Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumus Nr. 982 "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē".
Ministru kabineta noteikumi Nr.425

Rīgā 2011.gada 31.maijā (prot. Nr.34 32.§)
Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
27.panta piekto daļu un Likuma par valsts budžetu
2011.gadam
57.panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību:

1.1. kādā budžeta finansētas institūcijas, pašvaldības, budžeta nefinansētas iestādes, zvērināti tiesu izpildītāji un kapitālsabiedrības, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa (turpmāk – klients), atver un lieto kontus Valsts kasē, kā arī iesniedz un Valsts kase izpilda maksājumus no klientu atvērtajiem kontiem;

1.2. kādā Valsts kase, izmantojot Valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmu "eKase" (turpmāk – eKase), nodrošina piekļuvi konta informācijai personām, kuras nav konta rīkotājas, bet ir saņēmušas konta rīkotāja atļauju.

II. Kontu atvēršana

2. Valsts kase atver kontus:

2.1. valsts budžeta asignējumu piešķiršanai un maksājumu veikšanai (pamatojoties uz klienta apstiprināto un Valsts kasē reģistrēto finansēšanas plānu);

2.2. ziedojumu un dāvinājumu uzskaitei (pamatojoties uz iesniegumu);

2.3. depozītā ieguldīto līdzekļu uzskaitei (pamatojoties uz iesniegumu);

2.4. klienta valdījumā esošo deponēto naudas līdzekļu uzskaitei (pamatojoties uz iesniegumu);

2.5. valsts budžetā neplānoto ieņēmumu un izdevumu uzskaitei un maksājumu veikšanai (pamatojoties uz iesniegumu), tai skaitā attiecīgās programmas vai apakšprogrammas atlikumu uzskaitei līdz to ieplānošanai budžetā;

2.6. valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un izdevumu izdarīšanai tiesību aktos noteiktajā kārtībā (pamatojoties uz iesniegumu);

2.7. valsts budžeta ieņēmumu uzskaitei (pamatojoties uz gadskārtējo valsts budžeta likumu un normatīvajiem aktiem par budžetu ieņēmumu klasifikāciju);

2.8. uz zvērināta tiesu izpildītāja vārda no parādniekiem piedzīto naudas līdzekļu un citu summu, kas pienākas ieinteresētajām personām, glabāšanai (pamatojoties uz iesniegumu un Tieslietu ministrijas sniegto informāciju par zvērinātu tiesu izpildītāju iecelšanu).

3. Lai atvērtu šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. un 2.8.apakšpunktā minēto kontu, klients iesniedz Valsts kasē datorrakstā aizpildītu iesniegumu par konta atvēršanu (1.pielikums) vai izmanto eKasi, ja Valsts kase to tehniski nodrošina.

4. Valsts kase vienas darbdienas laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas pārbauda dokumentu atbilstību un, ja netiek konstatētas neatbilstības, divu darbdienu laikā pēc dokumentu atbilstības pārbaudes atver šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. vai 2.8.apakšpunktā minēto kontu.

5. Valsts kase nākamajā darbdienā pēc šo noteikumu 2.punktā minēto kontu atvēršanas ar eKases starpniecību paziņo klientam par konta atvēršanu. Ja kontu atver jauns klients (klientam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi Valsts kasē nav atvērtu kontu), paziņojumu par šo noteikumu 2.punktā minēto kontu atvēršanu Valsts kase izsniedz pēc klienta mutiska vai rakstiska pieprasījuma.

6. Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, kas ir nepieciešama šo noteikumu 2.punktā minēto kontu atvēršanai.

7. Klients nekavējoties rakstiski informē Valsts kasi par izmaiņām klienta rekvizītos, tajā skaitā par izmaiņām kontaktinformācijā (tālrunis, e-pasts).

III. Paraksta tiesību noformēšana

8. Lai lietotu kontu, klients sagatavo un iesniedz Valsts kasē elektroniski aizpildītu un parakstītu parakstu paraugu kartīti (turpmāk – kartīte) (2.pielikums), tai pievienojot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus dokumentus (prasība neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem) par klienta atbildīgās personas iecelšanu amatā (rīkojums, paziņojums par klienta atbildīgās personas iecelšanu amatā, pašvaldības domes vai kapitālsabiedrības valdes lēmums, pilnvara).

9. Sagatavojot kartīti, klients ievēro šādus nosacījumus:

9.1. sadaļā "Klienta pārstāvji" norāda klienta personas, kuras ir pilnvarotas rīkoties ar Valsts kasē atvērtajiem klienta kontiem, minēto personu datus, amatu, pārstāvības tiesības un pašrocīgu parakstu. Kartītē norāda vismaz vienu klienta pārstāvi ar 1.paraksta tiesībām un vismaz vienu klienta pārstāvi ar 2.paraksta tiesībām. Atsevišķos gadījumos, ja to pieprasa normatīvie akti vai klienta maksājumu veikšanas kārtība, piemēro arī 3.paraksta tiesības. Zvērinātiem tiesu izpildītājiem piemēro tikai 4.paraksta tiesības;

9.2. sadaļā "Pārstāvības ierobežojumi" pēc vajadzības norāda:

9.2.1. pārstāvības tiesību termiņu – ja ir noteikts termiņš, līdz kuram ir spēkā klienta pārstāvja paraksta pilnvaras;

9.2.2. kontu lietošanas ierobežojumus – ja klienta pārstāvis ir pilnvarots rīkoties tikai ar noteiktiem klienta kontiem, norāda šo kontu sarakstu. Ja nepieciešams, norāda klienta kontu sarakstu, ar kuriem klienta pārstāvis nav pilnvarots rīkoties;

9.3. klienta pārstāvju parakstus, pārstāvības tiesības un personas datu patiesumu apliecina klienta atbildīgā persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota rīkoties ar iestādes finanšu līdzekļiem, norādot atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, pašrocīgu parakstu, amatu, personas kodu un datumu;

9.4. sadaļā "Pievienotie pamatojošie dokumenti" uzskaita šo noteikumu 8.punktā minētos klienta atbildīgās personas paraksta tiesību pilnvarojumu pamatojošos dokumentus (dokumenta nosaukums, izdošanas datums un (vai) numurs). Zvērināti tiesu izpildītāji norāda numuru un datumu tieslietu ministra rīkojumam par zvērināta tiesu izpildītāja iecelšanu amatā.

