Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 20.nr.; 2006, 7., 24.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 10., 24.nr.; 2009, 2., 12., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199.nr.; 2010, 99., 206.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 28.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lietu sadalē ņem vērā tiesneša slodzi, pildot pienākumus tiesnešu pašpārvaldes institūcijās."

2. Aizstāt 33.panta trešās daļas 3.punktā vārdus "atzinumu sniegšana Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai" ar vārdiem "atsauksmju sniegšana Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai".

3. Papildināt 41.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja apgabaltiesā ir vairāk nekā piecdesmit tiesnešu, apgabaltiesas priekšsēdētājam var būt vietnieks, kurš vienlaikus nepilda tiesas kolēģijas priekšsēdētāja pienākumus."

4. 48.1 pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Disciplinārtiesa šajā likumā noteiktajā kārtībā pārbauda tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskumu.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

5. Papildināt 51.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesneša amata kandidātu atlase notiek atklātā pretendentu konkursā. Konkursa nolikumu pēc tieslietu ministra un Augstākās tiesas priekšsēdētāja ierosinājuma apstiprina Tieslietu padome."

6. 52.panta pirmajā daļā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ieguvusi augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību (izņemot pirmā līmeņa profesionālo izglītību) un jurista kvalifikāciju, kā arī maģistra vai doktora grādu;";

izslēgt 5.punktā vārdus "valsts atzīta otrā līmeņa augstākās izglītības diploma tiesību zinātnēs un".

7. 53.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uz apgabaltiesas tiesneša amatu var pretendēt rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis, kuram ir vismaz sešu gadu kopējais darba stāžs tiesneša amatā un kurš tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanā saņēmis pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Uz apgabaltiesas tiesneša amatu var pretendēt amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma apstiprināts rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis, kuram ir maģistra vai doktora grāds un kurš tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanā saņēmis pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Uz apgabaltiesas tiesneša amatu var pretendēt persona, kura ir bijusi Satversmes tiesas tiesneša, starptautiskas tiesas tiesneša vai pārnacionālas tiesas tiesneša amatā."

8. 54.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai apgabaltiesas tiesnesis, kuram ir vismaz 10 gadu kopējais darba stāžs tiesneša amatā un kurš tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanā saņēmis pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma apstiprināts rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai apgabaltiesas tiesnesis, kuram ir maģistra vai doktora grāds un kurš tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanā saņēmis pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu.";

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt persona, kurai ir ne mazāk kā 15 gadu kopējais darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla, zvērināta advokāta vai prokurora amatā un kura ir nokārtojusi kvalifikācijas eksāmenu.

(3) Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt persona, kura ir bijusi Satversmes tiesas tiesneša, starptautiskas tiesas tiesneša vai pārnacionālas tiesas tiesneša amatā."

9. Aizstāt 55.panta 5.punktā vārdus "Krievijas un citu valstu" ar vārdu "ārvalstu".

10. 60.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Pēc trim amatā nostrādātiem gadiem rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi Saeima pēc tieslietu ministra priekšlikuma, pamatojoties uz tiesneša profesionālās darbības novērtēšanā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto atzinumu, apstiprina amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma vai ieceļ amatā atkārtoti uz laiku līdz diviem gadiem. Minētajos termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad tiesnesis attaisnojošu iemeslu dēļ atrodas nepārtrauktā prombūtnē, kas pārsniedz sešus mēnešus. Pēc atkārtotā pilnvaru termiņa izbeigšanās rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi Saeima pēc tieslietu ministra priekšlikuma apstiprina amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

(3) Ja tiesneša darbība ir neapmierinoša, tieslietu ministrs, pamatojoties uz tiesneša profesionālās darbības novērtēšanā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto atzinumu, tiesneša kandidatūru atkārtotai iecelšanai vai apstiprināšanai amatā neizvirza.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis netiek virzīts apstiprināšanai amatā, šā tiesneša pilnvaras beidzas līdz ar termiņu, uz kādu viņš iecelts amatā."

11. Aizstāt 67.pantā vārdus "tiesneša svinīgais solījums" ar vārdiem "tiesneša zvērests (svinīgais solījums)".

12. 68.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Tiesneša zvērests (svinīgais solījums)";

aizstāt panta tekstā vārdus "svinīgais solījums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "zvērests (svinīgais solījums)" (attiecīgā locījumā);

aizstāt pirmajā daļā vārdus "svinīgi solu" ar vārdiem "zvēru (svinīgi solu)".

