Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 20.nr.; 2006, 7., 24.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 10., 24.nr.; 2009, 2., 12., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199.nr.; 2010, 99., 206.nr.; 2011, 99.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.panta trešajā daļā vārdu "Apgabaltiesu" ar vārdiem "Rajonu (pilsētu) tiesu".

2. 29.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Rajona (pilsētas) tiesas sastāvā var būt zemesgrāmatu nodaļa, kuras darbības teritorija atbilst rajona (pilsētas) tiesas darbības teritorijai vai aptver vairāku rajonu (pilsētu) tiesu darbības teritorijas.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Rajonu (pilsētu) tiesu, attiecīgo tiesu namu un zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas nosaka Ministru kabinets."

3. Papildināt 30.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Zemesgrāmatu nodaļa pārzina zemesgrāmatas, kā arī izskata pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā un pieteikumus par izsoles aktu apstiprināšanu."

4. Papildināt 33.panta trešo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) norīko tiesnesi pildīt pienākumus zemesgrāmatu nodaļā, ja zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis atrodas pagaidu prombūtnē, kas nepārsniedz sešus mēnešus."

5. Papildināt likumu ar 33.3 pantu šādā redakcijā:

"33.3 pants. Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks un priekšnieka vietnieks

(1) Zemesgrāmatu nodaļas darbu līdztekus tiesneša pienākumu pildīšanai vada zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks.

(2) Zemesgrāmatu nodaļā, kurā ir vairāk nekā 10 tiesnešu, zemesgrāmatu nodaļas priekšniekam var būt vietnieks.

(3) Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieku un priekšnieka vietnieku ieceļ amatā un atbrīvo no amata šā likuma 33.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.

(4) Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks veic šā likuma 33.panta trešajā daļā noteiktās funkcijas attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā."

6. Izslēgt 42.1 pantu.

7. Izslēgt 50.2 panta trešajā daļā vārdus "zemesgrāmatu nodaļu".

8. Izslēgt 71.panta trešo daļu.

9. Izteikt 73.pantu šādā redakcijā:

"73.pants. Tiesas un zemesgrāmatu nodaļas zīmogs

(1) Augstākajai tiesai ir zīmogs ar lielā valsts ģerboņa attēlu un attiecīgās tiesas nosaukumu.

(2) Apgabaltiesām, rajonu (pilsētu) tiesām un zemesgrāmatu nodaļām ir zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un attiecīgās tiesas vai zemesgrāmatu nodaļas nosaukumu."

10. 73.1 pantā:

izslēgt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "vai zemesgrāmatu nodaļā";

izslēgt pirmās daļas 1.punktu;

izslēgt pirmās daļas 2. un 3.punktā vārdus "zemesgrāmatu nodaļā vai";

izslēgt otrās daļas 1.punktu.

11. 74.pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda "priekšsēdētāja" ar vārdiem "un zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka pagaidu prombūtnes laikā viņu aizstāj zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietnieks.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja priekšsēdētāja vietnieks vai zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietnieks attiecīgā rajona (pilsētas) tiesā nav iecelts vai arī ir iecelts, bet atrodas pagaidu prombūtnē, ar tieslietu ministra rīkojumu rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāju vai zemesgrāmatu nodaļas priekšnieku aizstāt uzdod vienam no šīs tiesas tiesnešiem."

12. Izslēgt 75.panta otro daļu.

13. Izslēgt 89.11 panta pirmajā daļā vārdus "un zemesgrāmatu nodaļu".

14. Izslēgt 15.1 nodaļu.

15. Izslēgt 107.1 panta otrās daļas 15., 16. un 17.punktā vārdus "un zemesgrāmatu nodaļu".

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 49., 50., 51., 52. un 53.punktu šādā redakcijā:

"49. Zemesgrāmatu nodaļu tiesneši, kuri iecelti vai apstiprināti amatā līdz brīdim, kad stājas spēkā grozījumi, kas paredz zemesgrāmatu nodaļu iekļaušanu rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā, pilda šā likuma 30.panta 1.1 daļā paredzētos pienākumus zemesgrāmatu nodaļās atbilstoši to darbības teritorijām.

50. Tiesnesim, kurš pilda savus amata pienākumus zemesgrāmatu nodaļā, tiek piešķirta mantija un amata zīme.

51. Zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki, kuri iecelti amatā līdz brīdim, kad stājas spēkā grozījumi, kas paredz zemesgrāmatu nodaļu iekļaušanu rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā, turpina pildīt attiecīgos pienākumus līdz pilnvaru termiņa beigām.

52. Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.janvārim izdod šā likuma 29.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus, kuros nosaka rajonu (pilsētu) tiesu, attiecīgo tiesu namu un zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas.

53. Rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļas izskata pieteikumus par izsoles aktu apstiprināšanu pēc attiecīgo Civilprocesa likuma grozījumu spēkā stāšanās."

Likums stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 21.jūlijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 3.augustā

01.01.2012