Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā

1.pants. 2011.gada 17.janvārī Rīgā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā (turpmāk - Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Vienošanās paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 18.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās latviešu un krievu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 1.jūlijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 20.jūlijā

 

 

Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanās
par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā

Latvijas Republikas valdība un Azerbaidžānas Republikas valdība, turpmāk sauktas Puses,

apzinoties bīstamību, ko abām valstīm rada ārkārtējās situācijas,

ievērojot, ka apmaiņa ar zinātniski tehnisko informāciju ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā ir abu Pušu interesēs,

atzīstot, ka sadarbība ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā veicinās abu valstu drošību un labklājību,

ņemot vērā tādu ārkārtējo situāciju rašanās iespējamību, kas nevar tikt likvidētas tikai ar vienas Puses spēkiem un līdzekļiem, un vajadzību pēc abu valstu koordinētām darbībām, lai novērstu un likvidētu ārkārtējās situācijas,

ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas un citu starptautisko organizāciju nozīmi ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidācijas jomā,

vienojās par sekojošo:

l. pants
Termini

Šīs Vienošanās realizācijas mērķiem lietotajiem terminiem ir sekojoša nozīme:

1. "kompetentā iestāde" - valsts iestāde, ko katra no Pusēm nozīmē ar šīs Vienošanās īstenošanu saistīto darbu vadībai un koordinācijai;

2. "pieprasošā Puse" - Puse, kas vēršas pie otras Puses ar lūgumu nosūtīt palīdzības sniegšanas grupas vai ekspertus, inventāru un palīdzības materiālus;

3. "sniedzošā Puse" - Puse, kas izpilda otras Puses lūgumu nosūtīt palīdzības sniegšanas grupas vai ekspertus, inventāru un palīdzības materiālus;

4. "palīdzības sniegšanas grupa" - sniedzošās Puses organizēta speciālistu grupa, kas paredzēta palīdzības sniegšanai un ir nodrošināta ar nepieciešamo inventāru, kuram jābūt pietiekošam, lai varētu veikt darbības ārkārtējas situācijas zonā nepārtraukti 72 stundas;

5. "eksperts" - sniedzošās Puses noteiktas nozares speciālists, kurš tiek nosūtīts pieprasošās Puses teritorijā palīdzības sniegšanai;

6. "ārkārtējā situācija" - situācija noteiktā teritorijā, kas ir izveidojusies avārijas, tehnogēnas un dabas katastrofas, stihiskas vai citas nelaimes rezultātā un kas var radīt vai ir radījusi cilvēku upurus, kaitējumu cilvēku veselībai vai videi, būtiskus materiālos zaudējumus un cilvēku dzīves apstākļu traucējumus;

7. "ārkārtējās situācijas zona" - teritorija, kurā ir notikusi ārkārtējā situācija;

8. "darbības iecirknis" - teritorija ārkārtējās situācijas zonā, kur notiek glābšanas darbi;

9. "ārkārtējas situācijas novēršana" - savlaicīgi veiktu pasākumu kopums, kas ir vērsts uz maksimāli iespējamu ārkārtējās situācijas iespējamības riska samazināšanu, kā arī uz cilvēku veselības saglabāšanu, videi nodarītā kaitējuma un materiālo zaudējumu samazināšanu tā rašanās gadījumā;

10. "ārkārtējās situācijas likvidēšana" - glābšanas un citi neatliekamie darbi, kas tiek veikti rodoties ārkārtējai situācijai un kas ir vērsti uz cilvēku dzīvības glābšanu un veselības saglabāšanu, videi nodarīto kaitējuma apjoma un materiālo zaudējumu samazināšanu, kā arī uz ārkārtējās situācijas zonas lokalizāciju un tai raksturīgo bīstamo faktoru darbības pārtraukšanu;

11. "glābšanas darbi" - darbības cilvēku, materiālo un kultūras vērtību glābšanai, vides aizsardzībai ārkārtējās situācijas zonā, ārkārtējo situāciju novēršanai, tai raksturīgo bīstamo faktoru likvidēšanai un to novešanai līdz minimāli iespējamajam iedarbības līmenim;

12. "inventārs" - materiāli, tehniskie un transporta līdzekļi, palīdzības sniegšanas grupas vai ekspertu aprīkojums, tajā skaitā dienesta suņi, grupas locekļu vai ekspertu personīgais aprīkojums, medikamenti un medicīniskais aprīkojums;

13. "palīdzības materiāli" - materiālie līdzekļi, kuri ir paredzēti izdalei to iedzīvotāju vidū, kas ir cietuši ārkārtējās situācijas rezultātā;

14. "trešās valstis" - valstis, kas nav šīs Vienošanās dalībnieki.

