Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.698

Rīgā 2011.gada 6.septembrī (prot. Nr.51 29.§)
Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka subjektu loku, kas atbilst mikroaizdevumu un grantu (turpmāk kopā – finansiālais atbalsts) saņemšanas nosacījumiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" (turpmāk – individuālais projekts) ietvaros, finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību un nosacījumus, kā arī finansiālā atbalsta intensitāti.

2. Finansiālo atbalstu sniedz akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum"). Sabiedrība "Altum" nodrošina finansiālā atbalsta izsniegšanu, pildot individuālā projekta īstenotāja funkcijas. Mikroaizdevumi papildina finanšu tirgū pieejamo kredītiestāžu finansējumu.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.337; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.361)

3. Šo noteikumu mērķis ir palielināt mikrouzņēmumu iespēju saņemt finansiālo atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai, tādējādi veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību.

4. Sabiedrība "Altum" finansiālā atbalsta sniegšanai izveido Aizdevumu fondu. Aizdevumu fondam tiek nodrošināta atsevišķa grāmatvedības uzskaite, ievērojot Eiropas Komisijas 2006.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 43.panta prasības.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.337)

5. Aizdevuma fonda apmērs ir 7 191 452 euro (8 882 568 Šveices franku ekvivalents), tajā skaitā finansējums no Latvijas un Šveices sadarbības programmas – 5 877 052 euro (7 259 078 Šveices franku ekvivalents) un finansējums no sabiedrības "Altum" resursiem – 1 314 400 euro (1 623 490 Šveices franku ekvivalents). Aizdevumu fonda finansējums grantiem 619 663 euro (765 381 Šveices franku ekvivalents) apmērā tiek finansēts no Latvijas un Šveices sadarbības programmas.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1403 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.337)

5.1 Pēc individuālā projekta pabeigšanas sabiedrība "Altum" turpina mikroaizdevumu sniegšanu saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu no Aizdevumu fonda atmaksu finansējuma.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.361 redakcijā, sk. 25.punktu)

6. Šo noteikumu izpratnē mikrouzņēmums ir individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura atbilst mikrouzņēmuma definīcijai atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 1. pielikumam.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.337 redakcijā)

7. Finansiālā atbalsta saņēmēji ir mikrouzņēmumi. Finansiālajam atbalstam saimnieciskās darbības uzsācēji var pieteikties arī pirms mikrouzņēmuma izveidošanas, ja tie divu mēnešu laikā pēc sabiedrības "Altum" lēmuma par atbalsta piešķiršanu reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicēji.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.337)

8. Finansiālo atbalstu nevar saņemt mikrouzņēmumi, kuriem atbalsta piešķiršanas dienā ir nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi.

9. Finansiālo atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1407/2013) un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1408/2013).

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.337 redakcijā)

10. Finansiālo atbalstu nepiešķir šādām nozarēm, darbībām un mikrouzņēmumiem:

10.1. Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta "a" un "b" apakšpunktā minētajām nozarēm un 1. panta "c", "d" un "e" apakšpunktā noteiktajām darbībām;

10.2. (svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1403);

10.3. Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 1. pantā noteiktajām darbībām;

10.4. operācijām ar nekustamo īpašumu;

10.5. azartspēlēm un derībām;

10.6. ieroču un munīcijas ražošanai un tirdzniecībai;

10.7. tabakas izstrādājumu, alus un alkoholisko dzērienu ražošanai un tirdzniecībai;

10.8. apdrošināšanai, finanšu starpniecībai un banku pakalpojumiem.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.337; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.361)

10.1 Atbalstu nepiešķir mikrouzņēmumam un saimnieciskās darbības uzsācējam, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai kurš atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr. 337 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 240)

II. Mikroaizdevumi

11. Mikroaizdevumi tiek piešķirti saimnieciskās darbības uzsācējiem vai mikrouzņēmumiem dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai – investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem.

12. Mikroaizdevuma maksimālā summa ir 14 300 euro. Mikroaizdevuma maksimālais termiņš ir pieci gadi. Mikrouzņēmums var saņemt vairākus mikroaizdevumus, bet ne biežāk kā reizi gadā.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.361 redakcijā)

13. Ja saimnieciskās darbības uzsācēja vai mikrouzņēmuma biznesa projekta kopējā summa nepārsniedz 7 200 euro, no mikroaizdevuma finansē līdz 100 % no projekta summas. Ja projekta kopējā summa pārsniedz 7 200 euro, no mikroaizdevuma finansē līdz 90 % no projekta summas, bet atlikušo daļu mikrouzņēmums finansē no līdzekļiem, kas nav saistīti ar komercdarbības atbalstu.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1403; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.361)

14. Lai saņemtu mikroaizdevumu, mikrouzņēmums un saimnieciskās darbības uzsācējs iesniedz sabiedrībā "Altum" aizdevuma pieteikumu un biznesa projekta aprakstu, kā arī informāciju par citu saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un normatīvos aktus par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1408/2013.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.337 redakcijā)

15. Sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par mikroaizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz saimnieciskās darbības uzsācēja vai mikrouzņēmuma iesniegtajiem dokumentiem – aizdevuma pieteikumu un ekonomiski pamatotu biznesa projekta aprakstu. Sabiedrība "Altum" lēmumu par mikroaizdevuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt mikroaizdevumu pieņem 30 dienu laikā pēc aizdevuma pieteikuma un biznesa projekta apraksta iesniegšanas.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.337)

III. Granti

16. Mikrouzņēmumiem, kuri ir izpildījuši visus mikroaizdevuma līguma nosacījumus (īstenojuši biznesa projektu, izlietojuši līdzekļus atbilstoši biznesa projekta apraksta mērķim), ir pieejams grants mikroaizdevuma dzēšanai (turpmāk – grants). Grantu izmaksā 12 mēnešus pēc mikroaizdevuma līguma noslēgšanas dienas.

