Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.615

Rīgā 2011.gada 2.augustā (prot. Nr.46 46.§)
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas atkalizmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka pastāvīgas sadarbības noteikumus un kārtību, kādā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs) par maksu nodod tā rīcībā esošo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas procesā radīto informāciju (turpmāk – informācija) atkalizmantošanai uz licences pamata.

2. Uzņēmumu reģistra informācija ir vispārpieejama, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

3. Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma (turpmāk – sistēma), ar kuras palīdzību nodrošina normatīvajos aktos noteikto Uzņēmumu reģistra funkciju un uzdevumu izpildi un kurā apstrādā tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas procesā Uzņēmumu reģistrā iegūtos datus. Uzņēmumu reģistra sistēmas pārzinis un turētājs ir Uzņēmumu reģistrs.

4. Aktuālā informācija ir informācija, kas norādīta šo noteikumu 1.pielikumā un ir spēkā licences darbības termiņa sākuma datumā. Gada pārskats ir uzskatāms par aktuālo informāciju, ja tā iesniegšanas (saņemšanas) datums Uzņēmumu reģistrā ir licences darbības laikā. Ja tiesību subjekts ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajiem reģistriem vai ir reģistrēta juridiskā fakta izbeigšana, aktuālajā informācijā ietilpst šādas ziņas:

4.1. reģistrācijas numurs;

4.2. pēdējais reģistrētais nosaukums;

4.3. reģistrācijas datums;

4.4. datums, kad tiesību subjekts izslēgts no reģistra;

4.5. juridiskā fakta izbeigšanas datums.

5. Vēsturiskā informācija ir visa Uzņēmumu reģistra rīcībā esošā tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas procesā radītā informācija, izņemot aktuālo informāciju. Vēsturisko informāciju var saņemt atkalizmantošanai tikai tad, ja personai ir licence aktuālās informācijas atkalizmantošanai (turpmāk − licence).

6. Licence nodrošina tiesības saņemt aktuālo informāciju atbilstoši Uzņēmumu reģistra un informācijas atkalizmantotāja savstarpējā līguma nosacījumiem. Līgums nosaka pušu tiesības un pienākumus. Līgumu ievieto Uzņēmumu reģistra oficiālajā mājaslapā.

II. Informācijas nodošanas veids un formāts

7. Uzņēmumu reģistrs nodrošina informācijas nodošanu atkalizmantošanai ar Uzņēmumu reģistra sistēmas infrastruktūras starpniecību, izmantojot specializētas sagatavošanas metodes (programmas).

8. Uzņēmumu reģistrs informāciju atkalizmantošanai sagatavo un nodod elektroniskā formā standartizētā apjomā, kas norādīts šo noteikumu 1.pielikumā.

9. Uzņēmumu reģistra informācija atkalizmantošanai tiek nodota tādā veidā, kādā tā ir apstrādāta Uzņēmumu reģistra sistēmā. Uzņēmumu reģistram nav pienākums pielāgot vai pārveidot informāciju, lai izpildītu atkalizmantošanas pieprasījumu.

10. Uzņēmumu reģistram nav pienākums turpināt radīt informāciju, ja tās radīšanas vienīgais mērķis ir atkalizmantošana.

11. Uzņēmumu reģistrs visiem licences īpašniekiem vienādā laikā, formātā un apjomā nodod informāciju atkalizmantošanai ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tās ievadīšanas sistēmā.

III. Licences izsniegšanas noteikumi

12. Licence tiek izsniegta uz gadu. Licences darbības termiņš noteikts līgumā. Ja maksa par licenci tiek palielināta, licences īpašniekam ir tiesības atteikties no licences, sākot ar nākamo pilno kalendāra ceturksni.

13. Licences maksas apmēru un samaksas kārtību nosaka Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumu cenrādī.

14. Licences saņemšanai var pieteikties, iesniedzot pieteikumu (2.pielikums).

15. Pieteikumu par licences saņemšanu iesniedz rakstiski. Pieteikumam pievieno licences samaksu apliecinošu dokumentu.

16. Pieteikumā norāda:

16.1. fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi);

16.2. juridiskai personai – nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru (ārvalsts juridiskai personai arī izziņu no ārvalsts reģistra par personas esību un tās likumiskajiem pārstāvjiem);

16.3. apliecinājumu, ka persona vēlas iegādāties licenci;

16.4. preci vai pakalpojumu, kā izveidei nepieciešama pieprasītā informācija;

16.5. adresi, uz kuru nosūtāma informācija saistībā ar piekļuvi datu kanālam, tai skaitā licences parole;

16.6. tiešsaistes adresi, uz kuru nosūtāma informācija atkalizmantošanai;

16.7. kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.

17. Licences īpašniekam piecu dienu laikā ir pienākums paziņot par izmaiņām šo noteikumu 16.4., 16.5. un 16.6.apakšpunktā norādītajās ziņās.

18. Uzņēmumu reģistrs pārbauda, vai pieteikumam ir juridisks spēks un vai tā forma atbilst normatīvajos aktos minētajām prasībām, norādītas visas šo noteikumu 16.punktā minētās ziņas, kā arī Valsts kases kontā ir saņemta maksa par licenci.

19. Ja, pārbaudot šo noteikumu 18.punktā minētos apstākļus, Uzņēmumu reģistrs šķēršļus nekonstatē, Uzņēmumu reģistrs piecu darbdienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par līguma slēgšanu. Divu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas Uzņēmumu reģistrs personai, kura pieteikusies licences saņemšanai, uz norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi nosūta Uzņēmumu reģistra kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un e-pasta adresi.

20. Ja Uzņēmumu reģistrs konstatē, ka nav ievērotas šo noteikumu 17.punktā minētās prasības, Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu atteikt licences izsniegšanu un atmaksāt veikto samaksu par licences saņemšanu.

Ministru prezidenta vietā – tieslietu ministrs,
iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.615
Atkalizmantošanā nododamās informācijas apjoms

1. No komercreģistra:

1.1. par individuālo komersantu:

1.1.1. firma;

1.1.2. komersanta vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, − dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvieta;

1.1.3. juridiskā adrese;

1.1.4. datums, kad ierakstīts komercreģistrā;

1.1.5. filiāles firma un tās juridiskā adrese;

1.1.6. prokūrista vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), norāde par kopprokūru vai filiāles prokūru, tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu, pārstāvības tiesību apjoms;

1.1.7. to personu vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvieta un pilnvarojuma apjoms, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli;

1.1.8. maksātnespējas procesa administratora vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), prakses vieta, tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas pasludināšanas datums, tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanas datums un pamatojums, maksātnespējas procesa pasludināšanas datums, maksātnespējas procesa izbeigšanas datums un pamatojums;

1.1.9. komersanta saimnieciskās darbības apturēšanas vai atjaunošanas datums;

1.1.10. datums, kad izslēgts no komercreģistra;

1.1.11. ierakstu izdarīšanas datums par koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu, izbeigšanu, norādot valdošo un atkarīgo firmu, reģistrācijas numuru un līguma noslēgšanas datumu;

