Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.773

Rīgā 2011.gada 4.oktobrī (prot. Nr.57 41.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta (turpmāk – atbalsts) piešķiršanas kārtību pasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem" (turpmāk – pasākums).

2. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

3. Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto nepārstrādāto lauksaimniecības produktu, izņemot zivsaimniecības produktus (turpmāk – lauksaimniecības produkti), pastāvīgā ražošanā, lai veicinātu ekonomiski dzīvotspējīgu zemnieku saimniecību vai komercsabiedrību (turpmāk – saimniecība) nodibināšanu vai pārņemšanu un nodrošinātu darbaspēka atjaunošanos lauksaimniecības sektorā.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi, veids un apjoms

4. Pasākuma īstenošanas vieta ir Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu, Austrumlatgales un Dienvidlatgales reģionālo pārvalžu aptvertā Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaitu nosaka pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu Latvijas administratīvajās teritorijās attiecīgā gada sākumā.

5. Atbalsta pretendents ir:

5.1. fiziska persona, kura:

5.1.1. projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem un saimniecību dibina pirmo reizi;

5.1.2. ir ieguvusi augstāko vai profesionālo vidējo lauksaimniecisko izglītību atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajai profesionālajai kvalifikācijai vai uzsākusi mācības attiecīgās lauksaimnieciskās izglītības iegūšanai un mācības pabeigs 36 mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu;

5.1.3. nav bijusi vairāk nekā 51 procenta pamatkapitāla daļu īpašniece saimniecībā, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu;

5.2. juridiska persona:

5.2.1. kura tādas saimniecības statusā, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 12 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

5.2.2. kuras dalībniekam – fiziskai personai, kas atbilst šo noteikumu 5.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām, – pieder vairāk nekā 51 procents pamatkapitāla daļu saimniecībā.

6. Atbalsta pretendents visā projekta sagatavošanas un īstenošanas laikā izmanto no Lauku attīstības programmas tehniskās palīdzības aktivitātes "Valsts lauku tīkls" finansētus konsultanta pakalpojumus, ko sniedz konsultāciju sabiedrība, kura nodrošina Valsts lauku tīkla darbību, lai konsultants:

6.1. pēc atbalsta pretendenta pieprasījuma sagatavotu projekta iesniegumu;

6.2. pārbaudītu un saskaņotu projekta iesniegumu, ja to sagatavojis pretendents;

6.3. visā saistību periodā (piecus gadus pēc iesnieguma apstiprināšanas vai pēc atbalsta pretendenta reģistrācijas juridiskās personas statusā, ja lēmums par atbalsta piešķiršanu pieņemts pirms tam) uzraudzītu atbilstoši šo noteikumu 11.punkta prasībām sagatavotā attīstības plāna ieviešanas gaitu;

6.4. saskaņotu nepieciešamos grozījumus saimniecības attīstības plānā.

7. Atbalsta pretendents pirms projekta sagatavošanas ar šo noteikumu 6.punktā minēto konsultantu noslēdz līgumu, paredzot konsultanta atbildību par projekta atbilstību saimniecības attīstības plānam.

8. Atbalsta pretendents atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

8.1. īstenojot projektu, sasniedz konkrētā pasākuma mērķi;

8.2. vismaz 50 procentus no šo noteikumu 5.1. un 5.2.2.apakšpunktā minētās fiziskās personas ienākumiem trešajā noslēgtajā gadā un turpmākajā saistību periodā veido ienākumi, kas gūti no nodibinātās vai pārņemtās saimniecības lauksaimnieciskās darbības;

8.3. visā saistību periodā nepilnvaro citu personu pārvaldīt saimniecību uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem;

8.4. ar nodibinātajā vai pārņemtajā saimniecībā ieguldītajiem līdzekļiem, kas norādīti biznesa plānā, sasniedz spēkā esošos Eiropas Savienības standartus ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas;

8.5. visā saistību periodā apņemas veikt lauksaimniecisko darbību;

8.6. ir izstrādājis saimniecības attīstības plānu visam saistību periodam, sākot ar gadu pēc projekta iesniegšanas gada, saskaņā ar šo noteikumu 11.punkta prasībām.

9. Šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents sešu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas nodibina vai pārņem saimniecību kā dalībnieks, kam pieder vismaz 51 procents pamatkapitāla daļu.

