Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.130

Rīgā 2011.gada 7.jūnijā (prot. Nr.59, 6.§)

Grozījumi Rīgas domes 1998.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 "Rīgas sabiedriskā transporta (tramvajs, trolejbuss un autobuss) lietošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 19.punktu un 43.panta pirmās daļas 8.punktu,
Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.843
"Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas
un izmantošanas kārtība
" 34. un 66.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 1998.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 "Rīgas sabiedriskā transporta (tramvajs, trolejbuss un autobuss) lietošanas noteikumi" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.2.punkta otro rindkopu šādā redakcijā:

"Dzīvnieka pārvadāšanas tiesības apliecina derīga vienreizējā bagāžas biļete.";

1.2. svītrot 2.3.punkta ceturtajā rindkopā vārdus "virsnormas bagāžas";

1.3. svītrot 2.4.punktā vārdus "bagāžu un";

1.4. svītrot 2.5.punktu;

1.5. izteikt 2.6.punktu šādā redakcijā:

"2.6. Par transporta līdzeklī pārvadāšanai atļautās bagāžas pārvadāšanu vienreizējā bagāžas biļete nav jāiegādājas. Vienreizējā bagāžas biļete jāiegādājas tikai par suņa pārvadāšanu, izņemot gadījumus, ja suns tiek pārvadāts piemērotā somā, kastē vai citā dzīvnieku pārvadāšanai atbilstošā veidā kā rokas bagāža vai kā vājredzīgā pavadonis (pasažierim uzrādot attiecīgu dokumentu). Policijas dienesta suņi tiek pārvadāti bez maksas, policijas darbiniekam uzrādot speciālu dienesta apliecību.";

1.6. izteikt 2.7.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7.6. rokas bagāžu, kuras garums pārsniedz 180 cm;";

1.7. papildināt 2.7.punktu ar rindkopu šādā redakcijā:

"2.7.5. un 2.7.6.apakšpunktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz tehniskajiem palīglīdzekļiem personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem un gados veciem cilvēkiem, kas nodrošina to pārvietošanos, un vienas sporta inventāra vienības vai mūzikas instrumenta pārvadāšanu, ja transporta līdzekļa tehniskās iespējas to pieļauj."

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2011.gada 7.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.130 "Grozījumi Rīgas domes 1998.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 "Rīgas sabiedriskā transporta (tramvajs, trolejbuss un autobuss) lietošanas noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi sagatavoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 19.punktu un 43.panta pirmās daļas 8.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.843 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" 34. un 66.punktu.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 8.punktu pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par sabiedriskā transporta lietošanu, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos.

Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.843 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" 34.punktā noteikts, ka attiecīgās pilsētas pašvaldība var noteikt citus biļetes derīguma un tās izmantošanas nosacījumus braukšanai pilsētas nozīmes maršruta sabiedriskajā transporta līdzeklī, savukārt 66.punktā paredzēts, ka pilsētas nozīmes maršrutu sabiedriskajos transporta līdzekļos var noteikt citu bagāžas pārvadāšanas kārtību (nekā to noteicis Ministru kabinets).

Ar saistošajiem noteikumiem tiek koriģēti bagāžas pārvadāšanas noteikumi, paredzot, ka bagāžas biļete būs jāiegādājas tikai par suņa pārvadāšanu, ja vien tas netiek pārvadāts piemērotā somā, kastē vai citā dzīvnieku pārvadāšanai atbilstošā veidā kā rokas bagāža.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Izvērtējot pārvadātāja Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" uzkrāto pieredzi, izskatot pasažieru sūdzības un risinot konfliktsituācijas par bagāžas pārvadāšanu, ar saistošajiem noteikumiem tiek paredzēts atcelt maksu par sabiedriskajā transporta līdzeklī atļautās bagāžas pārvadāšanu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Netiek paredzēta būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav būtiskas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav būtiskas ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.


Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

11.06.2011