10. Ja kartītē ir jāveic izmaiņas klienta datos, klienta pārstāvju datos, klienta pārstāvju pilnvarojumos vai ja nepieciešams papildus apstiprināt vienu vai vairākus klienta pārstāvju parakstus, klients nekavējoties iesniedz jaunu kartīti. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus dokumentus par klienta atbildīgās personas iecelšanu amatā atkārtoti iesniedz tikai tad, ja mainās klienta atbildīgā persona vai tās pilnvaru apjoms.

11. Ja mainās klienta pārstāvja pilnvaru apjoms vai klienta pārstāvis zaudē pārstāvības tiesības, klients vienlaikus ar jauno kartīti iesniedz papīra vai elektroniska dokumenta formā datorrakstā aizpildītu un parakstītu pieteikumu par valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" izmantošanu (3.pielikums) (turpmāk – eKases pieteikums) vai iesniegumu par valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" lietošanas izbeigšanu/autentifikācijas rīku darbības apturēšanu/atjaunošanu (4.pielikums).

12. Valsts kasei ir tiesības neapstiprināt jauno kartīti līdz šo noteikumu 10.punktā minēto prasību izpildei.

13. Klientam vienlaikus spēkā var būt tikai viena kartīte, izņemot gadījumu, kad klienta pilnvaroto pārstāvju skaits ir lielāks par 10 personām un tās pārstāv ne mazāk kā piecas klienta struktūrvienības. Šajā gadījumā klients var sagatavot vairākas kartītes, pilnvarotos pārstāvjus sadalot pa klienta struktūrvienībām.

IV. eKases lietošana

14. Lai izmantotu eKasi, klients datorrakstā aizpilda un iesniedz Valsts kasē parakstītu eKases pieteikumu (papīra vai elektroniska dokumenta formā) par katru klienta pilnvaroto pārstāvi (turpmāk – lietotājs) saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

15. Klients eKases pieteikumā norāda lietotājam piesaistāmos kontus un katram kontam norāda vienu no šādiem pieejas režīmiem:

15.1. "Skatīt" – lietotājs var pieprasīt konta pārskatu;

15.2. "Vadīt" – lietotājs var sagatavot maksājuma rīkojumu un pieprasīt konta pārskatu;

15.3. "1.paraksts" – lietotājs var parakstīt 2.paraksta pilnvarotā lietotāja saskaņotu maksājuma rīkojumu un pieprasīt konta pārskatu. 1.paraksta pieejas režīms atbilst Valsts kasē iesniegtajā kartītē apstiprinātajām klienta pilnvarotā pārstāvja 1.paraksta tiesībām;

15.4. "2.paraksts" – lietotājs var sagatavot un parakstīt maksājuma rīkojumu un pieprasīt konta pārskatu. 2.paraksta pieejas režīms atbilst Valsts kasē iesniegtajā kartītē apstiprinātajām klienta pilnvarotā pārstāvja 2.paraksta tiesībām;

15.5. "3.paraksts" – lietotājs var parakstīt 1.paraksta un 2.paraksta pilnvaroto lietotāju saskaņotu maksājuma rīkojumu un pieprasīt konta pārskatu. 3.paraksta pieejas režīms atbilst Valsts kasē iesniegtajā kartītē apstiprinātajām klienta pilnvarotā pārstāvja 3.paraksta tiesībām;

15.6. "4.paraksts" – lietotājs var sagatavot un vienpersoniski parakstīt maksājuma rīkojumu un pieprasīt konta pārskatu. 4.paraksta pieejas režīms atbilst Valsts kasē iesniegtajā kartītē apstiprinātajām klienta pilnvarotā pārstāvja 4.paraksta tiesībām (piemērojamas tikai zvērinātiem tiesu izpildītājiem).

16. Ja lietotājam ir noteikts šo noteikumu 15.2., 15.3., 15.4., 15.5. vai 15.6.apakšpunktā minētais eKases pieejas režīms, tad katram eKases pieteikumā norādītajam kontam nosaka maksājuma limitu (maksimāli pieļaujamo summu, kuras ietvaros lietotājs ir tiesīgs iesniegt maksājuma rīkojumu) un dienas limitu (maksimāli pieļaujamo summu, kuras ietvaros lietotājs, iesniedzot maksājuma rīkojumus, ir tiesīgs veikt izdevumus vienā darba dienā).

17. Ja eKases pieteikumā ir minēts konts, kura rīkotājs nav eKases pieteikumā norādītais klients, tad vienlaikus ar eKases pieteikumu jāiesniedz konta rīkotāja rakstiska atļauja piekļūt konta informācijai, izmantojot eKasi (pirmo reizi to iesniedz kopā ar eKases pieteikumu). Kontiem, kuru rīkotājs nav eKases pieteikumā norādītais klients, nosaka tikai šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minēto pieejas režīmu (nav attiecināms uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem).

18. Valsts kase, saņemot šo noteikumu 14.punktā minēto eKases pieteikumu, triju darbdienu laikā:

18.1. reģistrē lietotāju, piešķir tam lietotāja numuru, paroli un kodu karti vai kodu kalkulatoru (turpmāk – autentifikācijas rīki). Lietotājiem, kuri pilnvaroti atbilstoši šo noteikumu 15.3., 15.5. vai 15.6.apakšpunktā norādītajam pieejas režīmam un kuriem šo noteikumu 16.punktā minētais dienas limits pārsniedz 10 000 latu, par autentifikācijas līdzekli nosaka lietotāja numuru un kodu kalkulatoru vai drošu elektronisko parakstu. Autentifikācijas rīkus – kodu karti vai kodu kalkulatoru – Valsts kase izsniedz eKases pieteikumā norādītajai klienta pilnvarotajai personai (izņemot gadījumu, kad eKases pieteikumā ir atzīme "Autentifikācijas rīkus nosūtīt pa pastu"), kurai ir pienākums tos nebojātus nodot lietotājam personīgi. Lietotāja numuru un pastāvīgo paroli nosūta uz eKases pieteikumā norādīto lietotāja e-pasta adresi (e-pastā norāda arī autentifikācijas rīku aktivizēšanas kārtību);

18.2. piesaista lietotājam eKases pieteikumā norādītos kontus un pieejas režīmus.

19. Ja eKases pieteikumā ir atzīme "Autentifikācijas rīkus nosūtīt pa pastu" un eKases pieteikumā norādītā klienta adrese nav Rīgas administratīvajā teritorijā, Valsts kase kodu karti vai kodu kalkulatoru nosūta ierakstītā pasta sūtījumā klienta pilnvarotajai personai uz eKases pieteikumā norādīto klienta adresi. Pilnvarotajai personai ir pienākums kodu karti vai kodu kalkulatoru nebojātu nodot lietotājam personīgi.