2.pants
Kompetentās iestādes

1. Puses nosaka šādas kompetentās iestādes:

no Latvijas Republikas valdības puses - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;

no Azerbaidžānas Republikas valdības puses - Azerbaidžānas Republikas Ārkārtējo situāciju ministrija.

2. Ja tiek nozīmētas citas kompetentās iestādes vai mainās esošo kompetento iestāžu nosaukumi vai kontaktinformācija, Puses pa diplomātiskiem kanāliem rakstiski informē viena otru par to.

3.pants
Sadarbības formas

Sadarbība šīs Vienošanās ietvaros paredz:

1. savstarpējas palīdzības sniegšanu ārkārtējo situāciju likvidēšanā;

2. sadarbības nodrošināšanu Pušu kompetento iestāžu starpā;

3. ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas pasākumu plānošanu un veikšanu;

4. pieredzes apmaiņu par iedzīvotāju sagatavošanu darbībām ārkārtējās situācijās;

5. zinātniski pētniecisku projektu kopīgu plānošanu, izstrādāšanu un īstenošanu, apmaiņu ar zinātniski tehnisko literatūru un pētniecisko darbu rezultātiem ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā;

6. apmaiņu ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas skar šīs Vienošanās izpildi;

7. apmaiņu ar informāciju jautājumos, kas skar ārkārtējo situāciju novēršanu un likvidēšanu, periodiskiem izdevumiem, metodisko un citu literatūru, video un foto materiāliem;

8. kopīgu konferenču, semināru, darba apspriežu, mācību, treniņu un specializēto izstāžu organizēšanu ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā;

9. kopīgu publikāciju un ziņojumu sagatavošanu;

10. speciālistu sagatavošanu otras Puses valsts mācību iestādēs saskaņā ar līgumiem un stažieru, pasniedzēju, zinātnieku un speciālistu apmaiņu;

11. informācijas apmaiņu par vides monitoringa organizēšanu un īstenošanu, ar mērķi novērst ārkārtējās situācijas un izvērtēt to sekas;

12. citas darbības ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā, kas ir saskaņotas starp Pušu kompetentajām iestādēm.

4.pants
Kopīgā komisija

Šīs Vienošanās īstenošanai paredzēto pasākumu realizēšanai Pušu kompetentās iestādes izveido kopīgu komisiju sadarbībai ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā. Tās sastāvu, funkcijas, uzdevumus un darba kārtību nosaka kopīgās komisijas nolikums, kuru apstiprina Pušu kompetento iestāžu vadītāji.

5.pants
Paziņošana par ārkārtējām situācijām

Pušu kompetentās iestādes nekavējoties rakstiski, bet īpaši steidzamos gadījumos mutiski, apmainās ar informāciju par ārkārtējām situācijām, kas var rasties otras Puses valsts teritorijā, angļu vai krievu valodā, ja Pušu kompetentās iestādes nevienojas citādi.

6.pants
Palīdzības sniegšana ārkārtējo situāciju likvidēšanā

1. Palīdzību sniedz, pamatojoties uz rakstisku lūgumu, kurā pieprasošā Puse nosūta informāciju par ārkārtējās situācijas raksturu, norāda nepieciešamās palīdzības veidu, apjomu un termiņus.

2. Sniedzošā Puse visīsākajos termiņos izskata lūgumu un informē pieprasošo Pusi par palīdzības sniegšanas iespējām, apjomu un nosacījumiem.

3. Vienas Puses kompetentā iestāde informē savas valsts attiecīgās iestādes par otras Puses piekrišanu sniegt palīdzību, norādot palīdzības sniegšanas veidu, apjomu, termiņus un citu informāciju, kas ir nepieciešama šīs Vienošanās īstenošanai.

4. Palīdzības sniegšanas grupu vai ekspertu darbību vada, koordinē un pārrauga pieprasošās Puses kompetentā iestāde ar šo grupu vadītāju starpniecību.

5. Palīdzības sniegšanas grupu dalībniekiem vai ekspertiem, uzturoties pieprasošās Puses valsts teritorijā, ir jāievēro šīs valsts normatīvie akti.

