Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.421

Rīgā 2011.gada 31.maijā (prot. Nr.34 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 208.nr.; 2007, 146., 207.nr.; 2008, 118., 202.nr.; 2009, 25., 49., 104., 157., 183., 206.nr.; 2010, 16., 65., 89., 130., 161.nr.; 2011, 2., 8., 66.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Centrs savā mājas lapā internetā ievieto informāciju par ārstiem, kuri strādā ārstniecības iestādēs, kas noslēgušas ar centru līgumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem, norādot ārstniecības iestādi, ārsta vārdu, uzvārdu, specialitāti un to, vai ārsts ir tiesīgs izrakstīt ambulatorai ārstēšanai paredzētās no valsts budžeta līdzekļiem kompensējamās zāles un medicīniskās preces.";

1.2. izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Centrs savā mājas lapā internetā ievieto informāciju par ģimenes ārstu praksēm, norādot ārstniecības iestādes nosaukumu, ģimenes ārsta vārdu, uzvārdu, ārstniecības iestādes adresi, tālruņa numuru (kas iesniegts centrā publicēšanai mājas lapā), elektroniskā pasta adresi saziņai ar pacientiem (ja iestāde tādu ir norādījusi), pamatdarbības teritoriju, prakses darba laiku un ģimenes ārsta pieņemšanas laiku. Pēc personas pieprasījuma centrs sniedz informāciju par ģimenes ārstiem, pie kuriem var reģistrēties, šo ģimenes ārstu prakšu atrašanās vietu un kārtību, kādā notiek reģistrācija.";

1.3. papildināt II nodaļu ar 56.1 punktu šādā redakcijā:

"56.1 Centrs savā mājas lapā internetā publicē primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas sarakstu, norādot ārsta vārdu, uzvārdu, specialitāti, teritoriju, kurā ārsts vēlas strādāt, un reģistrācijas datumu sarakstā.";

1.4. papildināt noteikumus ar 66.1 punktu šādā redakcijā:

"66.1 Ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgā novērtējuma maksājumu centrs aprēķina, pamatojoties uz ģimenes ārsta darbības rādītāju izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 44.pielikumu, ja ģimenes ārsts ir pievienojies ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgajam novērtējumam.";

1.5. izteikt 67.punktu šādā redakcijā:

"67. Kapitācijas naudas ārsta darbības novērtējuma (mēneša un gada) mainīgā maksājuma neizmaksāto daļu centrs izlieto ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgā novērtējuma maksājumam un jaunatveramo ģimenes ārstu prakšu aprīkošanai saskaņā ar šo noteikumu 67.1 punktu.";

1.6. papildināt noteikumus ar 67.1 punktu šādā redakcijā:

"67.1 Reizi gadā, pēc tam, kad ir izmaksāts ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgā novērtējuma maksājums, bet ne vēlāk kā līdz 1.jūlijam, centrs piešķir līdzekļus no kapitācijas naudas ārsta darbības novērtējuma (mēneša un gada) mainīgā maksājuma neizmaksātās daļas jaunatveramo ģimenes ārstu prakšu aprīkošanai ģimenes ārstu iesniegumu saņemšanas secībā, ja ģimenes ārsta iesnieguma saņemšanas laikā ir spēkā visi šie nosacījumi:

67.1 1. ģimenes ārsta prakses atrašanās vietas nepieciešamību pēc saskaņošanas ar pašvaldību ir noteicis centrs;

67.1 2. ģimenes ārsts jaunajā prakses atrašanās vietā vienlaikus nav ārstniecības iestādes darbinieks;

67.1 3. ģimenes ārsta prakse vai ģimenes ārsts iepriekš nav saņēmis dotāciju prakses aprīkošanai;

67.1 4. ģimenes ārsta prakse līgumattiecībās ar centru ir ne ilgāk kā 12 mēnešus;

67.1 5. primārās veselības aprūpes ārsta sarakstā ir ne mazāk par 600 reģistrētiem pacientiem (primārās veselības aprūpes pediatru sarakstā - ne mazāk par 300 bērniem).";

1.7. svītrot 90.punktu;

1.8. papildināt noteikumus ar 286., 287., 288., 289., 290. un 291.punktu šādā redakcijā:

"286. Šo noteikumu 44.pielikuma 2.10.1., 2.10.2., 2.10.3. un 2.14.apakšpunkts un 8.punkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

