Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

Rēzeknē 2011.gada 10.jūnijā (prot. Nr.14, 5.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2010.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 "Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu
" 19.3.apakšpunktu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2010.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 "Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam" ("Latvijas Vēstnesis", 9 (4407), 18.01.2011.) šādu grozījumu un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Par ēku šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma:

4.1. nedzīvojama ēka,

4.2. dzīvojamā māja, kuras lietošanas veids, saskaņā ar zemesgrāmatas datiem, ir dārza māja vai vasarnīca."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 "Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 2010.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.23
"Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 19.3.apakšpunktu, Rēzeknes pilsētas dome 2010.gada 27.decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.23 "Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam", kuros noteica ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas īpašumā vai valdījumā esošas zemes, meža un ēku novērtēšanas kritērijus, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Saskaņā ar noteikumu 2.punktu, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par īpašumu netiek uzskatīts viens īpašums (tajā skaitā, ēka), kura kadastrālā vērtība ir mazāka par 2000,00 latiem.
Saistošajos noteikumos tiek lietots termins "ēka". Savukārt šo noteikumu 4.punkts paredz, ka par ēku šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma arī būve, kuras lietošanas veids, saskaņā ar zemesgrāmatas datiem, ir dārza māja vai vasarnīca un kuru ģimene (persona) neizmanto kā mājokli.
Izvērtējot termina "ēka" skaidrojumu citos normatīvajos aktos, secināms, ka, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" pielikuma 1.punktu, ēkas ir atsevišķi, ilglaicīgi lietojamas apjumtas būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai.
Ēkas tiek iedalītas:
1) dzīvojamās mājas (ēkas, no kuru platības vismaz puse tiek izmantota dzīvošanai - brīvi stāvošas savrupmājas, tai skaitā individuālās ģimeņu mājas, villas, mežsargu mājas, lauku mājas, vasarnīcas, dārza mājas u.tml.),
2) nedzīvojamās ēkās - būves, kuras pamatā netiek izmantotas vai nav paredzētas dzīvošanai (šķūņi, utt.).
Gramatiski tulkojot 1.punktu, par ēku ir uzskatāma gan nedzīvojama ēka, gan arī dzīvojamā ēka (t.sk. dārza māja un vasarnīca), līdz ar to persona, kurai īpašumā papildus ir dzīvojamā māja (nedzīvo, nav deklarētā adrese, kadastrālā vērtība līdz Ls 2000,00), ir atzīstama par trūcīgu, jo dzīvojamā māja arī ir ēka šo saistošo noteikumu izpratnē.
Tomēr tulkojot 1.punktu teleoloģiski, kopsakarā ar noteikumu 4.punktu, secināms, ka pašvaldība par ēkām noteikumu 1.punktā ir uzskatījusi pamatā tieši nedzīvojamās ēkas un papildus dzīvojamās ēkas (vasarnīca, dārza māja) atbilstoši noteikumu 4.punktam, nevis ikvienu dzīvojamo ēku.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams precizēt, kas šo noteikumu izpratnē ir ēka.
2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošu noteikumu 4.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, skaidri norādot, kas šo noteikumu izpratnē ir uzskatāms par ēku.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras nemainīsies.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

21.07.2011
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.