Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 2.nr.; 2007, 3., 7., 21.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 1., 7., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 86., 151.nr.; 2011., 46.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"241transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis - transportlīdzekļa (kopumā) un atsevišķu tā sistēmu, sastāvdaļu un parametru tehniskais stāvoklis un ekspluatācijas īpašības, kā arī transportlīdzekļa nodrošinājums ar normatīvajos aktos paredzēto transportlīdzekļa aprīkojumu;".

2. Izteikt 4.panta piektās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets izdod noteikumus par normatīvajos aktos noteikto Ceļu satiksmes drošības direkcijas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu, kā arī nosaka to personu loku, kuras ir atbrīvojamas no samaksas par minētajiem pakalpojumiem."

3. Izteikt 8.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā ceļu satiksmes ierobežojumus var noteikt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli."

4. Papildināt 9.panta piekto daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) gadījumā, kas nav minēts šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā, bet ne ilgāk par piecām dienām, skaitot no dienas, kad persona atbilstoši šā panta sestajā daļā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem ir saņēmusi atļauju piedalīties ceļu satiksmē un ne biežāk kā divas reizes kalendārajā gadā."

5. Izteikt 10.1 pantu šādā redakcijā:

"10.1 pants. Valsts nodeva par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrējamo transportlīdzekļu reģistrāciju

Pirms transportlīdzekļu reģistrācijas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā samaksājama transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodeva. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrējamo transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevas likmes, maksāšanas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

6. Izslēgt 16.panta pirmās daļas pirmajā un otrajā teikumā un septītās daļas otrajā teikumā vārdus "un aprīkojumu".

7. Papildināt 16.pantu ar 6.1 un 6.2 daļu šādā redakcijā:

"(61) Latvijā un ārvalstīs iepriekš nereģistrētas A, B un D traktortehnikas vadītāja apliecību kategorijai atbilstošas jaunas traktortehnikas (motora darba ilgums nepārsniedz 20 motorstundas) - izņemot komunālo pašgājēja traktortehniku, universālās pašgājējmašīnas un buldozerus - pirmreizējo valsts tehnisko apskati veic ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc tam, kad attiecīgais transportlīdzeklis pirmoreiz reģistrēts Latvijā. Reģistrējot šādus transportlīdzekļus, vienlaikus tiek dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē uz 24 mēnešiem. Turpmākās valsts tehniskās apskates veic un atļauju piedalīties ceļu satiksmē dod, ievērojot šā panta piektās daļas otrā teikuma un sestās daļas noteikumus. Ja, veicot transportlīdzekļa tehnisko kontroli uz ceļiem, tiek konstatēta šādas traktortehnikas tehniskā stāvokļa neatbilstība normatīvo aktu prasībām, attiecīgā atļauja piedalīties ceļu satiksmē šā panta septītajā daļā minētajos Ministru kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā tiek anulēta.

(62) Šā likuma noteikumi par atļaujas piedalīties ceļu satiksmē izsniegšanu un valsts tehnisko apskati neattiecas uz:

1) tramvaju, trolejbusu un specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli, ko nodrošina pašvaldības. Pašvaldības dome izdod noteikumus, kuros nosaka attiecīgās kontroles institūcijas, to kompetenci un tehniskā stāvokļa kontroles īstenošanas kārtību;

2) mopēdiem un bezceļu transportlīdzekļiem, kas īslaicīgi piedalās ceļu satiksmē;

3) transportlīdzekļiem, kas reģistrēti ārvalstīs un kas ceļu satiksmē piedalās ar tranzīta numura zīmēm."

8. Papildināt 23.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja transportlīdzekļa vadītājs citas kategorijas transportlīdzekli, tai skaitā traktortehniku, vada tikai ar M, A1 vai TRAM kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām, uzskatāms, ka šim transportlīdzekļa vadītājam, vadot attiecīgo transportlīdzekli, vispār nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību. Šis nosacījums attiecībā uz A1 un TRAM kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām neattiecas uz šā panta trešajā daļā minēto nosacījumu."