287. Šo noteikumu 44.pielikuma 4.punktā minētā prasība par to, ka primārās veselības aprūpes ārsti, kuri atbilst šo noteikumu 44.pielikuma 3.punktam, lai pievienotos ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgajam novērtējumam, iesniedz centrā pieteikumu, pievienojot informāciju un dokumentus par esošo stāvokli ģimenes ārsta praksē attiecībā uz atbilstību šo noteikumu 44.pielikuma 1.punktā minētajiem rādītājiem, 2011.gadā nodrošināma līdz 31.jūlijam. Šo noteikumu 44.pielikuma 4.punktā minēto prasību par to, ka centrs katru gadu savā mājas lapā internetā publicē to primārās veselības aprūpes ārstu sarakstu, kuri pievienojušies darbības kvalitātes brīvprātīgajam novērtējumam, 2011.gadā centrs nodrošina līdz 31.augustam.

288. Šo noteikumu 44.pielikuma 6.punktā noteiktais plānotais finansējums par kvalitātes kritēriju izpildi 2011.gadā ir 1250 latu.

289. Šo noteikumu 44.pielikuma 7.2.apakšpunktā minēto ģimenes ārsta atbilstību šo noteikumu 44.pielikuma 2.3. un 2.8.apakšpunktā minētajiem kritērijiem centrs 2011.gadā izvērtē par periodu, kas nav mazāks par pieciem mēnešiem.

290. Šo noteikumu 44.pielikuma 11.punktā noteikto prasību par to, ka centrs savā mājas lapā internetā publicē šo noteikumu 44.pielikuma 2.16., 2.17., 2.18., 2.19. un 2.20.apakšpunktā noteiktos katra ģimenes ārsta kvalitātes rādītājus par iepriekšējo gadu, 2011.gadā centrs nodrošina līdz 5.jūlijam.

291. Šo noteikumu 44.pielikuma 12.punktā minēto prasību par to, ka centrs katru gadu katram ģimenes ārstam sagatavo pie viņa reģistrēto pacientu sarakstu ar šo noteikumu 44.pielikuma 2.13.1., 2.14.1. un 2.15.apakšpunktā minētajām diagnozēm, centrs 2011.gadā nodrošina līdz 5.jūlijam.";

1.9. svītrot 2.pielikuma 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. un 2.8.apakšpunktu;

1.10. svītrot 6.pielikuma 86.punktu;

1.11. papildināt 6.pielikumu ar 91.1 un 91.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"91.1

41056

Kopējais holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija 5 mmol/L vai mazāka  

91.2

41057

Kopējais holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija ir lielāka par 5 mmol/L

"

1.12. papildināt 12.pielikumu ar 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"19. Ikmēneša piemaksa par ģimenes ārsta pacientu pieņemšanu darbdienās laikā no plkst.16.00 līdz 21.00, brīvdienās un svētku dienās ir Ls 7,58 par katru nostrādāto stundu, ja vienlaikus ir spēkā šādi nosacījumi:

19.1. ģimenes ārsts ir pievienojies ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgajam novērtējumam;

19.2. ģimenes ārsts saņem šā pielikuma 4.punktā minēto ģimenes ārsta ikmēneša fiksēto piemaksu;

19.3. ģimenes ārsta pieņemšana darbdienās laikā no plkst.16.00 līdz plkst.21.00, brīvdienās un svētku dienās tiek nodrošināta papildus šo noteikumu 44.1.apakšpunktā minētajam pacientu pieņemšanas laikam.

20. Ikmēneša piemaksa par ģimenes ārsta pacientu pieņemšanu darbdienās laikā no plkst.16.00 līdz 21.00 un brīvdienās un svētku dienās laikā no plkst. 9.00 līdz 21.00 ir Ls 7,58 par katru nostrādāto stundu, ja vienlaikus ir spēkā šādi nosacījumi:

20.1. ģimenes ārsts ir pievienojies ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgajam novērtējumam;

20.2. ģimenes ārsts rakstiski ir vienojies ar citiem ne mazāk kā sešiem ģimenes ārstiem, kuru darbības pamatteritorija robežojas vai ir kopīga ar šī ģimenes ārsta darbības pamatteritoriju, par savstarpēju aizvietošanu, nodrošinot pacientu pieņemšanu vismaz vienā no apvienojušos ģimenes ārstu prakses vietām darbdienās laikā no plkst.16.00 līdz 21.00 un brīvdienās un svētku dienās laikā no plkst.9.00 līdz 21.00, un minētās vienošanās kopiju ģimenes ārsts ir iesniedzis centrā;

