Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.690

Rīgā 2011.gada 6.septembrī (prot. Nr.51 11.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 15.panta ceturto daļu,
22.panta ceturto daļu, 27.panta otro daļu, 28.panta sesto daļu un
29.panta otro daļu un Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 58., 121.nr.; 2010, 33.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.6.apakšpunktu aiz vārdiem "Ministru kabineta sēdēs" ar vārdiem "un Ministru kabineta komitejas sēdēs".

2. Izteikt 1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.7. Ministru kabineta sēžu, Ministru kabineta komitejas sēžu un Valsts sekretāru sanāksmju audioierakstu izmantošanas, glabāšanas un arhivēšanas kārtību;".

3. Izteikt 18.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šajos noteikumos minēto dokumentu tehniskās sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabineta instrukcija."

4. Papildināt 20.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ministrijas un Valsts kanceleja dokumentu savstarpēju apriti veic sistēmā DAUKS."

5. Papildināt 21.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Valsts kanceleja Ministru kabineta mājaslapā internetā publicē Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas sēdes un Ministru kabineta sēdes darba kārtību un protokolus, kā arī attiecīgajā darba kārtībā iekļautos plānošanas dokumentu projektus, tiesību aktu projektus un to anotācijas, informatīvos ziņojumus, izņemot ierobežotas pieejamības dokumentus."

6. Papildināt 23.punktu aiz vārdiem "kā pielikumi" ar vārdiem "(kā pielikumu nav nepieciešams pievienot pieteikumu par papildus uzaicināmajām personām uz Valsts sekretāru sanāksmi, Ministru kabineta komitejas sēdi vai Ministru kabineta sēdi)".

7. Papildināt noteikumus ar 24.4. un 24.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.4. iesniegto projektu atbilstību tāda paša līmeņa un augstāka juridiskā spēka tiesību normām, kā arī Latvijas starptautiskajām saistībām;

24.5. iesniegto projektu atbilstību dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un juridiskās tehnikas normām."

8. Aizstāt 40.punkta otrajā teikumā vārdus "plāna projektu" ar vārdu "plānu".

9. Izteikt 62.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Valsts sekretāru sanāksmes parasti tiek organizētas reizi nedēļā (ceturtdienās) Valsts kancelejā."

10. Izteikt 64.punktu šādā redakcijā:

"64. Pieteikumu par atsevišķu jautājumu izskatīšanā papildus uzaicināmajām personām Valsts sekretāru sanāksmes dalībnieki iesniedz elektroniski Valsts kancelejā ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms Valsts sekretāru sanāksmes, norādot uzaicināmās personas vārdu, uzvārdu, amatu un jautājumu, uz kura izskatīšanu personu uzaicina. Par jautājuma izskatīšanas laiku (darba kārtību) minēto personu informē un ar materiāliem iepazīstina attiecīgā ministrija."

11. Izteikt 65.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.1. lemj par pieteikto plānošanas dokumentu projektu, informatīvo ziņojumu projektu (šo noteikumu 59.punkts) un tiesību aktu projektu izsludināšanu un attiecībā uz šo noteikumu 73.1 punktā minētajiem pieteiktajiem tiesību aktu projektiem - par šajos noteikumos paredzētās saīsinātās izsludināšanas un saskaņošanas kārtības piemērošanu;".

12. Papildināt 65.2.apakšpunktu aiz vārda "atsaukšanu" ar vārdiem "vai iesniegšanas termiņa pagarinājumu, izvērtējot pagarinājuma lūguma pamatojumu".

13. Papildināt noteikumus ar 69.1 punktu šādā redakcijā:

"69.1 Valsts kanceleja veic Valsts sekretāru sanāksmju audioierakstu. Audioieraksti tiek veikti, glabāti un izmantoti saskaņā ar šo noteikumu XIV1 nodaļu."