7.pants
Palīdzības sniegšanas kārtība ārkārtējās situācijās

1. Palīdzību ārkārtējo situāciju likvidēšanā sniedz, nosūtot palīdzības sniegšanas grupas vai ekspertus, palīdzības materiālus vai citā pieprasītā veidā.

2. Palīdzības sniegšanas grupas vai ekspertus nosūta glābšanas un citu neatliekamo darbu veikšanai.

3. Pieprasošās Puses kompetentā iestāde informē palīdzības sniegšanas grupu vadītājus par apstākļiem, kas ir izveidojušies ārkārtējās situācijas zonā un konkrētos darbības iecirkņos, un nepieciešamības gadījumā nodrošina šīm grupām vai ekspertiem tulkus, sakaru līdzekļus, apsardzi, bezmaksas medicīniskos pakalpojumus un veic šo grupu darbības koordināciju.

4. Inventāra krājumu izbeigšanas gadījumā pieprasošā Puse bez maksas nodrošina palīdzības sniegšanas grupas ar tālākajam darbam nepieciešamo.

5. Sniedzošā Puse apdrošina palīdzības sniegšanas grupu dalībnieku vai ekspertu veselību un dzīvību, kā arī inventāru.

8.pants
Robežu šķērsošanas noteikumi palīdzības sniegšanas grupām vai ekspertiem

1. Vīzas vai tranzītvīzas (ja palīdzība tiek sniegta trešajā valstī) palīdzības sniegšanas grupu dalībniekiem vai ekspertiem izsniedz steidzamības kārtībā, tajā skaitā valsts robežas šķērsošanas vietās, uzrādot derīgus personu apliecinošus ceļošanas dokumentus, palīdzības sniegšanas grupas dalībnieku vai ekspertu sarakstu, inventāra un palīdzības materiālu sarakstu, sniedzošās Puses kompetentās iestādes izsniegto dokumentu, kas apstiprina palīdzības sniegšanas grupas vadītāja pilnvaras, kā arī pieprasošās Puses rakstisku lūgumu par palīdzības sniegšanu tranzīta gadījumā.

2. Palīdzības sniegšanas grupu dalībnieki vai eksperti šķērso pieprasošās Puses valsts robežu ārpus kārtas starptautiskajai satiksmei paredzētajās valsts robežas šķērsošanas vietās.

3. Kinoloģisko grupu robežšķērsošanu un uzturēšanos pieprasošās Puses valsts teritorijā nosaka karantīnas noteikumi, kas ir spēkā pieprasošās Puses valsts teritorijā.

4. Palīdzības sniegšanas grupu vai ekspertu pārvietošanās, to inventāra un palīdzības materiālu pārvadāšana notiek, izmantojot autotransportu, dzelzceļa transportu, ūdens transportu vai gaisa transportu. Attiecīgā transportlīdzekļa vadītājam papildus ir jābūt dokumentam, kas apliecina tiesības vadīt attiecīgo transportlīdzekli un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībai, izņemot dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas apliecībai.

5. Transportlīdzekļu veidu un to izmantošanas kārtību nosaka Pušu kompetentās iestādes pēc saskaņošanas ar Pušu valstu attiecīgajām institūcijām.

9.pants
Inventāra un palīdzības materiālu ievešana un izvešana palīdzības sniegšanai ārkārtējo situāciju likvidēšanā

1. Inventārs un palīdzības materiāli, kas tiek ievesti pieprasošās Puses valsts teritorijā un izvesti no sniedzošās Puses valsts teritorijas palīdzības sniegšanai ārkārtējo situāciju likvidēšanā, ir atbrīvoti no muitas un citiem nodokļiem, ievedot preci, ekonomiska rakstura aizliegumiem un ierobežojumiem, Pušu valstu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

2. Inventāra un palīdzības materiālu muitas dokumentu noformēšana notiek vienkāršotā veidā un prioritārā kārtībā, pārbaudot Pušu kompetento iestāžu izsniegtos sarakstus, kuros norādīts palīdzības sniegšanas grupu sastāvs vai ekspertu sastāvs, ievedamā vai izvedamā inventāra un palīdzības materiālu uzskaitījums.

3. Palīdzības sniegšanas grupām vai ekspertiem ir tiesības pārvadāt tikai inventāru un palīdzības materiālus.

4. Pēc palīdzības sniegšanas darbu beigšanas ievestais inventārs un palīdzības materiāli, kuri nav izmantoti palīdzības sniegšanai ārkārtējo situāciju likvidēšanā, ir jāizved no pieprasošās Puses valsts teritorijas, saskaņojot ar muitas iestādēm.

