Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Enerģētikas likumā

Izdarīt Enerģētikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 20.nr.; 2000, 17.nr.; 2001, 12.nr.; 2005, 8., 13.nr.; 2008, 14.nr.; 2009, 2., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 82., 106.nr.; 2011, 36.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 1. un 2.punktā, 7.pantā, 20.pantā, 42.1 panta otrajā daļā, 45.1 panta 3.punktā, 45.2 panta ceturtajā daļā un 45.3 pantā vārdu "gāze" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "dabasgāze" (attiecīgā locījumā). 

2. 1.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) energoapgāde - enerģētikas jomā veicama komercdarbība, kuru ir nepieciešams licencēt vai reģistrēt un kura ietver elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanu, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dabasgāzes iepirkšanu, pārveidi, uzglabāšanu, pārvadi, sadali vai tirdzniecību;";

papildināt 3.punktu pēc vārda "licencēts" ar vārdiem "vai reģistrēts";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) energoefektivitāte - energoresursu izmantošanas lietderīguma pakāpe, kas izpaužas kā galaprodukta veida, kvalitātes un kvantitātes samērs ar energoresursu patēriņu;";

papildināt 16.punktu pēc vārdiem "un cita biomasa," ar vārdiem "tostarp bioloģiskais šķidrais kurināmais,";

izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24) atjaunojamie energoresursi - vēja, saules, ģeotermālā, viļņu, paisuma un bēguma, ūdens enerģija, kā arī aerotermālā enerģija (siltumenerģija, kura uzkrājas gaisā), ģeotermālā enerģija (siltumenerģija, kura atrodas zem cietzemes virsmas) un hidrotermālā enerģija (siltumenerģija, kura atrodas virszemes ūdeņos), atkritumu poligonu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes, biogāze un biomasa;";

papildināt pantu ar 42. un 43.punktu šādā redakcijā:

"42) vispārējās atļaujas noteikumi - specifiskas siltumenerģijas ražošanas un tirdzniecības prasības siltumenerģijas ražotājam vai siltumenerģijas tirgotājam;

43) bioloģiskais šķidrais kurināmais - no biomasas iegūta šķidrā degviela, kuru izmanto elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanai, bet neizmanto un nav paredzēts izmantot par degvielu transportlīdzekļos."

3. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II nodaļa. Energoapgādes komersantu licencēšana, reģistrēšana un to darbība".

4. Izteikt 5.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Energoapgādes komersanti ir regulējamie komersanti, kuri nodrošina enerģijas lietotāju drošu, pastāvīgu un stabilu apgādi ar elektroenerģiju, siltumenerģiju un dabasgāzi ekonomiski pamatoti pieprasītajā daudzumā un kvalitātē. Energoapgādes komersantu darbību regulē šis likums, likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un Elektroenerģijas tirgus likums."

5. 7.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Licenci elektroenerģijas, siltumenerģijas un dabasgāzes pārvadei, sadalei un dabasgāzes uzglabāšanai izsniedz uz 20 gadiem, dabasgāzes tirdzniecībai - uz pieciem gadiem. Licenci elektroenerģijas tirdzniecībai izsniedz uz pieciem gadiem Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajos gadījumos.";

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Elektroenerģijas ražotājam vai tirgotājam, kura darbību nepieciešams regulēt saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", ir tiesības uzsākt elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, ja tas Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēts elektroenerģijas ražotāju vai elektroenerģijas tirgotāju reģistrā.

(4) Siltumenerģijas ražotājam vai tirgotājam, kura darbību nepieciešams regulēt saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", ir tiesības uzsākt siltumenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, ja tas šajā likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēts siltumenerģijas ražotāju vai siltumenerģijas tirgotāju reģistrā."

6. Papildināt likumu ar 7.1 un 7.2 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants

(1) Regulators paredz siltumenerģijas ražošanas un siltumenerģijas tirdzniecības vispārējās atļaujas noteikumus, kas ir saistoši visiem siltumenerģijas ražotājiem un tirgotājiem, kuru darbību nepieciešams regulēt saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

(2) Regulators veido siltumenerģijas ražotāju reģistru un siltumenerģijas tirgotāju reģistru un nodrošina to publisku pieejamību.