14. Izteikt 73.punktu šādā redakcijā:

"73. Valsts sekretāru sanāksmē nav nepieciešams izsludināt šādus tiesību aktu projektus (atbildīgā ministrija šos tiesību aktu projektus saskaņo atbilstoši šo noteikumu 111.punktam):

73.1. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma izpildi;

73.2. Ministru kabineta rīkojuma projektu par Ministru kabineta rīkojumā ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarinājumu;

73.3. Ministru kabineta rīkojuma projektu par amatpersonu kandidatūru apstiprināšanu, amatpersonu iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā vai atbrīvošanu no amata, speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu un amatpersonu amatu savienošanu;

73.4. Ministru kabineta rīkojuma projektu par pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā vai pilsonības atjaunošanu;

73.5. Ministru kabineta rīkojuma projektu par Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu un par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā;

73.6. Ministru kabineta rīkojuma projektu par konsultatīvo padomju, komisiju vai darba grupu izveidi;

73.7. Ministru kabineta rīkojuma projektu par personas izdošanu ārvalstij;

73.8. Ministru kabineta rīkojuma projektu par amatpersonu dalību starptautiskajās misijās un operācijās;

73.9. Ministru kabineta rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem";

73.10. Ministru kabineta noteikumu projektu par kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentos norādītās Eiropas Savienības fondu aktivitātes."

15. Izteikt 73.1 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"73.1 Saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību (noklusējuma saskaņojums - šo noteikumu 90.punkts) var piemērot tiesību aktu projektiem, kuriem nav ietekmes uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, kuru ieviešana nerada papildu izmaksas vai administratīvo slogu sabiedrībai vai kādai sabiedrības grupai, kā arī kuri neskar administratīvo procesu, valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu un cilvēka pamattiesību jautājumus un kuri izstrādāti:".

16. Izteikt 73.1 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.1 2. lai normatīvajos aktos aizstātu vai svītrotu valsts institūcijas nosaukumu, ja lēmums par attiecīgo institūciju (piemēram, tās reorganizāciju) pēc būtības ir jau pieņemts, kā arī lai grozītu likuma nosaukumu;".

17. Papildināt noteikumus ar 73.1 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.1 3. lai atzītu tiesību aktu par spēku zaudējušu."

18. Papildināt 74.punktu aiz vārdiem "Pieteikumā norāda" ar vārdiem "projekta iesniegšanas pamatojumu (pievieno norādi uz attiecīgo uzdevumu vai atzīmē, ka projektu iesniedz saskaņā ar ministrijas iniciatīvu)".

19. Izteikt 74.1 punktu šādā redakcijā:

"74.1 Attiecībā uz šo noteikumu 73.1 punktā minētajiem tiesību aktu projektiem pieteikumā norāda to iesniegšanas pamatojumu (pievieno norādi uz attiecīgo uzdevumu vai atzīmē, ka projektu iesniedz saskaņā ar ministrijas iniciatīvu), projekta veidu, politikas jomu (3.pielikums), projekta nosaukumu un informāciju par projekta izstrādātāju."

20. Papildināt noteikumus ar 78.1 punktu šādā redakcijā:

"78.1 Ministrijas un citas institūcijas parasti nepiesakās atzinuma sniegšanai par šo noteikumu 73.1 punktā minētajiem pieteiktajiem projektiem. Pieteikums atzinuma sniegšanai uzskatāms par iebildumu pret noklusējuma saskaņojuma kārtības piemērošanu. Ja ministrija pieteikusies sniegt atzinumu, Valsts sekretāru sanāksme, uzklausot ministrijas sniegto informāciju, lemj par noklusējuma saskaņojuma kārtības piemērošanu, pieteiktā projekta saskaņošanu parastā kārtībā vai tā neizsludināšanu. Ja atzinuma sniegšanai piesakās cita institūcija, Valsts sekretāru sanāksme lemj par to, ka atbildīgā ministrija izvērtē šo viedokli vai atzinumu, kā arī vienlaikus izsludina pieteikto projektu un nosaka saīsinātās izsludināšanas un saskaņošanas kārtības piemērošanu (šo noteikumu 73.1 punkts)."

21. Izteikt 80.punktu šādā redakcijā:

"80. Dienu pirms Valsts sekretāru sanāksmes (trešdienās līdz plkst.15.00):

80.1. informāciju par anotācijas papildu sadaļas aizpildīšanas pieprasījumu pieteiktajam tiesību akta projektam ministrija vai cita institūcija Valsts kancelejā var iesniegt elektroniski, nosūtot to uz oficiālo e-pasta adresi un norādot projekta nosaukumu un pieteiktā projekta reģistrācijas numuru (VSS numurs) (šo noteikumu 77.punkts);

80.2. informāciju par ierosinājumu publiskās apspriešanas rīkošanai ministrija iesniedz sistēmā DAUKS, bet cita institūcija minēto informāciju Valsts kancelejā var iesniegt elektroniski, nosūtot to uz oficiālo e-pasta adresi un norādot projekta nosaukumu un pieteiktā projekta reģistrācijas numuru (VSS numurs) (šo noteikumu 77.punkts)."