5. Ja cietušajiem ārkārtējā situācijā nepieciešams sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, pieprasošās Puses valsts teritorijā var tikt ievesti medikamenti, kas satur narkotiskās un psihotropās vielas, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamajā daudzumā, kurus ir tiesības pielietot tikai palīdzības sniegšanas grupas ārstniecības personālam ar atbilstošu kvalifikāciju. Palīdzības sniegšanas laikā neizlietotos medikamentus, kas satur narkotiskās un psihotropās vielas, jāatgriež atpakaļ uz palīdzības sniedzējas Puses valsts teritoriju. Šādu medikamentu ievešana un izvešana notiek Pušu valstu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Šī panta noteikumus piemēro, arī ievedot un izvedot inventāru, kas ir nepieciešams kopēju mācību veikšanai.

10.pants
Gaisa kuģu lietošana

1. Sniedzošās Puses kompetentā iestāde paziņo pieprasošās Puses kompetentajai iestādei par lēmumu palīdzības sniegšanai izmantot gaisa kuģus, norādot šādus datus: gaisa kuģa reģistrācijas valsti, gaisa kuģu skaitu, tipu un reģistrācijas numuru, gaisa kuģa sērijas un pazīšanās zīmes, gaisa kuģa apkalpes personu skaitu un pasažieru skaitu, gaisa kuģa lidojuma nolūku un plānoto lidojuma maršrutu (pacelšanās un nolaišanās vietu un laiku), gaisa pārvadātāju, lidojuma pasūtītāju un kravas aprakstu (ar inventāra un palīdzības materiālu uzskaitījumu).

2. Puse dod tiesības gaisa kuģim, kas pārvadā palīdzības sniegšanas grupas vai ekspertus, inventāru un palīdzības materiālus, kas paceļas no otras Puses valsts teritorijas, izmantot gaisa koridorus saskaņā ar Pušu valstu starptautiskiem līgumiem, 1944.gada Starptautisko konvenciju par civilo aviāciju, kā arī Pušu valstu normatīvajiem aktiem.

3. Gaisa kuģa robežkontroli un muitas kontroli veic gaisa kuģu nolaišanās vietās.

11.pants
Tranzīts

1. Gadījumā, ja palīdzība tiek sniegta trešajai valstij, palīdzības sniegšanas grupu vai ekspertu, inventāra un palīdzības materiālu sauszemes tranzītam caur vienas no Pusēm valsts teritoriju tiek piemēroti šīs Vienošanās 8. un 9. panta noteikumi.

2. Katra Puse nodrošina otrajai Pusei gaisa tranzītu palīdzības sniegšanai trešajai valstij pēc saskaņošanas ar savas valsts attiecīgajām institūcijām.

12.pants
Izdevumu atlīdzināšana

1. Pieprasošā Puse apmaksā medicīniskos un transportēšanas izdevumus palīdzības sniegšanas grupas dalībnieku vai ekspertu ievainojuma vai nāves gadījumā, ja tas ir noticis pieprasošās Puses valsts teritorijā, pildot ar šīs Vienošanās īstenošanu saistītus uzdevumus.

2. Pieprasošā Puse atlīdzina sniedzošai Pusei izdevumus, kas ir saistīti ar palīdzības sniegšanu, pamatojoties uz savstarpēju aktu par palīdzības sniegšanas izdevumiem, kuru parakstījuši abu Pušu kompetento iestāžu pārstāvji, ja Puses nav vienojušās citādi.

3. Pieprasošai Pusei ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu lūgumu par palīdzības sniegšanu, šajā gadījumā sniedzošai Pusei ir tiesības saņemt tās jau izdarīto izdevumu kompensāciju.

4. Izdevumus atlīdzina 30 darba dienu laikā pēc sniedzošās Puses prasības saņemšanas, ja Puses nav vienojušās citādi.

5. Apdrošināšanas noformēšanas izdevumus neiekļauj palīdzības sniegšanas kopējos izdevumos un neatlīdzina.

6. Sniedzošā Puse ir atbrīvota no maksas par gaisa kuģu lidojumu, nosēšanos un stāvēšanu lidostā un pacelšanos no tās, kā arī no maksas par aeronavigācijas pakalpojumiem, ja Puses nevienojas citādāk.