(3) Regulators nosaka siltumenerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas prasības un kārtību, kādā siltumenerģijas ražotājs un tirgotājs nosūta paziņojumu par reģistrāciju vai paziņojumu par darbības izbeigšanu, paziņojumā par reģistrāciju vai darbības izbeigšanu ietveramo informāciju, kā arī kārtību, kādā siltumenerģijas ražotāju un tirgotāju izslēdz no siltumenerģijas ražotāju vai siltumenerģijas tirgotāju reģistra, ja pārkāpti siltumenerģijas ražošanas vai siltumenerģijas tirdzniecības vispārējās atļaujas noteikumi.

(4) Ja siltumenerģijas ražošanas un siltumenerģijas tirdzniecības vispārējās atļaujas noteikumi pārkāpti atkārtoti, regulators var uz laiku līdz pieciem gadiem pārtraukt siltumenerģijas ražotāja vai tirgotāja darbību, izslēdzot šo siltumenerģijas ražotāju vai tirgotāju no siltumenerģijas ražotāju vai siltumenerģijas tirgotāju reģistra. Pēc tam, kad beidzies regulatora noteiktais termiņš, uz kuru pārtraukta siltumenerģijas ražotāja vai tirgotāja darbība, attiecīgajam siltumenerģijas ražotājam vai tirgotājam ir tiesības atsākt siltumenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosūtījis regulatoram jaunu reģistrācijas paziņojumu un šajā likumā noteiktajā kārtībā ir atkārtoti reģistrēts siltumenerģijas ražotāju vai siltumenerģijas tirgotāju reģistrā.

7.2 pants

(1) Ja viena mēneša laikā no reģistrācijas paziņojuma saņemšanas dienas regulators nav rakstveidā informējis reģistrācijas paziņojuma iesniedzēju par atteikumu to reģistrēt, uzskatāms, ka siltumenerģijas ražotājs vai tirgotājs ir reģistrēts. Siltumenerģijas ražotāja vai tirgotāja reģistrēšanai nav nepieciešams regulatora lēmums.

(2) Reģistrācijas paziņojums uzskatāms par iesniegtu dienā, kad regulators saņēmis visu tā noteikto informāciju. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepietiekama vai neprecīza, regulators ir tiesīgs pieprasīt papildinformāciju. Laiku no papildinformācijas pieprasīšanas līdz pieprasītās informācijas saņemšanai neieskaita šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā.

(3) Siltumenerģijas ražotājs vai tirgotājs var izbeigt siltumenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir nosūtījis regulatoram paziņojumu par darbības izbeigšanu un ir izslēgts no siltumenerģijas ražotāju vai siltumenerģijas tirgotāju reģistra."

7. Izslēgt 11.pantu.

8. 12.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai nodrošinātu enerģijas iepirkšanu, ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, energoapgādes komersanti var darboties horizontāli vai vertikāli integrēti vai atsevišķi, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos saņemot licenci katram energoapgādes veidam vai reģistrējot katru energoapgādes veidu.";

izslēgt otrajā daļā vārdu "licencēto".

9. 19.pantā:

izteikt 1.1 daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkano līniju, publiski lietojamās ielas, tāda ceļa robežās, kam nav noteiktas sarkanās līnijas, vai esošās aizsargjoslas robežās;";

papildināt 1.1 daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots esošajā energoapgādes komersanta objekta aizsargjoslā un pēc tā ierīkošanas aizsargjoslas platums palielinās ne vairāk kā par 10 procentiem, ievērojot, ka šajā punktā noteiktajā kārtībā aizsargjoslu var palielināt ne vairāk kā vienu reizi;";

papildināt 1.2 daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Zemes īpašnieks nevar liegt energoapgādes komersantam šajā daļā un šā likuma 19.panta 1.1 daļā noteikto darbu veikšanu. Ja puses nevar vienoties par zemes īpašniekam izmaksājamo vienreizējo samaksu, jautājums par šo samaksu risināms tiesas ceļā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā darbu veikšanas laikā vai pēc to pabeigšanas."

