Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 11.12.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.594

Rīgā 2011.gada 2.augustā (prot. Nr.46 16.§)
Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru
Izdoti saskaņā ar Apsardzes darbības likuma 11.panta septīto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā fiziskajām personām izsniedzami apsardzes sertifikāti, to dublikāti un pagarināms apsardzes sertifikātu derīguma termiņš;

1.2. kārtību, kādā anulējami apsardzes sertifikāti;

1.3. kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu, apsardzes sertifikāta izsniegšanu, apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu un apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu.

II. Apsardzes sertifikāta izsniegšana un derīguma termiņa pagarināšana

2. Apsardzes sertifikātu izsniedz Valsts policijas izveidota Apsardzes darbības sertifikācijas komisija (turpmāk – komisija) fiziskai personai, kura apguvusi akreditētu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un ieguvusi kvalifikāciju "Drošības speciālists" (profesijas standarts PS 0151) vai apsardzes sertifikāta iegūšanai nepieciešamo profesionālās izglītības programmu, kā arī apguvusi pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursu un nokārtojusi apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu.

3. Komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina Valsts policijas priekšnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā trīs komisijas locekļi. Komisijas lēmumus paraksta komisijas priekšsēdētājs.

4. Profesionālās izglītības programmu apsardzes sertifikāta iegūšanai izstrādā Iekšlietu ministrija un saskaņo to ar Izglītības un zinātnes ministriju.

5. Persona, kura vēlas saņemt apsardzes sertifikātu, iesniedz komisijai iesniegumu (1.pielikums). Iesniegumā norāda:

5.1. personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

5.2. kontaktinformāciju − deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (ja tāda ir);

5.3. iesniegumam pievienotos dokumentus.

6. Iesniegumam pievieno:

6.1. diplomu vai apliecību (diploma vai apliecības kopiju), kas apliecina šo noteikumu 2.punktā minētās izglītības programmas apguvi;

6.2. apliecību (apliecības kopiju) par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos vai izglītības iestādes diplomu un sekmju izrakstu (diploma un sekmju izraksta kopiju), kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;

6.3. vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), ne vecāku par trim mēnešiem.

7. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus vai to kopijas iesniedz papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja tiek iesniegta dokumenta kopija, kura nav apliecināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, persona uzrāda dokumenta oriģinālu.

8. Pirms šo noteikumu 5.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas persona samaksā par apsardzes sertifikāta izsniegšanu noteikto valsts nodevu.

9. Saņemot šo noteikumu 5.punktā minēto iesniegumu, komisija pārbauda, vai ir norādītas visas nepieciešamās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 6.punktā minētie dokumenti, kā arī pārliecinās par valsts nodevas maksājuma saņemšanu.

10. Ja iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 5.punktā minētās ziņas vai iesniegumam nav pievienoti visi šo noteikumu 6.punktā minētie dokumenti, vai valsts budžetā nav saņemts valsts nodevas maksājums, komisija informē par to personu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai, kas nav īsāks par piecām darbdienām no informācijas saņemšanas. Ja persona noteiktajā termiņā pieprasīto informāciju vai dokumentus neiesniedz, komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu atteikt izsniegt apsardzes sertifikātu un pieņemto lēmumu paziņo personai.

11. Komisija nosaka apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas laiku, kas nav vēlāks par 25 dienām no iesnieguma vai šo noteikumu 10.punktā norādītās informācijas vai dokumentu saņemšanas, rakstiski informē par to personu, kā arī pārbauda, vai uz personu neattiecas Apsardzes darbības likumā noteiktie ierobežojumi apsardzes sertifikāta izsniegšanai.

12. Ja komisija konstatē, ka uz personu attiecas Apsardzes darbības likumā noteiktie ierobežojumi apsardzes sertifikāta izsniegšanai vai persona nav ieguvusi nepieciešamo izglītību (apmācību), komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu atteikt izsniegt apsardzes sertifikātu un pieņemto lēmumu paziņo personai. Šādā gadījumā samaksātā valsts nodeva netiek atmaksāta.

13. Pirms apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas persona samaksā par pārbaudījuma kārtošanu noteikto valsts nodevu.

14. Ja persona šo noteikumu 11. vai 24.punktā minētajā laikā neierodas kārtot apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu, valsts nodeva netiek atmaksāta. Šādā gadījumā, norādot objektīvus neierašanās iemeslus, persona var lūgt organizēt atkārtotu apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu.

