Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā

Izdarīt Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 15.nr.; 2009, 2., 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja notiesātā persona, pamatojoties uz tiesas, prokurora vai Latvijas Republikas ģenerālprokurora lēmumu, pārvietota uz izmeklēšanas cietumu vai citā brīvības atņemšanas iestādē izveidotu izmeklēšanas cietuma nodaļu (turpmāk - izmeklēšanas cietums) sakarā ar lietas izskatīšanu tiesā vai izmeklēšanas darbībām lietā, minētās personas tiesību apjomu nosaka Latvijas Sodu izpildes kodekss."

2. Izteikt 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Apcietinājumu izpilda izmeklēšanas cietumā. Izmeklēšanas cietumus Latvijas Republikā izveido un likvidē Tieslietu ministrija."

3. Izslēgt 5.pantu.

4. Aizstāt 9.panta otrajā daļā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta nodaļai atbilstoši cietuma atrašanās vietai" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestam".

5. Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Apcietināto un notiesāto, kas izmeklēšanas cietumā ievietots kriminālsodu izpildi reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, izmeklēšanas cietumā ievieto slēgtā telpā (kamerā)."

6. 13.pantā:

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) uz vismaz stundu ilgu tikšanos ar radiniekiem vai citām personām ne retāk kā reizi mēnesī;";

izteikt pirmās daļas 10.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"izmantot personisko mazgabarīta sadzīves tehniku - televizoru (ekrāna izmērs līdz 50 cm pa diagonāli) un tam pievienojamās videospēles, kā arī ledusskapi, ūdens sildāmās ierīces, radiouztvērēju (bez balss ieraksta iespējām).";

izslēgt otro daļu;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lemjot par šā panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās tikšanās ilgumu un biežumu, izmeklēšanas cietuma administrācija izvērtē nepieciešamību nodrošināt vienādas tikšanās iespējas visiem apcietinātajiem."

7. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Tikšanās norises noteikumi

(1) Šā likuma 13.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktā tikšanās ar radiniekiem vai citām personām notiek bez izmeklēšanas cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnes.

(2) Izmeklēšanas cietuma priekšnieks izņēmuma gadījumā, individuāli izvērtējot katru gadījumu un pamatojot šādu lēmumu, var pieņemt lēmumu par šā panta pirmajā daļā minētās tikšanās norisi izmeklēšanas cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē, ja tas nepieciešams drošības apsvērumu vai kriminālprocesa interešu dēļ vai to lūdz apmeklētājs. Šo lēmumu var apstrīdēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas lēmums nav pārsūdzams."

8. 18.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) tikšanos ar radiniekiem vai citām personām reizi nedēļā šā likuma 13.1 pantā minētajā kārtībā;";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Izmeklēšanas cietuma priekšnieks var atļaut nepilngadīgajam apcietinātajam atstāt izmeklēšanas cietuma teritoriju uz laiku, kas nepieciešams eksāmenu kārtošanai vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē. Šajā laikā izmeklēšanas cietums nodrošina nepilngadīgā apcietinātā uzraudzību."

9. Aizstāt 28.panta otrajā daļā vārdu "otrajā" ar vārdu "trešajā".

10. Izslēgt 29.panta 2.punktu.

11. 30.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdu "neievērošanu" ar vārdu "pārkāpšanu";

papildināt pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) atņemt personīgo televizoru vai radiouztvērēju (bez balss ieraksta iespējām) uz laiku līdz vienam mēnesim un nodot glabāšanā izmeklēšanas cietuma noliktavā vai atdot personām, kas to nodevušas lietošanā apcietinātajam;";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta pirmās daļas 1.1 punktā paredzēto sodu piemēro tikai par izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumos paredzētās personīgā televizora vai radiouztvērēja (bez balss ieraksta iespējām) lietošanas kārtības pārkāpšanu.

(5) Ja pastaigas laikā tiek pārkāpti izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumos paredzētie pastaigu kārtības noteikumi, tad pastaiga tiek pārtraukta un apcietinātajam piemēro sodu par izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu."

12. Aizstāt 31.panta nosaukumā vārdu "neievērošanu" ar vārdu "pārkāpšanu".

13. Aizstāt 32.panta trešajā daļā vārdu "bērnu" ar vārdu "zīdaini".

14. Papildināt 34.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nepilngadīgajiem apcietinātajiem, kas ievietoti soda izolatorā, atļauj saraksti ar ģimeni."

15. Papildināt 35.pantu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) atteikšanās doties uz ārstniecības iestādi medicīniskās pārbaudes veikšanai, ja apcietinātais nepiekrīt alkohola koncentrācijas pārbaudei izelpotajā gaisā vai tās rezultātiem;".

16. Izslēgt 37.panta trešo daļu.

17. 38.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"38.pants. Kārtība, kādā atceļams piemērotais sods par izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu";

izslēgt pirmo daļu.

18. Izteikt 40.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja beidzies apcietinājuma termiņš un nav saņemts lēmums par apcietinājuma termiņa pagarināšanu, apcietināto atbrīvo saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 314.panta ceturto daļu."

19. Aizstāt 42.pantā skaitli un vārdu "10 dienu" ar skaitli un vārdu "10 darbdienu".

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 14.jūlijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 28.jūlijā

11.08.2011