Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 09.01.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.670

Rīgā 2011.gada 30.augustā (prot. Nr.50 50.§)
Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Civilprocesa likuma 567.panta ceturto daļu un 620.10 panta otro daļu
(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.123 redakcijā)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību, kā arī ar nolēmuma izpildes nodrošināšanu saistīto izdevumu apmēru un maksāšanas kārtību lietās par bērna nogādāšanu atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.123 redakcijā)

II. Izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmērs

2. Nepieciešamos izdevumus, kas zvērinātam tiesu izpildītājam radušies, veicot izpildu darbības, sedz šādā apmērā:

2.1. par pasta izdevumiem – atbilstoši pasta pakalpojumu sniedzēja noteiktajam tarifam;

2.2. par dokumentu piegādāšanu, izmantojot citu piegādes veidu, – atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam;

2.3. par banku un citu iestāžu pakalpojumiem – atbilstoši šo iestāžu izcenojumiem;

2.4. par informācijas saņemšanu, informācijas sniedzēja ņemto maksu un informācijas pieprasīšanas izmaksām – atbilstoši izvēlētajam pieprasīšanas līdzeklim;

2.5. par mantas izsoles sludinājuma, uzaicinājuma un citu izpildes gaitā nepieciešamo sludinājumu publicēšanu – atbilstoši laikraksta noteiktajam izcenojumam parastajā kārtībā;

2.6. par citiem izdevumiem – atbilstoši preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja izcenojumiem.

3. Izdevumus, kas saskaņā ar attiecīgu līgumu izlietoti par eksperta pakalpojumiem, parādniekam piederošās mantas pārvadāšanu, glabāšanu (arī īpašuma pārraudzības izdevumus) vai iznīcināšanu, sedz saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izcenojumu, bet nepārsniedzot attiecīgajā apvidū esošo vidējo maksu par atbilstošiem pakalpojumiem.

4. Ja sprieduma izpildes nodrošināšanai nepieciešams izmantot transportlīdzekli, zvērināts tiesu izpildītājs izmanto tādu transportlīdzekli, lai varētu veikt ar konkrētā sprieduma izpildi saistītās darbības. Ceļa izdevumus šādā gadījumā veido:

4.1. maksa par transporta biļetēm, ja zvērināts tiesu izpildītājs izmanto sabiedrisko transportu;

4.2. izdevumi, kas saistīti ar transportlīdzekļa īri atbilstoši pakalpojuma sniedzēja izcenojumam, bet nepārsniedzot attiecīgajā apvidū esošo maksu par taksometra izmantošanu;

4.3. maksa par degvielu (0,10 euro par katru nobraukto kilometru) un kompensācija par transportlīdzekļa nolietojumu un transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumiem (0,04 euro par katru nobraukto kilometru), ja zvērināts tiesu izpildītājs izmanto personīgo transportlīdzekli.

(Grozīts ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1261)

5. Piedzinējs var norādīt ierobežojumus zvērinātam tiesu izpildītājam izpildu darbību veikšanai (transporta veidu, paziņošanas veidu vai pieprasāmās informācijas limitu), pirms šādas darbības veiktas, ja vien tie nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām. Ja zvērināts tiesu izpildītājs ir pārkāpis norādītos ierobežojumus, piedzinējam ir tiesības iebilst pret sastādīto aprēķinu.

6. Izdevumus, kas saistīti ar izpildu lietas materiālos esoša dokumenta kopijas izgatavošanu, ja tā veikta pēc piedzinēja vai parādnieka lūguma vai kopijas izgatavošana nepieciešama izpildu darbību nodrošināšanai, sedz šādā apmērā:

6.1. par A4 formāta kopijas izgatavošanu – 0,14 euro par vienu lapu;

6.2. par A4 formāta abpusējas kopijas izgatavošanu – 0,20 euro par vienu lapu.

(Grozīts ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1261)

6.1 Lietās par bērna nogādāšanu atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, ja piedzinējs nolēmuma izpildē nepiedalās, papildus šajā nodaļā minētajam ar nolēmuma izpildes nodrošināšanu saistītos izdevumus sedz šādā apmērā:

6.1 1. par izdevumiem, kas saistīti ar bērna uzturēšanos krīzes centrā vai citos drošos apstākļos, – atbilstoši pakalpojuma sniedzēja izcenojumam;

6.1 2. par ceļa izdevumiem, kas saistīti ar bērna nogādāšanu atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, tai skaitā, ja nepieciešams, par ceļa izdevumiem turp un atpakaļ bāriņtiesas pārstāvim (neatkarīgi no izmantojamā transportlīdzekļa veida) – atbilstoši pakalpojuma sniedzēja izcenojumam, bet nepārsniedzot maksu, kāda izvēlētajam transportlīdzeklim noteikta par biļeti ekonomiskajā klasē. Šajā apakšpunktā noteikto ierobežojumu attiecībā uz maksas apmēru var neievērot, ja tas konkrētajā izpildu lietā būtiski kavētu nolēmuma izpildes nodrošināšanu vai varētu radīt kaitējumu bērna interešu aizsardzībai;