10. Ja atbalsta pretendents ir šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētā persona, kas dibina jaunu saimniecību, maksimālie ieņēmumi no saimnieciskās darbības gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas nepārsniedz 28 457 euro. Ja atbalsta pretendents pārņem saimniecību, tad neto apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā vai iepriekšējā gada ieņēmumi no saimnieciskās darbības nepārsniedz 71 143 euro.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1199)

11. Atbalsta pretendents saimniecības attīstības plānā saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu:

11.1. raksturo saimniecības sākotnējo situāciju;

11.2. pierāda saimniecības ekonomisko dzīvotspēju atbilstoši šo noteikumu 12.punkta prasībām;

11.3. sniedz detalizētas ziņas par nepieciešamajiem ieguldījumiem;

11.4. apraksta plānotās darbības (mācības, konsultācijas vai citas darbības), kas nepieciešamas saimnieciskās darbības attīstībai;

11.5. trešajā saistību gadā paredz:

11.5.1. saglabāt pārņemtās saimniecības lauksaimnieciskās darbības neto apgrozījumu vismaz esošajā apmērā (neieskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai) salīdzinājumā ar pieteikšanās gadā iesniegto pēdējā noslēgtā gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju, bet ne mazāk kā 14 228 euro apmērā – atbalsta pretendenti, kas pārņem saimniecību;

11.5.2. sasniegt lauksaimnieciskās darbības neto apgrozījumu vismaz 14 228 euro apmērā (neieskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai) – atbalsta pretendenti, kas nodibina saimniecību.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1199)

12. Ekonomisko dzīvotspēju apliecina pozitīva naudas plūsma visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Pirmajā projekta īstenošanos gadā naudas plūsmā naudas atlikums katra mēneša beigās ir pozitīvs.

13. Projektu iesniegumus sarindo atbilstoši vērtējumam pēc projektu atlases kritērijiem (3.pielikums). Ja projektu atlasē iegūto punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kas projekta iesniegšanas dienā ir jaunāks.

14. Pasākumā tiek kompensēti šādi ieguldījumi:

14.1. jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde:

14.1.1. lauksaimniecībā izmantojamie traktori;

14.1.2. augsnes apstrādes tehnika un iekārtas, arī akmeņu novākšanas tehnika un iekārtas;

14.1.3. sēšanas un stādīšanas tehnika un iekārtas;

14.1.4. lauksaimniecības kultūraugu ražas novākšanas tehnika un iekārtas, arī lopbarības sagatavošanas un novākšanas tehnika un iekārtas;

14.1.5. sējumu, stādījumu kopšanas tehnika un iekārtas, arī mēslošanas un augu aizsardzības tehnika un iekārtas;

14.1.6. kravu celšanas, kraušanas un transportēšanas tehnika un iekārtas;

14.1.7. lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes un uzglabāšanas tehnika un iekārtas, arī aukstuma tehnika un iekārtas, uzglabāšanas un saldēšanas kameras;

14.1.8. sēklas un stādāmā materiāla apstrādes tehnika un iekārtas;

14.1.9. tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas dzīvnieku turēšanai novietnē vai ganībās (dzirdināšanas, barošanas, dzīvnieku fiksēšanas un kopšanas tehnika un iekārtas);

14.1.10. fermu mehanizācijas tehnika un iekārtas, arī kūtsmēslu krātuvju mehanizācijas iekārtas un tehnika;

14.1.11. piena slaukšanas un dzesēšanas tehnika un iekārtas;

14.1.12. ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un tehnika;

14.1.13. siltumnīcu tehnika un iekārtas;

14.1.14. cita tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas projektā noteikto mērķu sasniegšanai;

14.2. būvniecība un ēku rekonstrukcija, nepārsniedzot šo noteikumu 4.pielikumā minētās izmaksas;

14.3. nepieciešamo būvmateriālu iegāde;

14.4. tāda stādāmā materiāla iegāde, kas paredzēts ilggadīgo stādījumu ierīkošanai augļkopībā (izņemot zemeņu stādus);

14.5. lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegāde, nepārsniedzot 10 procentus no projekta iesniegumā norādītās kopējās ieguldījumu summas;

14.6. vaislas lauksaimniecības dzīvnieku iegāde;

14.7. tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas, nepārsniedzot sešus procentus no kopējām projekta izmaksām;

14.8. vienreizējās izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu to atbilstošu darbību.

15. Publiskā finansējuma apmēra aprēķinā ietver visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas, ieskaitot iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējo un ārējo kanalizāciju, iekšējo un ārējo elektroapgādi, ventilācijas un apkures sistēmu.

