Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā

Izdarīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 149.nr.) šādus grozījumus:

1. 17.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "pašvaldības lēmumu" ar vārdiem "pašvaldības kompetentās institūcijas sniegto informāciju";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Pašvaldības lēmumu var izdot arī vispārīgā administratīvā akta veidā. Ja saskaņā ar likumu pirms vispārīgā administratīvā akta izdošanas nepieciešams uzklausīt lēmuma iespējamos adresātus, uzklausīšanu var arī veikt, rīkojot publisku apspriešanu."

2. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 No valsts budžeta finanšu līdzekļus maksājuma veidā 200 000 latu apmērā novada infrastruktūras attīstībai piešķir par katru novadā ietilpstošo teritoriālo vienību (novada pilsētu un novada pagastu) novada pašvaldībai, kura vietējo pašvaldību apvienošanās rezultātā izveidota 2009.gadā. Uz šo gadījumu attiecināms šo pārejas noteikumu 16.punkts.";

izteikt 24.punkta 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1) līdz 2011.gada 31.decembrim sagatavo un iesniedz Saeimai likumprojektu par apriņķu izveidošanu;";

papildināt pārejas noteikumus ar 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Pārejas noteikumu 15.1 punktā noteikto normu izpilde tiek nodrošināta gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprinātā finansējuma apmērā."

3. 2.pielikumā:

aizstāt 15.7.apakšpunktā vārdus "Kubuļu pagasts" ar vārdiem "Kubulu pagasts";

aizstāt 69.3.apakšpunktā vārdus "Sidrabenes pagasts" ar vārdiem "Salgales pagasts".

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 1.jūlijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 20.jūlijā

03.08.2011