1.1.12. individuālā komersanta aizbildņa vai aizgādņa vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvieta;

1.1.13. reģistrācijas numurs;

1.1.14. ieraksta izdarīšanas datums;

1.2. par kapitālsabiedrību (SIA, AS) un Eiropas komercsabiedrību (SE):

1.2.1. firma;

1.2.2. komercsabiedrības veids (sabiedrība ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība, Eiropas komercsabiedrība);

1.2.3. juridiskā adrese;

1.2.4. datums, kad ierakstīts komercreģistrā;

1.2.5. juridiskā adrese (tikai SE), ja Eiropas komercsabiedrības juridiskā adrese pārcelta uz citu dalībvalsti;

1.2.6. valdes locekļu, padomes locekļu vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvieta, amats;

1.2.7. valdes locekļu tiesības pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi vai kopīgi;

1.2.8. parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla lielums;

1.2.9. laiks, uz kādu nodibināta komercsabiedrība (ja komercsabiedrība nodibināta uz noteiktu laiku);

1.2.10. filiāles firma un tās juridiskā adrese;

1.2.11. prokūrista vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), prokūras izdošanas ieraksta izdarīšanas datums, prokūras izbeigšanas ieraksta izdarīšanas datums, norāde par kopprokūru vai filiāles prokūru, tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu, pārstāvības tiesību apjoms;

1.2.12. to personu vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvieta un pilnvarojuma apjoms, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli;

1.2.13. tās sabiedrības, kas reorganizācijas procesā pievienota komercsabiedrībai vai kam reorganizācijas procesā pievienota komercsabiedrība, nosaukums, reģistrācijas numurs, reorganizācijas ieraksta izdarīšanas datums;

1.2.14. maksātnespējas procesa administratora vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), prakses vieta, tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas pasludināšanas datums, tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanas datums un pamatojums, maksātnespējas procesa pasludināšanas datums, maksātnespējas procesa izbeigšanas datums un pamatojums;

1.2.15. komersanta saimnieciskās darbības apturēšanas vai atjaunošanas datums;

1.2.16. darbības izbeigšanas datums, likvidācijas procesa uzsākšanas datums un pamatojums, likvidatora iecelšanas datums, likvidatora vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvieta, juridiskai personai – firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, likvidācijas procesa pabeigšanas datums;

1.2.17. ierakstu izdarīšanas datums par koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu, izbeigšanu, norādot valdošo un atkarīgo firmu, reģistrācijas numuru un līguma noslēgšanas datumu;

1.2.18. datums, kad izslēgta no komercreģistra;

1.2.19. reģistrācijas numurs;

1.2.20. ieraksta izdarīšanas datums;

1.3. par personālsabiedrību:

1.3.1. firma;

1.3.2. personālsabiedrības veids (pilnsabiedrība, komandītsabiedrība);

1.3.3. juridiskā adrese;

1.3.4. datums, kad ierakstīta komercreģistrā;

1.3.5. katra komandīta ieguldījuma summa un komandītu ieguldījumu kopsummu (tikai komandītsabiedrībai);

1.3.6. personiski atbildīgo biedru un komandītu vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvieta, juridiskai personai – firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;

1.3.7. personālsabiedrības biedru tiesības pārstāvēt personālsabiedrību atsevišķi vai kopīgi, norādot katra pārstāvēttiesīgā biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvietu, juridiskai personai – firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi;

1.3.8. laiks, uz kādu nodibināta personālsabiedrība, vai mērķis;

1.3.9. filiāles firma un tās juridiskā adrese;

1.3.10. prokūrista vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), prokūras izdošanas ieraksta izdarīšanas datums, prokūras izbeigšanas ieraksta izdarīšanas datums, norāde par kopprokūru vai filiāles prokūru, tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu, pārstāvības tiesību apjoms;

1.3.11. to personu vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvieta un pilnvarojuma apjoms, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli;

1.3.12. tās sabiedrības, kas reorganizācijas procesā pievienota personālsabiedrībai vai kam reorganizācijas procesā pievienota personālsabiedrība, nosaukums, reģistrācijas numurs, reorganizācijas ieraksta izdarīšanas datums;

1.3.13. maksātnespējas procesa administratora vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), prakses vieta, tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas pasludināšanas datums, tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanas datums un pamatojums, maksātnespējas procesa pasludināšanas datums, maksātnespējas procesa izbeigšanas datums un pamatojums;

1.3.14. komersanta saimnieciskās darbības apturēšanas vai atjaunošanas datums;

1.3.15. darbības izbeigšanas datums, likvidācijas procesa uzsākšanas datums, likvidatora iecelšanas datums, likvidatora vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvieta, juridiskai personai – firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, likvidācijas procesa pabeigšanas datums;

1.3.16. ierakstu izdarīšanas datums par koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu, izbeigšanu, norādot valdošo un atkarīgo firmu, reģistrācijas numuru un līguma noslēgšanas datumu;

1.3.17. datums, kad izslēgta no komercreģistra;

1.3.18. reģistrācijas numurs;

1.3.19. ieraksta izdarīšanas datums;

1.4. par Latvijas komersanta filiāli:

1.4.1. filiāles firma, ja tā atšķiras no komersanta firmas;

1.4.2. filiāles juridiskā adrese;

1.4.3. datums, kad ierakstīta komercreģistrā;

1.4.4. to personu vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvieta un pilnvarojuma apjoms, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli;

1.4.5. prokūrista vārds, uzvārds, personas kods, prokūras izdošanas ieraksta izdarīšanas datums, prokūras izbeigšanas ieraksta izdarīšanas datums, norāde par kopprokūru vai filiāles prokūru, tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu, pārstāvības tiesību apjoms;

1.4.6. datums, kad izslēgta no komercreģistra;

1.4.7. reģistrācijas numurs;

1.4.8. ieraksta izdarīšanas datums;

1.5. par ārvalsts komersanta filiāli:

1.5.1. filiāles firma, ja tā atšķiras no ārvalsts komersanta firmas;

1.5.2. ārvalsts komersanta firma;

1.5.3. filiāles juridiskā adrese;

1.5.4. komercreģistrā ierakstīšanas datums;

1.5.5. ārvalsts komersanta juridiskā adrese;

1.5.6. reģistrs, kurā ārvalsts komersants ierakstīts;

1.5.7. ārvalsts komersanta reģistrācijas numurs;

1.5.8. ārvalsts komersanta veids;

1.5.9. ārvalsts komersanta parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls;

1.5.10. prokūrista vārds, uzvārds, personas kods, prokūras izdošanas ieraksta izdarīšanas datums, prokūras izbeigšanas ieraksta izdarīšanas datums, norāde par kopprokūru vai filiāles prokūru, tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu, pārstāvības tiesību apjoms;

1.5.11. to personu vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un pilnvarojuma apjoms, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli;

1.5.12. tās sabiedrības, kas reorganizācijas procesā pievienota ārvalsts komersantam vai kam reorganizācijas procesā pievienots ārvalsts komersants, nosaukums, reģistrācijas numurs;