20. Ja lietotājam Valsts kase jau ir izsniegusi autentifikācijas rīkus citu Valsts kases attālināto pakalpojumu lietošanai, lietotāja identifikācijai izmanto iepriekš piešķirtos autentifikācijas rīkus.

21. eKases pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta, kad Valsts kase ir reģistrējusi lietotāju un klienta pilnvarotajai personai ir izsniegusi lietotāja autentifikācijas rīkus, bet šo noteikumu 19.punktā minētajā gadījumā – pēc lietotāja pieprasījuma saņemšanas par autentifikācijas rīku aktivizēšanu un lietotāja autorizēšanas.

22. Klientam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt eKases lietošanu, iesniedzot datorrakstā aizpildītu un parakstītu iesniegumu par valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" lietošanas izbeigšanu un autentifikācijas rīku darbības apturēšanu (papīra vai elektroniska dokumenta formā) saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu un nododot Valsts kasē lietotājam izsniegtos autentifikācijas rīkus – kodu karti vai kodu kalkulatoru –, ja vienlaikus ar eKases lietošanu pārtrauc arī citu Valsts kases attālināto pakalpojumu lietošanu.

23. Šo noteikumu 14.punktā noteiktajā kārtībā iesniegtais eKases pieteikums ir spēkā līdz nākamā saimnieciskā gada 1.jūnijam (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem) vai līdz dienai, kad Valsts kasē apstiprina jaunu eKases pieteikumu vai iesniegumu par valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" lietošanas izbeigšanu un autentifikācijas rīku darbības apturēšanu.

24. Uzsākot jaunu saimniecisko gadu, klients līdz 1.jūnijam iesniedz Valsts kasē jaunu eKases pieteikumu, norādot saimnieciskajā gadā atvērtos kontus (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem). Šo noteikumu 18.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā piesaistītie un kārtējā saimnieciskajā gadā nepārjaunotie konti lietotājam ir pieejami tikai šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minētajā pieejas režīmā.

25. Valsts kase lietotāju eKasē autentificē pēc lietotājam piesaistītajiem autentifikācijas rīkiem vai droša elektroniskā paraksta.

26. Autentifikācijas rīki (parole, kodu kartes kodi, kodu kalkulatora un droša elektroniskā paraksta PIN kods) ir neizpaužama informācija, kura ir zināma tikai lietotājam, un lietotājs apņemas šo informāciju neizpaust trešajām personām un novērst trešo personu iespēju to uzzināt. Lietotājs veic visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu autentifikācijas rīku saglabāšanu slepenībā. Lietotāja numuru var izpaust tikai Valsts kases darbiniekam, kurš veic lietotāja identifikāciju telefonatbalsta servisa nodrošināšanai.

27. Ja šo noteikumu 26.punktā minētā neizpaužamā informācija ir kļuvusi zināma vai ir aizdomas, ka tā kļuvusi zināma trešajai personai, lietotājs nekavējoties ziņo par to Valsts kasei uz eKases interneta vietnē norādīto telefonatbalsta servisa tālruņa numuru.

28. Valsts kase bloķē lietotājam izsniegtos autentifikācijas rīkus, ja:

28.1. lietotājs trīs reizes pēc kārtas kļūdās, ievadot paroli, kodu kartes identifikācijas kodu vai kodu kalkulatora kodu;

28.2. Valsts kasei rodas aizdomas, ka autentifikācijas rīki ir kļuvuši zināmi trešajai personai vai ir pamats uzskatīt, ka autentifikācijas rīkus izmanto nelikumīgi vai krāpnieciski;

28.3. Valsts kase ir saņēmusi lietotāja pieprasījumu šo noteikumu 27.punktā minētajā gadījumā.

29. Lai atjaunotu autentifikācijas rīku darbību:

29.1. lietotājs telefoniski pa eKases interneta vietnē norādīto telefonatbalsta servisa tālruņa numuru sazinās ar Valsts kasi par piekļuves atjaunošanu eKasei, ja lietotājs ir kļūdījies, ievadot lietotāja numuru, paroli vai kodu kartes kodu;

29.2. klients iesniedz Valsts kasē datorrakstā aizpildītu un parakstītu iesniegumu par Valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" autentifikācijas rīku darbības atjaunošanu (papīra vai elektroniska dokumenta formā) saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu, ja lietotājs ir kļūdījies, ievadot lietotāja numuru vai kodu kalkulatora kodu, vai ja Valsts kase ir bloķējusi lietotāja autentifikācijas rīkus šo noteikumu 27.punktā, 28.2. vai 28.3.apakšpunktā minētajos gadījumos. Atjaunotos autentifikācijas rīkus Valsts kase izsniedz šo noteikumu 18. vai 19.punktā noteiktajā kārtībā.

30. Šo noteikumu izpratnē jebkurš ar eKases starpniecību iesniegts maksājuma rīkojums, eKases pieteikums vai iesniegums, kas autorizēts, izmantojot lietotāja autentifikācijas rīkus, ir patiess un saistošs klientam, lietotājam un Valsts kasei.

31. Maksājuma rīkojuma, pieteikuma vai iesnieguma autorizācija eKasē ir pietiekams apliecinājums Valsts kasei, lai tā izpildītu šādu rīkojumu, pieteikumu vai iesniegumu, un ir uzskatāma par līdzvērtīgu klienta pilnvaroto personu pašrocīgi parakstītam rīkojumam, pieteikumam vai iesniegumam.

32. Šo noteikumu izpratnē jebkuru informāciju, ko Valsts kase sniedz lietotājiem eKasē par kontu, maksājumiem un naudas līdzekļu atlikumiem, neuzskata par neizpaužamu ziņu izpaušanu un konfidencialitātes pārkāpumu, ja lietotāju autentificē, izmantojot autentifikācijas rīkus.

33. Visi paziņojumi un informācija, kas atspoguļota eKasē vai nosūtīta, izmantojot eKasi, uzskatāma par klientam, lietotājam un Valsts kasei saistošu un pielīdzināma Valsts kases papīra formā noformētā dokumentā izsniegtai informācijai, izziņai vai apliecinājumam.

34. Valsts kase ir tiesīga reģistrēt lietotāja eKasē veiktās darbības, ierakstīt lietotāja balss zvanu un, ja nepieciešams, izmantot šos ierakstus lietotāja veikto darbību pamatošanai un pierādīšanai.

35. eKasē pieejamā konta atlikuma informācija ir operatīvie dati par līdzekļu atlikumu kontā uz pārskata pieprasīšanas brīdi.