13.pants
Zaudējumu atlīdzināšana

1. Ja ar šīs Vienošanās saistīto uzdevumu izpildes gaitā sniedzošās Puses palīdzības sniegšanas grupas dalībnieks vai eksperts nodara kaitējumu fiziskai vai juridiskai personai pieprasošās Puses valsts teritorijā, zaudējumus atlīdzina pieprasošā Puse saskaņā ar tās valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

2. Sniedzošā Puse sedz zaudējumus, kurus palīdzības grupas dalībnieks vai eksperts radījis tādu darbību ietvaros, kas nav tieši saistītas ar palīdzības sniegšanu, fiziskai vai juridiskai personai, pieprasošās Puses valsts teritorijā, saskaņā ar pieprasošās Puses valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

14.pants
Informācijas izmantošana

Informāciju, ko saņem šīs Vienošanās ietvaros noteikto darbību veikšanas rezultātā, var publicēt un izmantot saskaņā ar Pušu valstu normatīvajiem aktiem, ja Pušu kompetentās iestādes nav vienojušās citādāk.

15.pants
Strīdu risināšana

Strīdus, kuri rodas par šīs Vienošanās interpretēšanu un piemērošanu, risina sarunu un konsultāciju ceļā Pušu kompetentās iestādes. Strīdus, kas šādā veidā nav atrisināmi, risina pa diplomātiskajiem kanāliem.

16.pants
Saistība ar citiem starptautiskiem līgumiem

Šī Vienošanās neietekmē Pušu tiesības un pienākumus, kas izriet no citiem starptautiskiem līgumiem, kuru dalībnieces ir Pušu valstis.

17.pants
Grozījumu un papildinājumu izdarīšana

Pēc Pušu savstarpējās vienošanās šajā Vienošanās var tikt veikti grozījumi un papildinājumi, kas ir tās neatņemama sastāvdaļa un kas stājas spēkā šīs Vienošanās 18. pantā noteiktajā kartībā, un ko noformē kā atsevišķus protokolus.

18.pants
Nobeiguma noteikumi

1. Šī Vienošanās stājas spēkā datumā, kad pa diplomātiskajiem kanāliem saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums par to, ka Puses ir izpildījušas valstu iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai tā stātos spēkā.

2. Šī Vienošanās ir noslēgta uz nenoteiktu laiku un paliek spēkā 90 dienas no datuma, kurā viena no Pusēm pa diplomātiskajiem kanāliem saņēmusi rakstisku paziņojumu no otras Puses par nodomu izbeigt tās darbību.

3. Šīs Vienošanās darbības izbeigšana neietekmē ar tās izpildi saistīto uzsākto, bet līdz tās darbības izbeigšanai nepabeigto pasākumu īstenošanu, ja vien Puses nevienojas citādi.

Parakstīta 2011.gada 17.janvārī Rīgā divos eksemplāros, katrs latviešu, azerbaidžāņu un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds spēks. Atšķirīgas šīs Vienošanās noteikumu interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts krievu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā

Linda Mūrniece

iekšlietu ministre

Azerbaidžānas Republikas
valdības vārdā

Kamaladins Heidarovs

ārkārtējo situāciju ministrs

 

 

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Латвийской Республики и Правительством Азербайджанской Республики
о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Правительство Латвийской Республики и Правительство Азербайджанской Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами,

сознавая опасность, которую несут для обоих государств чрезвычайные ситуации,

учитывая, что обмен научно-технической информацией в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций представляет взаимный интерес,

признавая, что сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет содействовать безопасности и благосостоянию обоих государств,

принимая во внимание возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одной из Сторон, и потребность в скоординированных действиях обоих государств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

учитывая значение Организации Объединённых Наций и других международных организаций в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения

В целях реализации настоящего Соглашения используемые термины имеют следующее значение:

1) «компетентный орган» - государственный орган, назначаемый каждой из Сторон для руководства и координации работ, связанных с реализацией настоящего Соглашения;

2) «запрашивающая Сторона» - Сторона, которая обращается к другой Стороне с просьбой о направлении групп по оказанию помощи или экспертов, оснащения и материалов обеспечения;

3) «предоставляющая Сторона» - Сторона, которая удовлетворяет просьбу другой Стороны о направлении групп по оказанию помощи или экспертов, оснащения и материалов обеспечения;

