Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"

Izdarīt likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2005, 5.nr.; 2008, 22.nr.; 2009, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) kodoliekārta - kodolmateriālu bagātināšanas iekārta, kodoldegvielas ražošanas iekārta, kodolreaktors (atomelektrostacija), lietotās kodoldegvielas pārstrādes iekārta, pētnieciskais kodolreaktors, lietotās kodoldegvielas glabātava, kā arī radioaktīvu atkritumu glabātava, kas atrodas vienā teritorijā ar kādu no minētajām kodoliekārtām un ir tieši saistīta ar šo kodoliekārtu;";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

7) radiācijas drošība un kodoldrošība - organizatorisku un tehnisku pasākumu sistēma, lai nodrošinātu jonizējošā starojuma avotu un kodoliekārtu drošu izmantošanu, novērstu radiācijas avārijas un mazinātu radiācijas avāriju sekas, tādējādi aizsargājot darbiniekus, sabiedrību un vidi no jonizējošā starojuma avotu un kodoliekārtu jonizējošā starojuma kaitīgās iedarbības apdraudējuma;".

2. Papildināt 5.pantu ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"151) uzturēt un aktualizēt Valsts vides dienesta mājaslapā internetā informāciju par jonizējošā starojuma avotiem un to pielietojumu, operatoriem un valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektiem, ievērojot normatīvo regulējumu par informācijas atklātību;".

3. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Radiācijas monitorings

(1) Centrs nodrošina radiācijas monitoringa staciju darbību un informācijas apmaiņu atbilstoši starptautisko līgumu prasībām radiācijas drošības un kodoldrošības jomā.

(2) Pārtikas un veterinārais dienests organizē pārtikas un dzīvnieku barības radioaktīvā piesārņojuma kontroli un par to iesniedz Centram datus.

(3) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs":

1) koordinē un organizē vides radiācijas monitoringu atbilstoši Vides monitoringa programmai;

2) katru gadu iesniedz Eiropas Komisijai ziņojumu par vides radiācijas monitoringu un pārtikas radioaktīvā piesārņojuma kontroli.

(4) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" attiecībā uz šā panta trešajā daļā minēto pārvaldes uzdevumu izpildi ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā."

4. Aizstāt 12.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus "publicējot paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "ievietojot informāciju Valsts vides dienesta mājaslapā internetā".

5. 13.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Operators nodrošina to darbinieku apstarojuma kontroli un uzskaiti, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem.";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

(41) Darbinieku apstarojuma uzskaitei valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" par maksu veic individuālos dozimetriskos mērījumus ar individuālajiem termoluminiscences dozimetriem. Ministru kabinets apstiprina ar individuālo dozimetrisko mērījumu veikšanu saistīto maksas pakalpojumu cenrādi.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Kodoliekārtas operators katru gadu līdz 31.janvārim informē pašvaldību, kuras teritorijā atrodas kodoliekārta, par iepriekšējā gadā veiktajām izmaiņām objektā saistībā ar radiācijas drošību un kodoldrošību, kā arī par monitoringa rezultātiem un plānotajiem pasākumiem. Šo informāciju kodoliekārtas operators ievieto arī savā mājaslapā internetā."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.3 punktu šādā redakcijā:

"2.3 Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.janvārim izdod šā likuma 13.panta 4.1 daļā minētos noteikumus."

7. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) Padomes 2009.gada 25.jūnija direktīvas 2009/71/Euratom, ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru."

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 2.novembrī

16.11.2011