6.1 3. par tulka pakalpojumiem – atbilstoši pakalpojuma sniedzēja izcenojumam;

6.1 4. par psihologa pakalpojumiem – atbilstoši pakalpojuma sniedzēja izcenojumam;

6.1 5. par citiem izdevumiem, kas zvērinātam tiesu izpildītājam vai bāriņtiesai radušies, nodrošinot nolēmuma izpildi, – atbilstoši preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja izcenojumiem.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.123 redakcijā)

III. Izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu maksāšanas kārtība

7. Izpildu darbību veikšanai nepieciešamos izdevumus, kā arī naudas summu to izdevumu segšanai, kas saistīti ar bērna nogādāšanu atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, pēc zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījuma iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Valsts kasē.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.123 redakcijā)

8. (Atzīts par spēkā neesošu no 01.01.2014. ar Satversmes tiesas 27.06.2013. spriedumu)

9. (Atzīts par spēkā neesošu no 01.01.2014. ar Satversmes tiesas 27.06.2013. spriedumu)

10. (Atzīts par spēkā neesošu no 01.01.2014. ar Satversmes tiesas 27.06.2013. spriedumu)

11. (Atzīts par spēkā neesošu no 01.01.2014. ar Satversmes tiesas 27.06.2013. spriedumu)

12. (Atzīts par spēkā neesošu no 01.01.2014. ar Satversmes tiesas 27.06.2013. spriedumu)

13. Tieslietu ministrija katru mēnesi līdz desmitajam datumam šajā nodaļā noteiktajā kārtībā aprēķināto kompensāciju pārskaita no valsts budžeta šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes norādītajā kredītiestādes kontā katrai saskaņā ar šo noteikumu pielikumu noteiktajai zvērinātu tiesu izpildītāju iecirkņu darba apjoma grupai. Ja pārskaitīšanas datums sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, Tieslietu ministrija minēto summu pārskaita nākamajā darbdienā.

14. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pārskaita katram zvērināta tiesu izpildītāja iecirknim piekrītošo kompensāciju uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto kontu.

15. Ja zvērināta tiesu izpildītāja iecirknis ir vakants, kompensācija tiek izmaksāta tam zvērinātam tiesu izpildītājam, kuram kompensācijas izmaksāšanas brīdī attiecīgajā iecirknī saskaņā ar likumu uzdots pastāvīgi pildīt amata pienākumus.

IV. Noslēguma jautājumi

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 1.jūnija noteikumus Nr.510 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un maksāšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 90.nr.).

17. Rēķinus to nepieciešamo izdevumu segšanai, kas zvērinātam tiesu izpildītājam izpildu darbu veikšanai radušies līdz 2011.gada 31.augustam, bet ne agrāk kā 2011.gada 1.janvārī, zvērināts tiesu izpildītājs var iesniegt Tieslietu ministrijā līdz 2011.gada 15.septembrim atbilstoši kārtībai, kāda noteikta Ministru kabineta 2004.gada 1.jūnija noteikumos Nr.510 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un maksāšanas kārtību".

18. Ja Tieslietu ministrija līdz 2011.gada 31.augustam veikusi izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu samaksu, pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja iesniegto avansa pieprasījumu, zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz Tieslietu ministrijā avansa norēķinu atbilstoši kārtībai, kāda noteikta Ministru kabineta 2004.gada 1.jūnija noteikumos Nr.510 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un maksāšanas kārtību".

19. Ja zvērināts tiesu izpildītājs, pamatojoties uz Tieslietu ministrijā līdz 2011.gada 31.augustam iesniegto avansa pieprasījumu, izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu samaksai saņēmis valsts budžeta līdzekļus un nav iesniedzis Tieslietu ministrijā avansa norēķinu atbilstoši kārtībai, kāda noteikta Ministru kabineta 2004.gada 1.jūnija noteikumos Nr.510 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un maksāšanas kārtību", attiecīgajam zvērinātam tiesu izpildītājam izmaksājamā kompensācija samazināma izmaksāto valsts budžeta līdzekļu apmērā.

20. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minēto sarakstu sagatavo un iesniedz Tieslietu ministrijā līdz 2011.gada 5.septembrim.

21. Tieslietu ministrija šo noteikumu 8.punktā minēto kompensāciju par 2011.gada septembri un oktobri izmaksā līdz 2011.gada 10.oktobrim.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministra, iekšlietu ministra pienākumu izpildītāja vietā − finanšu ministrs A.Vilks
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.670
Zvērinātu tiesu izpildītāju iecirkņu darba apjoma grupas un tām piemērojamie koeficienti

Grupa

Iecirkņa kārtas numurs sarakstā

Koeficients

1

1−38

1,2

2

39−76

1

3

77−116

0,8

Tieslietu ministra, iekšlietu ministra pienākumu izpildītāja vietā − finanšu ministrs A.Vilks
01.01.2014