1.5.13. maksātnespējas procesa administratora vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), prakses vieta, tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas pasludināšanas datums, tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanas datums un pamatojums, maksātnespējas procesa pasludināšanas datums, maksātnespējas procesa izbeigšanas datums un pamatojums;

1.5.14. ārvalsts komersanta saimnieciskās darbības apturēšanas vai atjaunošanas datums;

1.5.15. datums, kad izslēgta no komercreģistra;

1.5.16. reģistrācijas numurs;

1.5.17. ieraksta izdarīšanas datums;

1.6. par sabiedrību ar ierobežotu atbildību dalībniekiem:

1.6.1. fiziskajām personām – dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) un dzīvesvietas adrese;

1.6.2. juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

1.6.3. katram dalībniekam piederošo daļu skaits, daļas nominālvērtība;

1.6.4. datums, kad dalībnieku reģistrs pievienots komersanta reģistrācijas lietai;

1.6.5. dalībnieku reģistra sastādīšanas datums;

1.7. par akciju sabiedrības darbības veidiem (ja ziņas ir Uzņēmumu reģistra rīcībā).

2. Informācija no Uzņēmumu reģistra žurnāla:

2.1. par ģimenes uzņēmumu, pašvaldības uzņēmumu, valsts uzņēmumu, uzņēmējsabiedrības uzņēmumu, sabiedriskās organizācijas uzņēmumu, reliģiskās organizācijas uzņēmumu, paju sabiedrību, līgumsabiedrību ar pilnu atbildību, komandītsabiedrību, sabiedrību ar papildu atbildību, sabiedrību ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrību, pārstāvniecību:

2.1.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums;

2.1.2. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) veids;

2.1.3. galvenais nodarbošanās veids un papildu nodarbošanās veidi;

2.1.4. termiņš, uz kādu uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodibināts;

2.1.5. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtu (līgumsabiedrības līguma) parakstīšanas datums;

2.1.6. juridiskā adrese;

2.1.7. uzņēmumu reģistrā ierakstīšanas datums;

2.1.8. pārstāvniecības galvenā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) juridiskā adrese;

2.1.9. statūtsabiedrības pamatkapitāls (statūtu fonds), akciju vai līdzdalības daļu (paju) skaits un to nominālā vērtība;

2.1.10. statūtsabiedrības padomes un valdes locekļu, kā arī direktoru rīkotāju (prezidentu) vārds, uzvārds, adrese, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) un valstspiederība;

2.1.11. to amatpersonu un līgumsabiedrības dalībnieku vārds, uzvārds, adrese, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) un amats, kuriem piešķirtas paraksta tiesības;

2.1.12. maksātnespējas procesa administratora vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), prakses vieta, bet, ja administrators ir juridiskā persona, – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī iepriekš minētā informācija par administratora pārstāvjiem maksātnespējas procesā;

2.1.13. tiesas sprieduma datums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas pasludināšanu, par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

2.1.14. darbības izbeigšanas datums, likvidācijas procesa uzsākšanas datums, likvidatora iecelšanas datums, likvidatoru vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), adrese un paraksta tiesības, bet, ja likvidators ir juridiska persona, – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī iepriekš minētā informācija par likvidatora pārstāvjiem likvidācijas procesā;

2.1.15. tiesas sprieduma datums, ar kuru aizliegts uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītajam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā filiālēm un pārstāvniecībām veikt uzņēmējdarbību;

2.1.16. tiesas sprieduma datums par aizgādnības vai aizbildnības nodibināšanu, atcelšanu vai izbeigšanu un aizgādņu vai aizbildņu iecelšanu, kā arī aizgādņu vai aizbildņu vārds un uzvārds;

2.1.17. valsts pārvaldes iestādes lēmuma datums par uzņēmējsabiedrības darbības apturēšanu vai atjaunošanu;

2.1.18. par izšķirošo ietekmi uz līdzdalības pamata, norādot izšķirošās ietekmes pamatu, valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu;

2.1.19. par izšķirošo ietekmi uz koncerna līguma pamata, norādot koncerna līguma veidu, valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu;

2.1.20. datums, kad izslēgts no uzņēmumu reģistra;

2.1.21. reģistrācijas numurs;

2.1.22. ieraksta izdarīšanas datums;

2.2. par individuālo uzņēmumu, zemnieka saimniecību, zvejnieka saimniecību:

2.2.1. nosaukums;

2.2.2. norāde uz uzņēmuma veidu (individuālais uzņēmums, zemnieka saimniecība, zvejnieka saimniecība);

2.2.3. īpašnieka vārds, uzvārds, adrese un personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi);

2.2.4. juridiskā adrese;

2.2.5. uzņēmumu reģistrā ierakstīšanas datums;

2.2.6. darbības veidi;

2.2.7. zemnieka saimniecības zemes platība;

2.2.8. zemes īpašuma vai lietošanas akta numurs un izdošanas datums;

2.2.9. maksātnespējas procesa administratora vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), prakses vieta;

2.2.10. tiesas sprieduma datums par uzņēmuma maksātnespējas procesa pasludināšanu un tiesas lēmuma datums par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

2.2.11. darbības izbeigšanas datums, likvidācijas procesa uzsākšanas datums, likvidatora iecelšanas datums, likvidatora vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), adrese un paraksta tiesības, bet, ja likvidators ir juridiska persona, – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī iepriekš minētā informācija par likvidatora pārstāvjiem likvidācijas procesā;

2.2.12. tiesas sprieduma datums, ar kuru aizliegts uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītajam uzņēmumam, tā filiālēm veikt uzņēmējdarbību;

2.2.13. tiesas sprieduma datums par aizgādnības vai aizbildnības nodibināšanu, atcelšanu vai izbeigšanu un aizgādņu vai aizbildņu iecelšanu, kā arī aizgādņu vai aizbildņu vārds un uzvārds;

2.2.14. valsts pārvaldes iestādes lēmuma datums par uzņēmuma darbības apturēšanu vai atjaunošanu;

2.2.15. par izšķirošo ietekmi uz līdzdalības pamata, norādot izšķirošās ietekmes pamatu, valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu;

2.2.16. par izšķirošo ietekmi uz koncerna līguma pamata, norādot koncerna līguma veidu, valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu;

2.2.17. datums, kad izslēgts no uzņēmumu reģistra;

2.2.18. ieraksta izdarīšanas datums;

2.3. par kooperatīvo sabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību:

2.3.1. nosaukums;

2.3.2. uzņēmējsabiedrības veids (kooperatīvā sabiedrība, kooperatīvo biedrību savienība, Eiropas kooperatīvā sabiedrība);

2.3.3. galvenais nodarbošanās veids un papildu nodarbošanās veidi;

2.3.4. termiņš, uz kādu uzņēmējsabiedrība nodibināta;

2.3.5. statūtu parakstīšanas datums;

2.3.6. juridiskā adrese;

2.3.7. uzņēmumu reģistrā ierakstīšanas datums;