17. Granta summa ir 50 % no investīcijām piešķirtās mikroaizdevuma summas, bet ne vairāk kā:

17.1. 711,44 euro, ja biznesa projekts tiek īstenots republikas pilsētās – Rīgā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā, Ventspilī – vai Rīgas pilsētai piegulošajās pašvaldībās – Ādažu novadā, Babītes novadā, Carnikavas novadā, Garkalnes novadā, Ikšķiles novadā, Ķekavas novadā, Mārupes novadā, Olaines novadā, Ropažu novadā, Salaspils novadā, Stopiņu novadā;

17.2. 1067,15 euro, ja biznesa projekts tiek īstenots Latvijas pašvaldībās, kas nav minētas šo noteikumu 17.1.apakšpunktā.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1403; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

18. Lai saņemtu grantu, finansiālā atbalsta saņēmējs iesniedz sabiedrībai "Altum" informāciju par jebkādu citu saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, kā arī normatīvos aktus par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1408/2013.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.337 redakcijā)

IV. Atbalsta uzskaite, intensitāte un summēšana

19. Šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu drīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja, apvienojot atbalstus, saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu vai Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1., 2. un 3. punktu netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda konkrētajā gadījumā īpašajiem apstākļiem noteikta Komisijas grupu atbrīvojuma regulā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.361 redakcijā)

19.1 Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.337 redakcijā)

19.2 Atbalstu šo noteikumu ietvaros nevar apvienot ar atbalstu, kuru atbilstoši Eiropas Komisijas pieņemtajam lēmumam sabiedrība "Altum" sniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība, un par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

20. Sabiedrība "Altum" atbalsta uzskaiti veic viena vienota uzņēmuma līmenī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtību.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.361 redakcijā)

20.1 Finansiālā atbalsta saņēmējam saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1407/2013 piešķirtais de minimis atbalsta apjoms kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apjomu viena vienota uzņēmuma līmenī.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.337 redakcijā)

20.2 Finansiālā atbalsta saņēmējam saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1408/2013 piešķirtais de minimis atbalsta apjoms kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apjomu viena vienota uzņēmuma līmenī.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.361 redakcijā)

20.3 Ja finansiālā atbalsta saņēmējs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1408/2013, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu un Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.361 redakcijā)

20.4 Sabiedrība "Altum" nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, ievērojot Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā un Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktā minētos nosacījumus.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.361 redakcijā)

20.5 Sabiedrība "Altum" saimnieciskās darbības uzsācējam vai mikrouzņēmumam de minimis atbalstu piešķir, pieņemot lēmumu par aizdevuma piešķiršanu.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

20.6 Šo noteikumu 20.5 punktā minēto lēmumu pieņem, ievērojot Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteikto termiņu.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

20.7 Subsīdijas ekvivalentu saimnieciskās darbības veicējam vai mikrouzņēmumam aprēķina kā starpību starp procentu maksājumu summu, kura būtu jāmaksā, piemērojot atsauces likmi, kas aprēķināma saskaņā ar Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, ko nosaka atbilstoši Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008. gada 19. janvāris, Nr. C 014), un saimnieciskās darbības veicēja faktiski samaksāto procentu maksājumu summu. Ja saimnieciskās darbības veicējam vai mikrouzņēmumam saskaņā ar šo noteikumu 26. punktu pagarina aizdevuma termiņu, tad no jauna izvērtē un pārbauda saimnieciskās darbības veicēja vai mikrouzņēmuma atbilstību de minimis atbalsta nosacījumiem un veic subsīdijas ekvivalenta aprēķinu.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

20.8 Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas Regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

21. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu par vienām un tām pašām izmaksām nedrīkst apvienot ar darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" ietvaros saņemto finansējumu atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumiem Nr. 293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2. aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" un atbalstu, kas sniegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.337 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

22. Aizdevumu fonda darbības ilgums – līdz 2020.gada 30.jūnijam.

23. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1403)

24. Finansiālā atbalsta līgumu noslēgšanas termiņš ir 2015. gada 30. jūnijs.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.337 redakcijā)

25. Šo noteikumu 5.1 punktā minēto mikroaizdevumu līgumu noslēgšanas termiņš ir 2019. gada 30. jūnijs.

(MK 30.06.2015. noteikumu Nr.361 redakcijā)

26. (Zaudējis spēku ar 01.01.2021.; sk. 27. punktu)

27. Šo noteikumu 26. punkts ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 240 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
01.01.2021