20.3. ģimenes ārsta pieņemšana darbdienās laikā no plkst.16.00 līdz 21.00, brīvdienās un svētku dienās tiek nodrošināta papildus šo noteikumu 44.1.apakšpunktā minētajam pacientu pieņemšanas laikam.";

1.13. svītrot 14.pielikuma 57.punktu;

1.14. papildināt 14.pielikumu ar 57.1 un 57.2 punktu šādā redakcijā:

"57.1

Kopējais holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija 5 mmol/L vai mazāka 41056 E03-E03.8, E10-E27, I10-I15.9, I20-I22.9, I24-I50.9, I60-I70.2 ģimenes ārsts, internists, pediatrs

57.2

Kopējais holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija ir 5 mmol/L 41057 E03-E03.8, E10-E27, I10-I15.9, I20-I22.9, I24-I50.9, I60-I70.2 ģimenes ārsts, internists, pediatrs"

1.15. papildināt 14.pielikumu ar 64.1, 64.2, 64.3 un 64.4 punktu šādā redakcijā:

"64.1

Bērna vecumā no vienas nedēļas līdz pieciem gadiem fiziskās un garīgās attīstības novērtēšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību 60230   ģimenes ārsts, pediatrs

64.2

Konsultācija par veselīgu dzīvesveidu (2.tipa cukura diabēta pacientiem, pacientiem ar koronāro sirds slimību, arteriālo hipertensiju, hronisku obstruktīvu plaušu slimību, smēķētājiem) vai par bērna vecumā līdz pieciem gadiem vecāku izglītošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību 60231 E11-E11.9; J44-J44.9; I10; I15-I15.9; I20-I22.9; I24-I25.9; Z71.6; Z76.2 ģimenes ārsts, internists, pediatrs, māsa, ārsta palīgs

64.3

Arteriālais asinsspiediens pacientam ar arteriālo hipertensiju ir 150/90 mmHg vai mazāks 60232 I20-I22.9;

I24-I25.9

ģimenes ārsts, internists, pediatrs, māsa, ārsta palīgs

64.4

Kardiovaskulārā riska noteikšana pacientam ar arteriālo hipertensiju 60233 I10; I15-I15.9 ģimenes ārsts, internists, pediatrs"

1.16. izteikt 15.pielikuma 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Ārsta palīga (feldšera) vai māsas apmeklējums, veicot veselības aprūpi mājās (atbilstoši šo noteikumu XII1 nodaļai), tiek apmaksāts saskaņā ar šo noteikumu 18.pielikumā norādītajiem tarifiem, kā arī ņemot vērā līgumā ar centru noteikto darba apjomu un darbības nosacījumus, ja ārsta palīgiem (feldšeriem) un māsām ir noslēgts līgums ar centru.";

1.17. aizstāt 18.pielikuma tabulas daļas nosaukumā vārdus un skaitļus "Lipīdi (manipulācijas 41045-41055)" ar vārdiem un skaitļiem "Lipīdi (manipulācijas 41045-41057)";

1.18. papildināt 18.pielikuma tabulu "Lipīdi (manipulācijas 41045-41057)" ar 2139.1 un 2139.2 punktu šādā redakcijā:

"2139.1

41056

Kopējais holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija 5 mmol/L vai mazāka

0,56

2139.2

41057

Kopējais holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija ir lielāka par 5 mmol/L

0,56"

1.19. izteikt 18.pielikuma 3051., 3052., 3053. un 3054.punktu šādā redakcijā:

"3051.

60071*

Koronarogrāfija stacionārā un dienas stacionārā

422,17

3052.

60072*

Koronārā angioplastija bez stenta implantācijas stacionārā un dienas stacionārā

1404,85

3053.

60073*

Koronārā angioplastija ar stenta implantāciju stacionārā un dienas stacionārā

2346,17

3054.

