Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumus Nr. 1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji".
Ministru kabineta noteikumi Nr.134

Rīgā 1999.gada 6.aprīlī (prot. Nr. 20, 4.§)
Nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par zinātnisko darbību" 10.panta otro daļu un 12.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka promocijas kārtību — zinātniskās kvalifikācijas darba iesniegšanas, izvērtēšanas un publiskas aizstāvēšanas procedūru, pēc kuras darba autoram var tikt piešķirts doktora zinātniskais grāds, — kā arī promocijas kritērijus.

2. Doktora zinātnisko grādu piešķir par sevišķi nozīmīgu, oriģinālu, patstāvīgi veiktu zinātniskās kvalifikācijas darbu (tematiski vienotu zinātnisku publikāciju kopu, disertāciju vai monogrāfiju), kas vērtējams kā būtisks ieguldījums attiecīgās zinātnes nozares (apakšnozares) attīstībā (turpmāk — promocijas darbs).

3. Doktora zinātnisko grādu noteiktā zinātnes nozarē piešķir augstskolās vai valsts zinātniskajos centros izveidotas promocijas padomes, kurās iekļauti Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk — padome) apstiprināti atbilstošās zinātnes nozares eksperti.

4. Uz doktora zinātniskā grāda iegūšanu var pretendēt persona, kura pirms promocijas darba aizstāvēšanas sekmīgi beigusi attiecīgas doktora studiju programmas vai nokārtojusi doktora eksāmenus izvēlētajā zinātnes nozarē un svešvalodā. Studiju programmu un eksāmenu profilu un saturu nosaka iestāde, kurā darbojas promocijas padome.

5. Promocijas darba galvenajiem rezultātiem jābūt publicētiem (vai pieņemtiem publicēšanai) vismaz piecos rakstos vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos (izdevumos), kas iekļauti padomes apstiprinātajā zinātnisko izdevumu sarakstā. Par promocijas darba rezultātiem jāziņo vismaz divās starptautiskās konferencēs.

6. Promocijas darba aizstāvēšana promocijas padomē notiek tikai pēc tā pozitīva vērtējuma Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijā (turpmāk — komisija).

7. Ja doktora zinātniskā grāda pretendentam (turpmāk — pretendents) ir iebildumi pret promocijas padomes darbu, viņam ir tiesības iesniegt argumentētu pretenziju padomē, kas ir augstākā apelācijas instance.

8. Padome ar īpašu lēmumu piešķir augstskolām un valsts zinātniskajiem centriem promocijas tiesības uz pieciem gadiem.

II. Promocijas kārtība

9. Pretendents ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms promocijas darba aizstāvēšanas promocijas padomē iesniedz:

9.1. promocijas darbu;

9.2. promocijas darba kopsavilkumu latviešu un angļu valodā;

9.3. apliecinājuma dokumentus par studiju programmas izpildi un eksāmenu nokārtošanu izvēlētajā nozarē un svešvalodā;

9.4. autobiogrāfiju (curriculum vitae);

9.5. publicēto darbu sarakstu un to kopijas.

10. Promocijas padome iesniegto promocijas darbu nosūta izvērtēšanai komisijā. Komisija mēneša laikā izvērtē darbu un, ja vērtējums ir pozitīvs, nosaka neatkarīgu starptautisko ekspertu (pēc padomes starptautisko ekspertu datu bankas datiem), un paziņo par to promocijas padomei.

11. Pēc pozitīva komisijas vērtējuma saņemšanas:

11.1. promocijas padomes priekšsēdētājs pieaicina trīs recenzentus, no kuriem viens ir šīs padomes eksperts, bet divi — no citām zinātniskajām institūcijām. Par promocijas darba recenzentiem var būt Latvijas vai ārvalstu zinātnieki, kuri ir starptautiska līmeņa eksperti attiecīgajā zinātnes nozarē;

11.2. promocijas padome nosūta promocijas darbu (vai promocijas darba kopsavilkumu) komisijas noteiktam neatkarīgam starptautiska līmeņa ekspertam atsauksmes saņemšanai;

11.3. promocijas padome nosaka promocijas sēdes laiku un divas nedēļas iepriekš to izziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis".

12. Promocijas darbu vērtē pēc šādiem promocijas kritērijiem:

12.1. vai promocijas darbam ir starptautiskajiem standartiem atbilstošs zinātniskais un metodiskais risinājums;

12.2. vai promocijas darbs ir pabeigts pētījums un tam ir pietiekams apjoms;

12.3. vai promocijas darba rezultāti ir atzīstami par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās zinātnes nozares (nozaru) tālākā attīstībā;

12.4. vai promocijas darba rezultāti ir publicēti vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos (izdevumos);

12.5. vai promocijas darbs nav viltojums vai plaģiāts, vai nav izdarīts kāds cits pārkāpums.

13. Ja saņemts negatīvs komisijas atzinums, attiecīgās promocijas padomes priekšsēdētājs atdod promocijas darbu pretendentam.

14. Pretendents pēc promocijas darba papildināšanas vai pārstrādāšanas var to atkārtoti iesniegt promocijas padomē tās noteiktajā laikā. Ja par papildināto vai pārstrādāto promocijas darbu saņemts negatīvs komisijas atzinums, promocijas darbs tiek noraidīts.

15. Pretendents tiek iepazīstināts ar recenzentu rakstiskajām atsauksmēm ne vēlāk kā trīs dienas pirms promocijas sēdes.

16. Ja recenzenta atsauksme ir negatīva, pretendents ir tiesīgs atsaukt promocijas darbu no turpmākās promocijas procedūras un to papildināt vai pārstrādāt.

17. Uz promocijas padomes sēdi par padomes ekspertiem ar lēmēja balsstiesībām uzaicina attiecīgā promocijas darba recenzentus. Promocijas padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas no promocijas padomes pastāvīgo ekspertu skaita un ne mazāk kā divi recenzenti.

18. Promocijas sēde ir atklāta. Promocijas sēdē pretendents ziņo par promocijas darba rezultātiem, kas tiek apspriesti akadēmiskā diskusijā. Ja promocijas darbs ietver valsts noslēpumu vai ir nepieciešama autortiesību aizsardzība, komisija var pieņemt lēmumu, ka promocijas sēde ir slēgta.

19. Lēmumu par doktora zinātniskā grāda piešķiršanu vai atteikumu promocijas padome pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, aizklāti balsojot. Ja balsis sadalās līdzīgi, noteicošā ir promocijas padomes priekšsēdētāja balss.

III. Zinātnisko grādu pielīdzināšana

20. Ja persona ieguvusi Goda doktora nosaukumu, tās tiesības nav pielīdzināmas doktora grāda ieguvēja tiesībām attiecīgajā zinātnes nozarē.

21. Ja ārvalstīs iegūtais zinātniskais grāds tiek pielīdzināts Latvijas Republikas doktora zinātniskajam grādam, attiecīgajai personai tiek izsniegta atbilstoša padomes izziņa, kas to apstiprina.

IV. Noslēguma jautājums

22. Atzīt par spēku zaudējušiem:

22.1. Ministru Padomes 1991.gada 4.oktobra lēmumu Nr.262 "Par Nolikumu par zinātnisko grādu piešķiršanu";

22.2. Ministru kabineta 1994.gada 18.janvāra lēmumu Nr.4 "Par papildinājumiem Ministru Padomes 1991.gada 4.oktobra lēmumā Nr.262 "Par Nolikumu par zinātnisko grādu piešķiršanu"" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 15.nr.).

Ministru prezidents V.Krištopans

Izglītības un zinātnes ministrs J.Gaigals
09.04.1999