Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 199., 200.nr.; 2010, 12., 66., 99., 174., 206.nr.; 2011, 103.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.panta ceturtās daļas 5.punktā vārdus "svarīgu notikumu (sasniegumu)" ar vārdiem "svarīgu sasniegumu (notikumu)".

2. 3.2 pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Karavīram, kurš ārstniecības iestādē nodod asinis, attiecīgajā gadījumā piemēro Darba likuma normas, ievērojot noteikumu, ka viņam izmaksā mēnešalgu, izsniedz karavīra uzturdevu vai izmaksā tās kompensāciju, kā arī piemaksas, izņemot šā likuma 14.panta trešajā daļā minētās piemaksas.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

3. Papildināt 9.pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Par laiku, kad karavīram piemērots drošības līdzeklis, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, karavīrs nesaņem mēnešalgu, piemaksas, karavīra uzturdevu vai tās kompensāciju un kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai. Šo laiku neieskaita izdienas stāžā, ja karavīrs netiek attaisnots. Ja krimināllietu izbeidz vai stājas spēkā attaisnojošs spriedums krimināllietā, karavīram izmaksā ieturēto atlīdzību."

4. Aizstāt 15.panta otrajā daļā vārdus "šā panta" ar vārdiem "šā likuma".

5. Izteikt 17.panta devītās daļas 2.punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Pabalstu Ministru kabineta loceklim vai parlamentārajam sekretāram neizmaksā arī tad, ja viņš pēc atbrīvošanas no Ministru kabineta locekļa vai parlamentārā sekretāra amata turpina pildīt Ministru kabineta locekļa konsultatīvās amatpersonas vai darbinieka pienākumus;".

6. Papildināt 19.panta trešās daļas otro teikumu pēc vārdiem "izmaksas kārtību" ar vārdiem "kā arī gadījumus, kuros izmaksā minēto pabalstu".

7. 37.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "ja šīs amatpersonas (darbinieki), veicot amata (dienesta, darba) pienākumus, ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts institūcija apdrošina tiesnešu, prokuroru un to Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu veselību, kuras veic izmeklēšanu un operatīvo darbību, kā arī to tiesu ekspertu veselību, kuri ir pakļauti dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam), piedaloties izmeklēšanas darbībās.";

papildināt pantu ar 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(31) Valsts institūcija apdrošina to Valsts meža dienesta amatpersonu (darbinieku) veselību, kuras ir pakļautas dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam), uzraugot meža ugunsdrošību, atklājot, ierobežojot un likvidējot meža ugunsgrēkus, kā arī uzraugot medības un meža izmantošanu reglamentējošu normatīvo aktu ievērošanu.

(32) Valsts institūcija apdrošina to Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektoru veselību, kuri ir pakļauti dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam), veicot zvejas kontroli, vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas valsts kontroli, valsts nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu, mikroliegumu aizsardzības un izmantošanas kontroli, kā arī radiācijas drošības un kodoldrošības uzraudzību un kontroli.";

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Valsts probācijas dienests apdrošina pret nelaimes gadījumiem amatpersonas (darbiniekus), kuras ir pakļautas dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam):

1) veicot sociālās uzvedības korekcijas pasākumus soda izciešanas vietās, apmeklējot notiesātos brīvības atņemšanas iestādēs;

2) veicot nosacīti notiesāto personu, pirms termiņa no soda atbrīvoto personu, kā arī to personu uzraudzību, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, un īstenojot probācijas programmas;

3) organizējot un vadot kriminālsoda - piespiedu darba - izpildi;

4) organizējot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskā darba - izpildi.

(8) Ja šajā likumā noteiktajos gadījumos ir veikta amatpersonu (darbinieku) apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un likums paredz pabalsta izmaksu par to pašu risku, ko sedz apdrošināšana, tad likumā noteiktais pabalsts no valsts budžeta tiek izmaksāts kā starpība starp likumā noteikto pabalsta apmēru un izmaksāto apdrošināšanas atlīdzības apmēru. Pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem) šajā daļā noteikto principu piemēro, ja pašvaldības dome nav noteikusi, ka šā likuma 19.pantā minētie pabalsti tiek izmaksāti nevis no pašvaldības budžeta, bet gan kā apdrošināšanas atlīdzība."