60074*

Koronārā angioplastija, izmantojot ar zālēm pildītus stentus (DES), stacionārā un dienas stacionārā

3245,68"

1.20. aizstāt 18.pielikuma 3074.punktā vārdus "Katastrofu medicīnas centra" ar vārdiem "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Operatīvās medicīniskās daļas";

1.21. papildināt 18.pielikumu ar 3094.1, 3094.2, 3094.3 un 3094.4 punktu šādā redakcijā:

"3094.1

60230

Bērna vecumā no vienas nedēļas līdz pieciem gadiem fiziskās un garīgās attīstības novērtēšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību

0

3094.2

60231

Konsultācija par veselīgu dzīvesveidu (2.tipa cukura diabēta pacientiem, pacientiem ar koronāro sirds slimību, arteriālo hipertensiju, hronisku obstruktīvu plaušu slimību, smēķētājiem)

0

3094.3

60232

Arteriālais asinsspiediens pacientam ar arteriālo hipertensiju ir 150/90 mmHg vai mazāks

0

3094.4

60233

Kardiovaskulārā riska noteikšana pacientam ar arteriālo hipertensiju

0"

1.22. aizstāt 18.pielikuma tabulas daļas nosaukumā vārdus un skaitļus "ĶĪMIJTERAPIJA (manipulācijas 61000-61198)" ar vārdiem un skaitļiem "ĶĪMIJTERAPIJA (manipulācijas 61000-61284)";

1.23. papildināt 22.pielikumu ar nosaukumu šādā redakcijā:

"Stacionārā veiktā darba samaksas nosacījumi";

1.24. izteikt 22.pielikuma 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Lietojamo ķīmijterapijas shēmu saraksts ļaundabīgajiem audzējiem

6.1. Onkoloģijas ķīmijterapijas shēmas

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Medikaments, shēma

Medikamenti

ATĶ kods

Devas

Viena kursa ilgums

ER

PP

6.1.1. C00-C14 Lūpas, mutes dobuma un rīkles ļaundabīgi audzēji
6.1.1.1.

61000

MTX Methotrexatum

L01BA01

60mg/m2 i/v 1.diena 7 dienas

 

III

6.1.1.2.

61001

CDDP Cisplatinum

L01XA01

75mg/m2 i/v 1.diena 7 dienas

A

I

6.1.1.3.

61002

PF Cisplatinum

L01XA01

100mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

A

I

Fluorouracilum

L01BC02

1000mg/m2 i/v 1.-5.diena 28 dienas

 

6.1.1.4.

61003

Cetux_1 Cetuximabum

L01XC06

400mg/m2 i/v 1.diena, tad sekojoši lieto shēmu Cetux_2 7 dienas

 

III

6.1.1.5.

61004

Cetux_2 Cetuximabum

L01XC06

Tikai pēc shēmas Cetux_1: 250mg/m2 1.diena 7 dienas

 

III

6.1.1.6.

61005

Docetaxel_1 Docetaxelum

L01CD02

40mg/m2 i/v 1.diena 7 dienas

 

III

6.1.1.7.

61006

Docetaxel_2 Docetaxelum

L01CD02

100mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

III

6.1.1.8.

61007

TP Cisplatinum

L01XA01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Docetaxelum

L01CD02

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.2. C15 Barības vada ļaundabīgs audzējs
6.1.2.1.

61008

CF_1 Cisplatinum

L01XA01

75mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

A

I

Fluorouracilum

L01BC02

1000mg/m2 i/v 1.-4.diena 28 dienas

 

6.1.2.2.

61009

PC Paclitaxelum

L01CD01

60mg/m2 i/v 1., 8., 15., 22.diena 28 dienas

 

I

Cisplatinum

L01XA01

75mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

A

6.1.2.3.

61010

CF_2 Cisplatinum

L01XA01

80mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Fluorouracilum

L01BC02

1000mg/m2 i/v 1.-4.diena 21 diena

 

6.1.2.4.

61011

CP Carboplatinum

L01XA02

600mg (AUC 5) i/v 1.dienā 21 diena

V

II

Paclitaxelum

L01CD01

150mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.2.5.

61012

CI Cisplatinum

L01XA01

30mg/m2 i/v 1., 8., 21.diena 21 diena

A

I

Irinotecanum

L01XX19

65mg/m2 i/v 1., 8.diena 21 diena

V

6.1.2.6.

61013

CEF Cisplatinum

L01XA01

60mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Epirubicinum

L01DB03

50mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

Fluorouracilum

L01BC02

200mg/m2 i/v 1.-21.diena 21 diena

 

6.1.2.7.

