Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finansu ministrijas rīkojums Nr.109

1994.gada 7.aprīlī

Par komisijas izveidošanu un pagaidnoteikumu apstiprināšanu licenču izsniegšanai fiziskām personām darbībai vērtspapīru tirgū

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada 1.marta lēmumu nr.19 "Par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu darbībai vērtspapīru un privatizācijas sertifikātu tirgū" apstiprināt "Pagaidnoteikumus par kārtību, kādā izsniedzama speciāla atļauja (licence) fizisko personu darbībai vērtspapīru tirgū".

2. Apstiprināt Kvalifikācijas minimumu zināšanu pārbaudei par profesionālās darbības jautājumiem vērtspapīru tirgū.

3. Izveidot licencēšanas komisiju licenču izsniegšanai fiziskām personām darbībai vērtspapīru tirgū šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja

Valentīna Andrējeva - Finansu ministrijas valsts sekretāre

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

Maija Kubli - Finansu ministrijas Vērtspapīru departamenta direktore

Valērijs Praude - Latvijas Universitātes profesors, Dr.hab.oec.

Komisijas locekļi:

Genādijs Abrosimovs - a/s "Baltijas vērtspapīru nams" viceprezidents

Kārlis Cerbulis - Rīgas Fondu biržas prezidents

Gundars Dzintarnieks - Baltijas Starptautiskās biržu akadēmijas viceprezidents

Artūrs Graudiņš - Komercbanku asociācijas viceprezidents

Tatjana Kuļešova - Finansu ministrijas Vērtspapīru departamenta Vērtspapīru un biržu nodaļas vadītāja

Uldis Paukšens - Latvijas Bankas Vērtspapīru daļas vadītājs

Elmārs Siliņš - A/S Latintreid banka padomes priekšsēdētājs

Ilze Zariņa - Rīgas Fondu biržas juriskonsulte

Komisijas sekretārs

Rihards Čiževskis - Finansu ministrijas Vērtspapīru departamenta Vērtspapīru un biržu nodaļas vadošais ekonomists.

4. Uzdot licencēšanas komisijai pārbaudīt vērtspapīru tirgus dalībnieku - pretendentu zināšanas licences saņemšanai.

5. Uzdot Vērtspapīru departamentam nodrošināt minēto pagaidnoteikumu izpildi.

6. Noteikt, ka Finansu ministrijas 1993.gadā izsniegtās speciālās atļaujas (licences) fizisko personu profesionālai darbībai vērtspapīru tirgū ir derīgas no saņemšanas brīža. Licenču pārbaude, pagarināšana vai anulēšana veicama saskaņā ar šo rīkojumu apstiprinātajiem pagaidnoteikumiem.

7. Atzīt par spēku zaudējušu Finansu ministrijas 1993.gada 30.jūnija pavēli nr.83.

Ministrs U.Osis

APSTIPRINĀTS
ar Finansu ministrijas 1994.gada 7.aprīlī rīkojumu nr.109

KVALIFIKĀCIJAS MINIMUMS
zināšanu pārbaudei par profesionālās darbības jautājumiem vērtspapīru tirgū

1. Kārtojot eksāmenu, pretendentam jāņem vērā, ka:

1.1. pretendents eksāmenu kārto rakstiski, atzīmējot pareizās atbildes;

1.2. eksāmena kārtošanas ilgums ir 90 minūtes;

1.3. eksāmens nokārtots sekmīgi, ja pretendents pareizi atbildējis 80% no kopējā jautājumu skaita.

2. Eksāmena jautājumus sastāda par šādām tēmām un zemāk minētiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem:

- Vērtspapīru veidi un kategorijas. Vērtspapīru pamatveidi: akcijas un obligācijas, to veidi un kategorijas. Vekseļi: vienkāršais vekselis un trata. Valsts vērtspapīri. Pārējie vērtspapīri: depozītu sertifikāti, opcioni, fjūčersi, ieguldījumu apliecības, privatizācijas sertifikāti un citi.

- Vērtspapīru emisija. Kārtība, kādā emitējamas akcijas un citi vērtspapīri. Vērtspapīru laidiena noteikumi un emisijas prospekts. Parakstīšanās uz jaunā laidiena akcijām. Vērtspapīru izvietošanas paņēmieni.

- Pamatoperāciju veidi ar vērtspapīriem. Fondu biržas. Darījumu veidi ar vērtspapīriem biržās un ārpus biržas tirgū. Listings. Vērtspapīru kotēšana. Vērtspapīru portfeļa formēšana un tā pārvalde. Depozitārijs, klīrings, kases savienība.

- Vērtspapīru ekonomiskais raksturojums. Vērtspapīru likviditātes, ienesīguma un drošības analīze un novērtējums. Minēto rādītāju aprēķinu īpatnības dažādiem vērtspapīriem. Vērtspapīru tirgus cena un to ietekmējošie faktori. Tirgus cena, tās prognozēšana un noteikšanas metodes.