13. 70.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Tiesneša zvēresta (svinīgā solījuma) došanas kārtība";

aizstāt panta tekstā vārdus "svinīgais solījums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "zvērests (svinīgais solījums)" (attiecīgā locījumā).

14. Izteikt 71.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tieslietu padome apstiprina mantijas un amata zīmes paraugus un lietošanas kārtību."

15. Aizstāt 73.1 panta pirmās daļas otrajā teikumā un otrās daļas otrajā teikumā vārdus "pieņem tiesneša kvalifikācijas eksāmenu" ar vārdiem "veic tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu".

16. Aizstāt 75.panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus "pieņem tiesneša kvalifikācijas eksāmenu" ar vārdiem "veic tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu".

17. 81.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šā likuma 82.panta pirmās daļas 1., 2. un 4.punktā paredzētajos gadījumos rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesnesi atbrīvo no amata Saeima pēc tieslietu ministra priekšlikuma, Augstākās tiesas tiesnesi atbrīvo no amata Saeima pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma, bet Augstākās tiesas priekšsēdētāju atbrīvo no amata Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā likuma 82.panta pirmās daļas 3. un 5.punktā paredzētajos gadījumos rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas un Augstākās tiesas tiesnesi atbrīvo no amata Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma."

18. Papildināt 82.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) ja viņš atkārtotā tiesneša profesionālās darbības novērtēšanā saņēmis negatīvu atzinumu."

19. Papildināt 89.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Tiesnesim ir pienākums pastāvīgi papildināt savas zināšanas visas tiesneša karjeras laikā."

20. 89.11 pantā:

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Tieslietu padome nosaka tiesnešu profesionālo zināšanu pārbaudes saturu un kārtību, kā arī apstiprina tiesnešu profesionālo zināšanu pārbaudei nepieciešamo dokumentu paraugus.";

izslēgt 9.1 daļu.

21. Aizstāt 91.4 panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "Tiesnešu konference" ar vārdiem "Tieslietu padome".

22. Izteikt 15.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Tiesnešu konference. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija. Tiesnešu profesionālās darbības novērtēšana".

23. Izslēgt 92.panta otrās daļas 4.punktā vārdus "un tās priekšsēdētāju".

24. 93.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "kuras uzdevums ir nostiprināt tiesnešu profesionālo neatkarību" ar vārdiem "kura veic tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu";

izteikt otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(2) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā ir viens Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta vai Civillietu tiesu palātas tiesnesis, viens Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta vai Krimināllietu palātas tiesnesis, viens Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesnesis, viens apgabaltiesas civillietu kolēģijas tiesnesis, viens apgabaltiesas krimināllietu kolēģijas tiesnesis, viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, divi rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un viens zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju, aizklāti balsojot, ievēlē Tiesnešu konference. Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli var izvirzīt un ievēlēt tiesnesi, kura zināšanas un pieredzi augstu vērtē tieslietu nozares speciālisti un tiesneši.

(3) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs, tieslietu ministrs, ģenerālprokurors, Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņu pilnvarotas personas, Latvijas Zinātņu akadēmijas apstiprinātu tiesībzinātņu ekspertu deleģēts pārstāvis, kā arī tiesnešu biedrību pārstāvji.

(4) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēlē Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija no sava vidus.

(5) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā septiņi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļi."

25. Papildināt likumu ar 93.1 un 93.2 pantu šādā redakcijā:

"93.1 pants. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinuma pārsūdzēšana

(1) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu tiesnesis var pārsūdzēt Disciplinārtiesā.

(2) Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma noteikumi, kas attiecas uz sūdzību par tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu sagatavošanu un izskatīšanu, ir attiecināmi arī uz sūdzību par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu sagatavošanu un izskatīšanu tiktāl, ciktāl šis likums nenosaka citādi.

(3) Izskatot sūdzību par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu, Disciplinārtiesa var:

1) atstāt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu negrozītu un sūdzību noraidīt;

2) atcelt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu un nosūtīt materiālus atkārtotai izskatīšanai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā.

93.2 pants. Atzinumu un novērtēšanas materiālu pieejamība

(1) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumi un novērtēšanas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija.

(2) Valsts institūcijām Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumi un novērtēšanas materiāli ir pieejami, ja tie šīm institūcijām nepieciešami savu funkciju veikšanai. Informācijas saņēmējs nodrošina šiem atzinumiem un materiāliem likumā paredzēto aizsardzību."

26. 94.pantā:

izslēgt trešo daļu;

aizstāt ceturtās daļas otrajā teikumā vārdus "Tiesnešu konference" ar vārdiem "Tieslietu padome".

