Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

1.pants. 2011.gada 24.augustā parakstītais Protokols, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk - Protokols), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija.

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 13.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 22.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 29.decembrīPROTOKOLS, AR KO GROZA LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMU PAR NODOKĻU DUBULTĀS UZLIKŠANAS UN NODOKĻU NEMAKSĀŠANAS NOVĒRŠANU ATTIECĪBĀ UZ IENĀKUMA UN KAPITĀLA NODOKĻIEM

Latvijas Republikas valdība un Ķīnas Tautas Republikas valdība,

vēloties noslēgt Protokolu, ar ko groza 1996.gada 7.jūnijā Rīgā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk - Līgums),

vienojas par turpmāko.

1.pants

Līguma 2.panta (Nodokļi, uz kuriem attiecas Līgums) 3.punkts tiek izslēgts un aizstāts ar sekojošo:

"3. Esošie nodokļi, uz kuriem attiecas Līgums, konkrēti ir:

a) Ķīnas Tautas Republikā:

(i) iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

(ii) uzņēmumu ienākuma nodoklis;

(turpmāk - Ķīnas nodokļi);

b) Latvijas Republikā:

(i) uzņēmumu ienākuma nodoklis;

(ii) iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

(iii) nekustamā īpašuma nodoklis;

(turpmāk - Latvijas nodokļi)."

2.pants

Līguma 3.panta (Vispārīgās definīcijas) 1.punkta i) apakšpunkts tiek izslēgts un aizstāts ar sekojošo:

"i) termins "starptautiskā satiksme" nozīmē jebkurus pārvadājumus ar kuģi, gaisa kuģi vai dzelzceļa transporta līdzekli, ko veic Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums, izņemot tos gadījumus, kad kuģis, gaisa kuģis vai dzelzceļa transporta līdzeklis pārvietojas vienīgi otras Līgumslēdzējas Valsts iekšienē;"

3.pants

Līguma 4.panta (Rezidents) 1.punkts tiek izslēgts un aizstāts ar sekojošo:

"1. Šajā Līgumā termins "Līgumslēdzējas Valsts rezidents" nozīmē jebkuru personu, kura saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem aktiem ir pakļauta nodokļu uzlikšanai, pamatojoties uz tās pastāvīgo dzīvesvietu, rezidenci, inkorporācijas (reģistrācijas) vietu, faktiskās vadības atrašanās vietu vai jebkuru citu līdzīga rakstura kritēriju. Taču šis termins neietver jebkuras personas, kurām tiek uzlikti nodokļi šajā valstī tikai attiecībā uz to ienākumiem no šajā valstī esošajiem peļņas avotiem vai tajā izvietoto kapitālu."

4.pants

Līguma 7.panta (Uzņēmējdarbības peļņa) 3.punkts tiek izslēgts un aizstāts ar sekojošo:

"3. Nosakot pastāvīgās pārstāvniecības peļņu, tiek atļauts atskaitīt izdevumus, kas radušies pastāvīgās pārstāvniecības vajadzībām tās atrašanās valstī vai citur, tajā skaitā operatīvos un vispārējos administratīvos izdevumus."

5.pants

Līguma 8.panta (Kuģniecība un gaisa transports) nosaukums un 1.punkts tiek izslēgti un aizstāti ar sekojošo:

"8.pants
STARPTAUTISKĀ SATIKSME

1. Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma peļņai no kuģu, gaisa kuģu vai dzelzceļa transporta līdzekļu izmantošanas starptautiskajā satiksmē uzliek nodokļus tikai šajā valstī."

6.pants

Līguma 11.panta (Procenti) 3.punkts tiek izslēgts un aizstāts ar sekojošo:

"3. Neatkarīgi no 2.punkta noteikumiem procenti, kas rodas Līgumslēdzējā Valstī un kuru īstenais īpašnieks ir otras Līgumslēdzējas Valsts valdība, tostarp tās pašvaldības, centrālā banka vai jebkura finanšu iestāde, kas pilnībā pieder šai valdībai, vai procenti, kas gūti par aizdevumiem, kurus garantējusi vai apdrošinājusi šī valdība, tostarp tās pašvaldības, centrālā banka vai jebkura finanšu iestāde, kas pilnībā pieder šai valdībai, tiek atbrīvoti no nodokļu uzlikšanas pirmajā minētajā valstī."