- Vērtspapīru tirgus valstiskā regulēšana. Vērtspapīru tirgus valstiskās regulēšanas formas un metodes. Ārvalstu pieredze vērtspapīru apgrozījuma valstiskai regulēšanai. Vērtspapīru tirgus valstiskās regulēšanas elementi Latvijā.

- Vērtspapīru tirgus un privatizācija. Privatizācijas sertifikāti: piešķiršana, izmantošanas metodes. Privatizācijas sertifikātu izmantošanas perspektīvas.

- Ar vērtspapīriem veicamo operāciju uzskaite. Uzņēmuma bilance. Bilances aktīva un pasīva galvenie posteņi operācijās ar vērtspapīriem (kontu debets un kredīts).

- Uzņēmumu finansu un grāmatvedības pārskatu analīze. Bilances likviditātes novērtējums. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana ar efektivitātes, stabilitātes un rentabilitātes rādītāju palīdzību. Vērtspapīru emisijas prospektu analīze.

- Nodokļu politika. Nodokļu veidi un to subjekti un objekti Latvijas Republikā. Nodokļu maksājumu atvieglojumi. Operāciju ar vērtspapīriem aplikšana ar nodokļiem. Ienākumu aplikšana ar nodokļiem.

- Kredītiestāžu sistēmas saistība ar vērtspapīru tirgu. Latvijas Banka un tās funkcijas. Latvijas komercbankas, to darbības veidi. Krājieguldījumi un depozītu termiņieguldījumi. Procentu likmes kredītu regulēšanai. Bankas kā vērtspapīru tirgus dalībnieces. Banku vērtspapīri, to emisija un realizācija. Banku loma vērtspapīru tirgū.

- Valūtas sistēmas saistība ar vērtspapīru tirgu. Valūtas sistēmas pamatelementi. Valūtas kursi un to ietekmējošie faktori. Valūtas riski un to aizsardzības paņēmieni. Darījumi ar valūtu. Maksājumu bilance. Valūtas konvertēšanas problēmas.

- Apdrošināšana finansu tirgū. Apdrošināšanas pamatveidi, subjekti un objekti. Apdrošināšanas pamatelementi: apdrošināšanas summa, maksājumi. Vērtspapīru apdrošināšanas veidi.

- Latvijas Republikas Satversme (tās pamatnostādnes).

- 1937.gada Civillikums (mantojuma un lietu tiesības)

- 1990.gada 26.septembra likums "Par uzņēmējdarbību"

- 1993.gada 18.maija likums "Par akciju sabiedrībām"

- 1992.gada 19.maija likums "Par bankām"

- 1992.gada 4.novembra likums "Par privatizācijas sertifikātiem"

- 1990.gada 28.decembra likums "Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā"

- 1990.gada 20.decembra likums "Par peļņas nodokli"

- 1992.gada 28.janvāra likums "Par biržām"

- 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likums

- 1991.gada 5.novembra likums "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā"

- 1990.gada 20.novembra likums "Par uzņēmumu reģistru"

- 1992.gada 30.oktobra likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem"

- 1938.gada 27.septembra Vekseļu likums

- 1938.gada 27.septembra Čeku likums

- 1993.gada 12.janvāra likums "Par apdrošināšanu"

Vērtspapīru departamenta direktore M.Kubli

 

APSTIPRINĀTI ar
Finansu ministrijas 1994.gada 7.aprīlī rīkojumu nr.109

Pagaidnoteikumi par kārtību, kādā izsniedzama speciāla atļauja (licence) fizisko personu darbībai vērtspapīru tirgū

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskām personām izsniedzamas speciālas atļaujas (tālāk - licences) darbībai vērtspapīru tirgū Latvijas Republikā.

2. Lai saņemtu licenci, pretendentam jāiesniedz Finansu ministrijas Vērtspapīru departamentam iesniegums un jānokārto kvalifikācijas eksāmens.

3. Iesniegumam pievieno pēc noteiktas formas izpildītu anketu un izglītību apstiprinošu dokumentu norakstus vai kopijas.

Persona, kas vēlas saņemt licenci, ir atbildīga par iesniegto dokumentu pareizību un pilnību.

4. Finansu ministrijas Vērtspapīru departaments, saņemot augstāk minētos dokumentus, reģistrē iesniegumu un pēc attiecīgas sagatavošanas materiālu iesniedz licencēšanas komisijai, kā arī izlemj par ieinteresēto personu uzaicināšanu uz eksāmenu.

5. Kvalifikācijas eksāmenu pieņem licencēšanas komisija, kas sagatavo eksāmena jautājumus atbilstoši Finansu ministrijas apstiprinātām kvalifikācijas minimuma prasībām licences saņemšanai.

6. Pretendents eksāmenam var gatavoties patstāvīgi, kā arī specializētos kursos vai semināros. Licencēšanas komisija nav atbildīga par apmācību kvalitāti.

7. Kvalifikācijas eksāmenu kārto rakstiski valsts valodā. Pirms eksāmena kārtošanas pretendentam jāuzrāda pase. Pretendenta rakstveida atbildes pievieno viņa lietai.