22. Izteikt 90.1 punktu šādā redakcijā:

"90.1  Ja ministrija vai cita institūcija šo noteikumu 90.punktā minētajā termiņā sniedz atzinumu ar iebildumiem vai elektroniski informē atbildīgo ministriju, ka sniegs atzinumu, atzinumu sniegšanas termiņš šim projektam tiek pagarināts par vienu nedēļu un saskaņošana ar ministriju vai citu institūciju, kura sniegusi atzinumu, tiek organizēta šajos noteikumos noteiktajā parastajā kārtībā."

23. Aizstāt 91.3.apakšpunktā vārdus "kas skar valsts pārvaldes attīstības jomu" ar vārdiem "kas attiecas uz valsts pārvaldes institucionālo uzbūvi un darbības principiem".

24. Papildināt noteikumus ar 91.9.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"91.9.1 Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālās komisijas, ja projekts attiecas uz Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām UNESCO darbības jomā (izglītība, zinātne, kultūra, vide, informācija un komunikācija, plašsaziņas līdzekļu darbības joma);".

25. Papildināt noteikumus ar 91.1 punktu šādā redakcijā:

"91.1 Ja Valsts kanceleja, izvērtējot izsludināto projektu, konstatē projekta būtisku neatbilstību deklarācijai vai rīcības plānam, vai apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem, kas rada pamatotas šaubas par projekta turpmākas virzības lietderību, tā Ministru prezidentam sniedz atzinumu un priekšlikumus par izsludinātā projekta turpmāko virzību. Ja Ministru prezidents ar rezolūciju aptur šādu projektu, tā turpmākā virzība pieļaujama pēc tam, kad panākta atbildīgā ministra un Ministru prezidenta vienošanās, un precizētais projekts izsludināms no jauna Valsts sekretāru sanāksmē."

26. Papildināt 105.punktu aiz vārda "elektroniski" ar vārdiem "no atbildīgās ministrijas oficiālās e-pasta adreses".

27. Izteikt 111.punktu šādā redakcijā:

"111. Ja citos normatīvajos aktos nav noteikta cita saskaņošanas kārtība, saskaņojumi par šo noteikumu 73.punktā minētajiem tiesību aktu projektiem nepieciešami šādos gadījumos:

111.1. no Finanšu ministrijas - Ministru kabineta rīkojuma projektam par Ministru kabineta balvas piešķiršanu, par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā, personas izdošanu ārvalstij, amatpersonu dalību starptautiskajās misijās un operācijās un par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kā arī Ministru kabineta noteikumu projektam par kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentos norādītās Eiropas Savienības fondu aktivitātes;

111.2. no Tieslietu ministrijas - Ministru kabineta rīkojuma projektam par amatpersonu dalību starptautiskajās misijās un operācijās, kā arī Ministru kabineta noteikumu projektam par kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentos norādītās Eiropas Savienības fondu aktivitātes;

111.3. no Ārlietu ministrijas - Ministru kabineta rīkojuma projektam par personas izdošanu ārvalstij, par amatpersonu dalību starptautiskajās misijās un operācijās;

111.4. no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja - Ministru kabineta rīkojuma projektam par atļauju savienot amatus;

111.5. no tām ministrijām un citām institūcijām, kuru pārstāvjus paredzēts iekļaut attiecīgajā padomē, komisijā vai darba grupā, - Ministru kabineta rīkojuma projektam par konsultatīvo padomju, komisiju vai darba grupu izveidi;

111.6. no tām ministrijām un citām institūcijām, kurām paredzēts uzdevums, - Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektam par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma izpildi un Ministru kabineta rīkojuma projektam par ministrijai vai citai institūcijai dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarinājumu."

