Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.843

Rīgā 2011.gada 1.novembrī (prot. Nr.62 30.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 179.nr.; 2009, 10.nr.; 2010, 120., 164., 188.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 5.2.apakšpunktu.

2. Izteikt 11.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1.7. kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, - kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus;".

3. Svītrot 11.2.apakšpunktu.

4. Izteikt 12.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"12. Papildus šo noteikumu 11.1. vai 11.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem atbalsta pretendents iesniedz:".

5. Svītrot 12.2.7.apakšpunktu.

6. Papildināt noteikumus ar 12.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2.1 ja projektā paredzēts izveidot apmācības centru akvakultūras nozares uzņēmumā, - līgumu ar akvakultūras nozares uzņēmumu, saskaņā ar kuru atbalsta pretendents akvakultūras nozares uzņēmumā varēs izmantot projektā ieguldītās investīcijas apmācības centra darbības nodrošināšanai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas;".

7. Izteikt 12.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus - iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos piedāvājumus - saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai vai rekonstrukcijai, būvniecības un iepirkuma dokumentus - iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos piedāvājumus - iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;".

8. Papildināt noteikumus ar 12.3 un 12. punktu šādā redakcijā:

"12.3 Ja projekts paredzēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamā teritorijā Natura 2000, ir jābūt izpildītām likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" prasībām un saņemtam Vides pārraudzības valsts biroja atzinumam par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmumam par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu, vai atzinumam par paredzēto darbību ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kuru īstenošanai nav jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.

12.4 Vides pārraudzības valsts birojs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par projekta atbilstību šo noteikumu 12.3 punktā minētajām prasībām."

9. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Ja šo noteikumu 11.1.7.apakšpunktā minētie dokumenti nav iesniegti kopā ar projekta iesniegumu, Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, tajā iekļauj nosacījumu triju mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās iesniegt apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem. Ja minētie dokumenti netiek iesniegti noteiktajā termiņā, lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku."

10. Svītrot 14.punktu.

11. Aizstāt 15.punkta otrajā teikumā vārdus "Vietējai pašvaldībai vai biedrībai" ar vārdu "Biedrībai".

12. Aizstāt 16.punktā skaitli "900 000" ar skaitli "1 200 000".

13. Izteikt 18.2.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2.1.2. cita jauna būvniecība vai rekonstrukcija, izņemot hidrotehnisko būvju būvniecību vai rekonstrukciju biedrībai;".

14. Papildināt noteikumus ar 18.2.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2.13. apmācības centra izveides izmaksas:

18.2.13.1. telpu rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumu ar trešo personu, kas atbildīga par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot šo noteikumu 21.punktā minētās izmaksas;

18.2.13.2. iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas apmācības procesa nodrošināšanai;".

15. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Biedrība var pretendēt uz atbalstu tikai šo noteikumu 18.1., 18.2.5., 18.2.6., 18.2.10., 18.2.11., 18.2.12. un 18.3.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai. Saņemto atbalstu par katru attiecināmo izmaksu veidu izmanto vairāki biedrības biedri. Biedrība var pretendēt uz atbalstu šo noteikumu 18.2.13.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai, ja tajā ir vismaz pieci biedri, kuru komercdarbības joma ir akvakultūra, un ja tās projekta mērķis ir veidot apmācības centru akvakultūras nozarē. Biedrība apmācības centru var veidot tikai esošā akvakultūras nozares uzņēmumā, kam iepriekšējā pārskata gadā bijuši ieņēmumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas."

16. Svītrot 26.punktu.

17.   1.pielikumā:

17.1. svītrot A.2.2.apakšsadaļu;

17.2. izteikt C.7.apakšsadaļu šādā redakcijā:

"C.7. Projekta īstenošanas vieta

 Statistikas reģions - NUTS III kods:

  

 Statistikas reģions - ATVK kods:

  

 Pilsēta:

  

 Novads, pagasts:

  

 Iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr./mājas nosaukums:

  

Kadastra numuri zemesgrāmatā ēkām, būvēm un zemei

"

17.3. izteikt C.14.apakšsadaļu šādā redakcijā:

"C.14. Projekta kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti

 Finanšu resursu avots

 Summa, Ls

 1. Atbalsta pretendenta pašu finanšu resursi

  -

 2. Aizņēmumi 

  -

3. Avanss
 4. Citi līdzekļi  

  -

 KOPĀ

  -"

17.4. izteikt D.1.apakšsadaļu šādā redakcijā:

"D.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minētā likuma prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Aizpilda LAD RLP darbinieks

atzīmē ar X atbilstošo atbildi

lapu skaits

atzīmē ar X atbilstošo atbildi

lapu skaits

neat-tiecas

neattiecas

1.

