Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.832

Rīgā 2011.gada 1.novembrī (prot. Nr.62 6.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem"

Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 83.nr.; 2005, 102.nr.; 2007, 121.nr.; 2008, 49, 157.nr.; 2009, 60, 102.nr.; 2010, 58., 120.nr., 2011, 60, 102.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 110.punkta otro teikumu aiz skaitļiem un vārdiem "37.punkts - ar 2012.gada 1.novembri" ar skaitļiem un vārdiem "38., 39., 40. un 41.punkts - ar 2013.gada 1.februāri, 42., 43. un 44.punkts - ar 2013.gada 1.jūliju".

2. Izteikt 110.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 2.2 pielikuma tabulas 1.punkts stājas spēkā ar 2009.gada 1.novembri, 2.punkts - ar 2013.gada 1.februāri."

3. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 46., 47., 48., 49., 50., 51. un 52.punktu šādā redakcijā:

"46) Komisijas 2011.gada 8.februāra Direktīvas 2011/10/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu bifentrīnu;

47) Komisijas 2011.gada 8.februāra Direktīvas 2011/11/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I un IA pielikumā aktīvo vielu (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetātu;

48) Komisijas 2011.gada 8.februāra Direktīvas 2011/12/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu fenoksikarbu;

49) Komisijas 2011.gada 8.februāra Direktīvas 2011/13/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu nonānskābi;

50) Komisijas 2011.gada 1.jūlija Direktīvas 2011/66/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu 4,5-dihloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-onu;

51) Komisijas 2011.gada 1.jūlija Direktīvas 2011/67/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu abamektīnu;

52) Komisijas 2011.gada 1.jūlija Direktīvas 2011/69/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu imidakloprīdu."

4. Papildināt 2.1 pielikuma tabulu ar 38., 39., 40., 41., 42., 43. un 44.punktu šādā redakcijā:

"38. Bifentrīns IUPAC nosaukums:

2-metilbifenil-3-ilmetil(1RS)-cis-3-[(Z)-2-hlor-3,3,3-trifluorpropān-1-enil]-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts

EK Nr. nav pieejams

CAS Nr.: 82657-04-3

911 g/kg 2013.gada 1.februāris

2015.gada 31.janvāris

2023.gada 31.janvāris

8.

Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus un riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā.

Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) biocīdu lietošanas atļaujas piešķir tikai rūpnieciskiem vai profesionāliem lietojumiem, ja vien pieteikumā par biocīdu atļaujas saņemšanu nav pierādīts, ka risku neprofesionāliem lietotājiem var samazināt līdz pieļaujamam līmenim saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu;

2) biocīdus, kas atļauti rūpnieciskiem vai profesionāliem lietojumiem, lieto, izmantojot atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā biocīda atļaujas saņemšanai nav datu, kas liecina, ka risku rūpnieciskiem vai profesionāliem lietotājiem līdz pieļaujamam līmenim var samazināt ar citiem līdzekļiem;

3) veic atbilstošus riska mazināšanas pasākumus augsnes un ūdeņu aizsardzībai. Uz atļauto biocīdu marķējuma un, kur paredzēts, drošības datu lapās īpaši norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka biocīdu noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai;

4) biocīdiem neizsniedz atļauju in situ koksnes apstrādei ārpus telpām un tādas koksnes apstrādei, kas ir ilgstoši pakļauta laikapstākļu ietekmei vai arī ir aizsargāta no laikapstākļu ietekmes, bet ir pastāvīgi mitra, ja vien netiek iesniegti dati, kuri apliecina, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punktā un 10.pielikumā noteiktajām prasībām, ja nepieciešams, izmantojot attiecīgus riska samazināšanas pasākumus

39. (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetāts (9Z,12E)-tetradeka-9,12-dien-1-ilacetāts

EK Nr. nav pieejams

CAS Nr. 30507-70-1

977 g/kg

2013.gada 1.februāris

2015.gada 31.janvāris

2023.gada 31.janvāris

19.

Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus un riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā.

Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem - uz (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetātu saturošo biocīdu marķējuma norāda, ka šos biocīdus nedrīkst izmantot telpās, kur glabā neiesaiņotu pārtiku vai dzīvnieku barību

40. Fenoksikarbs IUPAC nosaukums:

Etil[2-(4-fenoksifenoksi)etil]karbamāts

EK Nr. 276-696-7

CAS Nr. 72490-01-8

960 g/kg

2013.gada 1.februāris

2015.gada 31.janvāris

2023.gada 31.janvāris

8.

Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, vērtē arī tādus lietošanas/iedarbības scenārijus un riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav pārstāvēti Eiropas Savienības līmeņa riska novērtējumā.

Nodrošina, ka lietošanas atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) veic atbilstošus riska mazināšanas pasākumus augsnes un ūdeņu aizsardzībai. Uz atļauto biocīdu marķējuma un, kur paredzēts, drošības datu lapās īpaši norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka biocīdu noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai;

2) biocīdus nav atļauts izmantot tādai koksnes apstrādei, kura tiks izmantota āra būvēm ūdens tuvumā vai virs ūdens, ja vien netiek iesniegti dati, kuri apliecina, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punkta un 10.pielikuma prasībām, ja nepieciešams, piemērojot pienācīgus riska mazināšanas pasākumus

41. Nonānskābe IUPAC nosaukums:

Nonānskābe

EK Nr. 203-931-2

CAS Nr. 112-05-0

896 g/kg

2013.gada 1.februāris

2015.gada 31.janvāris

2023.gada 31.janvāris

19.

Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, attiecībā uz konkrēto biocīdu, ja nepieciešams, izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz vides segmentiem un populācijām, kas nav reprezentatīvi apskatīti Eiropas Savienības mēroga riska novērtējumā
42. 4,5-dihloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons 4,5-dihloro-2-oktil-izotiazol-3(2H)-ons

EK Nr. 264-843-8

CAS Nr.: 64359-81-5

950 g/kg 2013.gada 1.jūlijs 2015.gada 30.jūnijs 2023.gada 30.jūnijs 8. Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, attiecībā uz konkrēto biocīdu, ja nepieciešams, izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā. Biocīdus nedrīkst izmantot, lai apstrādātu koksni, kas ir ilgstoši pakļauta laikapstākļu ietekmei vai arī ir aizsargāta no laikapstākļu ietekmes, bet ir pastāvīgi mitra vai saskaras ar saldūdeni, ja vien netiek iesniegti dati, kuri apliecina, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punktā un 10.pielikumā noteiktajām prasībām, ja nepieciešams, izmantojot attiecīgus riska samazināšanas pasākumus.

Nodrošina, ka atļaujas piešķir ar šādiem nosacījumiem:

1) biocīdiem, kas atļauti rūpnieciskiem vai profesionāliem lietojumiem, paredz drošas darba metodes un tos lieto, izmantojot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, ja vien pieteikumā biocīda atļaujas saņemšanai nav datu, kas liecina, ka risku rūpnieciskiem vai profesionāliem lietotājiem līdz pieļaujamam līmenim var samazināt ar citiem līdzekļiem;

2) uz atļauto biocīdu marķējuma un, kur paredzēts, drošības datu lapās īpaši norāda, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē vai ūdenī, un ka biocīdu noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai iznīcināšanai

43. Abamektīns Abamektīns ir avermektīna B1a un avermektīna B1b maisījums

Abamektīns:

IUPAC nosaukums: n. p.

EK Nr.: n.p.

CAS Nr.:71751-41-2
Avermektīns B1a: IUPAC
nosaukums: (10E,14E,16E, 22Z)- (1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sekbutil]-21,24-dihidroksi- 5',11,13,22-tetrametil-2-okso-3,7,19-trioksatetraciklo[15.6.1.14,8.020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraēn-6-spiro-2'-(5',6'-dihidro-2'H-piran)-12-il 2,6-dideoksi-4-O-(2,6-dideoksi-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranosil)-3-O-metil-α-L-arabinoheksopiranosīds

