Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/4

Rīgā 2011.gada 16.jūnijā (prot. Nr.20, 14.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija lēmumā Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
9.panta pirmās daļas 2.punktu un 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 11.jūnija lēmumā Nr. 1/10 (prot. Nr.23, 12.p.) "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 96.nr.) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 2.25.apakšpunktā vārdu "noteikti" ar vārdu "aprēķināti".

1.2. Papildināt metodiku ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Tarifa projektā neiekļauj no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas savienības, starptautiskas organizācijas un institūcijas saņemtā finanšu atbalsta (finanšu palīdzības) vērtību, par attiecīgu summu samazinot kopkapitāla vērtību un pamatlīdzekļu nolietojumu.

Aprēķinot nolietojumu pamatlīdzekļiem, kas finansēti no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas saņemtā finanšu atbalsta (finanšu palīdzības), pamatlīdzekļu vērtību samazina par attiecīgā finanšu atbalsta (finanšu palīdzības) vērtību, kas norādīta komersanta bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" un noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā."

1.3. 22.punktā:

papildināt 3.tabulu aiz rindas 22.15 ar rindām 22.151, 22.152, 22.153, 22.154 šādā redakcijā:

22.151

Emisijas kvotu izmaksas

tūkst. Ls

Ikv = ckv x Ustrp

22.152

siltumenerģijas ražošanai

tūkst. Ls

IkvQKOĢ = (KPQ+KPQpašp+KPŪK) / (KP+KPŪK) x Ikv

22.153

koģenerācijas elektroenerģijai

tūkst. Ls

IkvKOĢ = (KPKOĢNETO + KPKOĢpašp) / (KP+KPŪK) x Ikv

22.154

kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai

tūkst. Ls

IkvKOND=Ikv-(IkvQKOĢ+IkvKOĢ)

izteikt 3.tabulas rindas 22.17. un 22.18. šādā redakcijā:

22.17

siltumenerģijas ražošanai

tūkst. Ls

IMQKOĢ=IKQ+NDRQKOĢ+IEŪĶQKOĢ+ IkvQKOĢ

22.18

koģenerācijas elektroenerģijai

tūkst. Ls

IMKOĢ=IKKOĢ+NDRKOĢ+IEŪĶKOĢ+ IkvKOĢ

1.4. 23.punktā:

aizstāt ciparu un vārdu "2.tabulas" ar ciparu un vārdu "3.tabulas";

papildināt ar 23.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.6. tabulas rinda 22.15.1 - aprēķina emisijas kvotu iegādes cenu reizinot ar starpību starp piešķirto un nepieciešamo emisijas kvotu apjomu gadā. Ieņēmumus, ko komersants gūst no siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pārdošanas, izmanto, lai segtu izmaksas par siltumnīcefekta gāzes emisijas samazināšanu, rekonstruējot esošās iekārtas un iegādājoties jaunas iekārtas, vai lai paaugstinātu attiecīgās centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitāti. Šīs izmaksas neiekļauj tarifa projektā."

1.5. Aizstāt 5.tabulas rindā 26.19 ietverto apzīmējumu KKKOĢ ar formulu šādā redakcijā:

"KKKOĢ= KK x (ĪKQ+ĪPKOĢ - ĪKQ x ĪPKOĢ)"

1.6. Izteikt 46.punktu šādā redakcijā:

"46. Komersants, kas ražošanas procesā izmanto dabasgāzi un kuram elektroenerģijas tarifs tiek noteikts saskaņā ar šo metodiku, pie aprēķinātajiem siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifiem pieskaita dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti saražotajai siltumenerģijai KAKCsilt un dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti saražotajai elektroenerģijai KAKCel. Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti saražotajai siltumenerģijai (Ls/MWh) aprēķina saskaņā ar formulu KAKCsilt = Y x ((KPQ+KPQpašp)/ZSS + KPŪKNV) / RQ. Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti saražotajai elektroenerģijai (Ls/MWh) aprēķina saskaņā ar formulu KAKCel = Y x ((KPKOĢNETO + KPKOĢpašp)/ZSS) / EKOĢNETO. Apzīmējums Y ir dabasgāzes akcīzes nodokļa likme Ls/tūkst. m3.

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

23.06.2011