10. Izteikt 19.1 pantu šādā redakcijā:

"19.1 pants

(1) Energoapgādes komersantu objektu (izņemot ēkas) ierīkošanai, rekonstrukcijai, renovācijai un ekspluatācijai nosakāmi nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumi.

(2) Nekustamo īpašumu īpašnieku lietošanas tiesību aprobežojumu apjoms un izmantošanas kārtība noteikta šajā likumā un Aizsargjoslu likumā. Šie aprobežojumi jauniem energoapgādes komersantu objektiem ir spēkā no dienas, kad tie ierīkoti, ievērojot šā likuma 19.pantā noteikto kārtību. Ja zemes īpašnieks nesaskaņo jauna energoapgādes komersanta objekta ierīkošanu, aprobežojumus nosaka ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

11. Papildināt 21.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Jaunu energoapgādes komersantu objektu ierīkošana, kā arī to renovācija un rekonstrukcija veicama, pēc iespējas izmantojot ceļa zemes nodalījuma joslas atbilstoši likuma "Par autoceļiem" 18.panta nosacījumiem."

12. 23.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst veikt darbības, kas varētu kavēt energoapgādes komersantu veikt nekustamajā īpašumā esošo objektu rekonstrukciju, renovāciju vai ekspluatāciju.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem."

13. Izteikt 24.panta 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Energoapgādes komersants atlīdzina nekustamā īpašuma īpašniekam par zemes lietošanas tiesību ierobežošanu, ja:

1) īpašumu izmanto jauna energoapgādes komersanta objekta ierīkošanai;

2) veicot objekta rekonstrukciju, palielinās zemes platība, ko aizņem energoapgādes komersanta objekts vai aizsargjosla gar vai ap šo objektu."

14. Izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VIII nodaļa. Dabasgāzes apgādes sistēma".

15. Izteikt 61.pantu šādā redakcijā:

"61.pants

Sistēmas operatoram un energoapgādes komersantam, kurš sniedz siltumapgādes pakalpojumus, ir pienākums informēt pašvaldību - republikas pilsētas vai novada domi - par tās administratīvajā teritorijā esošo lietotāju energoapgādes traucējumiem vai par to iespēju."

16. Izslēgt 63.pantu.

17. Aizstāt 69.pantā vārdus "sašķidrinātā gāze" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sašķidrinātā naftas gāze" (attiecīgā locījumā).

18. 76.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā ierīkojami jauni energoapgādes komersantu objekti.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Energoapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās, tehniskās un drošības prasības nosaka energostandartos. Obligāti piemērojamos energostandartus apstiprina Ministru kabinets."

19. Pārejas noteikumos:

izslēgt 22.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 26., 27., 28. un 29.punktu šādā redakcijā:

"26. Grozījumi šā likuma 7.panta otrajā daļā, 12.panta pirmajā un otrajā daļā stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

27. Šā likuma 1.panta 42.punkts, 7.panta trešā un ceturtā daļa, 7.1 un 7.2 pants stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

28. Regulators līdz 2012.gada 1.janvārim izdod šā likuma 7.1 panta pirmajā un trešajā daļā minētos normatīvos aktus. Siltumenerģijas ražotāji vai tirgotāji, kuriem 2012.gada 1.janvārī ir spēkā licences siltumenerģijas ražošanai vai tirdzniecībai, reģistrācijas paziņojumu neiesniedz. Šādus siltumenerģijas ražotājus un tirgotājus regulators pēc savas iniciatīvas reģistrē attiecīgajā reģistrā.

29. Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.februārim izdod šā likuma 76.panta otrajā daļā minētos noteikumus, kas paredz kārtību, kādā ierīkojami jauni energoapgādes komersantu objekti. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 1.martam piemērojami Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumi Nr.1024 "Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

20. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija direktīvas 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par direktīvas 2003/55/EK atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ);

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)."

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 22.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2011.gada 12.oktobrī

26.10.2011