15. Persona komisijas noteiktajā laikā kārto apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu. Pirms pārbaudījuma sākuma persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu oriģinālus, ja iesniegtas dokumentu kopijas, kuras nav apliecinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un dokumentu oriģināli nav uzrādīti, tos iesniedzot.

16. Ja persona nav samaksājusi par pārbaudījuma kārtošanu noteikto valsts nodevu, persona apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu nekārto. Šādā gadījumā persona var lūgt organizēt atkārtotu apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu pēc valsts nodevas samaksas.

17. Komisija novērtē personas zināšanas atbilstoši šo noteikumu 4.punktā minētajai izglītības programmai.

18. Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījums sastāv no praktisko iemaņu pārbaudes tuvcīņā un speciālo cīņas paņēmienu lietošanā, kā arī teorētisko zināšanu pārbaudes.

19. Teorētisko zināšanu pārbaudē ietver šādas tēmas:

19.1. apsardzes darbību regulējošie normatīvie akti;

19.2. apsardzes pakalpojumu veidi un apsardzes darbības ierobežojumi;

19.3. apsardzes darbības taktika un paņēmieni;

19.4. apsardzes komersanta un apsardzes darbinieka pienākumi un tiesības;

19.5. šaujamieroču, fiziskā spēka, speciālo līdzekļu lietošanas un dienesta suņu izmantošanas nosacījumi un kārtība;

19.6. apsardzes komersants, iekšējās drošības dienests, apsardzes darbības licencēšana un apsardzes darbinieku sertificēšana;

19.7. apsardzes darbības uzraudzība;

19.8. apsardzes komersanta un apsardzes darbinieka atbildība;

19.9. kriminālatbildība un administratīvā atbildība, tās piemērošanas kārtība;

19.10. saskarsme apsardzes darbībā;

19.11. drošība un darba aizsardzība apsardzes darbībā.

20. Teorētisko zināšanu pārbaudē persona atbild uz trim jautājumiem.

21. Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumā personai nav atļauts izmantot normatīvos aktus, mācību grāmatas, pierakstus, citus mācību līdzekļus, elektroniskos sakaru līdzekļus un papildlīdzekļus, kā arī sarunāties ar citām personām, kuras kārto kvalifikācijas pārbaudījumu.

22. Ja sertifikācijas komisija konstatē, ka personas praktiskās iemaņas tuvcīņā un speciālo cīņas paņēmienu lietošanā nav pietiekamas vai teorētisko zināšanu pārbaudē personas sniegtā atbilde uz vismaz vienu jautājumu nav sekmīga, vai persona ir pārkāpusi šo noteikumu 21.punktā minētās prasības, uzskatāms, ka persona nav nokārtojusi kvalifikācijas pārbaudījumu. Šādā gadījumā persona var atkārtoti kārtot apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu, ievērojot nosacījumu, ka personai ir tiesības kārtot apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu ne vairāk kā trīs reizes gadā un ne agrāk kā pēc trim mēnešiem no iepriekšējā kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas.

23. Ja persona apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu nenokārto, apsardzes sertifikātu šai personai neizsniedz un informē par to personu.

24. Ja ir saņemts personas pieprasījums par atkārtotu apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu, komisija nosaka apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas laiku, kas nav vēlāks par 20 dienām no pieprasījuma saņemšanas, un rakstiski informē par to personu.

25. Pirms atkārtota apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas persona samaksā par pārbaudījuma kārtošanu noteikto valsts nodevu.

26. Ja uz personu neattiecas Apsardzes darbības likumā noteiktie ierobežojumi apsardzes sertifikāta izsniegšanai, sertifikācijas komisija piecu darbdienu laikā pēc apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanas izsniedz personai apsardzes sertifikātu (2.pielikums).

27. Persona, kura vēlas pagarināt apsardzes sertifikāta derīguma termiņu, 30 dienas pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sertifikācijas komisijai iesniegumu (3.pielikums), samaksā par pārbaudījuma kārtošanu noteikto valsts nodevu un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā kārto apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu.

28. Šo noteikumu 27.punktā minētajam iesniegumam pievieno vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), ne vecāku par trim mēnešiem.

29. Apsardzes sertifikāta derīguma termiņu pagarina uz pieciem gadiem.

30. Ja persona nav iesniegusi iesniegumu apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai šo noteikumu 27.punktā minētajā termiņā, apsardzes sertifikāts saņemams no jauna vispārējā kārtībā.

