Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.33

Daugavpilī 2011.gada 24.novembrī (prot. Nr.25 17.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.6 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.6 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 01.10.2002., Nr.140, 13.02.2004., Nr.24, 24.12.2005., Nr.207, 16.04.2008., Nr.59, 17.07.2008., Nr.109) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu pamatojuma daļu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu".

2. Izteikt noteikumu 1.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"1.1. Sadzīves atkritumi ir mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem".

3. Aizstāt noteikumu 1.2.punktā vārdu "īpašnieks" ar vārdiem "tās valdītājs".

4. Aizstāt noteikumu 1.3.punktā vārdus "atkritumu sajaukšanu" ar vārdiem "atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu".

5. Izteikt noteikumu 1.4.punktu šādā redakcijā:

"1.4. Atkritumu apsaimniekošana ir atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe pēc to slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem un starpniecība atkritumu apsaimniekošanā".

6. Svītrot noteikumu 1.5.punktā vārdus "Reģionālajā vides pārvaldē".

7. Izteikt noteikumu 2.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"2. Vispārīgie jautājumi".

8. Izteikt noteikumu 2.1.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pašvaldība:".

9. Papildināt noteikumu 2.3.punktu aiz vārda "pārkraušanu" ar vārdiem "dalīšanu, šķirošanu".

10. Izteikt noteikumu 2.6.punktu šādā redakcijā:

"2.6. Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona".

11. Papildināt noteikumus ar 2.7.punktu šādā redakcijā:

"2.7. Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi nogādājami Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligonā "Cinīši", Demenes pagastā, Daugavpils novadā, apglabāšanai".

12. Svītrot noteikumu 3.1.4. apakšpunktu.

13. Svītrot noteikumu 4.3.3. apakšpunktā vārdus "izveidot un".

14. Svītrot noteikumu 6.7.punktā vārdus "bet kultūras pieminekļu aizsardzības zonās novietojamajām tvertnēm ar Daugavpils pilsētas domes Kultūras nodaļu".

15. Papildināt noteikumus 6.9. punktu šādā redakcijā:

"6.9 Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina šādu minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu:

6.9.1. komunālajā sektorā - četras reizes nedēļā;

6.9.2. privātsektorā, atkritumvados, veselības aprūpes iestādēs, izglītības iestādēs, pakalpojumu sniegšanas vietās, azartspēļu vietās, degvielas uzpildes stacijās, aptiekās un to noliktavās, noliktavu telpās, vairumtirdzniecības bāzēs, kioskos, birojos, kultūras iestādēs - vienu reizi nedēļā;

6.9.3. viesnīcās, kopmītnēs, tirdzniecības vietās - divas reizes nedēļā;

6.9.4. slimnīcās - trīs reizes nedēļā;

6.9.5. transporta tehniskās apkopes stacijās - divas reizes mēnesī;

6.9.6. vasarnīcās - vienu reizi mēnesī".

16. Izteikt 7.4.punktu šādā redakcijā:

"7.4. Daugavpils pilsētā tiek ieviesta dalītā sadzīves atkritumu savākšana. Pārstrādājamos un otrreiz izmantojamos materiālus apsaimniekotājs nogādā komersantam, kas nodarbojas ar atkritumu šķirošanu un sagatavošanu nodošanai tālākai pārstrādei, un kas ir noslēdzis līgumus ar pašvaldību par šāda veida atkritumu šķirošanu. Komersants, kas nodarbojas ar atkritumu šķirošanu un sagatavošanu nodošanai tālākai pārstrādei, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pašvaldībai sniedz atskaiti par pārstrādei nodotiem atkritumu apjomiem".

17. Papildināt noteikumu 9.1.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"9.1. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu veido:

9.1.1. maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;

9.1.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātu tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos;

9.1.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā".

18. Izteikt noteikumu 9.5.punktu šādā redakcijā:

"9.5. Kārtība, kādā izdarāmi maksājumi par atkritumu apsaimniekotāju sniegtajiem pakalpojumiem, tiek noteikta saskaņā ar noslēgtiem līgumiem starp atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītāju atbilstoši normatīvo aktu prasībām".

19. Izteikt noteikumu 10.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"10. Prasības atkritumu dalītai savākšanai un otrreizējai izmantošanai".

20. Aizstāt noteikumu 10.1.punktā vārdus "sašķiroto atkritumu savākšana" ar vārdiem "atkritumu dalītā savākšana".

21. Aizstāt noteikumu 10.3.punktā vārdus "zilās tvertnes - papīram; zaļās tvertnes - krāsainajam stiklam; baltās tvertnes - baltajam stiklam; dzeltenās tvertnes - plastmasai" ar vārdiem "zilās tvertnes - sašķirotiem atkritumiem (iepakojums, stikls); zaļās tvertnes - sadzīves atkritumiem".

22. Izteikt noteikumu 10.5.punktu šādā redakcijā:

"10.5. Sašķirotos atkritumus atkritumu apsaimniekotājs nogādā komersantam, kas veic atkritumu šķirošanu un sagatavošanu nodošanai tālākai pārstrādei".

23. Papildināt noteikumus ar 10.7.punktu šādā redakcijā:

"10.7. Pašvaldība nosaka komersantu, kas veiks atkritumu šķirošanu un sagatavošanu nodošanai tālākai pārstrādei".

24. Papildināt noteikumus ar 10.1 nodaļu šādā redakcijā:

"10.1 Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai

10.11. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs:

10.11.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

10.11.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī personu mantu;

10.11.3. nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

10.11.4. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

10.12. Bīstamo atkritumu apsaimniekotājs organizē speciāli aprīkotas bīstamo atkritumu savākšanas vietas.

10.13. Atkritumu apsaimniekotājam, ja tam nav atļaujas bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, jānoslēdz līgumu ar komersantu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.KulakovaDaugavpils pilsētas domes 2011.gada 24.novembra saistošo noteikumu Nr.33 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2002.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.6 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktam, pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā. Šī likuma Pārejas noteikumu 8.punkts noteic, ka pašvaldības līdz 2011.gada 1.aprīlim izvērtē spēkā esošo saistošo noteikumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atbilstību šā likuma prasībām un atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem.

Ar 2011.gada 20.oktobra vēstuli Nr.17.18-le/16008 "Par normatīvo aktu prasību ievērošanu" LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedza papildus norādījumus par saistošiem noteikumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Ar grozījumiem tiks precizēts Daugavpils pilsētas domes 2002. gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.6 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā" (turpmāk - Noteikumi) teksts.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar grozījumiem Noteikumos:

- noteikts atkritumu poligons;

- precizēts minimālais sadzīves atkritumu savākšanas biežums;

- noteiktas prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai;

- precizēti lietotie termini un teksts.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar Komunālās saimniecības pārvaldi, atkritumu apsaimniekotājiem, namu apsaimniekotājiem, sabiedrības pārstāvjiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

29.12.2011