8. Organizatoriskajā darbā, kas saistīts ar kvalifikācijas eksāmenu sagatavošanu (eksāmena metodiskais un tehniskais nodrošinājums), var iesaistīt citas institūcijas, ar kurām Finansu ministrija noslēdz attiecīgu līgumu.

9. Licencēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par:

9.1. licences izsniegšanu;

9.2. atteikumu izsniegt licenci;

9.3. izsniegto licenču izmantošanas pārbaudi;

9.4. izsniegtās licences anulēšanu;

9.5. izsniegtās licences derīguma termiņa pagarināšanu;

9.6. atteikumu pagarināt izsniegtās licences derīguma termiņu;

10. Licencēšanas komisija ir tiesīga atteikt personai izsniegt licenci, ja:

10.1. tā nav nokārtojusi kvalifikācijas eksāmenu;

10.2. tā agrāk sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu pret īpašumu, par kukuļņemšanu, naudas, vērtspapīru un citu dokumentu viltošanu;

10.3. šāda licence ir bijusi anulēta pārkāpumu dēļ;

10.4. persona apzināti sniegusi nepatiesas ziņas par sevi.

11. Pieņemot lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt, licencēšanas komisijai jānovērtē ieinteresētās personas iesniegtie dokumenti un kvalifikācijas eksāmena rezultāti. Lēmums jāpieņem 30 dienu laikā no eksāmena kārtošanas dienas.

Atteikums dot licenci jāsniedz rakstveidā.

12. Licenci izsniedz pēc noteikta parauga veidlapas, un to paraksta licencēšanas komisijas priekšsēdētājs. Licenci izsniedz uz 5 gadiem ar ikgadēju apstiprinājumu.

13. Finansu ministrijas Vērtspapīru departaments kārto izsniegto licenču reģistru, seko licences derīguma termiņam, kā arī ir tiesīgs veikt izsniegto licenču izmantošanas pārbaudi (pieprasīt ziņas par sodāmību, raksturojumu no pašreizējās darba vietas utt.).

14. Licencēšanas komisija ir tiesīga anulēt izsniegto licenci, ja:

14.1. speciālists gada laikā nav veicis nekādu darbību vērtspapīru tirgū;

14.2. saņemtas dokumentāli pamatotas sūdzības par speciālista darbību, kas radījusi finansiālus zaudējumus juridiskām un/vai fiziskām personām, kuru uzdevumā un/vai kuru labā speciālists ir veicis savus profesionālos pienākumus;

14.3. speciālists ir notiesāts ar brīvības atņemšanu pēc 10.2.punktā minētajām pazīmēm.

15. Jautājumu par licences anulēšanu izskata licencēšanas komisija uz izsniegto licenču izmantošanas pārbaudes, cietušo personu iesniegto un citu dokumentu pamata. Speciālists ir tiesīgs piedalīties šī jautājuma izskatīšanā.

16. Licencēšanas komisija ir tiesīga pagarināt izsniegtās licences derīguma termiņu, pamatojoties uz speciālista iesniegumu. Tas jāiesniedz mēnesi pirms licences derīguma termiņa izbeigšanās un tajā speciālists norāda, kādu profesionālo darbību viņš ir veicis vērtspapīru tirgū.

17. Licencēšanas komisijai, pieņemot lēmumu par izsniegtās licences anulēšanu vai par atteikšanos pagarināt tās derīguma termiņu, atteikums jāsniedz rakstveidā. Ieinteresētā persona ir tiesīga šo lēmumu pārsūdzēt tiesā.

18. Licencēšanas komisija pieņem lēmumus pamatojoties uz eksāmena rezultātiem un ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu vairākuma nav, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja vai viņa pilnvarota vietnieka balss. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Licencēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu.

19. Licencēšanas komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolā norāda licencēšanas komisijas sēdes vietu un laiku, komisijas locekļu un sekretāra vārdu un uzvārdu, sēdes darba kārtību, eksāmena rezultātus, pieņemtos lēmumus, atzīmējot par katru lēmumu "par," un "pret" un atturējušos balsu skaitu, komisijas locekļu protestu, ja persona, kas izsaka protestu, pieprasa to protokolēt. To paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalījušies sēdē, un komisijas sekretārs.

20. Visi licencēšanas komisijas materiāli glabājas Finansu ministrijas Vērtspapīru departamentā. Dokumentus, uz kuru pamata izsniegta licence, glabā sešus gadus.

21. Speciālistam 10 dienu laikā jāpaziņo Finansu ministrijas Vērtspapīru departamentam par izmaiņām viņa iesniegto dokumentu norādītajās ziņās.

22. Ja licenci nozaudē, tad izsniedz tās dublikātu.

23. Licenci aizliegts nodot lietošanai citām personām.

24. Darbība vērtspapīru tirgū bez licences nav atļauta.

Vērtspapīru departamenta direktore M.Kubli

 
07.04.1994