Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.394

Rīgā 2011.gada 19.augustā (prot. Nr.48 47.§)

Par Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojuma Nr.798 "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta un atpūtas centram "Sportima"" atcelšanu daļā

1. Ministru kabinets (adrese - Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520) ir izskatījis sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Profitness" (adrese - Tallinas iela 69, Rīga, LV-1004, reģistrācijas Nr.40003530995) 2011.gada 19.maija iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu (pagarināšanu) sporta bāzei - sporta un atpūtas centram "Sportima".

2. Pēc šā rīkojuma 1.punktā minētā iesnieguma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

2.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profitness" atbilstoši likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 6.panta pirmajai daļai 2010.gada 26.maijā iesniedza Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu un dokumentus, kas apliecina sporta un atpūtas centra "Sportima" atbilstību likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 5.panta pirmajā daļā minētajiem nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas nosacījumiem. Minētais iesniegums izskatīts Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra sēdē;

2.2. saskaņā ar likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 5.panta pirmās daļas 5.punktu (likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 2009.gada 19.marta redakcijā) viens no nosacījumiem, lai sporta bāzei varētu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu, ir sporta bāzes piemērotība pasaules un Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai, par ko saņemti starptautisko sporta federāciju apliecinājumi. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Profitness" 2010.gada 26.maija iesniegumam pievienotajā apliecinājumā nebija ietverta informācija par sporta un atpūtas centra "Sportima" piemērotību pasaules un Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai;

2.3. ir izdots Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojums Nr.798 "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta un atpūtas centram "Sportima"";

2.4. ņemot vērā, ka sporta un atpūtas centra "Sportima" 2010.gada 26.maija iesniegumam pievienotajā attiecīgās starptautiskās sporta federācijas apliecinājumā nebija ietverta informācija par sporta un atpūtas centra "Sportima" piemērotību pasaules un Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 68.panta otrās daļas 1.punktu, kas paredz iestādei tiesības administratīvajā aktā iekļaut ierobežojošu nosacījumu, ja iestāde pati var lemt par attiecīgā administratīvā akta izdošanu vai tā saturu, kā arī saskaņā ar minētā rīkojuma 3.punktu sporta un atpūtas centram "Sportima" piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss līdz 2011.gada 31.augustam;

2.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profitness" 2011.gada 19.maijā ir iesniegusi Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu (pagarināšanu) sporta un atpūtas centram "Sportima";

2.6. likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 5.pants papildināts (grozījumi likumā pieņemti 2011.gada 9.jūnijā) ar trešo daļu, kas nosaka, ka sporta bāzes atbilstību likuma 5.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajam par piemērotību pasaules vai Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai apliecina vismaz viena attiecīgā starptautiskā sporta federācija vai šīs federācijas vārdā tam pilnvarota Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīta attiecīgā sporta federācija;

2.7. starptautiskā organizācija "W.A.B.B.A. World" 2011.gada 7.aprīļa vēstulē apliecina sporta un atpūtas centra "Sportima" piemērotību pasaules un Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai;

2.8. saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 87.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu tajā pašā lietā administratīvo procesu var uzsākt no jauna uz adresāta iesnieguma pamata, ja ir mainījušies lietas faktiskie apstākļi, kuri bija par pamatu lēmuma pieņemšanai, vai arī lietas tiesiskie apstākļi ir mainījušies adresātam par labu;

2.9. pēc Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojuma Nr.798 "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta un atpūtas centram "Sportima"" izdošanas ir mainījušies gan lietas faktiskie apstākļi, gan tiesiskie apstākļi. Par faktisko apstākļu maiņu uzskatāms starptautiskās organizācijas "W.A.B.B.A. World" 2011.gada 7.aprīļa apliecinājums, kurā ietverta informācija par sporta un atpūtas centra "Sportima" piemērotību pasaules un Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai, savukārt par tiesisko apstākļu maiņu ir uzskatāma likuma "Grozījumi likumā "Par nacionālās sporta bāzes statusu"" pieņemšana 2011.gada 9.jūnijā, kurš paredz nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei par atbilstību likuma 5.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajam nosacījumam par piemērotību pasaules vai Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai;

2.10. citi lietas faktiskie un tiesiskie apstākļi kopš Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojuma Nr.798 "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta un atpūtas centram "Sportima"" izdošanas nav mainījušies, tāpēc secināms, ka sporta un atpūtas centrs "Sportima" atbilst visiem likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 5.panta pirmajā daļā minētajiem nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas nosacījumiem, līdz ar to ir tiesisks pamats iepriekš noteiktā ierobežojošā nosacījuma atcelšanai.

3. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 5.panta pirmās daļas 5.punktu un trešo daļu, 6.panta ceturto daļu un Administratīvā procesa likuma 87.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, Ministru kabinets nolemj atcelt Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojumu Nr.798 "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta un atpūtas centram "Sportima"" daļā par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu ar ierobežojošu nosacījumu - līdz 2011.gada 31.augustam. Noteikt, ka pārējā daļā lēmums par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu paliek spēkā.

4. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 188.panta pirmo un otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks

24.08.2011