7.pants

Līguma 12.panta (Autoratlīdzības) 2.punkts tiek izslēgts un aizstāts ar sekojošo:

"2. Tomēr autoratlīdzībai var uzlikt nodokļus atbilstoši attiecīgās Līgumslēdzējas Valsts normatīvajiem aktiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā tā rodas, bet, ja autoratlīdzības saņēmējs ir šīs autoratlīdzības īstenais īpašnieks, nodoklis nedrīkst pārsniegt 7 procentus no autoratlīdzības kopapjoma."

8.pants

Līguma 13.panta (Kapitāla pieaugums) 3. un 4.punkts tiek izslēgts un aizstāts ar sekojošo:

"3. Kapitāla pieaugumam, ko Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums, kas starptautiskajā satiksmē izmanto kuģus vai gaisa kuģus vai dzelzceļa transporta līdzekļus, gūst no šādu kuģu vai gaisa kuģu vai dzelzceļa transporta līdzekļu atsavināšanas, vai no kustamā īpašuma, kas ir piederīgs šādu kuģu, gaisa kuģu vai dzelzceļa transporta līdzekļu izmantošanai, atsavināšanas, tiek uzlikti nodokļi tikai šajā Līgumslēdzējā Valstī.

4. Kapitāla pieaugumam, ko Līgumslēdzējas Valsts rezidents gūst, atsavinot akcijas vai tām pielīdzināmu jebkāda veida līdzdalību sabiedrībā vai citā vienībā, kas vairāk nekā 50 procentus no vērtības tieši vai netieši gūst no 6.pantā minētā otrā Līgumslēdzējā Valstī esošā nekustamā īpašuma, var uzlikt nodokļus šajā otrā valstī."

9.pants

Līguma 15.panta (Atkarīgie individuālie pakalpojumi) 3.punkts tiek izslēgts un aizstāts ar sekojošo:

"3. Neatkarīgi no šī panta iepriekšējiem noteikumiem atlīdzībai, ko saņem par algotu darbu, kas tiek veikts uz Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma starptautiskajā satiksmē izmantota kuģa, gaisa kuģa vai dzelzceļa transporta līdzekļa, var uzlikt nodokļus šajā Līgumslēdzējā Valstī."

10.pants

Līguma 24.panta (Kapitāls) 3.punkts tiek izslēgts un aizstāts ar sekojošo:

"3. Kapitālam, ko pārstāv kuģi, gaisa kuģi vai dzelzceļa transporta līdzekļi, ko Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums izmanto starptautiskajā satiksmē, kā arī kustamais īpašums, kas piederīgs šo kuģu, gaisa kuģu vai dzelzceļa transporta līdzekļu izmantošanai, tiek uzlikti nodokļi tikai šajā Līgumslēdzējā Valstī."

11.pants

Līguma 25.panta (Metodes nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanai) 1.punkta b) apakšpunkts tiek izslēgts un aizstāts ar sekojošo:

"b) Ja Latvijā gūtais ienākums ir dividendes, ko sabiedrībai - Ķīnas rezidentam izmaksā sabiedrība - Latvijas rezidents, kurā Ķīnas sabiedrībai pieder vismaz 20 procenti akciju, nosakot samazinājuma summu, ir jāņem vērā nodoklis, kuru Latvijā par gūto ienākumu ir samaksājusi sabiedrība, kas izmaksā dividendes."

12.pants

Līguma 28.pants (Informācijas apmaiņa) tiek izslēgts un aizstāts ar sekojošo:

"28.pants
Informācijas apmaiņa

1. Līgumslēdzēju Valstu kompetentās iestādes apmainās ar informāciju, kas ir paredzami svarīga šī līguma noteikumu izpildīšanai vai nacionālo normatīvo aktu par visu veidu un nosaukumu nodokļiem, kas tiek uzlikti Līgumslēdzējas Valsts vai tās pašvaldības labā, administrēšanai vai piespiedu līdzekļu lietošanai, ciktāl šie normatīvie akti nav pretrunā ar šo Līgumu. Līguma 1. un 2.pants neierobežo informācijas apmaiņu.