2.3.8. juridiskā adrese, ja Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese pārcelta uz citu dalībvalsti (tikai Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai);

2.3.9. pamatkapitāls, paju (kooperatīvā sabiedrība) vai akciju (Eiropas kooperatīvā sabiedrība) skaits un to nominālā vērtība;

2.3.10. padomes un valdes locekļu, kā arī direktoru, pārvaldnieku vārds, uzvārds, adrese, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) un valstspiederība;

2.3.11. valdes locekļu, direktoru, pārvaldnieku tiesības pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi, kopīgi vai kopīgi ar prokūristu;

2.3.12. prokūrista vārds, uzvārds un personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), prokūras izdošanas ieraksta izdarīšanas datums, prokūras izbeigšanās ieraksta izdarīšanas datums, kā arī norāde uz kopprokūru vai filiāles prokūru, ja tāda izdota, tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu, ja tādas piešķirtas;

2.3.13. maksātnespējas procesa administratora vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), prakses vieta;

2.3.14. tiesas sprieduma datums par uzņēmējsabiedrības maksātnespējas procesa pasludināšanu un tiesas lēmuma datums par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

2.3.15. darbības izbeigšanas datums, likvidācijas procesa uzsākšanas datums, likvidatora iecelšanas datums, likvidatora vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), adrese un paraksta tiesības, bet, ja likvidators ir juridiska persona, – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī iepriekš minētā informācija par likvidatora pārstāvjiem likvidācijas procesā;

2.3.16. tiesas sprieduma datums, ar kuru aizliegts uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītajai uzņēmējsabiedrībai, tās filiālēm un pārstāvniecībām veikt uzņēmējdarbību;

2.3.17. tiesas sprieduma datums par aizgādnības vai aizbildnības nodibināšanu, atcelšanu vai izbeigšanu un aizgādņu vai aizbildņu iecelšanu, kā arī aizgādņu vai aizbildņu vārds un uzvārds;

2.3.18. valsts pārvaldes iestādes lēmuma datums par uzņēmējsabiedrības darbības apturēšanu vai atjaunošanu;

2.3.19. par izšķirošo ietekmi uz līdzdalības pamata, norādot izšķirošās ietekmes pamatu, valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu;

2.3.20. par izšķirošo ietekmi uz koncerna līguma pamata, norādot koncerna līguma veidu, valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu;

2.3.21. datums, kad izslēgta no uzņēmumu reģistra;

2.3.22. reģistrācijas numurs;

2.3.23. ieraksta izdarīšanas datums;

2.4. par uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības filiāli:

2.4.1. filiāles nosaukums;

2.4.2. filiāles juridiskā adrese;

2.4.3. uzņēmumu reģistrā ierakstīšanas datums;

2.4.4. darbības veidi;

2.4.5. to amatpersonu vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvieta un amats, kurām piešķirtas paraksta tiesības;

2.4.6. galvenā uzņēmuma nosaukums;

2.4.7. galvenā uzņēmuma juridiskā adrese;

2.4.8. tiesas sprieduma datums, ar kuru aizliegts uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītajam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), tā filiālēm veikt uzņēmējdarbību;

2.4.9. datums, kad izslēgta no uzņēmumu reģistra;

2.4.10. reģistrācijas numurs;

2.4.11. ieraksta izdarīšanas datums.

3. Informācija no maksātnespējas reģistra:

3.1. par administratoru:

3.1.1. administratora vārds, uzvārds;

3.1.2. sertifikāta numurs;

3.1.3. sertifikāta izdošanas datums;

3.1.4. administratora prakses vietas adrese;

3.1.5. administratora tālruņa numurs;

3.1.6. administratora elektroniskā pasta adrese;

3.1.7. sertifikāta darbības izbeigšanas vai tā anulēšanas datums;

3.1.8. ieraksta izdarīšanas datums;

3.2. par fiziskās personas maksātnespējas procesu:

3.2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods;

3.2.2. datums, kad pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process un tiesas nosaukums;

3.2.3. lietā ieceltā administratora vārds, uzvārds, sertifikāta numurs;

3.2.4. pilnvarotā administratora vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un pilnvaras darbības termiņš;

3.2.5. Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītā likvidatora vārds, uzvārds, prakses vietas adrese un tālruņa numurs;

3.2.6. maksātnespējas procedūras veids saskaņā ar Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktu;

3.2.7. maksātnespējas procedūras veids saskaņā ar Maksātnespējas likuma 128.panta trešo daļu;

3.2.8. fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanas datums, tiesas nosaukums un pamatojums;

3.2.9. kreditoru pieteikšanās termiņš;

3.2.10. kreditoru sapulces norises vietas adrese, datums un laiks;

3.2.11. ieraksta izdarīšanas datums;

3.3. par juridiskās personas maksātnespējas procesu:

3.3.1. parādnieka firma (nosaukums);

3.3.2. parādnieka reģistrācijas numurs;

3.3.3. parādnieka juridiskā adrese;

3.3.4. datums, kad pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, un tiesas nosaukums;

3.3.5. lietā ieceltā administratora vārds, uzvārds, sertifikāta numurs;

3.3.6. pilnvarotā administratora vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un pilnvaras darbības termiņš;

3.3.7. Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1.punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītā likvidatora vārds, uzvārds, prakses vietas adrese un tālruņa numurs;

3.3.8. kreditoru pieteikšanās termiņš;

3.3.9. kreditoru sapulces norises vietas adrese, datums un laiks;

3.3.10. maksātnespējas procedūras veids saskaņā ar Padomes regulas Nr. 1346/2000 3.panta 1. vai 2.punktu;

3.3.11. juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanas datums, tiesas nosaukums un pamatojums;

3.3.12. mantas pārdošanas plāna iesniegšanas datums;

3.3.13. ieraksta izdarīšanas datums;

3.4. par tiesiskās aizsardzības un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesiem:

3.4.1. parādnieka firma (nosaukums);

3.4.2. parādnieka reģistrācijas numurs;

3.4.3. parādnieka juridiskā adrese;

3.4.4. datums, kad lieta ierosināta tiesā, un tiesas nosaukums;

3.4.5. datums, kad pieņemts tiesas nolēmums par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un apstiprināts tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, un tiesas nosaukums;

3.4.6. lietā ieceltā administratora vārds, uzvārds, sertifikāta numurs;

3.4.7. pilnvarotā administratora vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un pilnvaras darbības termiņš;

3.4.8. tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteiktās metodes;

3.4.9. tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš;

3.4.10. datums, kad tiesa apstiprinājusi tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumus, un tiesas nosaukums;

3.4.11. tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanas datums, tiesas nosaukums un pamatojums;

3.4.12. ieraksta izdarīšanas datums.