27. Papildināt likumu ar 94.1, 94.2, 94.3, 94.4 un 94.5 pantu šādā redakcijā:

"94.1 pants. Tiesneša profesionālās darbības novērtēšanas mērķis un biežums

(1) Tiesneša profesionālās darbības novērtēšanas mērķis ir veicināt tiesneša nepārtrauktu profesionālo izaugsmi visas viņa karjeras laikā, tādējādi uzlabojot tiesneša un tiesas darba kvalitāti.

(2) Tiesneša profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija veic reizi piecos gados pēc tiesneša apstiprināšanas amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

(3) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija veic tiesneša profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu arī pirms rajona (pilsētas) tiesas tiesneša kandidatūras virzīšanas atkārtotai iecelšanai vai apstiprināšanai amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

94.2 pants. Tiesneša profesionālās darbības novērtēšana

(1) Novērtējot tiesneša profesionālo darbību, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija analizē šādas tiesneša profesionālās darbības un to rezultātus:

1) sagatavoto nolēmumu struktūru, tajos ietverto juridisko argumentāciju, materiālo un procesuālo normu piemērošanu, kā arī tiesību palīgavotu izmantošanu;

2) tiesas procesu vadību;

3) darba organizāciju tiesas lietu izskatīšanas nodrošināšanai;

4) darba organizācijas noteikumu un tiesas priekšsēdētāja rīkojumu ievērošanu tiesneša darbā;

5) dalību kvalifikācijas celšanas pasākumos (tostarp maģistra vai doktora grāda iegūšanu), kā arī pedagoģisko un zinātnisko darbību;

6) sabiedrisko darbību (dalību tiesnešu pašpārvaldes institūcijās, normatīvo aktu projektu izstrādē un pilnveidošanā, viedokļu par tiesību jautājumiem sniegšanu Saeimai, Satversmes tiesai un citām institūcijām);

7) statistikas datus par tiesneša darbu.

(2) Pamatojoties uz tiesneša profesionālās darbības analīzi, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija sniedz vērtējumu šādām tiesneša profesionālajām prasmēm:

1) iegūt un analizēt informāciju, lai izdarītu pamatotus secinājumus;

2) pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un izmantojot dažādas pieejas problēmas risinājumam;

3) izskaidrot savu viedokli un pārliecināt par tā pareizību;

4) analizēt savu rīcību un uzklausīt kritiku;

5) rast kompromisu problēmsituācijās;

6) saglabāt emocionālo līdzsvaru stresa situācijās.

94.3 pants. Tiesneša profesionālās darbības novērtēšanas kārtība

(1) Rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas un zemesgrāmatu nodaļas tiesneša profesionālās darbības novērtēšanai attiecīgās tiesas priekšsēdētājs un augstākas instances tiesas priekšsēdētājs sniedz atsauksmes par tiesneša darbu, iekļaujot informāciju par viņa pieņemto nolēmumu kvalitāti, tiesas procesa vadīšanas kvalitāti, profesionālās un akadēmiskās kvalifikācijas celšanu un citām profesionālajām aktivitātēm.

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzēto atsauksmi par Augstākās tiesas tiesneša darbu sniedz Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

(3) Tiesu administrācija apkopo un iesniedz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai tiesas priekšsēdētāja un augstākas instances tiesas priekšsēdētāja sniegtās atsauksmes par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu darbu.

(4) Augstākās tiesas administrācija apkopo un iesniedz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai atsauksmes par Augstākās tiesas tiesnešu darbu.

(5) Tiesnesis iesniedz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai savas profesionālās darbības pašnovērtējumu.

(6) Ja saņemtās atsauksmes nesniedz pietiekamu informāciju, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija pirms tiesneša profesionālās darbības novērtēšanas var pieprasīt, lai Tiesu administrācija apkopo attiecīgās tiesas tiesnešu un tiesas darbinieku atsauksmes par tiesneša darbu, kā arī veic citu procesa dalībnieku aptauju.

(7) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs var uzdot kādam no kolēģijas locekļiem izlases veidā iepazīties ar tiesneša taisītajiem nolēmumiem un vadītajiem procesiem (ar procesa skaņu ierakstiem).

(8) Tiesneša profesionālo darbību novērtē Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēdē, piedaloties tiesnesim, kura profesionālā darbība tiek novērtēta. Ja tiesnesis neierodas uz sēdi bez attaisnojoša iemesla, šā tiesneša profesionālo darbību var novērtēt, viņam klāt neesot.