4) «группа по оказанию помощи» - организованная группа специалистов предоставляющей Стороны, предназначенная для оказания помощи и обеспеченная необходимым оснащением, достаточным для ведения действий в зоне чрезвычайной ситуации непрерывно в течение 72 часов;

5) «эксперт» - специалист предоставляющей Стороны в определенной отрасли, направляемый на территорию государства запрашивающей Стороны для оказания помощи;

6) «чрезвычайная ситуация» - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, техногенной и природной катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

7) «зона чрезвычайной ситуации» - территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация;

8) «участок работ» - территория в зоне чрезвычайной ситуации, на которой проводятся аварийно-спасательные работы;

9) «предупреждение чрезвычайной ситуации» - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайной ситуации, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае ее возникновения;

10) «ликвидация чрезвычайной ситуации» - аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зоны чрезвычайной ситуации и прекращение действия характерных для неё опасных факторов;

11) «аварийно-спасательные работы» - действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, предупреждению чрезвычайных ситуаций, подавлению и доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов;

12) «оснащение» - материалы, технические и транспортные средства, снаряжение группы по оказанию помощи или экспертов, в том числе служебные собаки, личное снаряжение членов группы или экспертов, медикаменты и медицинское оборудование;

13) «материалы обеспечения» - материальные средства, предназначенные для распределения среди населения, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации;

14) «третьи государства» - государства, не являющиеся участниками настоящего Соглашения.

Статья 2
Компетентные органы

1. Стороны назначают следующие компетентные органы:

со стороны Правительства Латвийской Республики - Государственная пожарно - спасательная служба, Служба неотложной медицинской помощи;

со стороны Правительства Азербайджанской Республики - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

2. В случае назначения других или изменений в названии существующих компетентных органов или в контактных данных Стороны в письменной форме уведомляют друг друга об этом по дипломатическим каналам.

Статья 3
Формы сотрудничества

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения предусматривает:

1. оказание взаимной помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2. обеспечение взаимодействия между компетентными органами Сторон;

3. планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4. обмен опытом по организации подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

5. совместное планирование, разработку и осуществление научно-исследовательских проектов, обмен научно-технической литературой и результатами исследовательских работ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

6. обмен национальными законодательными и нормативными актами, затрагивающими исполнение настоящего Соглашения;

7. обмен информацией по вопросам, касающимся предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, периодическими изданиями, методической и другой литературой, видео- и фотоматериалами;

8. организацию совместных конференций, семинаров, рабочих совещаний, учений, тренингов и специализированных выставок в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

9. подготовку совместных публикаций и докладов;

10. подготовку специалистов в учебных заведениях государства другой Стороны на договорной основе и обмен стажерами, преподавателями, учеными и специалистами;

11. обмен информацией по организации и осуществлению мониторинга окружающей среды в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и оценки их последствий;

12. другую деятельность в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая согласована компетентными органами Сторон.

Статья 4
Совместная комиссия

Для реализации мероприятий по выполнению настоящего Соглашения компетентные органы Сторон создают совместную комиссию по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ее состав, функции, задачи и порядок работы определяются положением о совместной комиссии, утвержденным руководителями компетентных органов Сторон.

Статья 5
Оповещение о чрезвычайных ситуациях

Компетентные органы Сторон незамедлительно письменно, а в случае особой необходимости устно, обмениваются информацией на английском или на русском языке, если компетентные органы Сторон не договорятся о другом, о чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть на территории государства другой Стороны.

Статья 6
Оказание помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Помощь предоставляется на основании письменного запроса, в котором запрашивающая Сторона представляет информацию о характере чрезвычайной ситуации, указывает вид, объем и сроки предоставления необходимой помощи.

2. Предоставляющая Сторона в кратчайшие сроки рассматривает запрос и информирует запрашивающую Сторону о возможности, объеме и условиях предоставления помощи.

3. Компетентный орган одной Стороны информирует соответствующие учреждения своего государства о согласии другой Стороны оказать помощь, указывая вид, объем, сроки оказываемой помощи, а также другую информацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения.

4. Компетентный орган запрашивающей Стороны руководит, координирует и контролирует действия групп по оказанию помощи или экспертов через руководителей этих групп.

5. Находясь на территории государства запрашивающей Стороны, члены групп по оказанию помощи или эксперты обязаны соблюдать законодательство этого государства.

Статья 7
Порядок оказания помощи в чрезвычайных ситуациях

1. Помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций оказывается путем направления групп по оказанию помощи или экспертов, материалов обеспечения, либо в ином запрашиваемом виде.