28. Papildināt noteikumus ar 111.1 punktu šādā redakcijā:

"111.1 Šo noteikumu 111.punktā minēto saskaņojumu sniegšanas termiņš ir divas nedēļas, bet steidzamos gadījumos atbildīgā ministrija var lūgt noteikt īsāku termiņu, bet tas nedrīkst būt īsāks par trijām darbdienām. Saskaņojumu sniedz vienā no šo noteikumu 89.punktā minētajiem veidiem."

29. Izteikt 117.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"117.3. Ārlietu ministriju (attiecībā uz starptautiskajiem līgumiem un to projektiem)."

30. Izteikt 119.punktu šādā redakcijā:

"119. Ministrija izstrādāto projektu atzinumu sniegšanai šo noteikumu 117.punktā minētajā gadījumā attiecīgajām ministrijām nosūta elektroniski, pavadvēstulē norādot projekta steidzamības pamatojumu un termiņu, līdz kuram sniedzams atzinums. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par trijām darbdienām no projekta nosūtīšanas dienas. Ja Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija vai Ārlietu ministrija (attiecībā uz starptautiskajiem līgumiem un to projektiem) konstatē, ka nav norādīts pamatojums projekta steidzamībai vai steidzamības pamatojums nav norādīts pēc būtības, tā nekavējoties elektroniski (nosūtot informāciju uz oficiālo e-pasta adresi) informē par to atbildīgo ministriju un Valsts kanceleju, un atbildīgā ministrija šādu projektu izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē piesaka šajos noteikumos noteiktajā kārtībā."

31. Papildināt noteikumus ar 122.1 un 122.2 punktu šādā redakcijā:

"122.1 Iesniedzot Valsts kancelejā iesniedzēja parakstītu informāciju par dokumenta statusa maiņu (piemēram, deklasificēšanu, esošā statusa termiņa pagarinājumu), pavadvēstulē norāda attiecīgā dokumenta numuru, datumu, nosaukumu, Valsts kancelejas piešķirto reģistrācijas numuru (ja ir zināms) un statusa maiņas pamatojumu.

122.2 Ja ministrija lūdz iekļaut jautājumu Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas sēdes vai Ministru kabineta sēdes papildu darba kārtībā, tā nodrošina, ka Latvijas Pašvaldību savienība, nevalstiskās organizācijas un sociālie partneri, ja tie ir piedalījušies tiesību akta projekta izstrādē vai snieguši atzinumu par izskatāmo jautājumu, tiek informēti par to, ka projekts tiks virzīts steidzamības kārtībā. Minēto informāciju atbildīgā ministrija nosūta elektroniski uz oficiālo e-pasta adresi vai nodrošina šīs informācijas sniegšanu, nosūtot precizēto projektu un izziņu."

32. Izteikt 151.punktu šādā redakcijā:

"151. Par papildus uzaicināmajām personām atsevišķu jautājumu izskatīšanā atbildīgā ministrija vai cita institūcija elektroniski iesniedz Valsts kancelejā pieteikumu, norādot uzaicināmās personas vārdu, uzvārdu, amatu un jautājumu, kura izskatīšanā personai jāpiedalās, ne vēlāk kā darbdienu pirms komitejas sēdes, izņemot šo noteikumu 148.punktā minēto gadījumu, kad informāciju var iesniegt tieši pirms komitejas sēdes. Personu, kura ir papildus uzaicināta piedalīties atsevišķa jautājuma izskatīšanā, par jautājuma izskatīšanas laiku (darba kārtību) informē un ar materiāliem iepazīstina attiecīgā ministrija."

33. Izteikt 164.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"164.3. tiesību akta projektu:

164.3.1. kas uzskatāms par saskaņotu (šo noteikumu 90., 97., 99., 106. vai 107.punkts);

164.3.2. kas minēts šo noteikumu 73.punktā;".

34. Aizstāt 171.punktā vārdus "valsts sekretāri (izņemot Ministru prezidenta padotībā esošas iestādes vadītāju)" ar vārdiem un skaitli "Valsts sekretāru sanāksmes balsstiesīgie dalībnieki (šo noteikumu 63.1.apakšpunkts)".