16. Atbalstu maksā kā vienreizēju kompensāciju par saimniecības izveidošanu vai pārņemšanu 80 procentu apmērā no kopējās šo noteikumu 14.punktā minēto ieguldījumu summas, kas visā 2007.–2013.gada periodā vienam atbalsta pretendentam nepārsniedz 50 000 euro. Kompensācijas prēmija nepārsniedz 40 000 euro.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1199)

17. Pēc tam kad stājies spēkā lēmums par atbalsta piešķiršanu, atbalsta saņēmējs – juridiska persona – saņem 40 procentus no projekta īstenošanai piešķirtā publiskā finansējuma apmēra. Atlikušos 60 procentus atbalsta saņēmējs saņem pēc projekta iesniegumā paredzēto ieguldījumu īstenošanas un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

III. Iesniedzamie dokumenti

18. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents papīra vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

18.1. projekta iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu divos eksemplāros (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra dokumenta formā) ar šo noteikumu 6.punktā minētā konsultanta rekvizītiem un parakstu. Lauku atbalsta dienests pēc atzīmes izdarīšanas par projekta iesnieguma saņemšanu vienu projekta iesnieguma eksemplāru atdod atbalsta pretendentam;

18.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

18.3. kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, – kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus;

18.4. lauksaimniecības izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu) vai izziņu no mācību iestādes par to, ka izglītojamais apgūst kādu no mācību programmām atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. Ja uz atbalstu piesakās juridiska persona, iesniedz šo noteikumu 5.2.2.apakšpunktā minētās fiziskās personas izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu) vai izziņu no mācību iestādes par to, ka izglītojamais apgūst kādu no mācību programmām atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam;

18.5. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus;

18.6. par būvniecības un rekonstrukcijas projektu papildus iesniedz:

18.6.1. ja līdz iesniegšanas dienai nav apstiprināts tehniskais projekts, – plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju (uzrāda oriģinālu);

18.6.2. ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, – apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas kopijas (uzrāda oriģinālus), kā arī atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi;

18.6.3. ja tiek iegādāti būvmateriāli, – akceptētu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) vai tā kopiju (uzrāda oriģinālu);

18.6.4. akceptētu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) vai tā kopiju (uzrāda oriģinālu) un būvatļaujas kopiju (uzrāda oriģinālu);

18.7. ja paredzēts iegādāties zemi, – sertificēta zemes vērtētāja izsniegtu zemes vērtējuma apliecinājumu;

18.8. ja tiek iegādāti vaislas lauksaimniecības dzīvnieki, – dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu), kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par pārdošanai paredzēta vai Latvijā ievedama vaislas lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātu izsniegšanu apliecina lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmi, kopā ar maksājuma pieprasījumu;

18.9. atbalsta pretendenta un konsultanta atbilstoši šo noteikumu 7.punktam noslēgtā līguma kopiju (uzrāda oriģinālu);

18.10. ja projektā paredzēts ierīkot stādījumus, – lauku bloku karti vai zemes robežu plānu ar tajā atzīmētiem plānotajiem stādījumiem.

19. Ja atbalsts paredzēts būvniecībai, rekonstrukcijai, būvmateriālu iegādei vai stacionārajām iekārtām un to aprīkojumam, kas ir norādīts tehniskajā projektā vai tehnoloģiskajā daļā, šo noteikumu 18.6.apakšpunktā minētos būvniecības dokumentus, kā arī iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā (izņemot apliecinājuma karti) pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

20. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma aprēķina gadā pārsniedz vidējo tirgus cenu, kā arī darbību īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafikā noteiktajā termiņā nepabeigtus darbus uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

21. Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs saistību periodā katru gadu līdz 30.aprīlim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

21.1. pārskatu par iepriekšējā periodā veiktajām darbībām (5.pielikums) divos eksemplāros (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra dokumenta formā) ar šo noteikumu 6.punktā minētā konsultanta rekvizītiem un parakstu. Lauku atbalsta dienests pēc atzīmes izdarīšanas par pārskata saņemšanu vienu tā eksemplāru atdod atbalsta saņēmējam;

21.2. pēc mācību pabeigšanas – izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu), ja atbalsta pretendents kopā ar projekta iesniegumu ir iesniedzis šo noteikumu 18.4.apakšpunktā minēto izziņu.