4. Informācija no komercķīlu reģistra:

4.1. komercķīlas reģistrācijas numurs;

4.2. komercķīlas devēja, parādnieka (ja tas nav komercķīlas devējs) un komercķīlas ņēmēja:

4.2.1. nosaukums;

4.2.2. juridiskā adrese;

4.2.3. reģistrācijas dati: fiziskajām personām − vārds, uzvārds, dzīvesvieta un personas kods (ja nav personas koda, − personu apliecinošā dokumenta dati), juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;

4.3. ieķīlātās mantas apraksts;

4.4. summa latos, līdz kurai sniedzas ķīlas atbildība;

4.5. komercķīlas pārvaldnieka vārds, uzvārds, dzīvesvieta un personas kods (ja nav personas koda, − personu apliecinošā dokumenta dati);

4.6. komercķīlas ņēmēja tiesības pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles;

4.7. aizliegums izvest ieķīlāto sauszemes transportlīdzekli vai tā piekabi ārpus Latvijas;

4.8. aizliegums atkārtoti ieķīlāt komercķīlas priekšmetu;

4.9. komercķīlas pārjaunošanas, grozīšanas, dzēšanas reģistrācijas datums;

4.10. ieraksta izdarīšanas datums.

5. Informācija no laulāto mantisko attiecību reģistra:

5.1. par laulātajiem:

5.1.1. vārds, uzvārds (laulātā pirmslaulības uzvārds);

5.1.2. dzīvesvietas adrese;

5.1.3. personas kods;

5.1.4. pases izdošanas datums un vieta, pases sērija un numurs (ja pases nav, ieraksta cita pasei pielīdzināma dokumenta datus);

5.2. par laulāto mantisko attiecību veidu:

5.2.1. visas mantas šķirtība vai mantas kopība;

5.2.2. ieraksta izdarīšanas datums;

5.2.3. dokumenta, uz kura pamata nodibinātas attiecības, nosaukums, numurs un datums;

5.2.4. laulāto mantisko attiecību izbeigšanas datums;

5.3. par laulāto mantisko attiecību sevišķajiem veidiem:

5.3.1. manta, ko laulātie laulības līgumā noteikuši par atsevišķu;

5.3.2. laulātā atbildība par otra laulātā saistībām;

5.3.3. laulāto mantisko tiesību ierobežojumi;

5.3.4. citas ziņas, kas attiecas uz trešajām personām;

5.4. atzīmes;

5.5. laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numurs.

6. Informācija no privātās un publiskās partnerības līgumu reģistra:

6.1. par koncesijas līgumu:

6.1.1. reģistrācijas numurs;

6.1.2. koncesijas nosaukums;

6.1.3. koncesijas resursi;

6.1.4. koncesijas līguma termiņš;

6.1.5. koncesijas līguma summa latos un valūtā (ja tāda tiek norādīta);

6.1.6. koncesionāram piešķirto tiesību apjoms;

6.1.7. Ministru kabineta vai pašvaldības lēmuma par koncesijas resursu nodošanu koncesijā un par koncesijas līguma noslēgšanu lēmuma numurs un datums;

6.1.8. tās Ministru kabineta pilnvarotās institūcijas (koncedenta), kura slēdz koncesijas līgumu, nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

6.1.9. koncesionāra nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

6.1.10. koncesijas līguma grozījumu datums;

6.1.11. koncesijas līguma izbeigšanas datums;

6.1.12. ieraksta izdarīšanas datums;

6.2. par publiskās un privātās partnerības līgumu:

6.2.1. reģistrācijas numurs;

6.2.2. publiskās un privātās partnerības veids un publiskās un privātās partnerības līguma veids;

6.2.3. tā publiskā partnera pārstāvja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kurš slēdz publiskās un privātās partnerības līgumu;

6.2.4. privātā partnera nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

6.2.5. publiskās un privātās partnerības līguma priekšmets;

6.2.6. publiskās un privātās partnerības līgumā noteiktie publiskā partnera resursi, kas nodoti privātajam partnerim lietošanā;

6.2.7. publiskās un privātās partnerības līguma termiņš;

6.2.8. publiskās un privātās partnerības līguma finansiālie nosacījumi (līgumcena latos vai valūtā (ja tāda tiek norādīta));

6.2.9. privātajam partnerim piešķirto tiesību apjoms;

6.2.10. publiskā partnera lēmuma par publiskās un privātās partnerības procedūras uzsākšanu numurs un datums, kā arī publiskās un privātās partnerības līguma numurs un noslēgšanas datums;

6.2.11. publiskās un privātās partnerības līguma grozījumu datums;

6.2.12. publiskās un privātās partnerības līguma izbeigšanas datums;

6.2.13. ieraksta izdarīšanas datums.

7. Informācija no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra:

7.1. par Latvijā reģistrētu Eiropas ekonomisko interešu grupu:

7.1.1. grupas nosaukums;

7.1.2. tiesiskā forma;

7.1.3. grupas juridiskā adrese;

7.1.4. Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā ierakstīšanas datums;

7.1.5. juridiskā adrese, ja Eiropas ekonomisko interešu grupas juridiskā adrese pārcelta uz citu dalībvalsti;

7.1.6. grupas izveides mērķi;

7.1.7. katra grupas biedra vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un galvenā darbību veikšanas vieta, bet juridiskajai personai − nosaukums (firma), juridiskā forma, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tās vadības atrašanās vieta vai vadības atrašanās vieta;

7.1.8. grupas pastāvēšanas ilgums, ja vien tas nav nenoteikts;

7.1.9. grupas uzņēmumu atvēršanas vai slēgšanas reģistrācijas datums, vieta, numurs, juridiskā forma un nosaukums (firma);

7.1.10. tiesas nosaukums un sprieduma datums, ar ko pasludina grupu par neesošu;

7.1.11. katra grupas vadītāja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kā arī norāde uz to, vai grupas vadītāji drīkst pārstāvēt grupu katrs atsevišķi vai kopīgi;

7.1.12. ja biedrs ir nodevis savas biedra tiesības vai to daļu citam grupas biedram vai trešajai personai: biedra vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese vai, ja biedrs ir juridiskā persona, − nosaukums (firmu), juridiskā forma, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;

7.1.13. prokūrista vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), prokūras izdošanas ieraksta izdarīšanas datums, prokūras izbeigšanās ieraksta izdarīšanas datums, norāde par kopprokūru vai filiāles prokūru, tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu, pārstāvības tiesību apjoms;

7.1.14. darbības izbeigšanas datums, likvidācijas procesa uzsākšanas datums un pamatojums, norādot biedru lēmuma pieņemšanas datumu vai arī tiesas nosaukumu un nolēmuma pieņemšanas datumu;

7.1.15. likvidatora vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese;

7.1.16. maksātnespējas procesa administratora vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), prakses vieta, tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas pasludināšanas datums, tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanas datums un pamatojums, maksātnespējas procesa pasludināšanas datums, maksātnespējas procesa izbeigšanas datums un pamatojums;

7.1.17. tās sabiedrības, kas reorganizācijas procesā pievienota Eiropas ekonomisko interešu grupai vai kam reorganizācijas procesā pievienota Eiropas ekonomisko interešu grupa, nosaukums, reģistrācijas numurs, reorganizācijas ieraksta izdarīšanas datums;