35. Izteikt 172.punktu šādā redakcijā:

"172. Par papildus uzaicināmajām personām konkrētu Ministru kabineta sēdes atklātās daļas darba kārtības jautājumu izskatīšanā ministrija vai cita institūcija elektroniski iesniedz Valsts kancelejā pieteikumu, norādot uzaicināmās personas vārdu, uzvārdu, amatu un jautājumu, kura izskatīšanā personai jāpiedalās, ne vēlāk kā darbdienu pirms sēdes, izņemot šo noteikumu 178.punktā minēto gadījumu, kad informāciju par papildus uzaicināmajām personām var iesniegt tieši pirms sēdes."

36. Izteikt 174.punktu šādā redakcijā:

"174. Iesniedzot Valsts kancelejā informāciju par uzaicināmajām personām konkrētā jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, iesniedzējs izvērtē viņu piedalīšanās lietderību, ņemot vērā Ministru kabineta iekārtas likuma 28.panta piektajā daļā noteikto."

37. Aizstāt 175.punktā vārdus "Uz Ministru kabineta sēdi uzaicināmas personas" ar vārdiem "Iesniedzējs nodrošina to personu uzaicināšanu uz Ministru kabineta sēdi".

38. Svītrot 176.punktā vārdus "(uzaicinātās personas norādītas attiecīgās Ministru kabineta sēdes darba kārtībā)".

39. Izteikt 177.punkta otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Uzaicinātās personas pirms došanās Ministru kabineta sēžu zālē reģistrējas pie Valsts kancelejas amatpersonas. Uz Ministru kabineta sēdi uzaicinātās personas piedalās tikai konkrētā Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājuma izskatīšanā."

40. Aizstāt 178.punktā vārdus un skaitļus "ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darbdienas plkst.15.00" ar vārdiem un skaitļiem "ne vēlāk kā divas darbdienas pirms sēdes līdz plkst.14.00".

41. Svītrot 188.punkta otro teikumu.

42. Izteikt XIV1 nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XIV1. Ministru kabineta sēžu, komitejas sēžu un Valsts sekretāru sanāksmju audioierakstu veikšana, glabāšana un izmantošana".

43. Aizstāt 201.1 punktā vārdus "Komitejas un Ministru kabineta sēžu audioierakstu" ar vārdiem "Ministru kabineta sēžu, komitejas sēžu un Valsts sekretāru sanāksmju audioierakstu".

44. Svītrot 201.2 3.apakšpunktā vārdus "tiesību aktu lietās".

45. Aizstāt 201.4 punktā vārdus "audioierakstu par komitejas sēdes" ar vārdiem "audioierakstu par Valsts sekretāru sanāksmes, komitejas sēdes".

46. Aizstāt 201.5 punktā vārdus "Lai iepazītos ar komitejas sēdes" ar vārdiem " Lai iepazītos ar Valsts sekretāru sanāksmes, komitejas sēdes".

47. Aizstāt 201.6 punktā vārdus "Lai iepazītos ar Ministru kabineta sēdes slēgtās daļas audioierakstu" ar vārdiem "Lai iepazītos ar Ministru kabineta sēdes slēgtās daļas audioierakstu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju".

48. Papildināt XIV1 nodaļu ar 201.7 punktu šādā redakcijā:

"201.7 Ministru kabineta sēdes slēgtās daļas audioierakstu, kas satur valsts noslēpuma objektu, glabā un izmanto atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē valsts noslēpuma objektu aizsardzību."

49. Izteikt 212.punktu šādā redakcijā:

"212. Valsts kanceleja, izmantojot sistēmu DAUKS, nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Ministru kabineta atbalstīto plānošanas dokumentu (kopsavilkumu) un izdoto tiesību aktu vienas darbdienas laikā pēc to parakstīšanas. Laikraksta "Latvijas Vēstnesis" izdevējs nodrošina publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" parasti divu darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas. Valsts kanceleja atbalstīto plānošanas dokumentu (kopsavilkumu, informatīvo daļu, pielikumus) un tam pievienoto tiesību aktu vienlaikus ievieto informācijas sistēmā "Politikas plānošanas dokumentu datubāze"."