61014

OFL Oxaliplatinum

L01XA03

85mg/m2 i/v 1.diena 14 dienas

V

II

Fluorouracilum

L01BC02

2600mg/m2 i/v 1.diena 14 dienas

 

Leucovorinum
(Calcii folinatum)

V03AF03

200mg/m2 i/v 1.,2.diena 14 dienas

 

6.1.3. C16 Kuņģa ļaundabīgs audzējs
6.1.3.1.

61015

EFC Epirubicinum

L01DB03

50mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

I

Cisplatinum

L01XA01

60mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

Fluorouracilum

L01BC02

200mg/m2 i/v 1.-21.diena 21 diena

 

6.1.3.2.

61016

ELF Leucovorinum
(Calcii folinatum)

V03AF03

300mg/m2 i/v 1.-3.diena 28 dienas

 

II

Etoposidum

L01CB01

120mg/m2 i/v 1.-3.diena 28 dienas

V

Fluorouracilum

L01BC02

500mg/m2 i/v 1.-3.diena 28 dienas

 

6.1.3.3.

61017

DFC Docetaxelum

L01CD02

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

I

Cisplatinum

L01XA01

60mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

Fluorouracilum

L01BC02

750mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

 

6.1.4. C17 Tievās zarnas ļaundabīgs audzējs (karcinoīdi), C26 Ļaundabīgs audzējs pārējos un neprecīzi definētos gremošanas orgānos, D37 Mutes dobuma un gremošanas orgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
6.1.4.1.

61018

INF-α Interferonum alfa

L03AB0

10x106 IU s/c  

 

III

6.1.5. C17 Tievās zarnas ļaundabīgs audzējs (adenokarcinoma)
6.1.5.1.

61019

FOLFOX Oxaliplatinum

L01XA03

85mg/m2 i/v 1.diena 14 dienas

V

II

Fluorouracilum

L01BC02

400mg/m2 bolus 1.,2.diena un 600mg/m2 22h infūzija 1.,2.diena 14 dienas

 

Leucovorinum
(Calcii folinatum)

V03AF03

200mg/m2 i/v 1.,2.diena 14 dienas

 

6.1.5.2.

61020

FOLFIRI Irinotecanum

L01XX19

180mg/m2 i/v 1.diena 14 dienas

II

Fluorouracilum

L01BC02

400mg/m2 bolus 1.diena un 2400mg/m2 46h infūzija 14 dienas

 

Leucovorinum
(Calcii folinatum)

V03AF03

400mg/m2 i/v 1.diena 14 dienas

 

6.1.6. C18 Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs, C19 Sigmveida un taisnās zarnas savienojuma ļaundabīgs audzējs, C20 Taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs
6.1.6.1.

61021

FL Fluorouracilum

L01BC02

425mg/m2 i/v 1.-5.diena 28 dienas

 

III

Leucovorinum
(Calcii folinatum)

V03AF03

20mg/m2 i/v 1.-5.diena 28 dienas

 

6.1.6.2.

61022

FOLFOX Oxaliplatinum

L01XA03

85mg/m2 i/v 1.diena 14 dienas

V

II

Fluorouracilum

L01BC02

400mg/m2 bolus, 600mg/m2 22h infūzija 1., 2.diena 14 dienas

 

Leucovorinum
(Calcii folinatum)

V03AF03

200mg/m2 i/v 1., 2.diena 14 dienas

 

6.1.6.3.

61023

FOLFIRI Irinotecanum

L01XX19

180mg/m2 i/v 1.diena 14 dienas

V

II

Fluorouracilum

L01BC02

3000mg/m2 46h infūzija 1.diena 14 dienas

 

Leucovorinum
(Calcii folinatum)

V03AF03

200mg/m2 i/v 1.diena 14 dienas

 

6.1.6.4.

61024

Capecitabin Capecitabinum

L01BC06

1250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14.diena 21 diena

 

III

6.1.6.5.

61025

CapeOX Oxaliplatinum

L01XA03

130mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

Capecitabinum

L01BC06

1250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14.diena 21 diena

 

6.1.6.6.

61026

Oxaliplatin Oxaliplatinum

L01XA03

130mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

6.1.6.7.

61027

Irinotecan Irinotecanum

L01XX19

350mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

6.1.6.8.

61028

Tegafur Tegafurum

L01BC03

30mg/kg p/o 1.-28.diena 35 dienas

 

 III

6.1.7. C21 Tūpļa (anus) un tūpļa kanāla (canalis analis) ļaundabīgs audzējs
6.1.7.1.

61029

FM Fluorouracilum

L01BC02

750mg/m2 i/v 1.-5.diena vai 28 dienas

 

III

 

 

1000mg/m2 i/v 1.-4.diena 28 dienas

 

Mitomycinum

L01DC03

15mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

 

6.1.7.2.