EK Nr.: 265-610-3

CAS Nr.: 65195-55-3
Avermektīns B1b: IUPAC
nosaukums: (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihidroksi-6'-izopropil-5',11,13,22-tetrametil-2-okso-3,7,19-trioksatetraciklo[15.6.1.14,8.020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraēn-6-spiro-2'-(5',6'-dihidro-2'H-piran)-12-il 2,6-dideoksi-4-O-(2,6-dideoksi-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranosil)-3-O-metil-α-L-arabinoheksopiranosīds

EK Nr.: 265-611-9

CAS Nr.: 65195-56-4

Aktīvajai vielai jāatbilst šādām tīrības pakāpēm: Abamektīns: vismaz 900 g/kg Avermektīns B1a: vismaz 830 g/kg Avermektīns B1b: ne vairāk par 80 g/kg 2013.gada 1.jūlijs 2015.gada 30.jūnijs 2023.gada 30.jūnijs 18. Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, attiecībā uz konkrēto biocīdu, ja nepieciešams, izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā.

Biocīdus, kurus lieto tādā veidā, ka nav iespējams novērst to novadīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, nedrīkst izmantot tādās devās, par kurām Eiropas Savienības mēroga riska novērtējuma rezultāti liecina par nepieņemamu risku, ja vien netiek iesniegti dati, kuri apliecina, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punkta un 10.pielikuma prasībām, ja nepieciešams, piemērojot pienācīgus riska mazināšanas pasākumus. Uz atļaujām attiecas atbilstoši riska mazināšanas pasākumi. Jāveic atbilstoši riska mazināšanas pasākumi, lai iespējami samazinātu potenciālo iedarbību uz zīdaiņiem un bērniem

44. Imidakloprīds (2E)-1-[(6-hlorpiridīn-3-il)metil]N-nitroimidazolidīn-2-imīns

EK Nr. 428-040-8

CAS Nr. 138261-41-3

970 g/kg 2013.gada 1.jūlijs 2015.gada 30.jūnijs 2023.gada 30.jūnijs 18. Centrs, izvērtējot attiecīgā biocīda lietošanas atļaujas saņemšanas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu un 10.pielikumu, attiecībā uz konkrēto biocīdu, ja nepieciešams, izvērtē tos lietojumus vai iedarbības scenārijus un tos riskus attiecībā uz cilvēku populācijām un vides segmentiem, kas nav pārstāvēti riska novērtējumā Eiropas Savienības mērogā. Biocīdus dzīvnieku mītnēs nav atļauts izmantot, ja nav iespējams novērst to novadīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās vai tiešu novadīšanu virszemes ūdeņos, ja vien netiek iesniegti dati, kuri apliecina, ka biocīds atbildīs šo noteikumu 35.punkta un 10.pielikuma prasībām, ja nepieciešams, piemērojot pienācīgus riska mazināšanas pasākumus. Uz lietošanas atļaujām attiecas atbilstoši riska mazināšanas pasākumi:

1) veic atbilstošus riska mazināšanas pasākumus, lai iespējami samazinātu potenciālo iedarbību uz zīdaiņiem un bērniem;

2) attiecībā uz imidakloprīdu saturošiem biocīdiem, kura atliekas var nonākt pārtikā vai dzīvnieku barībā, centrs pārbauda nepieciešamību noteikt jaunus vai grozīt esošos maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL) atbilstoši Regulai (EK) Nr. 470/2009 vai Regulai (EK) Nr. 396/2005 un veikt atbilstošus riska mazināšanas pasākumus, kas nodrošina, ka piemērojamie maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi netiek pārsniegti"

5. Papildināt 2.2 pielikuma tabulu ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetāts (9Z,12E)-tetradeka-9,12-dien-1-ilacetāts

EK Nr. nav pieejams

CAS Nr. 30507-70-1

977 g/kg 2013.gada 1.februāris

2015.gada 31.janvāris

2023.gada 31.janvāris

19.

Centrs nodrošina, ka reģistrācijai piemēro šādus nosacījumus:

1) tikai slazdiem, kuros (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetāta daudzums nepārsniedz 2 mg izmantošanai iekštelpās;

2) uz (Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetātu saturošo biocīdo marķējuma jānorāda, ka šos biocīdus drīkst izmantot tikai iekštelpās, bet nedrīkst izmantot telpās, kur glabā neiesaiņotu pārtiku vai dzīvnieku barību"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

05.11.2011