2. Группы по оказанию помощи или экспертов направляют для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

3. Компетентный орган запрашивающей Стороны информирует руководителей групп по оказанию помощи об обстановке, сложившейся в зоне чрезвычайной ситуации и на конкретных участках работ, и при необходимости обеспечивает эти группы или экспертов переводчиками, средствами связи, предоставляет охрану, бесплатное медицинское обслуживание и осуществляет координацию действий этих групп.

4. По окончании запасов оснащения запрашивающая Сторона бесплатно обеспечивает группы по оказанию помощи необходимыми средствами для их дальнейшей работы.

5. Страхование жизни и здоровья членов групп по оказанию помощи или экспертов, а также оснащения осуществляет предоставляющая Сторона.

Статья 8
Условия пересечения государственной границы группами по оказанию помощи или экспертами

1. Визы или транзитные визы (если помощь оказывается в третьем государстве) членам групп по оказанию помощи или экспертам выдают в срочном порядке, в том числе в местах пересечения государственной границы, по предъявлении действительных проездных документов, удостоверяющих личность, списка членов группы по оказанию помощи или списка экспертов, списка оснащения и материалов обеспечения, документа, выданного компетентным органом предоставляющей Стороны, удостоверяющего полномочия руководителя группы по оказанию помощи, а также письменного запроса о помощи запрашивающей Стороны в случае транзита.

2. Члены групп по оказанию помощи или эксперты пересекают государственную границу государства запрашивающей Стороны вне очереди в местах пересечения государственной границы, предусмотренных для международного сообщения.

3. Пропуск через границу кинологических групп и их пребывание на территории государства запрашивающей Стороны осуществляются в соответствии с карантинными правилами, действующими на территории государства запрашивающей Стороны.

4. Перемещение групп по оказанию помощи или экспертов, перевозка их оснащения и материалов обеспечения осуществляется автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным транспортом. Водители соответствующих транспортных средств дополнительно должны иметь при себе документы, дающие право управлять соответствующим транспортным средством и регистрационное удостоверение транспортного средства, за исключением регистрационного удостоверения железнодорожного подвижного состава.

5. Вид транспортных средств и порядок их использования определяется компетентными органами Сторон по согласованию с соответствующими учреждениями государств Сторон.

Статья 9
Ввоз и вывоз оснащения и материалов обеспечения для оказания помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Оснащение и материалы обеспечения, ввозимые на территорию государства запрашивающей Стороны и вывозимые с территории государства предоставляющей Стороны для оказания помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций, освобождаются от таможенных и других налогов на ввоз товара, запретов и ограничений экономического характера в порядке, установленном законодательством государств Сторон.

2. Таможенное оформление оснащения и материалов обеспечения производится в упрощенном виде и приоритетном порядке на основании проверки списков, выдаваемых компетентными органами Сторон, в которых указывается состав групп по оказанию помощи или состав экспертов, перечень ввозимого или вывозимого оснащения и материалов обеспечения.

3. Группы по оказанию помощи или эксперты имеют право перевозить только оснащение и материалы обеспечения.

4. После окончания работ по оказанию помощи ввезенное оснащение и материалы обеспечения, которые не были использованы при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций, подлежат вывозу с территории государства запрашивающей Стороны по согласованию с таможенными органами.

5. При необходимости оказания срочной медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации на территорию государства запрашивающей Стороны, могут быть ввезены медикаменты, содержащие наркотические и психотропные вещества в количестве, необходимом для оказания первой медицинской помощи, которые могут быть использованы исключительно квалифицированным медицинским персоналом групп по оказанию помощи. Неиспользованные при оказании помощи медикаменты, содержащие наркотические и психотропные вещества, должны быть возвращены на территорию государства предоставляющей Стороны. Ввоз и вывоз таких медикаментов осуществляется в порядке, установленном законодательством государств Сторон.

6. Положения настоящей статьи применяются также при ввозе и вывозе оснащения, необходимого для проведения совместных учений.

Статья 10
Использование воздушных судов

1. Компетентный орган предоставляющей Стороны сообщает компетентному органу запрашивающей Стороны о решении использовать для оказания помощи воздушные суда с указанием следующих данных: государства регистрации воздушного судна, количества, типа и регистрационного номера воздушных судов, серии и опознавательных знаков воздушного судна, количества обслуживающего персонала и пассажиров воздушного судна, цели и планируемого маршрута полета воздушного судна (места и времени взлета и посадки), воздушного перевозчика, заказчика полета и описи груза (с перечислением оснащения и материалов обеспечения).