31. Ja apsardzes sertifikāts ir pazaudēts, nolaupīts vai sabojāts, persona par to rakstiski paziņo komisijai un iesniedz vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), ne vecāku par trim mēnešiem, un samaksā par apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu noteikto valsts nodevu. Komisija piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas izsniedz apsardzes sertifikāta dublikātu.

32. Ja persona ir mainījusi vārdu vai uzvārdu, tā par to rakstiski paziņo komisijai un iesniedz vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), ne vecāku par trim mēnešiem. Komisija piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas izsniedz atkārtotu apsardzes sertifikātu.

33. Komisija sertifikāta derīguma termiņu pagarina un izsniedz apsardzes sertifikātu (sertifikāta dublikātu) vai atsaka apsardzes sertifikāta (sertifikāta dublikāta) izsniegšanu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

34. Komisijas pieņemto lēmumu persona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts policijas priekšniekam. Valsts policijas priekšnieka pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

III. Apsardzes sertifikāta anulēšana

35. Ja uz apsardzes darbinieku attiecināmi Apsardzes darbības likuma 11.panta ceturtās daļas nosacījumi, komisija anulē apsardzes sertifikātu. Lēmumu par apsardzes sertifikāta anulēšanu pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un pieņemto lēmumu paziņo personai. Komisijas pieņemto lēmumu persona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts policijas priekšniekam. Valsts policijas priekšnieka pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

36. Persona, kurai anulēts apsardzes sertifikāts, triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts lēmums par apsardzes sertifikāta anulēšanu, nodod apsardzes sertifikātu Valsts policijā.

IV. Kārtība un apmērs, kādā maksājama valsts nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu

37. Par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu maksā valsts nodevu šādā apmērā:

37.1. par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu – 14,23 euro;

37.2. par apsardzes sertifikāta izsniegšanu – 14,23 euro;

37.3. par apsardzes sertifikāta izsniegšanu pēc derīguma termiņa pagarināšanas – 14,23 euro;

37.4. par apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu – 7,11 euro.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.989 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

37.1 Valsts nodevu maksā pirms apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas un pirms apsardzes sertifikāta vai tā dublikāta izsniegšanas ar maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.989 redakcijā)

38. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

39. Šo noteikumu 14.punktā minētajā gadījumā valsts nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu atkārtoti nav jāmaksā, ja laikposms no valsts nodevas samaksas dienas ir mazāks par gadu.

Ministru prezidenta vietā – tieslietu ministrs,
iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.594

Valsts policijas
Apsardzes darbības
sertifikācijas komisijai

  
  
 

(deklarētās dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese)

  
 

(vārds, uzvārds drukātiem burtiem)

  
 

personas kods 

  
  
 

(adrese)

  
 

(tālrunis)

iesniegums

Lūdzu izsniegt apsardzes sertifikātu.

Pielikumā:

1)  diploms/diploma kopija par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikācijas "Drošības speciālists" ieguvi vai

apliecība/apliecības kopija par profesionālās pilnveides izglītību;

2)  apliecība/apliecības kopija par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos vai

medicīniskās izglītības dokuments/dokumenta kopija, vai

izglītības iestādes diploms un sekmju izraksts/diploma un sekmju izraksta kopija, kas apliecina, ka ir apgūts atbilstošs mācību kurss izglītības iestādē;

3) viena fotogrāfija (3 x 4 cm).

_________.gada _____.___________________  
  

(paraksts)

Piezīmes.
1. Iesniegtos dokumentus atzīmē ar krustiņu attiecīgajā kvadrātā un svītro nevajadzīgo norādi par dokumentu vai dokumenta kopiju atbilstoši iesniegtajam dokumentam (dokumenta kopijai).
2. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.594
Apsardzes sertifikāta paraugs

(priekšpuse)

(otrā puse

Piezīme. Sertifikāta izmērs – 95 x 75 mm, fons dzeltenā krāsā, ar hologrāfisku uzlīmi. Uzlīmes fonā – uzraksts "security" ar kodinātu logo "apsardzes sertifikāts".

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.594

Valsts policijas
Apsardzes darbības
sertifikācijas komisijai

  
  
 

(deklarētās dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese)

  
 

(vārds, uzvārds drukātiem burtiem)

  
 

personas kods 

  
  
 

(adrese)

  
 

(tālrunis)

iesniegums

Lūdzu pagarināt apsardzes sertifikāta Nr.______________ derīguma termiņu.

Pielikumā:

Viena fotogrāfija (3 x 4 cm).

_________.gada _____.___________________  
  

(paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
01.01.2014