22. Lauku atbalsta dienests pēc projekta iesnieguma vai pārskata saņemšanas pieprasa un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā par atbalsta pretendentu vai atbalsta saņēmēju saņem šādu informāciju:

22.1. no Valsts ieņēmumu dienesta:

22.1.1. par atbalsta pretendenta nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu samaksu;

22.1.2. par aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

22.1.3. par gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju;

22.2. no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas – par zemesgrāmatā nostiprinātajām tiesībām uz nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu (zemesgrāmatu nodaļas izdotu nostiprinājuma uzrakstu vai zemesgrāmatas apliecību, vai zemesgrāmatā reģistrētu ilgtermiņa nomas līgumu, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas).

23. Lai varētu operatīvi izvērtēt projekta iesniegumu vai pārskatu par iepriekšējā periodā veiktajām darbībām, atbalsta pretendents vai atbalsta saņēmējs kopā ar projekta iesniegumu vai pārskatu par iepriekšējā periodā veiktajām darbībām Lauku atbalsta dienestā var iesniegt šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

23.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu (izsniegtu ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas);

23.2. pilnu gada pārskata komplektu par pēdējo noslēgto gadu;

23.3. gada ienākumu deklarāciju un tās pielikumu "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" par pēdējo noslēgto gadu – ja atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu nesniedz gada pārskatus;

23.4. zemesgrāmatu nodaļas izsniegtu nostiprinājuma uzrakstu vai zemesgrāmatas apliecību, vai zemesgrāmatā reģistrētu ilgtermiņa nomas līgumu, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, – par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēta būvniecība, rekonstrukcija vai stacionāru pamatlīdzekļu uzstādīšana.

24. Šo noteikumu 18. un 21.punktā minēto dokumentu oriģinālus neuzrāda, ja projekta iesniegumu vai pārskatu par iepriekšējā periodā veiktajām darbībām iesniedz elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti.

25. Pēc trešā saistību gada un turpmākajos saistību gados, saņemot atbalsta saņēmēja pārskatu par iepriekšējā periodā veiktajām darbībām, Lauku atbalsta dienests izvērtē atbilstību saimniecības attīstības mērķiem saistībā ar:

25.1. projekta iesniegumā izvirzīto mērķu sasniegšanu;

25.2. ieguldījumu atbilstību spēkā esošajiem Eiropas Savienības standartiem;

25.3. iegūto izglītību lauksaimniecībā, ja atbalsta saņēmējs iesniedzis šo noteikumu 18.4.apakšpunktā minēto izziņu;

25.4. atbalsta saņēmēja ienākumu atbilstību šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētajām prasībām;

25.5. saimniecības atbilstību šo noteikumu 11.5.1. un 11.5.2.apakšpunktā minētajām prasībām.

26. Ja atbalsta saņēmējs pirmo triju saistību gadu laikā šo noteikumu 25.punktā minētos saimniecības attīstības plānā ietvertos rādītājus nav sasniedzis, Lauku atbalsta dienests pieprasa tam atmaksāt saņemto publisko finansējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai.

IV. Noslēguma jautājumi

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumus Nr.938 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 183.nr.).

28. Projektu iesniegumus, kas apstiprināti atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr.938 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem"", īsteno un uzrauga saskaņā ar nosacījumiem, kas bija spēkā dienā, kad tika noslēgts līgums par atbalsta saņemšanu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.773
Augstākās un profesionālās vidējās lauksaimniecības izglītības profesionālās kvalifikācijas dokumenti

1. Augstākās izglītības diploms, ja iegūta šāda kvalifikācija: agronoms ar specializāciju laukkopībā, dārzkopībā vai zootehnikā (lopkopībā), uzņēmējdarbība lauksaimniecībā, lauksaimniecības zinātņu bakalaurs, veterinārārsts, inženieris ar specializāciju lauksaimniecības mehanizācijā vai lopkopības mehanizācijā, profesionālais bakalaurs lauksaimniecības enerģētikā vai lauksaimniecības enerģētikas inženieris.

2. Profesionālās vidējās (vidējās speciālās) izglītības diploms, ja iegūta šāda kvalifikācija: agronoms, agronoms dārzkopis, dārzkopis, dārznieks, biškopis, zootehniķis, veterinārfeldšeris, veterinārārsta asistents, lauku uzņēmējs, uzņēmējs dārzkopībā, lauku īpašumu apsaimniekotājs, lauksaimnieks, lauksaimnieks ar specializāciju agronomijā vai dārzkopībā, vai mežkopībā, vai puķkopībā, vai zirgkopībā un zemkopis ar specializāciju lauku tūrismā vai zirgkopībā, vai mežkopībā, lauku māju saimniece ar specializāciju lauku tūrismā.