Projekta iesniegums divos eksemplāros, no kuriem viens ar atzīmi par saņemšanu tiek atdots atbalsta pretendentam (neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti)

 oriģināls

 

 

 

 

 

 

2.

Informācija atbilstoši projekta iesnieguma G sadaļā norādītajai struktūrai

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ja projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus - dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai

oriģināls

               

5.

Ja projektā paredzēts izveidot apmācības centru akvakultūras nozares uzņēmumā, līgums ar akvakultūras nozares uzņēmumu, kas apliecina, ka atbalsta pretendents izmantos projektā veiktās investīcijas vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

Ja atbalsta pretendents ir biedrība

6.

Biedrības statūti

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Biedrības valdes apstiprināts lēmums par projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmums par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus (vai iesniedz triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu)

oriģināls

Ja atbalsta pretendents ir valsts kapitālsabiedrība vai atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību)

9.

Attiecīgās iestādes lēmums par piedalīšanos projektā, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunas būvniecības un rekonstrukcijas projektiem**:

10.

Plānošanas un arhitektūras uzdevums (ja iesniegšanas brīdī nav tehniskā projekta)

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Vienkāršotai rekonstrukcijai - apliecinājuma karte un ieceres dokumentācija, kas izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Būvmateriālu iegādei (jaunai būvniecībai un rekonstrukcijai) -akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Atbalsta pretendenta sastādīta būvniecības tāme, ja paredzēts iegādāties būvmateriālus (vienkāršotai rekonstrukcijai)

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (ja iesniegšanas brīdī ir tehniskais projekts)

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Būvatļauja (ja iesniegšanas brīdī ir tehniskais projekts)

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem, iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti***:

16.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiem

kopija, uzrādot oriģinālu*

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei, informācija par aptaujātajiem komersantiem, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti****

oriģināls

Citi iesniegtie dokumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Iesniegto dokumentu un lapu skaits, kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta ir atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", vārds, uzvārds un paraksts, datums).

** Par jaunu būvniecību un rekonstrukciju būvniecības un iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā (izņēmums ir būvmateriālu iegāde).

*** Arhitektu, inženieru, konsultantu un citi pakalpojumi ietilpst vispārējās izmaksās, un iepirkuma dokumentus par tiem iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā (izņēmums ir būvmateriālu iegāde).

**** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības atbalstam.";

17.5. svītrot E sadaļu;

17.6. izteikt G sadaļas 2.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2. Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai valsts kapitālsabiedrība, vai atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību):".

18. Aizstāt 2.pielikumā vārdus "Vietējā pašvaldība vai valsts kapitālsabiedrība, vai atvasināta publiska persona" ar vārdiem "Valsts kapitālsabiedrība vai atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana".

19. Izteikt 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.novembra
noteikumiem Nr.937

Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumā "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"

Projekta numurs

 

datums

mēnesis

gads

Projekta beigu termiņš

 

 

 

Projekta īstenošanas vieta

 


Zivsaimniecības produkcijas apjoms, kuras ražošanai vai kuras ražošanas procesā izmantota projektā veiktā investīcija (aizpilda, ja projekts ir saistīts ar zivsaimniecības produkcijas pirmapstrādi vai uzglabāšanu)   tonnas vai gabali
Zivsaimniecības produkcijas apjoms, kuram pirmapstrādes vai uzglabāšanas procesā izmantota projektā veiktā investīcija (aizpilda, ja projekts ir saistīts ar akvakultūras produkcijas ražošanu)   tonnas vai gabali
Apmācīto skaits apmācības centrā (aizpilda, ja projektā tika izveidots apmācības centrs akvakultūras nozares uzņēmumā)   cilvēki


Pārskats iesniegts _____. gada ___ . __________________*

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

05.11.2011