Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.140

Rīgā 2011.gada 27.septembrī (prot. Nr.66, 14.§)

Grozījumi Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 11.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2001, Nr.6, 2008, Nr.121, 2010, Nr.9) šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 11.punktu";

1.2. svītrot sadaļas "Lietoto terminu skaidrojums" teikumu "Ģeodēziskā pārbaude - jaunizbūvēto transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūves pārbaude dabā ar ģeodēziskiem paņēmieniem, horizontālo un vertikālo atzīmju salīdzināšana ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akceptēto tehnisko projektu risinājumiem un iezīmēšana pilsētas topogrāfiskā plāna materiālos.";

1.3. svītrot 10.punktu.

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2011.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.140 "Grozījumi Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošajos noteikumos "Grozījumi Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi"" precizēts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums un izslēgta sadaļa par ģeodēzisko uzmērīšanu, kas, cita starpā, nosaka, ka Rīgas pilsētā inženierkomunikāciju un transporta būvju ģeodēzisko pārbaudi veic SIA "Rīgas ĢeoMetrs".

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 21.07.2011. vēstulē Nr.17./18-le/11578 uzdevusi Rīgas pilsētas pašvaldībai nekavējoties izvērtēt Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" atbilstību spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem un svītrot no saistošajiem noteikumiem normas, kas negatīvi ietekmē brīvu konkurenci ģeodēzisko un kartogrāfisko pakalpojumu sniedzēju tirgū un ir pretrunā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā 10.punktu.

2010.gada 1.oktobrī stājušies spēkā grozījumi likumā "Par pašvaldībām": likuma 43.panta pirmās daļas 11.punkts nosaka, ka pilsētas pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus par republikas pilsētas vai novada pašvaldības inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras aizsardzību. Pamatojoties uz minēto, ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu izveidota darba grupa strādā pie jauna saistošo noteikumu projekta sagatavošanas; tie būtu attiecināmi uz visas pilsētas publiskās transporta infrastruktūras, t. sk. iekškvartālu teritoriju, aizsardzību.

Sagatavotie saistošie noteikumi nepieciešami, lai pārejas laikā līdz jauno saistošo noteikumu par transporta infrastruktūras aizsardzību izstrādes pabeigšanai un apstiprināšanai nodrošinātu Rīgas domes 2000.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" paredzētā regulējuma tiesiskumu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Sakarā ar SIA "Rīgas ĢeoMetrs" budžeta ieņēmumu samazināšanos tai deleģēto uzdevumu izpildei prognozējams, ka būs nepieciešami papildu budžeta līdzekļi pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanai.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Veicinās konkurenci ģeodēzisko un kartogrāfisko pakalpojumu sniedzēju tirgū Rīgā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav būtiskas ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.


Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

27.10.2011