7.1.18. par izšķirošo ietekmi uz koncerna līguma pamata, norādot koncerna līguma veidu, valdošās un atkarīgās sabiedrības nosaukumu, par koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu, izbeigšanu, norāda valdošo un atkarīgo firmu vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un līguma noslēgšanas datumu;

7.1.19. grupas izslēgšanas no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra datums;

7.1.20. biedram piešķirtais atbrīvojums no saistībām, kas radušās pirms viņa uzņemšanas grupā;

7.1.21. reģistrācijas numurs;

7.1.22. ieraksta izdarīšanas datums;

7.2. par Latvijā reģistrētas Eiropas ekonomisko interešu grupas filiāli:

7.2.1. filiāles nosaukums;

7.2.2. tiesiskā forma;

7.2.3. filiāles juridiskā adrese;

7.2.4. Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā ierakstīšanas datums;

7.2.5. juridiskā adrese, ja Eiropas ekonomisko interešu grupas filiāles juridiskā adrese pārcelta uz citu dalībvalsti;

7.2.6. to personu vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un pilnvarojuma apjoms, kuras pilnvarotas pārstāvēt Eiropas ekonomisko interešu grupu darbībās, kas saistītas ar filiāli;

7.2.7. prokūrista vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), prokūras izdošanas ieraksta izdarīšanas datums, prokūras izbeigšanās ieraksta izdarīšanas datums, norāde par kopprokūru vai filiāles prokūru, tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu, pārstāvības tiesību apjoms;

7.2.8. Eiropas ekonomisko interešu grupas nosaukums, reģistrācijas numurs;

7.2.9. datums, kad filiāle izslēgta no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra;

7.2.10. reģistrācijas numurs;

7.2.11. ieraksta izdarīšanas datums;

7.3. par citā dalībvalstī reģistrētas Eiropas ekonomisko interešu grupas Latvijas filiāli:

7.3.1. filiāles nosaukums;

7.3.2. tiesiskā forma;

7.3.3. filiāles juridiskā adrese;

7.3.4. Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā ierakstīšanas datums;

7.3.5. juridiskā adrese, ja Eiropas ekonomisko interešu grupas Latvijas filiāles juridiskā adrese pārcelta uz citu dalībvalsti;

7.3.6. to personu vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un pilnvarojuma apjoms, kuras pilnvarotas pārstāvēt Eiropas ekonomisko interešu grupu darbībās, kas saistītas ar filiāli;

7.3.7. Eiropas ekonomisko interešu grupas nosaukums, reģistrācijas numurs;

7.3.8. reģistrs, kurā ierakstīta Eiropas ekonomisko interešu grupa;

7.3.9. Eiropas ekonomisko interešu grupas juridiskā adrese;

7.3.10. prokūrista vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), prokūras izdošanas ieraksta izdarīšanas datums, prokūras izbeigšanās ieraksta izdarīšanas datums, norāde par kopprokūru vai filiāles prokūru, tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu, pārstāvības tiesību apjoms;

7.3.11. tās sabiedrības, kas reorganizācijas procesā pievienota Eiropas ekonomisko interešu grupai vai kam reorganizācijas procesā pievienota Eiropas ekonomisko interešu grupa, nosaukums, reģistrācijas numurs, reorganizācijas ieraksta izdarīšanas datums;;

7.3.12. maksātnespējas procesa administratora vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), prakses vieta, tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas pasludināšanas datums, tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanas datums un pamatojums, maksātnespējas procesa pasludināšanas datums, maksātnespējas procesa izbeigšanas datums un pamatojums;

7.3.13. Eiropas ekonomisko interešu grupas saimnieciskās darbības apturēšanas vai atjaunošanas datums;

7.3.14. Eiropas ekonomisko interešu grupas darbības izbeigšanas datums, likvidācijas procesa uzsākšanas datums, pamatojums, likvidatora iecelšanas datums, likvidatora vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvieta, juridiskai personai – firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, likvidācijas procesa pabeigšanas datums, datums, kad izslēgta no reģistra;

7.3.15. datums, kad filiāle izslēgta no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra;

7.3.16. reģistrācijas numurs;

7.3.17. ieraksta izdarīšanas datums.

8. Informācija no reģistriem par nodrošinājuma līdzekļiem:

8.1. piemērotā (atceltā) nodrošinājuma līdzekļa veids;

8.2. nodrošinājuma līdzekļa piemērotājs;

8.3. nodrošinājuma līdzekļa izpildītājs;

8.4. dokumenta, uz kā pamata tiek veikta darbība ar nodrošinājuma līdzekli, datums, nosaukums un numurs;

8.5. subjekta, uz kuru attiecināms nodrošinājuma līdzeklis, nosaukums, reģistrācijas numurs;

8.6. ja nodrošinājuma līdzeklis attiecas uz kapitāldaļām, kapitāldaļu turētāja vārds uzvārds, personas kods, bet juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs;

8.7. datums, kad nodrošinājuma līdzeklis reģistrēts, grozīts, atcelts..

9. Informācija no mantiskā ieguldījuma vērtētāju saraksta:

9.1. mantiskā ieguldījuma vērtētāja vārds, uzvārds vai nosaukums (firma), personas kods vai vienotais reģistrācijas numurs;

9.2. profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdevējs, izdošanas datums, numurs un derīguma termiņš;

9.3. izglītību apliecinoša dokumenta nosaukums, izdevējs, izdošanas datums un numurs;

9.4. vērtēšanas joma;

9.5. prakses vietas adrese, kontaktinformācija;

9.6. darbības teritorija;

9.7. datums, kad iekļauts sarakstā;

9.8. no saraksta izslēgšanas datums.

10. Informācija no biedrību un nodibinājumu reģistra:

10.1. nosaukums;

10.2. norāde uz tiesisko formu (biedrība, nodibinājums);

10.3. juridiskā adrese;

10.4. biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstīšanas datums;

10.5. mērķi;

10.6. datums, kad pieņemts lēmums par dibināšanu;

10.7. valdes locekļu vārds, uzvārds, personas kods, norāde, vai viņiem ir tiesības pārstāvēt biedrību vai nodibinājumu atsevišķi vai kopīgi;

10.8. biedrības vai nodibinājuma darbības termiņš, ja biedrība vai nodibinājums dibināts uz laiku;

10.9. biedrības vai nodibinājuma publiskās darbības vai citas darbības aizlieguma reģistrēšanas datums un pamatojums, darbības izbeigšanas, turpināšanas reģistrēšanas datums un pamatojums;

10.10. tiesas sprieduma datums par biedrības vai nodibinājuma maksātnespējas procesa pasludināšanu, par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

10.11. maksātnespējas procesa administratora vārds, uzvārds un sertifikāta numurs;

10.12. likvidācijas procesa uzsākšanas datums, pamatojums;

10.13. likvidatora iecelšanas datums, likvidatora vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi);

10.14. datums, kad biedrība vai nodibinājums izslēgts no biedrību un nodibinājumu reģistra;

10.15. tās biedrības vai nodibinājuma, kas reorganizācijas procesā pievienota biedrībai vai nodibinājumam vai kam reorganizācijas procesā pievienota biedrība vai nodibinājums, nosaukums, reģistrācijas numurs, reorganizācijas ieraksta izdarīšanas datums;

10.16. reģistrācijas numurs;

10.17. ieraksta izdarīšanas datums.