36. Valsts kase veic pasākumus, lai nepieļautu, ka personas, kurām nav pilnvarojuma, lieto eKasi, piekļūst pie jebkura klienta konta vai lietotāja datiem. Valsts kase nodrošina eKases risinājumu, kas aizsargā lietotāja ievadīto informāciju pret nesankcionētu piekļuvi un tādu tehnoloģisku risinājumu, kas droši aizsargā informāciju tās pārraides laikā sakaru tīklos.

37. Tiklīdz lietotājs ir paziņojis Valsts kasei par jebkuru konfidencialitātes pārkāpumu attiecībā uz autentifikācijas rīkiem, Valsts kase veic pasākumus, lai nepieļautu turpmāku autentifikācijas rīku izmantošanu, piekļūstot eKasei un citiem Valsts kases attālinātajiem pakalpojumiem. Kamēr Valsts kasei nav paziņots par konfidencialitātes pārkāpumu, Valsts kase neatbild par šādu nesankcionētu autentifikācijas rīku lietošanas sekām.

38. Lai uzlabotu un pilnveidotu eKasi, Valsts kase veic papildinājumus un izmaiņas sistēmā un informē lietotājus par izmaiņām, norādot informāciju eKases interneta vietnē.

39. Klients, lietojot eKasi, ir atbildīgs par:

39.1. eKases pieteikumā norādīto ziņu patiesumu, precizitāti, izmaiņu iesniegšanas savlaicību un pilnību;

39.2. šajos noteikumos noteikto saistību izpildi, kā arī par to, ka lietotājs ievēro šos noteikumus;

39.3. jebkura maksājuma rīkojuma, pieteikuma vai iesnieguma, kas autorizēts, izmantojot lietotāja autentifikācijas rīkus, precizitāti, pilnību un atbilstību šo noteikumu prasībām;

39.4. jebkuru maksājuma rīkojumu, eKases pieteikumu vai iesniegumu, kas autorizēts, izmantojot lietotāja autentifikācijas rīkus, arī tādā gadījumā, ja to nav veicis lietotājs;

39.5. jebkādu lietotāja prettiesisku darbību, ļaunu nolūku vai neuzmanību, uzņemoties arī nejaušības risku;

39.6. lietotāju iepazīstināšanu ar šajos noteikumos noteikto eKases lietošanas kārtību.

40. Klientam ir pienākums pārbaudīt izpildei iesniegto un Valsts kasē reģistrēto maksājuma rīkojumu, iesniegumu un konta izraksta (pārskata) datu savstarpējo atbilstību un iepazīties ar klientam adresētajiem ziņojumiem eKases interneta vietnē ne retāk kā reizi nedēļā.

41. Pārtraucot eKases lietošanu, klients iesniedz Valsts kasē datorrakstā aizpildītu un parakstītu iesniegumu par Valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" lietošanas izbeigšanu un autentifikācijas rīku darbības apturēšanu (papīra vai elektroniska dokumenta formā) saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu un nodod lietotājam izsniegtos autentifikācijas rīkus – kodu karti vai kodu kalkulatoru –, ja vienlaikus ar eKases lietošanu klients pārtrauc arī citu Valsts kases attālināto pakalpojumu lietošanu.

42. Ja eKase tehnisku problēmu dēļ ilgāk par sešām stundām nespēj pilnībā vai daļēji nodrošināt maksājuma rīkojumu, eKases pieteikumu vai iesniegumu iesniegšanu izpildei, klients, iepriekš vienojoties ar Valsts kasi, iesniedz izpildei maksājuma rīkojumus, eKases pieteikumu vai iesniegumu vienā no šādiem veidiem:

42.1. maksājumu datni Valsts kases noteiktajā formātā, kas ir iekopēta ārējā datu nesējā (CD matrica, zibatmiņa), un uz klienta veidlapas sagatavotu maksājumu kopsavilkumu papīra formā (divos eksemplāros), kuru parakstījuši klienta 1.paraksta, 2.paraksta un 3.paraksta (ja tāds ir noteikts) vai 4.paraksta tiesīgie pārstāvji atbilstoši Valsts kasē iesniegtajai un apstiprinātajai kartītei;

42.2. maksājumu datni Valsts kases noteiktajā formātā un uz klienta veidlapas sagatavotu maksājumu kopsavilkumu ar drošu elektronisko parakstu paraksta klienta 1.paraksta, 2.paraksta un 3.paraksta (ja tāds ir noteikts) vai 4.paraksta tiesīgie pārstāvji atbilstoši Valsts kasē iesniegtajai kartītei un parakstīto dokumentu nosūta uz e-pastu ekase@kase.gov.lv vai iekopētu ārējā datu nesējā (CD matrica, zibatmiņa) iesniedz Valsts kasē;

42.3. maksājuma rīkojumu, kuru parakstījuši klienta 1.paraksta, 2.paraksta un 3.paraksta (ja tāds ir noteikts) vai 4.paraksta tiesīgie pārstāvji atbilstoši Valsts kasē iesniegtajai un apstiprinātajai kartītei, nosūta papīra formā (divos eksemplāros) vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (uz e-pastu ekase@kase.gov.lv). Šajā apakšpunktā minētā kārtība ir piemērojama, ja Klienta iesniegto maksājuma rīkojumu skaits nepārsniedz 10 maksājuma rīkojumus (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem);

42.4. šo noteikumu 47.7. un 47.8.apakšpunktā minētos iesniegumus (5. un 6.pielikums) nosūta papīra formā vai elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu (uz e-pastu ekase@kase.gov.lv);

42.5. šo noteikumu 50. un 51.punktā minēto informāciju nosūta uz e-pastu ekase@kase.gov.lv.

43. Šo noteikumu 42.1. un 42.2.apakšpunktā minētajā maksājumu kopsavilkumā norāda šādu informāciju:

43.1. iestādes rekvizīti (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs);

43.2. konta numurs, no kura tiks veikts maksājums;

43.3. izpildei iesniegtās datnes nosaukums;

43.4. maksājumu skaits datnē;

43.5. kopējā maksājumu summa datnē.

44. Pēc šo noteikumu 42.1., 42.2. vai 42.3.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas un apstrādes Valsts kase iesniedz klientam apzīmogotu un parakstītu maksājumu kopsavilkumu vai maksājuma rīkojumu papīra (vienā eksemplārā) vai elektroniska dokumenta formā.