9. 25.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "Autotransporta inspekcijas amatpersonu (pasažieru un kravas autopārvadājumu kontroles laikā)";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "un nokomplektēts" ar vārdiem "tai skaitā ar pirmās palīdzības aptieciņu, kuras saturs atbilst normatīvajiem aktiem par pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiālu minimumu";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Gadījumus, kad vadītāja apliecību iznīcina, un kārtību, kādā vadītāja apliecība tiek iznīcināta, nosaka Ministru kabinets."

10. Izteikt 28.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

a) transportlīdzekļa vadītājam, kuram mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir lielāks par diviem gadiem, alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles,

b) transportlīdzekļa vadītājam, kuram mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs nepārsniedz divus gadus, alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles,

c) transportlīdzekļa vadītājam, kas vada D1, D, D1E, DE, TRAM un TROL kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus, alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles,

d) mopēda vai velosipēda vadītājam alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles;".

11. Papildināt 29.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja personai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas uz gadu vai ilgāk vai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī ja personai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros ir noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, persona, lai atjaunotu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanu un atjaunošanu noteiktajā kārtībā nokārto teorētisko un vadīšanas eksāmenu."

12. Izteikt 30.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) personu apliecinošajā dokumentā norādītais vārds, uzvārds vai personas kods neatbilst transportlīdzekļa vadītāja apliecībā esošajam un 30 dienu laikā transportlīdzekļa vadītāja apliecība nav apmainīta, - līdz jaunas apliecības saņemšanai;".

13.  30.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "medicīniskā uzziņa vai atzinums par medicīniskajām pretindikācijām transportlīdzekļa vadīšanai" ar vārdiem "informācija, ko ārstniecības iestāde ievadījusi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pirmstermiņa veselības pārbaudi veic transportlīdzekļa vadītājam, kas sodīts par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu reibumā, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Lai transportlīdzekļa vadītājs atgūtu vadīšanas tiesības, viņš šā panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā veic pirmstermiņa veselības pārbaudi, par kuras rezultātiem ārstniecības iestāde informāciju ievada transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā."

14. Papildināt 38.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu attiecas uz atbilstību standartiem ceļu satiksmes drošības jomā."

15. Izslēgt 40.panta trešo daļu.

16. Aizstāt 45.panta otrajā daļā vārdus "Valsts kancelejas transportlīdzekļiem, ar kuriem nodrošina valdības pasta sūtījumu nogādāšanu" ar vārdiem "tādiem Saeimas transportlīdzekļiem, Valsts prezidenta kancelejas transportlīdzekļiem, Valsts kancelejas transportlīdzekļiem un ministriju transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus".

17. Papildināt pārejas noteikumus ar 21., 22., 23., 24., 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"21. Grozījums šā likuma 25.panta pirmajā daļā par vārdu "Autotransporta inspekcijas amatpersonu (pasažieru un kravas autopārvadājumu kontroles laikā)" izslēgšanu stājas spēkā 2011.gada 1.aprīlī.

22. Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.septembrim izdod šā likuma 10.1 pantā minētos noteikumus par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrējamo transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevas likmēm, maksāšanas kārtību un atvieglojumiem. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.septembrim piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumi Nr.845 "Noteikumi par transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevu (transportlīdzekļu reģistra nodevu)", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

23. Ministru kabinets līdz 2011.gada 30.decembrim izdod šā likuma 4.panta piektajā daļā minētos noteikumus par normatīvajos aktos noteikto Ceļu satiksmes drošības direkcijas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu, kā arī nosaka to personu loku, kuras ir atbrīvojamas no samaksas par minētajiem pakalpojumiem. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 30.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumi Nr.879 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

24. Šā likuma grozījums par 9.panta piektās daļas papildināšanu ar 8.punktu stājas spēkā 2011.gada 1.augustā.

25. Šā likuma grozījums par 16.panta papildināšanu ar 6.1 daļu stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

26. Grozījums šā likuma 28.panta pirmās daļas 1.punktā par tā izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 9.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2011.gada 29.jūnijā

13.07.2011