11. Informācija no politisko partiju reģistra:

11.1. nosaukums;

11.2. norāde uz darbības veidu (politiskā partija, politisko partiju apvienība);

11.3. juridiskā adrese;

11.4. politisko partiju reģistrā ierakstīšanas datums;

11.5. darbības mērķi;

11.6. teritoriālās struktūrvienības, ja tādas ir, norādot to nosaukumu un adresi;

11.7. datums, kad pieņemts lēmums par dibināšanu;

11.8. valdes locekļu vārds, uzvārds, personas kods, pārstāvības tiesību apjoms;

11.9. partijas darbības termiņš, ja partija dibināta uz laiku;

11.10. publiskās darbības vai citas darbības aizlieguma reģistrēšanas datums un pamatojums, darbības izbeigšanas, turpināšanas reģistrēšanas datums un pamatojums;

11.11. tiesas sprieduma datums par politiskās partijas maksātnespējas procesa pasludināšanu, par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

11.12. maksātnespējas procesa administratora vārds, uzvārds, personas kods;

11.13. likvidācijas procesa uzsākšanas datums, pamatojums;

11.14. likvidatora iecelšanas datums, likvidatora vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvieta, juridiskai personai – firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;

11.15. tās politiskās partijas, kas reorganizācijas procesā pievienota politiskajai partijai vai kam reorganizācijas procesā pievienota politiskā partija, nosaukums, reģistrācijas numurs, reorganizācijas ieraksta izdarīšanas datums;

11.16. datums, kad partija izslēgta no politisko partiju;

11.17. reģistrācijas numurs;

11.18. ieraksta izdarīšanas datums;

11.19. par politiskās partijas biedru skaitu (paziņojuma datums, kopējais biedru skaits, biedru skaits, kas ir Latvijas Republikas pilsoņi).

12. Informācija no arodbiedrību reģistra:

12.1. nosaukums;

12.2. norāde uz darbības veidu (arodbiedrība);

12.3. juridiskā adrese;

12.4. arodbiedrību reģistrā ierakstīšanas datums;

12.5. reģistrācijas numurs;

12.6. darbības mērķi;

12.7. amatpersonu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, amats, pārstāvības tiesības;

12.8. maksātnespējas procesa administratora iecelšanas un atcelšanas datums, administratora vārds, uzvārds, personas kods;

12.9. datums, kad izslēgta no arodbiedrību reģistra;

12.10. ieraksta izdarīšanas datums.

13. Informācija no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra:

13.1. par reliģisko organizāciju:

13.1.1. nosaukums;

13.1.2. tiesiskā forma (draudze, reliģiskā savienība (baznīca), diecēze);

13.1.3. konfesionālā piederība;

13.1.4. darbības mērķi;

13.1.5. datums, kad pieņemts lēmums par dibināšanu;

13.1.6. darbības teritorija;

13.1.7. juridiskā adrese (vadības atrašanās vieta);

13.1.8. reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā ierakstīšanas datums;

13.1.9. vadības institūcijas locekļu vārds, uzvārds, personas kods, kā arī amatpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt reliģisko organizāciju;

13.1.10. reģistrācijas numurs;

13.1.11. reģistrācijas termiņš un pārreģistrācijas termiņi;

13.1.12. darbības izbeigšanas, darbības atjaunošanas datums;

13.1.13. maksātnespējas procesa pasludināšanas un maksātnespējas procesa izbeigšanas datums;

13.1.14. maksātnespējas procesa administratora vārds, uzvārds, personas kods un prakses vietas adrese;

13.1.15. tās reliģiskās organizācijas, kas reorganizācijas procesā pievienota reliģiskajai organizācijai, vai tās reliģiskās organizācijas, kam pievienota reliģiskā organizācija, nosaukums, reģistrācijas numurs, reorganizācijas ieraksta izdarīšanas datums;

13.1.16. datums, kad izslēgta no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra;

13.1.17. ieraksta izdarīšanas datums;

13.2. par reliģiskās organizācijas iestādi:

13.2.1. nosaukums;

13.2.2. tiesiskā forma (piemēram, garīgā personāla mācību iestāde, klosteris, misija, diakonijas iestāde);

13.2.3. darbības mērķi;

13.2.4. datums, kad pieņemts lēmums par dibināšanu;

13.2.5. reliģiskās organizācijas, kas dibina iestādi, nosaukums, reģistrācijas numurs;

13.2.6. juridiskā adrese (atrašanās vieta);

13.2.7. reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā ierakstīšanas datums;

13.2.8. tās amatpersonas vārds, uzvārds un personas kods, kura ir tiesīga pārstāvēt reliģiskās organizācijas iestādi;

13.2.9. reģistrācijas numurs;

13.2.10. darbības izbeigšanas, darbības atjaunošanas datums;

13.2.11. maksātnespējas procesa pasludināšanas un maksātnespējas procesa izbeigšanas datums;

13.2.12. maksātnespējas procesa administratora vārds, uzvārds, personas kods un prakses vietas adrese;

13.2.13. tās reliģiskās organizācijas iestādes, kas reorganizācijas procesā pievienota reliģiskās organizācijas iestādei vai tās reliģiskās organizācijas iestādes, kam pievienota reliģiskās organizācijas iestāde, nosaukums, reģistrācijas numurs, reorganizācijas ieraksta izdarīšanas datums;

13.2.14. izslēgšanas no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra datums;

13.2.15. ieraksta izdarīšanas datums.

14. Informācija no masu informācijas līdzekļu reģistra:

14.1. masu informācijas līdzekļa nosaukums;

14.2. masu informācijas līdzekļa veids;

14.3. reģistrācijas numurs;

14.4. reģistrācijas datums;

14.5. redakcijas adrese;

14.6. izplatīšanas teritorija;

14.7. valoda;

14.8. informācijas saturs un uzdevumi;

14.9. dibinātāju vārds uzvārds, personas kods, adrese (fiziskām personām), nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese (juridiskām personām);

14.10. izdevēju vārds uzvārds, personas kods, adrese (fiziskām personām), nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese (juridiskām personām);

14.11. sākotnējais masu informācijas līdzekļa periodiskums, metiens un apjoms;

14.12. darbības izbeigšanas datums;

14.13. ziņu ierakstīšanas datums.