(9) Pirms sēdes Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija iepazīstas ar iesniegtajiem materiāliem par tiesneša darbu un ar tiesneša profesionālās darbības pašnovērtējumu. Ar attiecīgajiem materiāliem pirms Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēdes Tiesu administrācija un Augstākās tiesas administrācija savlaicīgi iepazīstina tiesnesi, kura profesionālā darbība tiek novērtēta.

(10) Par tiesneša profesionālo darbību Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija sniedz pozitīvu vai negatīvu atzinumu.

94.4 pants. Tiesneša profesionālās darbības atkārtota novērtēšana

(1) Ja tiesnesis profesionālās darbības novērtēšanā saņēmis negatīvu atzinumu, atkārtota tiesneša profesionālās darbības novērtēšana tiek veikta Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas noteiktajā termiņā, taču ne vēlāk kā divu gadu laikā no iepriekšējās novērtēšanas, piedaloties tiesnesim, kura profesionālā darbība tiek novērtēta atkārtoti. Ja tiesnesis neierodas uz sēdi bez attaisnojoša iemesla, šā tiesneša profesionālo darbību var novērtēt, viņam klāt neesot.

(2) Ja tiesnesis atkārtotā tiesneša profesionālās darbības novērtēšanā saņēmis negatīvu atzinumu, viņu atbrīvo no amata.

94.5 pants. Tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana

(1) Tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu veic šajā likumā noteiktajos gadījumos, lemjot par tiesneša pārcelšanu vai aizstāšanu.

(2) Veicot tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija pārbauda tiesneša profesionālās zināšanas.

(3) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, veicot tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu, papildus profesionālo zināšanu pārbaudei veic arī tiesneša profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu, ja pēc pēdējās novērtēšanas pagājuši vairāk nekā trīs gadi.

(4) Veicot tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēdē piedalās tiesnesis, kura profesionālā darbība tiek novērtēta.

(5) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, veicot tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu, sniedz pozitīvu vai negatīvu atzinumu."

28. Izslēgt 98.pantu.

29. Papildināt pārejas noteikumus ar 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47. un 48.punktu šādā redakcijā:

"39. Tieslietu padome līdz 2012.gada 1.oktobrim sasauc Tiesnešu konferenci Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas ievēlēšanai atbilstoši grozījumiem šā likuma 93.panta otrajā daļā attiecībā uz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvu. Līdz 2013.gada 1.janvārim darbu turpina līdzšinējā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

40. Tieslietu padome līdz 2012.gada 1.jūlijam nosaka šā likuma 89.11 panta devītajā daļā paredzēto tiesneša profesionālo zināšanu pārbaudes saturu un kārtību, kā arī apstiprina tiesneša profesionālo zināšanu pārbaudei nepieciešamo dokumentu paraugus.

41. Zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija pirmo reizi veic no 2013.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 1.janvārim. Tieslietu padome pēc tieslietu ministra un Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina tiesnešu sarakstu, atbilstoši kuram secīgi tiek veikta tiesnešu profesionālās darbības kārtējā novērtēšana.

42. Grozījumi šā likuma 52.pantā attiecībā uz rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata kandidāta izglītībai izvirzāmajām prasībām stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

43. Likuma 52.panta pirmās daļas 4.punkta prasībām atbilst arī personas, kuras ieguvušas augstāko juridisko izglītību, kas tiesību ziņā pielīdzināma maģistra grādam.

44. Grozījumi šā likuma 60.panta otrās daļas pirmajā teikumā un trešajā daļā, 73.1 panta pirmās daļas otrajā teikumā un otrās daļas otrajā teikumā, 75.panta otrās daļas otrajā teikumā, 15.nodaļas nosaukumā, kas attiecas uz tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu, stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

45. Šā likuma 82.panta pirmās daļas 5.punkts, 94.1, 94.2, 94.3, 94.4 un 94.5 pants stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

46. Grozījumi šā likuma 93.panta pirmajā un piektajā daļā, 94.panta trešajā daļā stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

47. Grozījumi šā likuma 98.pantā stājas spēkā vienlaikus ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumiem, kuri nosaka kārtību, kādā tiesnešiem piešķirama atlīdzība par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu.

48. Grozījums šā likuma 89.11 pantā, ar kuru izslēdz tā paša panta 9.1 daļu, stājas spēkā vienlaikus ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumiem, ar kuriem tiek izslēgts pārejas noteikumu 8.4 punkts."

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 9.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2011.gada 29.jūnijā

13.07.2011