2. Сторона предоставляет воздушному судну, перевозящему группы по оказанию помощи или экспертов, оснащение и материалы обеспечения, которое взлетает с территории государства другой Стороны, право использования воздушных коридоров в соответствии с международными договорами государств Сторон, Международной Конвенцией о гражданской авиации от 1944 года, а также законодательством государств Сторон.

3. Пограничный и таможенный контроль воздушного судна осуществляется в местах его приземления.

Статья 11
Транзит

1. Положения Статьи 8 и 9 настоящего Соглашения применяются по отношению к наземному транзиту групп по оказанию помощи или экспертов, оснащения и материалов обеспечения через территорию государства одной из Сторон в случае оказания помощи третьему государству.

2. Каждая Сторона обеспечивает другой Стороне воздушный транзит для оказания помощи третьему государству по согласованию с соответствующими учреждениями своего государства.

Статья 12
Возмещение расходов

1. Запрашивающая Сторона берет на себя медицинские и транспортные расходы в случае ранения или смерти членов группы по оказанию помощи или экспертов, если это произошло на территории государства запрашивающей Стороны при выполнении задач, связанных с реализацией настоящего Соглашения.

2. Если Стороны не договорились об ином, запрашивающая Сторона возмещает предоставляющей Стороне расходы по оказанию помощи на основании двустороннего акта о расходах по предоставлению помощи, подписанного представителями компетентных органов Сторон.

3. Запрашивающая Сторона может в любой момент отозвать свой запрос об оказании помощи, но в этом случае предоставляющая Сторона вправе получить возмещение понесенных ею расходов.

4. Возмещение расходов производится в течение 30 рабочих дней после поступления от предоставляющей Стороны требования об этом, если Стороны не договорились об ином.

5. Расходы по оформлению страхования не включаются в общие расходы по оказанию помощи и возмещению не подлежат.

6. Предоставляющая Сторона освобождается от платы за пролет, посадку, стоянку на аэродроме и взлет с него воздушных судов, а также от платы за аэронавигационные услуги, если Стороны не договорились о другом.

Статья 13
Возмещение ущерба

1. Если член группы по оказанию помощи или эксперт предоставляющей Стороны при выполнении задач, связанных с реализацией настоящего Соглашения, нанесет вред физическому или юридическому лицу на территории государства запрашивающей Стороны, то этот вред подлежит возмещению запрашивающей Стороной в соответствии с законодательством ее государства.

2. Предоставляющая Сторона возмещает ущерб, нанесенный физическому или юридическому лицу, на территории государства запрашивающей Стороны, причиненный членом группы по оказанию помощи или экспертом предоставляющей Стороны в результате действий, не связанных напрямую с оказанием помощи, в соответствии с законодательством государства запрашивающей Стороны.

Статья 14
Использование информации

Информация, полученная в результате осуществляемой в рамках настоящего Соглашения деятельности, может быть опубликована и использована в соответствии с законодательством государств Сторон, если иное не согласовано компетентными органами Сторон.

Статья 15
Разрешение разногласий

Разногласия, возникающие относительно толкования и применения настоящего Соглашения, решаются путем переговоров и консультаций между компетентными органами Сторон. Разногласия, не урегулированные данным способом, подлежат дальнейшему разрешению по дипломатическим каналам.

Статья 16
Отношение к другим международным договорам

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязанностей Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются государства Сторон.

Статья 17
Внесение изменений и дополнений

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые являются его неотъемлемой частью и вступают в силу в порядке, определенном Статьей 18 настоящего Соглашения и оформляются отдельными протоколами.

Статья 18
Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и остается в силе до истечения 90 дней с даты, когда одна из Сторон по дипломатическим каналам получает письменное уведомление другой Стороны о своем намерении прекратить его действие.

3. Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает осуществляемую в соответствии с ним деятельность, начатую, но не завершенную до прекращения его действия, если Стороны не договорятся об ином.

Совершено в г.Рига 17 января 2011 года в двух экземплярах, каждый на латышском, азербайджанском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Соглашения будет использован текст на русском языке.

За Правительство
Латвийской Республики

Линда Мурниеце

министр внутренних дел

За Правительство
Азербайджанской Республики

Кямаледдин Гейдаров

министр по чрезвычайным ситуациям

21.07.2011
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.