Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.727

Rīgā 2011.gada 27.septembrī (prot. Nr.55 2.§)
Kārtība, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē
Izdoti saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda likuma 9.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas, kuras ir tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – fonds) padomē.

2. Fonda padomē darbojas sešu nevalstisko organizāciju deleģēti pārstāvji.

3. Nevalstiskās organizācijas deleģētā pārstāvja pilnvaras fonda padomē sākas nākamajā dienā pēc iepriekš izraudzīto nevalstisko organizāciju deleģēto pārstāvju pilnvaru termiņa beigām un ir spēkā trīs gadus, izņemot šo noteikumu 7. un 27.punktā minētos gadījumus.

4. Nevalstiskā organizācija, kura ir tiesīga deleģēt savu pārstāvi darbam fonda padomē, atkārtoti var tikt izraudzīta ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

5. Nevalstiskās organizācijas pārstāvis var tikt deleģēts darbam fonda padomē ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Tā pati persona nevar tikt deleģēta uz trešo termiņu pēc kārtas arī no citas nevalstiskās organizācijas, kura ir tiesīga deleģēt savu pārstāvi darbam fonda padomē.

6. Nevalstisko organizāciju deleģēto pārstāvju uzdevums ir piedalīties fonda padomes darbā atbilstoši fonda darbību regulējošiem tiesību aktiem.

7. Ja nevalstiskās organizācijas deleģētais pārstāvis bez attaisnojoša iemesla vismaz trīs reizes pēc kārtas nepiedalās fonda padomes darbā, nevalstiskajai organizācijai, kura ir deleģējusi šo pārstāvi darbam fonda padomē, pēc fonda padomes priekšsēdētāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas ir pienākums ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā rakstiski deleģēt darbam fonda padomē citu pārstāvi.

II. Nevalstisko organizāciju atlases kritēriji

8. Pieteikties konkursā, kurā tiks izraudzītas nevalstiskās organizācijas, kas būs tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam fonda padomē, ir tiesības nevalstiskajai organizācijai, kura atbilst šādiem kritērijiem:

8.1. nevalstiskā organizācija ir biedrība, nodibinājums, arodbiedrība vai reliģiska organizācija, kurai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss;

8.2. nevalstiskā organizācija ir reģistrēta un darbojas Latvijas Republikā vismaz piecus gadus;

8.3. nevalstiskās organizācijas statūtos noteiktais darbības mērķis vai papildmērķis vismaz piecus gadus ir tieši saistīts ar vismaz vienu no šādām jomām:

8.3.1. kultūra un māksla;

8.3.2. izglītība (interešu izglītība), pētniecība un sports;

8.3.3. sociālie pakalpojumi un veselība;

8.3.4. vide, sociālā un kopienas attīstība;

8.3.5. interešu aizstāvība un līdzdalība politikas veidošanā;

8.3.6. filantropija, brīvprātīgais darbs.

9. Konkursā tiek vērtēta nevalstisko organizāciju atbilstība šādiem kvalitātes kritērijiem:

9.1. nevalstiskajai organizācijai ir pieredze vietējo un starptautisko projektu īstenošanā;

9.2. nevalstiskajai organizācijai ir pieredze sabiedrības integrācijas vai pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedriskā labuma jomā;

9.3. nevalstiskajai organizācijai ir pieredze sadarbībā ar citām nevalstiskajām organizācijām, valsts institūcijām un pašvaldībām.

III. Konkursa izsludināšana

10. Sludinājumu par atklātu konkursu to nevalstisko organizāciju atlasei, kuras būs tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam fonda padomē, fonds ievieto Ministru kabineta, Kultūras ministrijas un fonda mājaslapā internetā vismaz četrus mēnešus pirms iepriekš izraudzīto nevalstisko organizāciju deleģēto pārstāvju pilnvaru termiņa beigām.

11. Sludinājumā norāda konkursa mērķi, nevalstisko organizāciju iesniegumu iesniegšanas vietu un termiņu, kā arī papildu informācijas iegūšanas veidu.

12. Nevalstiskās organizācijas iesniedz iesniegumus 20 darbdienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas. Ja šajā termiņā ir saņemts mazāk par sešiem iesniegumiem, fonds pagarina pieteikšanās termiņu vēl par 10 darbdienām.

IV. Iesniegumu sagatavošana un iesniegšana

13. Iesniegumu sagatavo, aizpildot iesnieguma veidlapu (1.pielikums), kas elektroniski pieejama fonda mājaslapā.

14. Iesnieguma iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona iesniedz iesniegumu fondam personīgi vai nosūta pa pastu uz sludinājumā norādīto adresi, vai nosūta to uz sludinājumā norādīto elektroniskā pasta adresi elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja iesniegumu paraksta iesniedzēja pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.

15. Ja iesniegums sagatavots papīra formā, aizpildīto veidlapu un tai pievienoto pielikumu iesniedz vienā oriģināleksemplārā, kā arī elektroniskā veidā elektronisko datu nesējā. Iesniedzējs nodrošina iesnieguma elektroniskās kopijas atbilstību papīra formā iesniegtajam oriģinālam.

V. Iesnieguma izvērtēšana un lēmuma pieņemšana

16. Iesniegumus saskaņā ar šo noteikumu prasībām izvērtē konkursa komisija (turpmāk – komisija), kuras sastāvā ir pa vienam deleģētam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Valsts kancelejas, Latvijas Pašvaldību savienības un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes. Komisiju vada Kultūras ministrijas deleģētais pārstāvis.