2. Jebkura informācija, ko saskaņā ar 1.punktu saņem Līgumslēdzēja Valsts, ir uzskatāma par tikpat slepenu kā informācija, kas tiek iegūta saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem aktiem, un tā var tikt izpausta tikai tām personām vai varas iestādēm (arī tiesām un pārvaldes iestādēm), kas ir iesaistītas 1.punktā atrunāto nodokļu aprēķināšanā, iekasēšanā, piespiedu līdzekļu lietošanā, lietu iztiesāšanā vai apelāciju izskatīšanā saistībā ar šiem nodokļiem. Šīs personas vai varas iestādes šo informāciju izmanto vienīgi iepriekšminētajos nolūkos. Tās drīkst izpaust šo informāciju atklātās tiesas sēdēs vai tiesas nolēmumos.

3. 1.un 2.punkta noteikumus nedrīkst izmantot tādējādi, lai tie uzliktu Līgumslēdzējai Valstij pienākumu:

a) veikt administratīvus pasākumus, kas neatbilst šīs vai otras Līgumslēdzējas Valsts normatīvajiem aktiem un administratīvajai praksei;

b) sniegt informāciju, kas nav pieejama saskaņā ar šīs vai otras Līgumslēdzējas Valsts normatīvajiem aktiem vai parasti piemērojamo administratīvo praksi;

c) sniegt informāciju, kas var atklāt jebkuru tirdzniecības, uzņēmējdarbības, ražošanas, komerciālo vai profesionālo noslēpumu vai tehnoloģijas procesu, vai arī sniegt informāciju, kuras izpaušana būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm (ordre public).

4. Ja Līgumslēdzēja Valsts saskaņā ar šo pantu pieprasa sniegt informāciju, otrai Līgumslēdzējai Valstij pieprasītās informācijas iegūšanai ir jālieto savi informācijas iegūšanas līdzekļi, pat ja pieprasītā informācija otrai valstij nav nepieciešama savām nodokļu uzlikšanas vajadzībām. Iepriekšējā teikumā ietvertais pienākums ir pakļauts 3.punktā noteiktajiem ierobežojumiem, tomēr šos ierobežojumus nedrīkst izskaidrot tādējādi, ka tie atļautu Līgumslēdzējai Valstij atteikties sniegt informāciju vienīgi tāpēc, ka šai Līgumslēdzējai Valstij šāda informācija nav nepieciešama savām nodokļu uzlikšanas vajadzībām.

5. 3.punkta noteikumus nedrīkst iztulkot tādējādi, ka tie atļautu Līgumslēdzējai Valstij atteikties sniegt informāciju vienīgi tāpēc ka informācijas turētāja ir banka, cita finanšu institūcija, pārstāvis vai persona, kas darbojas pilnvarnieka vai uzticības personas kārtā, vai tāpēc, ka tā attiecas uz īpašnieka līdzdalību personā."

13.pants

Abas Līgumslēdzējas Valstis pa diplomātiskiem kanāliem rakstiski paziņo viena otrai par to, ka ir izpildītas nacionālās juridiskās procedūras, kas nepieciešamas, lai šis protokols stātos spēkā. Šis protokols, kurš veido Līguma neatņemamu sastāvdaļu, stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc pēdējā paziņojuma saņemšanas un tiek piemērots attiecībā uz ienākumiem, kas gūti janvāra pirmajā dienā vai pēc tam tajā kalendārajā gadā, kas seko gadam, kurā šis protokols stājas spēkā.

To apliecinot, būdami pienācīgi pilnvaroti, šo Protokolu ir parakstījuši.

