Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Zemkopības ministrijas instrukcija Nr. 2

Rīgā 1999. gada 13. aprīlī

Kārtība, kādā izsniedzamas augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas speciālas atļaujas (licences)

Izdota saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 6. panta 1. punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta speciāla atļauja licence (turpmāk tekstā - licence) augu aizsardzības līdzekļu ievešanai un izplatīšanai.

2. Licenci (1.pielikums) augu aizsardzības līdzekļu ievešanai un izplatīšanai var saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras reģistrācijas apliecībā vai statūtos paredzēts šāds uzņēmējdarbības veids.

3. Par licences izmantošanu ir atbildīgs tās saņēmējs. Viņš nav tiesīgs licenci nodot citām personām.

4. Licenču izsniegšanai Zemkopības ministrija izveido licencēšanas komisiju, kuras sastāvā ietilpst ne mazāk kā pieci cilvēki.

5. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļu skaita.

6. Komisijas lēmumi tiek noformēti protokola formā. Protokolu paraksta komisijas locekļi.

7. Komisijas priekšsēdētājs atbild par visu iesniegto, parakstīto dokumentu (kas saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas licencēm) uzskaiti un saglabāšanu.

8. Licenci paraksta Zemkopības ministrijas valsts sekretārs vai viņa vietnieks, pamatojoties uz protokolu.

II. Licences izsniegšanas kārtība

9. Lai saņemtu licenci augu aizsardzības līdzekļu ievešanai un izplatīšanai, licencēšanas komisijā jāiesniedz pieteikums (2.pielikums), kurā ir norādīts visu licences saņemšanai iesniedzamo dokumentu saraksts.

10. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, licencēšanas komisija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju, atliekot jautājuma izskatīšanu un attiecīgi informējot pieteikuma iesniedzēju. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad ir saņemta visa vajadzīgā informācija vai dokumenti.

10. Licence tiek izsniegta uz pieciem gadiem.

11. Licencēšanas komisija licenci vai motivētu rakstisku atteikumu izsniedz ne vēlāk kā 30 dienu laikā no licences pieteikuma saņemšanas dienas. Atteikumu var pārsūdzēt tiesā.

12. Licence tiek izsniegta, kā arī pārreģistrēta pēc tam, kad tās saņēmējs ir samaksājis valsts nodevu. Par veikto samaksu uz licences tiek izdarīta atzīme "Samaksāts".

13. Valsts nodeva par licences izsniegšanu tiek ieskaitīta valsts pamatbudžetā saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam Valsts kases departamenta attiecīgā rajona norēķinu centrā.

14. Licencēšanas komisija ir tiesīga pagarināt licences darbības termiņu, pārreģistrējot licenci uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem.

15. Lai pagarinātu licences darbības termiņu, mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām, licencēšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

15.1. iesniegums;

15.2. augu aizsardzības konsultanta apliecības kopija;

15.3. kvīts par samaksātu valsts nodevu;

15.4. Valsts augu aizsardzības dienesta rajona inspektora rakstisks apstiprinājums par tirdzniecības vietas atbilstību augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības un lietošanas noteikumu prasībām.

16. Par licences pārreģistrēšanu maksājama valsts nodeva 10 procentu apmērā no likmes, kāda noteikta par licences izsniegšanu.

17. Ja licence ir nozaudēta, licencēšanas komisija pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas izsniedz licences dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme "Dublikāts".

18. Par licences dublikāta izsniegšanu maksājama valsts nodeva 3 lati.

19. Ja uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) ir vairākas tirdzniecības vietas, kurās tiek izplatīti augu aizsardzības līdzekļi, tad licence nepieciešama katrai tirdzniecības vietai.

20. Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) jau ir saņēmis licenci vienai tirdzniecības vietai, lai saņemtu licenci katrai nākamai tirdzniecības vietai, licencēšanas komisijai jāiesniedz pieteikums licences saņemšanai.

21. Licencēšanas komisija garantē pieprasītās un saņemtās konfidenciālās informācijas drošību.

III. Licences anulēšana

21. Licencēšanas komisija ir tiesīga licenci anulēt.

22. Ja uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai ) ir izsniegtas vairākas licences, tad vienas licences anulēšana neattiecas uz citām šim uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) izsniegtām licencēm.

23. Izsniegto licenci var anulēt šādos gadījumos:

23.1. ja tiek konstatēts, ka licences saņēmējs savā darbībā pārkāpis Latvijas Republikas normatīvos aktus un ja par izdarītajiem pārkāpumiem paredzēta izsniegtās licences anulēšana;

23.2. ja licences saņēmējs pats atsakās no licences izmantošanas;

23.3. ja ir valsts institūciju rakstiski pieprasījumi par licences anulēšanu;

23.4. ja ir pārkāptas šīs instrukcijas prasības;

23.5. ja trīs reizes būtiski tiek pārkāpti augu aizsardzības jomu regulējošie normatīvie akti;

23.6. ja licences saņemšanai iesniegtās ziņas nav patiesas;

23.7. kā arī gadījumos, kas paredzēti likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību".

24. Jautājumu par licences anulēšanu izskata licencēšanas komisija. Uz komisijas sēdi tiek uzaicināts licences saņēmējs, kuru iepriekš informē par pretenziju būtību. Licences saņēmēja neierašanās uz komisijas sēdi nav pamats jautājuma izskatīšanas atlikšanai.

25. Gadījumos, kad licence tiek anulēta, tā ir jānodod licencēšanas komisijai.

26. Lēmumu par licences anulēšanu uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) var pārsūdzēt tiesā.

27. Par augu aizsardzības līdzekļu ievešanas un izplatīšanas uzsākšanu bez licences, kā arī par uzņēmējdarbības turpināšanu pēc licences anulēšanas vai termiņa izbeigšanās, personas tiek sauktas pie atbildības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

28. Šī instrukcija stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Zemkopības ministrs P. Salkazanovs

ZEM1.JPG (54364 BYTES)

ZEM2.JPG (120003 BYTES)

13.04.1999