Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.629

Rīgā 2011.gada 9.augustā (prot. Nr.47 32.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 128.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Neatbilstība šo noteikumu izpratnē ir:

2.1. jebkurš Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību akta pārkāpums, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 2.panta 7.punktam;

2.2. ja Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs ir izdarījis Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu un attiecīgais kompetentas institūcijas lēmums ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams vai attiecīgais tiesas spriedums ir stājies spēkā (attiecināms, ja Eiropas Savienības projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs nav valsts tiešās pārvaldes iestāde);

2.3. ja Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs ir atzīts par vainīgu Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu ir stājies spēkā (attiecināms, ja Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs ir fiziska persona);

2.4. ja Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējam vai finansējuma saņēmējam par Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis un attiecīgais tiesas spriedums ir stājies spēkā (attiecināms, ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir privāto tiesību juridiska persona)."

2. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm ir tiesības saņemt no Sodu reģistra informāciju par Eiropas Savienības fonda projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem, kuri ir sodīti par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tiem ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, lai varētu:

5.1 1. novērtēt Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzēja atbilstību projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijam par projekta iesniedzēja sodāmību attiecībā uz šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minēto administratīvo pārkāpumu un noziedzīgo nodarījumu;

5.1 2. konstatēt šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minēto neatbilstību un aprēķināt neatbilstoši veikto izdevumu summu, kas jāatgūst no attiecīgā Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja."

3. Papildināt 19.punkta ievaddaļu aiz vārda "konstatēta" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētā".

4. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Ja attiecībā uz šo noteikumu 19.punktā minēto finansējuma saņēmēju ir konstatēta šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētā neatbilstība, līgumslēdzējs rīkojas šo noteikumu 19.punktā noteiktajā kārtībā attiecībā uz finansējumu, kas finansējuma saņēmējam izmaksāts laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus pirms administratīvā protokola sastādīšanas par attiecīgo administratīvo pārkāpumu."

5. Aizstāt 23.punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 19.punktā" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 19. un 19.1 punktā".

6. Papildināt 25.punkta ievaddaļu aiz vārda "konstatēta" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētā".

7. Papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Ja attiecībā uz šo noteikumu 25.punktā minēto finansējuma saņēmēju ir konstatēta šo noteikumu 2.2., 2.3. vai 2.4.apakšpunktā minētā neatbilstība, līgumslēdzējs šo noteikumu 25.punktā noteiktajā kārtībā nodrošina tā finansējuma atgūšanu, kas finansējuma saņēmējam izmaksāts laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus pirms administratīvā protokola sastādīšanas par attiecīgo administratīvo pārkāpumu vai kriminālprocesa uzsākšanas."

8. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija Direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

18.08.2011