V. Maksājuma rīkojumu, eKases pieteikumu un iesniegumu sagatavošana un iesniegšana izpildei

45. Valsts kase klientu sagatavotos maksājuma rīkojumus izpildei pieņem, izmantojot eKasi, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

46. Valsts kase nodrošina eKases pieejamību darbdienās no plkst.8.00 līdz 18.00. Valsts kasei ir tiesības mainīt piekļuves laikus eKasei, par to informējot eKases interneta vietnē. Ja radušās šo noteikumu 42.punktā minētās tehniskās problēmas vai finanšu līdzekļu zaudējuma risks, izņēmuma gadījumos Valsts kase var atteikt vai apturēt piekļuvi eKasei līdz turpmākam paziņojumam. Valsts kase ievieto paziņojumu interneta vietnē vai nosūta attiecīgu e-pastu lietotājiem, ja eKase nav pieejama Valsts kases tehnisku problēmu dēļ.

47. Klients, izmantojot eKasi, sagatavo un iesniedz izpildei Valsts kasē šādus maksājuma rīkojumus un iesniegumus:

47.1. maksājuma rīkojumu iekšzemes maksājuma veikšanai Latvijas nacionālajā valūtā;

47.2. maksājuma rīkojumu maksājuma veikšanai Eiropas Savienības vienotajā valūtā Eiropas Savienības dalībvalsts un (vai) Eiropas Ekonomikas zonas valsts (turpmāk – dalībvalsts) robežās;

47.3. maksājuma rīkojumu maksājuma veikšanai dalībvalsts nacionālajā valūtā dalībvalsts robežās, izņemot šo noteikumu 47.1. un 47.2.apakšpunktā minētos maksājumus;

47.4. maksājuma rīkojumu maksājumu veikšanai ārvalstu valūtā gan iekšzemē, gan uz ārvalstīm, tajā skaitā Latvijas nacionālajā valūtā uz ārvalstīm, izņemot šo noteikumu 47.2. un 47.3.apakšpunktā minētos maksājumus;

47.5. maksājuma rīkojumu par skaidras naudas izmaksu Latvijas nacionālajā valūtā (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem);

47.6. maksājuma rīkojumu iekšējo maksājumu veikšanai starp Valsts kasē atvērtajiem kontiem;

47.7. iesniegumu par darījuma pārgrāmatošanu klienta kontu ietvaros, ja darījums ir reģistrēts kārtējā saimnieciskajā gadā un darījuma pārgrāmatošanas pamatojums ir kļūdaini veikts maksājums (tai skaitā pārmaksa vai prasības atmaksa, kas radusies kārtējā vai iepriekšējā saimnieciskā gada laikā) vai norēķins ar darbiniekiem (audzēkņiem);

47.8. iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu klienta konta ietvaros, ja darījums ir reģistrēts kārtējā saimnieciskajā gadā un labojuma pamatojums ir kļūdaini veikts maksājums (tai skaitā pārmaksa vai prasības atmaksa, kas radusies kārtējā vai iepriekšējā saimnieciskā gada laikā) vai norēķins ar darbiniekiem (audzēkņiem).

48. Maksājuma rīkojumu un iesniegumu sagatavošanas prasības un norādījumi ir noteikti eKases lietotāja rokasgrāmatā. Rokasgrāmata ir pieejama eKases interneta vietnē un ir saistoša lietotājam, sagatavojot un iesniedzot izpildei šo noteikumu 47.punktā minētos maksājuma rīkojumus un iesniegumus.

49. Šo noteikumu 47.punktā minētos maksājuma rīkojumus vai iesniegumus paraksta klienta 1.paraksta, 2.paraksta un 3.paraksta (ja tāds ir noteikts) vai 4.paraksta tiesīgie pārstāvji atbilstoši Valsts kasē iesniegtajai apstiprinātajai kartītei.

50. Lai iesniegtu šo noteikumu 47.1. un 47.4.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus Latvijas nacionālajā valūtā, kuru kopsumma attiecīgajā darbdienā pārsniedz 500 000 latu, klients, izmantojot eKasi, iesniedz iesniegumu par nepieciešamo latu apjomu divas darbdienas (darbdienā līdz plkst.12.30) pirms šo maksājuma rīkojumu iesniegšanas izpildei, ja vien normatīvajos aktos nav noteikta cita informācijas sniegšanas kārtība (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem).

51. Lai iesniegtu šo noteikumu 47.2., 47.3. un 47.4.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus, klients, izmantojot eKasi, iesniedz iesniegumu par nepieciešamo ārvalstu valūtas apjomu divas darbdienas (darbdienā līdz plkst.12.30) pirms maksājuma rīkojuma iesniegšanas Valsts kasē, ja vien normatīvajos aktos nav noteikta cita informācijas sniegšanas kārtība.

52. Uz šo noteikumu 47.5.apakšpunktā minētā maksājuma rīkojuma pamata izsniegtā skaidras naudas izmaksas pieprasījuma derīguma termiņš skaidras naudas izņemšanai Valsts kases norādītajā maksājumu iestādē ir 11 kalendāra dienas no tā reģistrēšanas Valsts kasē.

53. Ja šo noteikumu 47.1., 47.2., 47.3., 47.4., 47.5. un 47.6.apakšpunktā minētā maksājuma rīkojuma valūta atšķiras no maksātāja konta valūtas, Valsts kase maksājuma summu no maksātāja konta noraksta saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu maksājuma rīkojuma reģistrēšanas dienā, bet šo noteikumu 47.7.apakšpunktā minētā iesnieguma izpildi veic saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu sākotnējā (pārgrāmatojamā) darījuma reģistrēšanas dienā.

54. Lai atsauktu maksājuma rīkojumu vai labotu saņēmēja rekvizītus, klients Valsts kasē iesniedz datorrakstā aizpildītu un parakstītu iesniegumu par maksājuma atsaukšanu/saņēmēja rekvizītu labošanu (7.pielikums) papīra vai elektroniska dokumenta formā vai izmanto eKasi, ja eKase to tehniski nodrošina.

55. Valsts kase divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 54.punktā minētā iesnieguma saņemšanas nosūta saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksājuma saņēmējam, ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir Valsts kase, maksājuma rīkojuma atsaukuma pieprasījumu vai informāciju par maksājuma rīkojumā norādīto saņēmēja rekvizītu labošanu. Minētā iesnieguma nosūtīšana saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksājuma saņēmējam negarantē tajā minēto prasību izpildi, un Valsts kase neuzņemas atbildību par prasības neizpildi.

