu 14.punktā minētās ziņas iekļauj reģistrā no Uzņēmumu reģistra, izmantojot datubāzu sasaistes tehniskos līdzekļus.

23. Šo noteikumu 10. un 15.punktā minētās ziņas iekļauj reģistrā no Licenču un sertifikātu reģistra, izmantojot datubāzu sasaistes tehniskos līdzekļus.

(Grozīts ar MK 07.01.2014. noteikumiem Nr.5)

24. Šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8. un 7.9.apakšpunktā minētās institūcijas sniedz Centram šo noteikumu 12. un 13.punktā minētās ziņas iekļaušanai reģistrā un aktualizācijai ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc katra ieroča, tā maināmā stobra, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča un gāzes pistoles (revolvera) ievešanas Latvijas Republikā, iegādāšanās, realizācijas, pārvietošanas un izvešanas no Latvijas Republikas (ja izvešanas termiņš pārsniedz trīs mēnešus). Centrs šajā punktā minētās ziņas iekļauj reģistrā un aktualizē ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā pēc ziņu saņemšanas.

25. Komersants sniedz centram šo noteikumu 12., 13., 14., 15. un 17.punktā minētās ziņas iekļaušanai reģistrā un aktualizācijai ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc katra ieroča, tā maināmā stobra, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča un gāzes pistoles (revolvera) ievešanas Latvijas Republikā, iegādāšanās, realizācijas, pārvietošanas un izvešanas no Latvijas Republikas (ja izvešanas termiņš pārsniedz trīs mēnešus). Centrs šajā punktā minētās ziņas iekļauj reģistrā un aktualizē ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā pēc ziņu saņemšanas.

25.1 Ārstniecības iestādes iekļauj reģistrā šo noteikumu 10.punktā minētās ziņas divu darbdienu laikā pēc veselības pārbaudes veikšanas automatizētajā tiešsaistes pārraides režīmā.

(MK 07.01.2014. noteikumu Nr.5 redakcijā)

III. Reģistrā iekļauto ziņu izmantošanas kārtība

26. Reģistrā iekļautās ziņas normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai ir tiesīgas izmantot šādas institūcijas:

26.1. Valsts policija;

26.2. Valsts robežsardze;

26.3. Drošības policija;

26.4. Satversmes aizsardzības birojs;

26.5. Militārās izlūkošanas un drošības dienests;

26.6. prokuratūras iestādes;

26.7. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;

26.8. Valsts ieņēmumu dienests;

26.9. Militārā policija;

26.10. pašvaldības policija;

26.11. ostas policija;

26.12. Ieslodzījuma vietu pārvalde;

26.13. tiesas;

26.14. Latvijas Bankas Aizsardzības pārvalde.

(Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 357)

27. Reģistrā iekļautās ziņas izmanto reģistra lietotājs (amatpersona vai darbinieks), kuram, pamatojoties uz šo noteikumu 26.punktā minētās institūcijas pieprasījumu, centrs ir piešķīris reģistra lietošanas tiesības.

IV. Reģistrā iekļauto ziņu dzēšana

28. Reģistrā iekļautās ziņas centrs dzēš no reģistra, kad pagājuši 20 gadu no ziņu arhivēšanas dienas.

V. Noslēguma jautājums

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumus Nr.167 "Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču vienotās uzskaites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 60.nr.; 2004, 52.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1991.gada 18.jūnija Direktīvas 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 21.maija Direktīvas 2008/51/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
30.06.2017