Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā

Izdarīt Attīstības plānošanas sistēmas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 51., 178., 205.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 5.panta otro daļu ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11) aktualitātes princips - attīstības plānošanas dokumentus aktualizē atbilstoši situācijai;

12) dokumentu saskaņotības princips - pieņemot attīstības plānošanas dokumentu vai izdarot grozījumus šādā dokumentā, nodrošina izmaiņu veikšanu arī citos saistītajos dokumentos un normatīvajos aktos, ievērojot tiesiskās paļāvības principu."

2. Izslēgt 9.panta trešās daļas otrajā teikumā vārdus "ilgtermiņa un".

3. 11.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nacionālā attīstības plāna izstrādi nodrošina Ministru kabinets un šo plānu apstiprina Saeima. Nacionālais attīstības plāns nosaka valsts attīstības mērķus, prioritātes (arī teritoriju attīstības prioritātes) un sasniedzamos rezultātus (arī makrolīmenī), kā arī rīcības virzienus katrā prioritātē, sasniedzamos politikas rezultātus un atbildīgās institūcijas.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzību regulējošos attīstības plānošanas dokumentos iekļaujamo saturu prioritāri balsta uz Nacionālajā attīstības plānā noteikto.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus, ievēro attiecīgā pārvaldes līmeņa politisko vadlīniju dokumentus (piemēram, Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību), kuri izvirza uzdevumus valsts un pašvaldību institūcijām. Izstrādājot politisko vadlīniju dokumentus, nodrošina to saskaņotību ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Nacionālo attīstības plānu vai piedāvā pārskatīt tos."

4. 12.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ministru prezidents nodrošina Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna izstrādi, īstenošanas uzraudzību un koordināciju, kā arī citu plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzību un koordināciju, izņemot vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minēto uzdevumu izpildei izveido Pārresoru koordinācijas centru, kas ir Ministru prezidenta pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Šā centra kompetenci un iesaisti lēmumu pieņemšanā nosaka Ministru kabinets. Pārresoru koordinācijas centra atzinumi ir obligāti izskatāmi, ņemot vērā attiecīgajā institūcijā noteikto lietu izskatīšanas kārtību.";

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus "Valsts kanceleja" ar vārdiem "Pārresoru koordinācijas centrs";

izslēgt piekto daļu.

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Grozījumi šā likuma 12.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, kā arī grozījums par piektās daļas izslēgšanu saistībā ar attīstības plānošanas sistēmas uzraudzību un Pārresoru koordinācijas centra izveidošanu stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par valsts budžetu 2012.gadam". Ministru kabinets nodrošina, ka līdz ar attiecīgā likuma spēkā stāšanos darbu uzsāk Pārresoru koordinācijas centrs."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2011.gada 6.jūlijā

07.07.2011