56. Valsts kase ieskaita klienta kontā saņēmēja vai saņēmēja maksājumu iestādes atmaksāto summu, ja pēc Valsts kases pieprasījuma, pamatojoties uz klienta iesniegumu par maksājuma rīkojuma atsaukšanu, naudas līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja. Valsts kase nodrošina atmaksātās summas ieskaitīšanu klienta kontā tajā pašā dienā, kad naudas līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja.

57. Valsts kase, saņemot no maksātāja vai maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja pieprasījumu par maksājuma rīkojuma atsaukumu vai rekvizītu labošanu, nekavējoties informē klientu, izmantojot eKasi vai nosūtot vēstuli.

58. Klients astoņu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 57.punktā minētās informācijas reģistrācijas Valsts kasē, izmantojot eKasi vai nosūtot vēstuli, informē Valsts kasi par pieņemto lēmumu.

VI. Maksājuma rīkojumu, eKases pieteikumu un iesniegumu uzraudzība un izpilde Valsts kasē

59. Valsts kase pieņem un izpilda maksājuma rīkojumus vai iesniegumus, kas sagatavoti saskaņā ar šo noteikumu prasībām, ievērojot šādu kārtību:

59.1. šo noteikumu 47.1. un 47.2.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus ieskaita saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontā divu darbdienu laikā pēc to reģistrēšanas Valsts kasē. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir reģistrēti līdz plkst.15.30. Kārtējā darbdienā pēc plkst.15.30 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

59.2. šo noteikumu 47.3.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus ieskaita saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontā četru darbdienu laikā pēc to reģistrēšanas Valsts kasē. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir reģistrēti līdz plkst.15.30. Kārtējā darbdienā pēc plkst.15.30 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

59.3. šo noteikumu 47.4.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus nosūta ieskaitīšanai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontā divu darbdienu laikā pēc to reģistrēšanas Valsts kasē. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir reģistrēti līdz plkst.15.00. Kārtējā darbdienā pēc plkst.15.00 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

59.4. šo noteikumu 47.5.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus izpilda reģistrēšanas dienā, un maksājumu pakalpojumu sniedzējs nodrošina skaidras naudas izmaksu, sākot ar nākamās darbdienas plkst.10.00. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir reģistrēti līdz plkst.18.00. Kārtējā darbdienā pēc plkst.18.00 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

59.5. šo noteikumu 47.6.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus izpilda vienas darbdienas laikā no to reģistrēšanas dienas Valsts kasē. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir reģistrēti līdz plkst.18.00;

59.6. šo noteikumu 47.7. un 47.8.apakšpunktā minētos iesniegumus izpilda vienas darbdienas laikā pēc iesniegumā norādītās informācijas pārbaudes, kas nav ilgāka par trim darbdienām no iesnieguma saņemšanas dienas Valsts kasē. Uz kārtējo darbdienu attiecina visus iesniegumus, kuri ir nosūtīti izpildei līdz plkst.18.00.

60. Šo noteikumu 47.1., 47.2., 47.3., 47.5. un 47.6.apakšpunktā minēto maksājuma rīkojumu izpildes termiņš tiek pagarināts par vienu darbdienu, ja maksājums uzsākts un veikts papīra formā.

61. Valsts kasei ir tiesības veikt šo noteikumu 47.1., 47.2., 47.3., 47.5., 47.6., 47.7. un 47.8.apakšpunktā izpildei nosūtīto maksājuma rīkojumu un iesniegumu uzraudzību un pirms to reģistrācijas atkārtoti sazināties ar lietotāju, lai pārbaudītu, vai tie ir pareizi un tos ir iesniedzis lietotājs.

62. Valsts kase izpildei nosūtīto maksājuma rīkojumu un iesniegumu uzraudzību veic saskaņā ar iekšējo kontroles sistēmu, kontrolējot maksājuma rīkojumus un iesniegumus, kas ir neparasti vai rada aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem. Šo noteikumu izpratnē par neparastu uzskatāms maksājuma rīkojums vai iesniegums, kas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem):

62.1. klienta pamata vai saimnieciskajai darbībai neatbilstošs maksājuma veids vai apmērs;

62.2. klients iesniedz vairākus identiskus maksājuma rīkojumus, kas liek domāt par apzinātu izvairīšanos no tāda maksājuma rīkojuma veikšanas, kurš saskaņā ar šiem noteikumiem atbilst neparasta maksājuma rīkojuma pazīmēm;

62.3. maksājuma rīkojumā kā saņēmēja konts ir norādīts cits klienta konts;

62.4. maksājuma rīkojumā norādītais klasifikācijas kods neatbilst maksājuma rīkojuma ekonomiskai būtībai;

62.5. maksājuma rīkojuma mērķī ir norādīta nepilnīga informācija, un pēc tās nav iespējams noteikt maksājuma pamatojumu (piemēram, maksājuma mērķī nav norādīts maksājumu pamatojošā dokumenta numurs un datums);

62.6. klients vairākkārt iesniedzis izpildei neparastus maksājuma rīkojumus vai iesniegumus, tādēļ visi klienta iesniegtie maksājuma rīkojumi un iesniegumi ir klasificējami kā neparasti.

63. Valsts kasei, konstatējot neparastu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu maksājuma rīkojumu vai iesniegumu, ir tiesības aizturēt tā reģistrāciju līdz 10 darbdienām un pieprasīt no klienta papildu informāciju tā izpildes nodrošināšanai, tajā skaitā pieprasīt maksājuma rīkojuma vai iesnieguma izpildes saskaņošanu ar ministriju vai citu centrālo valsts iestādi, kura ir piešķīrusi budžeta finansējumu (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem).

64. Valsts kase neizpilda maksājuma rīkojumu vai iesniegumu un informē klientu par atteikumu un tā iemesliem, kā arī to kļūdu labošanas procedūru, kuras bijušas par pamatu atteikumam, tajā skaitā:

64.1. ja tas nav sagatavots saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

64.2. ja tā izpildes nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu apjoms pārsniedz klienta konta finanšu līdzekļu atlikumu un (vai) izdevumi pārsniedz piešķirtā asignējuma apjomu;

64.3. ja Valsts kasei ir radušās pamatotas aizdomas par eKases lietotāja identitāti un Valsts kasei nav izdevies sazināties ar lietotāju, lai apstiprinātu maksājuma rīkojuma vai iesnieguma saturu;

64.4. ja klients pirms šo noteikumu 47.1., 47.2., 47.3. un 47.4.apakšpunktā minētā maksājuma rīkojuma iesniegšanas izpildei nav veicis šo noteikumu 50. un 51.punktā minētās darbības;

64.5. ja klients šo noteikumu 63.punktā noteiktajā kārtībā nav laikus iesniedzis paskaidrojumu vai klienta paskaidrojums un (vai) papildu informācija nav pietiekama maksājuma rīkojuma vai iesnieguma izpildei.