8. Izteikt 41.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) aizliegts palielināt apmaksājamo darbdienu skaitu;".

9. Pārejas noteikumos:

izslēgt 2.3 punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 7.3, 7.4 un 7.5 punktu šādā redakcijā:

"7.3 2012.gadā gadījumos, kad ar šo likumu atlīdzība piesaistīta Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēram, piemērojams 2009.gada pirmajā pusgadā valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmērs, kas noapaļots pilnos latos, proti, 471 lats.

7.4 2012.gadā šā likuma 5.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteikto mēnešalgu izmaksā, piemērojot tai koeficientu 0,94.

75. 2012.gadā šā likuma 13.2 pantā noteikto koeficientu piemēro 2009.gada Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam finanšu un apdrošināšanas jomā strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos latos.";

papildināt pārejas noteikumu 8.6 punktu ar 7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7) šā likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktā minētais pabalsts nepārsniedz 25 procentus no mēnešalgas.";

papildināt pārejas noteikumus ar 8.7 punktu šādā redakcijā:

"8.7 2012.gadā ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu īstenošanā iesaistīto institūciju (Valsts policija, Valsts robežsardze, Valsts darba inspekcija, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts meža dienests, Valsts augu aizsardzības dienests) amatpersonas (darbiniekus) papildus šā likuma 16.panta trešajā daļā noteiktajam var prēmēt atbilstoši institūcijā noteiktajai prēmēšanas kārtībai un kritērijiem, ja viņu darbības rezultātā ir būtiski uzlabota situācija ēnu ekonomikas apkarošanā un godīgas konkurences veicināšanā. Lēmumu par attiecīgo institūciju amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu pieņem Ministru kabinets, pamatojoties uz attiecīgās ministrijas sniegto informāciju."

10. 1.pielikumā:

papildināt pielikumu ar 12.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3. Finanšu uzskaite un analīze pašvaldībā

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji analizē pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildes rādītājus, kontrolē tā izpildi un veic nepieciešamās darbības pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanai.";

izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Radošie darbi

Šajā saimē ietilpst amati, kas saistīti ar māksliniecisko un tehnisko jaunradi, telpu, ekspozīciju (izstāžu), reklāmas materiālu un mājaslapu izstrādi un noformēšanu, kā arī ar kultūras darba organizēšanu un interešu izglītības kopu un amatierkolektīvu vadīšanu."

11. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma
2.pielikums

Amatu saimei (apakšsaimei) atbilstošā maksimālā mēnešalgu grupa

Nr. p.k.

Amatu saimes (apakšsaimes) numurs

Maksimālā mēnešalgu grupa

1.

1

16

2.

2

12

3.

3

12

4.

4

12

5.

5.1

15

6.

5.2

12

7.

5.3

12

8.

5.4

15

9.

6

11

10.

7

14

11.

8

9

12.

9

12

13.

10

13

14.

11.1

13

15.

11.2

12

16.

11.3

13

17.

11.4

13

18.

12.1

13

19.

12.2

15

20.

12.3

11

21.

13

9

22.

14

13

23.

15

13

24.

16

11

25.

17

10

26.

18.1

12

27.

18.2

12

28.

18.3

11

29.

18.4

9

30.

18.5

12

31.

18.6

12

32.

19.1

9

33.

19.2

10

34.

19.3

15

35.

19.4

13

36.

19.5

12

37.

19.6

10

38.

20

14

39.

21

16

40.

22.1

13

41.

22.2

10

42.

23

12

43.

24

11

44.

25

16

45.

26.1

13

46.

26.2

11

47.

26.3

14

48.

27

10

49.

28.1

13

50.

28.2

13

51.

28.3

11

52.

28.4

14

53.

29

12

54.

30

13

55.

31

11

56.

32

13

57.

33

10

58.

34

11

59.

35

13

60.

36

14

61.

37

13

62.

38

7

63.

39

11

64.

40

12

65.

41

7

66.

42.1

8

67.

42.2

9

68.

42.3

9

69.

43

11

70.

44

15

71.

45

11

72.

46

10

73.

47

14

74.

48

10

75.

49

12

76.

50

13

77.

51

13

78.

52

11

79.

53.1

13

80.

53.2

14

81.

53.3

8

82.

54

15

83.

55

12"


Likums stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 15.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 29.decembrī

01.01.2012