3. Augstākās vai profesionālās vidējās (vidējās speciālās) izglītības diploms šādās specialitātēs: agronomija, zootehnika, lopkopība, biškopība, dārzkopība, lauksaimniecības mehanizācija, lauksaimniecības tehnika, lopkopības mehanizācija un elektrifikācija (kvalifikācija – tehniķis elektromehāniķis), lauksaimniecības elektrifikācija, hidromeliorācija, veterinārija, mežsaimniecība, lauksaimniecības plānošana, lauksaimnieciskās ražošanas plānošana (kvalifikācija – tehniķis plānotājs), tehniķis plānotājs (kvalifikācija – tehniķis plānotājs), lauksaimniecības ekonomika, kā arī šādās Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes specialitātēs: lauksaimniecības ekonomika un organizācija, lauksaimniecības grāmatvedība, lauksaimniecības grāmatvedības un saimnieciskās darbības analīze – līdz 1993.gadam un studiju programmā – ekonomika – līdz 2000.gadam.

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.773

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.773
Projektu atlases kritēriji

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1.Projekta īstenošanaProjektu īsteno atbalsta pretendents, kas pārņem visu saimniecību no personas, kas ir valsts noteiktajā pensijas vecumā

15

15

Atbalsta pretendents dibina jaunu saimniecību

10

Pārējie atbalsta pretendenti

0

2.Atbalsta pretendenta lauksaimniecības izglītība1Augstākā vai profesionālā vidējā (vidējā speciālā) izglītība lauksaimniecībā atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumu Nr.773 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem"" (turpmāk – noteikumi) 1.pielikumam

15

15

Uzsācis mācības lauksaimniecības izglītības iegūšanai atbilstoši noteikumu 1.pielikumam

5

3.Akceptēta būvprojekta esība2Akceptēts būvprojekts iesniegts kopā ar projekta iesniegumu

20

20

Apliecinājuma karte iesniegta kopā ar projekta iesniegumu

10

Pārējie projekti

0

4.Saimniecības pamatdarbības nozarePiena liellopu audzēšana, graudkopība

0

20

Pārējās lauksaimniecības nozares

20

5.Atbalsta pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir saņēmis publisko finansējumu investīciju iegādei3Ir

0

10

Nav

10

Kopā

80

Piezīmes.

1. 1 Saskaņā ar noteikumu 1.pielikumu.

2. 2 Saskaņā ar būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

3. 3 Publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumiem "Lauku saimniecību modernizācija" un "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu".

4. Ja atbilstoši projektu atlases kritērijiem iegūto punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kas projekta iesniegšanas dienā ir jaunāks. 

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.773
Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotās rekonstrukcijas projektiem galvenajiem būvju tipiem

(Pielikums MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1199 redakcijā)

Nr.
p.k.

Būves tips

Mērvienība

Jaunbūvei un rekonstrukcijai par kopējo būves platību (bez PVN)

Vienkāršotai rekonstrukcijai par kopējo rekonstruējamo platību (bez PVN)

1.Lauksaimniecības nojumes (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem)

euro/m2

170,74

93,91

2.Lauksaimniecības noliktavas un glabātavas

euro/m3

71,14

35,57

3.Lauksaimniecības nozares uzņēmumu saldētavas

euro/m3

128,06

71,14

4.Dzīvnieku novietne
4.1.cūku novietne

euro/m2

640,29

352,87

4.2.gaļas un piena liellopu un pārējās dzīvnieku novietnes

euro/m2

398,40

219,12

4.3.piena māja

euro/m2

569,15

313,03

5.Siltumnīca
5.1.vasaras

euro/m2

99,60

54,07

5.2.ziemas

euro/m2

355,72

194,93

6.Graudu un sēklu pirmapstrādes būves

euro/m3

92,49

38,42

7.Dārzeņu un augļu pirmapstrādes būves

euro/m2

512,23

281,73

8.Lauksaimniecības šķūņi, mašīnu un tehnikas novietnes

euro/m2

213,43

116,68

9.Zemes darbi ūdens rezervuāru un tiem piegulošās infrastruktūras izveidošanai (rakšana un zemes līdzināšana)

euro/m3

2,13

10.Kautuves

euro/m2

654,52

359,99

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.773

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1199)

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
01.01.2014