65. Šo noteikumu izpratnē par maksājuma rīkojuma reģistrācijas brīdi uzskata brīdi, kad maksājuma rīkojums ir reģistrēts Vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes sistēmā, tam ir piešķirts grāmatošanas datums un maksājuma references numurs, savukārt par šo noteikumu 47.7. un 47.8.apakšpunktā minēto iesniegumu saņemšanas brīdi uzskata brīdi, kad iesniegums eKasē nosūtīts izpildei, tam piešķirts statuss "Gaida papildu apstiprināšanu" un reģistrēts statusa piešķiršanas datums. Par šo noteikumu 45.punktā minēto maksājumu, kuru iesniegšanas kārtību reglamentē citi normatīvie akti, iesniegšanas brīdi uzskata brīdi, kad attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir veiktas maksājumu dokumentu pārbaudes un tie ir apstiprināti izpildei.

66. Valsts kasei ir tiesības ieturēt komisijas maksu no klienta konta tādā pašā apmērā, kā to ir noteicis saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un (vai) maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks, par to iepriekš nebrīdinot klientu, šādos gadījumos:

66.1. komisijas maksu par maksājuma rīkojuma izpildi maksājumiem latos uz ārvalstīm, ja to pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un (vai) maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks;

66.2. komisijas maksu par ārvalstu maksājumiem valūtā, ja to pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un (vai) maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks;

66.3. komisijas maksu par atmaksātu maksājumu, ja klients ir norādījis nekorektus saņēmēja rekvizītus un to pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un (vai) maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks;

66.4. komisijas maksu par maksājuma rīkojumu, ja tas veikts saskaņā ar zvērināta tiesu izpildītāja rīkojumu;

66.5. maksu par operācijām ar čekiem, ja komisijas maksu pieprasa maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks;

66.6. komisijas maksu par maksājuma izmeklēšanu, maksājuma rīkojuma atsaukumu vai saņēmēja rekvizītu precizēšanu, ja komisijas maksu pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un (vai) maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks.

VII. Maksājumu datu savstarpējā salīdzināšana

67. Valsts kase katru darba dienu līdz plkst.13.00 eKasē klientam dara pieejamu konta izrakstu par iepriekšējā dienā kontā veikto naudas līdzekļu kustību, nodrošinot iespēju šo informāciju saglabāt un atjaunot nemainītu. Ja Valsts kase tehnisku iemeslu dēļ nespēj nodrošināt konta izraksta pieejamību līdz darbdienas plkst.13.00, tā ievieto paziņojumu interneta vietnē vai nosūta atbilstošu e-pasta informāciju lietotājiem, norādot prognozējamo konta izraksta pieejamības laiku.

68. Saimnieciskā gada laikā, konstatējot neatbilstības starp izpildei iesniegto maksājuma rīkojumu vai iesniegumu un konta izraksta vai konta pārskata datiem, klients nekavējoties informē Valsts kasi par konstatēto neatbilstību, nosūtot e-pastu uz adresi ekase@kase.gov.lv.

69. Valsts kase katru darbdienu nodrošina klientam konta pārskatu par neslēgto darbdienu. Konta pārskata dati ir operatīva informācija par maksājumu kontā veikto naudas līdzekļu kustību un konta atlikumu uz pārskata pieprasīšanas brīdi.

70. Valsts kase katra mēneša pirmajā darbdienā līdz plkst.13.00 eKasē klientam nodrošina kopsavilkumu par ieņēmumiem vai resursiem izdevumu segšanai un izdevumiem saskaņā ar budžetu klasifikācijām (turpmāk – konta kopsavilkums) par laikposmu no pārskata gada 1.janvāra līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai. Ja Valsts kase tehnisku iemeslu dēļ nespēj nodrošināt konta kopsavilkumu pieejamību līdz darbdienas plkst.13.00, tā ievieto paziņojumu interneta vietnē vai nosūta atbilstošu e-pasta informāciju lietotājiem, norādot prognozējamo konta izraksta pieejamības laiku.

71. Klients salīdzina šo noteikumu 70.punktā minētā konta kopsavilkuma datus un šo noteikumu 67.punktā minētā konta izraksta datus ar klienta grāmatvedības uzskaites datiem. Ja klients ir konstatējis neatbilstību starp konta izraksta, konta kopsavilkuma un klienta grāmatvedības uzskaites datiem, klients līdz kārtējā mēneša sestajai darbdienai sagatavo un iesniedz izpildei Valsts kasē (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem):

71.1. šo noteikumu 47.7. vai 47.8.apakšpunktā minēto iesniegumu par darījumiem, kas reģistrēti pēdējo triju mēnešu laikā, skaitot no iepriekšējā mēneša pēdējās dienas;

71.2. datorrakstā aizpildītu un parakstītu iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu vai darījumu pārgrāmatošanu saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumu (papīra vai elektroniska dokumenta formā) par darījumiem, kas reģistrēti iepriekšējā saimnieciskā gada pēdējā ceturksnī.

72. Ja pēc šo noteikumu 71.punktā minētā termiņa klients ir konstatējis būtisku kļūdu konta izraksta vai konta kopsavilkuma datos (piemēram, transfertu ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodi ir lietoti neatbilstoši institucionālo sektoru sadalījumam, ieņēmumu, izdevumu ekonomiskās klasifikācijas un finansēšanas klasifikācijas kodi ir lietoti neatbilstoši normatīvajiem aktiem un (vai) apstiprinātajam finansēšanas plānam), klients līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajai darbdienai sagatavo un iesniedz izpildei Valsts kasē (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem):

72.1. šo noteikumu 47.7. vai 47.8.apakšpunktā minēto iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu par laikposmu, kas nepārsniedz trīs mēnešus, skaitot no iepriekšējā mēneša pēdējās dienas, tam pievienojot ar ministriju, citu centrālo valsts iestādi vai finansējuma devēju saskaņotu vēstules kopiju vai atbilstoši normatīvajiem aktiem noformētu elektronisko dokumentu, kurā ir norādīta detalizēta labojamā iesaistītā(-o) darījuma(-u) informācija un sniegts izvērsts skaidrojums par labojuma būtiskumu un ietekmi uz budžeta izpildes rezultātu un pārskatu datu kvalitāti;

72.2. datorrakstā aizpildītu un parakstītu iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu vai darījumu pārgrāmatošanu saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumu (papīra vai elektroniska dokumenta formā) par darījumiem, kas reģistrēti iepriekšējā saimnieciskā gada ceturtajā ceturksnī, tam pievienojot ar ministriju, citu centrālo valsts iestādi vai finansējuma devēju saskaņotu vēstuli papīra vai atbilstoši normatīvajiem aktiem noformēta elektroniska dokumenta formā, kurā ir norādīta detalizēta labojamā iesaistītā(-o) darījuma(-u) informācija un sniegts izvērsts skaidrojums par labojuma būtiskumu un ietekmi uz budžeta izpildes rezultātu un pārskatu datu kvalitāti.