15. Informācija no pārstāvniecību reģistra:

15.1. pārstāvniecības reģistrācijas numurs;

15.2. pārstāvniecības reģistrācijas datums;

15.3. norāde uz tiesisko formu (ārvalstu komersanta pārstāvniecība (PAR), ārvalstu organizācijas pārstāvniecība (POR));

15.4. ārvalstu komersanta vai organizācijas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs (ja ir);;

15.5. valsts, kuras rezidents ir ārvalsts komersants vai organizācija;

15.6. ārvalsts komersanta vai organizācijas darbības pamatvirzieni;

15.7. ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvja vārds, uzvārds, adrese, personas kods (ja nav personas koda, − norāda personas identifikācijas numuru), pilsonība, kā arī personu apliecinošā dokumenta dati: dokumenta veids, izdošanas datums, numurs, izdevējs;

15.8. pārstāvniecības juridiskā adrese;

15.9. pārstāvniecības darbības termiņš (ja ir noteikts);

15.10. pārstāvniecības darbības izbeigšanas datums;

15.11. pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods (ja nav personas koda, – norāda personas identifikācijas numuru), pilsonība, adrese, kā arī personu apliecinošā dokumenta dati: dokumenta veids, izdošanas datums, numurs, izdevējs;

15.12. ieraksta izdarīšanas datums.

16. Informācija no šķīrējtiesu reģistra:

16.1. šķīrējtiesas reģistrācijas numurs;

16.2. šķīrējtiesas nosaukums;

16.3. šķīrējtiesas adrese;

16.4. šķīrējtiesu reģistrā ierakstīšanas datums;

16.5. dibinātāju reģistrācijas numurs, valsts (ja dibinātājs ir ārvalsts juridiskā persona), juridiskā forma, nosaukums (firma);

16.6. datums, kad reģistrēti grozījumi reglamentā;

16.7. šķīrējtiesas darbības izbeigšanas datums;

16.8. ieraksta izdarīšanas datums.

17. Informācija no sabiedrisko organizāciju reģistra par atklātu sabiedrisko fondu (ASF), korporāciju (profesionālo biedrību) (KOR), profesionālu radošo organizāciju (PRO), sabiedrisko organizāciju apvienību (SAA), sabiedrisko organizāciju (SAB), sporta sabiedrisko organizāciju apvienību (SPA), sporta sabiedrisko organizāciju (SPO):

17.1. nosaukums;

17.2. norāde uz tiesisko formu (ASF, KOR, PRO, SAA, SAB, SPA, SPO);

17.3. juridiskā adrese;;

17.4. sabiedrisko organizāciju reģistrā ierakstīšanas datums;

17.5. darbības mērķi;

17.6. organizācijas amatpersonu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, amats, paraksta tiesības;

17.7. organizācijas likvidācijas procesa uzsākšanas pamatojums un datums, likvidatora iecelšanas datums, likvidatora vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvieta, juridiskai personai – firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;

17.8. maksātnespējas procesa administratora iecelšanas un atcelšanas datums, administratora vārds, uzvārds, personas kods;

17.9. datums, kad izslēgta no sabiedrisko organizāciju reģistra;

17.10. reģistrācijas numurs;

17.11. ieraksta izdarīšanas datums.

18. Informācija no politisko organizāciju reģistra:

18.1. nosaukums;

18.2. norāde uz tiesisko formu (politiskā organizācija);

18.3. juridiskā adrese;

18.4. politisko organizāciju reģistrā ierakstīšanas datums;

18.5. darbības mērķi;

18.6. organizācijas amatpersonu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, amats, paraksta tiesības;

18.7. organizācijas likvidācijas procesa uzsākšanas pamatojums un datums, likvidatora iecelšanas datums, likvidatora vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), dzīvesvieta, juridiskai personai – firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;

18.8. maksātnespējas procesa administratora iecelšanas un atcelšanas datums, administratora vārds, uzvārds, personas kods;

18.9. datums, kad izslēgta no politisko organizāciju reģistra;

18.10. reģistrācijas numurs;

18.11. ieraksta izdarīšanas datums.

19. Gada pārskati:

19.1. uzņēmumu, komersantu gada pārskati, konsolidētie un atkarības gada pārskati (kā skenēti dokumenti vai XML formātā saņemti dati no Valsts ieņēmumu dienesta);

19.2. biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību, politisko partiju, politisko organizāciju un sabiedrisko organizāciju gada pārskati (kā skenēti dokumenti vai XML formātā saņemti dati no Valsts ieņēmumu dienesta);

20. Informācija par subjektu reģistrācijas apliecībām (sērija, numurs, izdošanas datums, valsts notārs, kurš izdevis, anulēšanas datums) šādu reģistru subjektiem::

20.1. komercreģistrs;

20.2. uzņēmumu reģistrs;

20.3. Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs;

20.4. biedrību un nodibinājumu reģistrs;

20.5. politisko partiju reģistrs;

20.6. arodbiedrību reģistrs;

20.7. reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs;

20.8. masu informācijas līdzekļu reģistrs;

20.9. pārstāvniecību reģistrs;

20.10. šķīrējtiesu reģistrs;

20.11. sabiedrisko organizāciju reģistrs;

20.12. politisko organizāciju reģistrs.

21. Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrēto tiesību subjektu reģistrācijas lietās esošie dokumenti.

22. Šā pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18. un 20.punktā minētās ziņas nodod elektroniskā veidā XML formātā. Šā pielikuma 19.punktā minētās ziņas nodod elektroniskā veidā XML formātā vai skenētu dokumentu veidā PDF, TIFF formātā atkarībā no tā, kādā formātā informācija (dokuments) saņemts, radīts un tiek glabāts Uzņēmumu reģistrā. Šā pielikuma 21.punktā minētos dokumentus nodod elektroniskā veidā EDOC, PDF vai TIFF formātā atkarībā no tā, kādā formātā tie ir radīti un tiek glabāti Uzņēmumu reģistrā.

23. Šā pielikuma 1.1.4., 1.1.10., 1.1.13., 1.2.4., 1.2.18., 1.2.19., 1.3.4., 1.3.17., 1.3.18., 1.4.3., 1.4.6., 1.4.7., 1.5.4., 1.5.15., 1.5.16., 2.1.7., 2.1.20., 2.1.21., 2.2.5., 2.2.17., 2.3.7., 2.3.21., 2.3.22., 2.4.3., 2.4.9., 2.4.10., 3.3.2., 3.4.2., 4.1., 5.2.4., 6.1.1., 6.1.11., 6.2.1., 6.2.12., 7.1.4., 7.1.19., 7.1.21., 7.2.4., 7.2.9., 7.2.10., 7.3.4., 7.3.15., 7.3.16., 9.7., 9.8., 10.4., 10.6., 10.14., 10.16., 11.4., 11.7., 11.16., 11.17., 12.4., 12.5., 12.9., 13.1.5., 13.1.8., 13.1.10., 13.1.16., 13.2.4., 13.2.7., 13.2.9., 13.2.14., 14.3., 14.4., 14.12., 15.1., 15.2., 15.10., 15.11., 16.1., 16.4., 16.7., 17.4., 17.9., 17.10., 18.4., 18.9. un 18.10.apakšpunktā minētās ziņas ir pieejamas tikai aktuālajā redakcijā. Pārējos punktos noteiktā informācija ir pieejama gan aktuālajā, gan vēsturiskajā redakcijā.

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.615

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram
Pieteikums informācijas atkalizmantošanas licences saņemšanai

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
12.08.2011