17. Komisijas personālsastāvu apstiprina fonda padome.

18. Komisijas darbu organizatoriski nodrošina fonda sekretariāts.

19. Komisija izvērtē iesniegtos iesniegumus 15 darbdienu laikā pēc sludinājumā norādītā iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

20. Komisija izvērtē iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 8. un 9.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums):

20.1. ja iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 8.punktā minētajiem kritērijiem, komisija pieņem lēmumu noraidīt iesniegumu;

20.2. šo noteikumu 9.punktā minētos kritērijus vērtē saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikuma II daļu.

21. Izvērtētos iesniegumus komisija sakārto dilstošā secībā atbilstoši kopējam iegūtajam punktu skaitam un pieņem lēmumu, ar kuru izvirza apstiprināšanai fonda padomē tās sešas nevalstiskās organizācijas, kuru iesniegumi vērtēšanā ieguvuši lielāko punktu skaitu. Ja piešķirto punktu skaits ir vienāds, apstiprināšanai fonda padomē izvirza nevalstisko organizāciju, kas pievērsusies šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minētajām darbības jomām, kuras vismazāk pārstāvētas no citu darbam fonda padomē jau izvirzīto nevalstisko organizāciju puses, bet, ja to nav iespējams noteikt, – to nevalstisko organizāciju, kura agrāk iesniegusi iesniegumu.

22. Fonda padome lemj par konkursa komisijas lēmumā minēto nevalstisko organizāciju apstiprināšanu un pārējo pretendentu noraidīšanu. Padome lēmumu pieņem ar balsu vairākumu, atklāti balsojot.

23. Šo noteikumu 22. un 27.punktā minētā lēmuma pieņemšanā nepiedalās fonda padomes locekļi, kurus deleģējušas nevalstiskās organizācijas.

24. Fonda sekretariāts triju darbdienu laikā pēc fonda padomes lēmuma parakstīšanas nosūta fonda padomes lēmumu visiem pretendentiem, kā arī publicē to fonda un Ministru kabineta mājaslapā internetā.

25. Nevalstiskā organizācija ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 22.punktā minētā lēmuma saņemšanas rakstiski paziņo fondam par savu darbam fonda padomē deleģēto pārstāvi.

26. Ja attiecīgā nevalstiskā organizācija šo noteikumu 25.punktā minētajā termiņā nepaziņo fondam par savu deleģēto pārstāvi, fonda padome ir tiesīga pieņemt lēmumu, ar kuru noraida šīs nevalstiskās organizācijas iesniegumu un tās vietā atbilstoši šo noteikumu 21.punktam apstiprina nevalstisko organizāciju, kurai nākamajai ir tiesības tikt izvirzītai apstiprināšanai.

27. Ja nevalstiskā organizācija šo noteikumu 7.punktā minētajā termiņā neizpilda minētajā punktā norādīto fonda padomes priekšsēdētāja pieprasījumu deleģēt citu pārstāvi darbam fonda padomē vai ja pēc nevalstiskās organizācijas iesnieguma apstiprināšanas atklājas, ka attiecīgā nevalstiskā organizācija ir sniegusi nepatiesu informāciju un šīs nevalstiskās organizācijas iesniegums nebūtu ticis apstiprināts, ja sākotnējā iesniegumā būtu tikusi sniegta patiesa informācija, fonda padome pieņem lēmumu, ar kuru noraida attiecīgās nevalstiskās organizācijas iesniegumu un tās vietā atbilstoši šo noteikumu 21.punktam apstiprina nevalstisko organizāciju, kurai nākamajai ir tiesības tikt izvirzītai apstiprināšanai.

28. Fonda sekretariāts publicē fonda mājaslapā informāciju par pārstāvjiem, ko nevalstiskās organizācijas deleģējušas darbam fonda padomē.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministra vietā – izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.septembra noteikumiem Nr.727

Kultūras ministra vietā – izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.septembra noteikumiem Nr.727
Kritēriji tādu nevalstisko organizāciju iesnieguma vērtēšanai, kuras ir tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē

I daļa

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1.Nevalstiskā organizācija ir biedrība, nodibinājums, arodbiedrība vai reliģiska organizācija, kurai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss

jā/nē

2.Nevalstiskā organizācija reģistrēta un darbojas Latvijas Republikā vismaz piecus gadus

jā/nē

3.Nevalstiskās organizācijas statūtos noteiktais darbības mērķis vismaz piecus gadus ir tieši saistīts ar vismaz vienu no šādām jomām:

a) kultūra un māksla

b) izglītība (interešu izglītība), pētniecība un sports

c) sociālie pakalpojumi un veselība

d) vide, sociālā un kopienas attīstība

e) interešu aizstāvība un līdzdalība politikas veidošanā

f) filantropija, brīvprātīgais darbs

jā/nē

(norādīt jomu)

Ja pieteikuma vērtēšanā kāds vērtēšanas kritērijs tiek novērtēts ar ''nē'', pieteikumu noraida

II daļa

Nr.
p.k.

Kritērijs

Punktu skaits

Iesnieguma

veidlapa

4.Nevalstiskajai organizācijai ir pieredze vietējo projektu īstenošanā.

1

2.2.punkts

 Nevalstiskajai organizācijai ir pieredze starptautisko projektu īstenošanā

1

 
5.Nevalstiskajai organizācijai ir pieredze sabiedrības integrācijas jomā.

1

2.3., 2.4., 2.5.punkts

 Nevalstiskajai organizācijai ir pieredze pilsoniskās sabiedrības attīstības un sabiedriskā labuma jomās

1

 
6.Nevalstiskajai organizācijai ir pieredze sadarbībā ar citām nevalstiskajām organizācijām.

1

2.6.punkts

 Nevalstiskajai organizācijai ir pieredze sadarbībā ar valsts institūcijām.

1

 
 Nevalstiskajai organizācijai ir pieredze sadarbībā ar pašvaldībām

1

 

Maksimālais punktu skaits

7

 
Kultūras ministra vietā – izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
05.10.2011