73. Valsts kase, konstatējot būtiskas kļūdas maksājumu uzskaites datos, pieprasa un klients nekavējoties iesniedz iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu šo noteikumu 47.7. vai 47.8.apakšpunktā noteiktajā kārtībā vai, ja kļūdas labojums ir attiecināms uz iepriekšējā saimnieciskā gada ceturto ceturksni, saskaņā ar šo noteikumu 5. vai 6.pielikuma veidlapu.

74. Ja līdz šo noteikumu 72.punktā noteiktajam termiņam Valsts kase nav saņēmusi no klienta iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu, konta kopsavilkuma dati tiek uzskatīti par korektiem un atbilstošiem klienta grāmatvedības uzskaites datiem. Valsts kase pēc šo noteikumu 72.punktā noteiktā termiņa nepieņem no klienta iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu un neveic labojumus par laikposmu, kas pārsniedz trīs mēnešus, skaitot no iepriekšējā mēneša pēdējās dienas, izņemot gadījumu, kad labojuma pamatojums ir izmaiņas tiesību aktos.

75. Valsts kase, saņemot šo noteikumu 71. un 72.punktā minētos iesniegumus, veic iesniegumā norādītās informācijas pārbaudi un:

75.1. triju darbdienu laikā veic darījuma pārgrāmatošanu vai klasifikācijas kodu labošanu saskaņā ar iesniegumā norādīto informāciju;

75.2. ja iesniegums nav sagatavots saskaņā ar šo noteikumu prasībām, neizpilda iesniegumā norādītos labojumus, par to informējot klientu.

76. Klients ne vēlāk kā līdz kārtējā saimnieciskā gada divdesmitajai darbdienai iesniedz Valsts kasē papīra vai elektroniska dokumenta formā saskaņotu (parakstītu) konta kopsavilkumu par laikposmu no pārskata gada sākuma līdz pārskata gada pēdējai dienai vai ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc konta slēgšanas iesniedz Valsts kasē papīra vai elektroniska dokumenta formā saskaņotu (parakstītu) konta kopsavilkumu par laikposmu no pārskata gada sākuma līdz konta slēgšanas dienai (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem).

77. Ja klienta kontā saimnieciskā gada sākumā ir reģistrēts maksājums par klienta iestādes kasē iepriekšējā saimnieciskā gada beigās iemaksāto skaidro naudu, par kuru veikti norēķini ar maksājumu iestādes starpniecību iepriekšējā saimnieciskā gada beigās, tad saņemto maksājumu uzskaita ar atbilstošo finansēšanas klasifikācijas kodu (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem).

VIII. Konta slēgšana

78. Klients sagatavo datorrakstā aizpildītu un parakstītu iesniegumu par konta slēgšanu (8.pielikums) un iesniedz to Valsts kasē papīra vai elektroniska dokumenta formā vai izmantojot eKasi, ja Valsts kase to tehniski nodrošina. Ja kontā ir līdzekļu atlikums, klients iesniegumā norāda kontu, uz kuru pārgrāmatot atlikumu, un klasifikācijas kodu. Šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minēto kontu slēdz, pamatojoties uz tieslietu ministra rīkojumu par zvērināta tiesu izpildītāja atcelšanu vai atbrīvošanu, kā arī zvērināta tiesu izpildītāja nāves gadījumā.

79. Valsts kase, saņemot no klienta šo noteikumu 78.punktā minēto iesniegumu par konta slēgšanu, pārgrāmato līdzekļu atlikumu saskaņā ar klienta iesniegumu un informē klientu par nepieciešamību iesniegt saskaņotu (parakstītu) konta kopsavilkumu par laikposmu no pārskata gada 1.janvāra līdz iesniegumā norādītā konta līdzekļu atlikuma pārcelšanas datumam. Saņemot šo noteikumu 78.punktā minēto tieslietu ministra rīkojumu par zvērināta tiesu izpildītāja atcelšanu vai atbrīvošanu, kā arī zvērināta tiesu izpildītāja nāves gadījumā Valsts kase pārgrāmato līdzekļu atlikumu uz tieslietu ministra rīkojumā norādītā cita zvērināta tiesu izpildītāja kontu.

80. Ja konta atlikums ir nulle, Valsts kase slēdz kontu un nākamajā darbdienā ar eKases starpniecību vai pēc klienta pieprasījuma izsniedz klientam paziņojumu par konta slēgšanu.

81. Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, kas ir nepieciešama klienta konta slēgšanai.

IX. Noslēguma jautājumi

82. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumus Nr.1637 "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 206.nr.).

83. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1637 "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē" 3.pielikumu sagatavotie pieteikumi ir spēkā līdz šo noteikumu 23.punktā minētajam termiņam.

84. Noteikumi piemērojami ar 2011.gada 1.jūniju.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija noteikumiem Nr.425
Iesnieguma paraugs konta atvēršanai

Finanšu ministrs A.Vilks
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija noteikumiem Nr.425

Finanšu ministrs A.Vilks
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija noteikumiem Nr.425
Pieteikuma paraugs par valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" izmantošanu

Finanšu ministrs A.Vilks
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija noteikumiem Nr.425
Iesnieguma paraugs par valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" lietošanas izbeigšanu/autentifikācijas rīku darbības apturēšanu/atjaunošanu

Finanšu ministrs A.Vilks
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija noteikumiem Nr.425
Iesnieguma paraugs klasifikācijas kodu labošanai

Finanšu ministrs A.Vilks
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija noteikumiem Nr.425
Iesnieguma paraugs darījumu pārgrāmatošanai

Finanšu ministrs A.Vilks
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija noteikumiem Nr.425
Iesnieguma paraugs maksājuma atsaukšanai un saņēmēja rekvizītu labošanai

Finanšu ministrs A.Vilks
8.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 31.maija noteikumiem Nr.425
Iesnieguma paraugs konta slēgšanai

Finanšu ministrs A.Vilks
16.06.2011