50. Izteikt 214.punktu šādā redakcijā:

"214. Valsts kanceleja nodrošina publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (izmantojot sistēmu DAUKS) nosūtītā plānošanas dokumenta (kopsavilkuma) vai tiesību akta teksta atbilstību oriģinālam. Plānošanas dokumenta (kopsavilkuma) vai tiesību akta publikācijas un no Valsts kancelejas sistēmā DAUKS saņemtā plānošanas dokumenta (kopsavilkuma) vai tiesību akta savstarpēju atbilstību nodrošina laikraksta "Latvijas Vēstnesis" izdevējs."

51. Svītrot 214.1 punktu.

52. Svītrot 218.1.apakšpunktu.

53. Izteikt 223.punktu šādā redakcijā:

"223. Valsts kanceleja, izmantojot sistēmu DAUKS, nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Ministru prezidenta rīkojumu vienas darbdienas laikā pēc tā parakstīšanas. Laikraksta "Latvijas Vēstnesis" izdevējs nodrošina publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" parasti divu darbdienu laikā pēc Ministru prezidenta rīkojuma saņemšanas. Ministru prezidenta rīkojuma publikācijas un no Valsts kancelejas sistēmā DAUKS saņemtā rīkojuma teksta savstarpēju atbilstību nodrošina laikraksta "Latvijas Vēstnesis" izdevējs."

54. Svītrot 252.punktā vārdus "vai parlamentārais sekretārs".

55. Aizstāt 259.punktā vārdus "Ministru prezidenta parlamentārā sekretāra, parlamentārā sekretāra" ar vārdiem "Ministru prezidenta parlamentārā sekretāra".

56. Aizstāt 262.punktā vārdus "parlamentārais sekretārs" ar vārdiem "Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs".

57. Svītrot 266.punktu.

58. Izteikt 2.pielikuma 7.aili šādā redakcijā:

"Ja pasākums ir jau noteikts kādā attīstības plānošanas dokumentā, norāda atsauci uz šo dokumentu, bet, ja pasākums nav noteikts, norāda uzdevuma mērķi vai rezultatīvos rādītājus".

59. Papildināt 3.pielikumu ar 10.6.apakšpunktu (3.ailē) šādā redakcijā:

"10.6. Valsts īpašumu pārvaldība".

60.  5.pielikumā:

60.1. aizstāt I nodaļā vārdus "(Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē)" ar vārdiem "(Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas sēdē, Ministru kabineta sēdē vai Ministru prezidentam)";

60.2. papildināt I nodaļas tabulas 3.punktu (3.ailē) ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Norāda arī tādā gadījumā, ja projekts nav izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, bet netiek lūgts to pasludināt par Ministru kabineta lietu";

60.3. izteikt I nodaļas tabulas 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Projekta ierobežotas pieejamības statuss Norāda, vai dokumentam ir vai nav piešķirts ierobežotas pieejamības statuss. Katram dokumentam, kuram ir ierobežotas pieejamības statuss, norāda:

1) pamatojumu attiecīgā ierobežojuma piešķiršanai;

2) pieejamības ierobežojuma statusu katram pavadvēstulei pievienotajam dokumentam;

3) vai pieejamības ierobežojums paliek spēkā arī pēc jautājuma izskatīšanas Ministru kabinetā, un ierobežojuma termiņu;

4) institūcijas, kurām pēc parakstīšanas jānosūta pieņemtais tiesību akts.

Ja nepieciešams, norāda, kurā Ministru kabineta sēdes daļā - atklātajā vai slēgtajā - jautājums izskatāms"

60.4. aizstāt I nodaļas tabulas 12.punktā vārdus "Valsts kancelejai" ar vārdiem "Ārlietu ministrijai";

60.5. svītrot II nodaļas 1.7., 1.8., 2.4., 4.8. un 4.9.apakšpunktu;

60.6. izteikt II nodaļas 5.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"5. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā šo noteikumu 73.punktā minēto tiesību akta projektu, pavadvēstulei pievieno:";

60.7. papildināt II nodaļas 5.3.apakšpunktu ar vārdiem un skaitli "atbilstoši šo noteikumu 111.punktam";

60.8. svītrot II nodaļas 5.4.apakšpunktā vārdus "vai atbrīvošanu no amata";

60.9. izteikt II nodaļas 8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. Eiropas Komisijai adresētās pavadvēstules projektu (kopā ar minēto pavadvēstuli tiek iesniegta nostāja ar skenētu ministra parakstu);".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra
pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

10.09.2011