Protokols sastādīts Rīgā divos eksemplāros 2011.gada 24.augustā latviešu, ķīniešu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas vārdā   Ķīnas Tautas Republikas vārdā
(paraksts)

Andris Vilks

  (paraksts)

Xiao JieProtocol amending the Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the People's Republic of China,

Desiring to conclude a Protocol to amend the Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital (hereinafter referred to as "the Agreement"), signed at Riga on 7th of June 1996,

Have agreed as follows:

Article 1

Paragraph 3 of Article 2 (Taxes Covered) shall be deleted and replaced by the following:

"3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:

a) in the People's Republic of China:

(i) the individual income tax;

(ii) the enterprise income tax;

(hereinafter referred to as "Chinese tax");

b) in the Republic of Latvia:

(i) the enterprise income tax (uznemumu ienakuma nodoklis);

(ii) the personal income tax (iedzivotaju ienakuma nodoklis);

(iii) the immovable property tax (nekustama ipasuma nodoklis);

(hereinafter referred to as "Latvian tax")."

Article 2

Subparagraph i) of paragraph 1 of Article 3 (General Definitions) shall be deleted and replaced by the following:

"i) the term "international traffic" means any transport by a ship, aircraft, or railway vehicle operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship, aircraft or railway vehicle is operated solely between places in the other Contracting State;"

Article 3

Paragraph 1 of Article 4 (Resident) shall be deleted and replaced by the following:

"1. For the purpose of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation or place of effective management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein."

Article 4

Paragraph 3 of Article 7 (Business Profits) shall be deleted and replaced by the following:

"3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere."

Article 5

The title and paragraph 1 of Article 8 (Shipping and Air Transport) shall be deleted and replaced by the following:

"Article 8
INTERNATIONAL TRAFFIC

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships, aircraft or railway vehicles in international traffic shall be taxable only in that State."

Article 6

Paragraph 3 of Article 11 (Interest) shall be deleted and replaced by the following:

"3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and derived and beneficially owned by the Government of the other Contracting State, including its local authorities, the Central Bank or any financial institution wholly owned by that Government, or interest derived on loans guaranteed or insured by that Government, including its local authorities, the Central Bank or any financial institution wholly owned by that Government, shall be exempted from tax in the first-mentioned Contracting State."

Article 7

Paragraph 2 of Article 12 (Royalties) shall be deleted and replaced by the following:

"2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 7 per cent of the gross amount of the royalties."

Article 8

Paragraphs 3 and 4 of Article 13 (Capital Gains) shall be deleted and replaced by the following:

"3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State operating ships or aircraft, or railway vehicles in international traffic from the alienation of such ships, aircraft or railway vehicles or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft or railway vehicles shall be taxable only in that State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests of any kind in a company or other entity deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State."

Article 9

Paragraph 3 of Article 15 (Dependent Personal Services) shall be deleted and replaced by the following:

"3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship, aircraft or railway vehicle operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State."

Article 10

Paragraph 3 of Article 24 (Capital) shall be deleted and replaced by the following:

"3. Capital represented by ships, aircraft and railway vehicles operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State and by movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft and railway vehicles, shall be taxable only in that State."

Article 11

Subparagraph b) of paragraph 1 of Article 25 (Methods for Elimination of Double Taxation) shall be deleted and replaced by the following:

"b) Where the income derived from Latvia is a dividend paid by a company which is a resident of Latvia to a company which is a resident of China and which owns not less than 20 per cent of the shares of the company paying the dividend, the credit shall take into account the tax paid to Latvia by the company paying the dividend in respect of its income."

Article 12

Article 28 (Exchange of Information) shall be deleted and replaced by the following:

"Article 28
Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (order public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

Article 13

Both Contracting States shall notify each other through diplomatic channels that they have completed the internal legal procedures necessary for the entry into force of this Protocol. This Protocol, which shall form an integral part of the Agreement, shall enter into force on the thirtieth day upon the receipt of the latter notification and shall be applicable in respect of income derived during the taxable years beginning on or after the first day of January next following that in which this Protocol enters into force.

IN WITNESS whereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE at Riga on the 24th day of August, 2011, in duplicate in the Latvian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.


For the Government of the Republic of Latvia For the Government of the People's Republic of China
(signature) (signature)
Andris Vilks Xiao Jie
30.12.2011