61030

PF Cisplatinum

L01XA01

100mg/m2 i/v 2.diena 28 dienas

A

I

Fluorouracilum

L01BC02

1000mg/m2 i/v 1.-5.diena 28 dienas

 

6.1.8. C22 Aknu un intrahepātisko žultsvadu ļaundabīgs audzējs
6.1.8.1.

61031

DOX Doxorubicinum

L01DB01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

6.1.8.2.

61032

5-FU/INF-α Fluorouracilum

L01BC02

200mg/m2 i/v 1.-21.diena 28 dienas

 

III

Interferonum alfa

L03AB0

4x106 IU s/c 1.-3.diena 28 dienas

 

6.1.8.3.

61033

CDF INF-α Cisplatinum

L01XA01

20mg/m2 i/v 1.-4.diena 21 diena

A

I

Doxorubicinum

L01DB01

40mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

Fluorouracilum

L01BC02

400mg/m2 i/v 1.-4.diena 21 diena

 

Interferonum alfa

L03AB0

5x106 IU i/v 1.-4.diena 21 diena

 

6.1.9. C23 Žultspūšļa ļaundabīgs audzējs, C24 Citu un neprecizētu žultsceļu daļu ļaundabīgs audzējs (holangiokarcinoma)
6.1.9.1.

61034

5-FU_1 Fluorouracilum

L01BC02

500mg/m2 i/v 1.-5.diena 28 dienas

 

III

6.1.9.2.

61035

GEM/5-FU/LV Gemcitabinum

L01BC05

1000mg/m2 i/v 1., 8., 15.diena 28 dienas

 

III

Fluorouracilum

L01BC02

600mg/m2 i/v 1., 8., 15.diena 28 dienas

 

Leucovorinum
(Calcii folinatum)

V03AF03

20mg/m2 i/v 1., 8., 15.diena 28 dienas

 

6.1.9.3.

61036

Cape/Gem Capecitabinum

L01BC06

1250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14.diena 21 diena

 

III

Gemcitabinum

L01BC05

1000mg/m2 i/v 1., 8.diena 21 diena

 

6.1.10. C25 Aizkuņģa dziedzera ļaundabīgs audzējs
6.1.10.1.

61037

5-FU_2 Fluorouracilum

L01BC02

425mg/m2 i/v 1.-3.diena 14 dienas

 

III

6.1.10.2.

61038

Gem_1 Gemcitabinum

L01BC05

400mg/m2 i/v 1.diena 7 dienas

 

III

6.1.10.3.

61039

Gem_2 Gemcitabinum

L01BC05

1000mg/m2 i/v 1., 8., 15.diena 28 dienas

 

III

6.1.10.4.

61040

CDDP/GEM Cisplatinum

L01XA01

25mg/m2 i/v 1., 15.diena 21 diena

A

I

Gemcitabinum

L01BC05

1000mg/m2 i/v 1., 15.diena 21 diena

 

6.1.10.5.

61041

GE Erlotinibum

L01XE03

100mg dienā p/o 28 dienas

 

III

Gemcitabinum

L01BC05

1000mg/m2 i/v 1., 8., 15.diena 28 dienas

 

6.1.11. C30 Deguna dobuma un vidusauss ļaundabīgs audzējs, C31 Deguna blakusdobumu ļaundabīgi audzēji, C32 Balsenes ļaundabīgs audzējs, D38 Vidusauss, elpošanas un krūšu kurvja orgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
6.1.11.1.

61042

Cetux_1 Cetuximabum

L01XC06

400mg/m2 i/v 1.diena, tad sekojoši lieto shēmu Cetux_2 7 dienas

 

III

6.1.11.2.

61043

Cetux_2 Cetuximabum

L01XC06

Tikai pēc shēmas Cetux_1: 250mg/m2 1.diena 7 dienas

 

III

6.1.11.3.

61044

CF Cisplatinum

L01XA01

100mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Fluorouracilum

L01BC02

1000mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

 

6.1.11.4.

61045

PC Cisplatinum

L01XA01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Paclitaxelum

L01CD01

175mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.12. C33 Trahejas ļaundabīgs audzējs
6.1.12.1.

61046

CF Cisplatinum

L01XA01

100mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Fluorouracilum

L01BC02

1000mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

 

6.1.13. C34 Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs (nesīkšūnu plaušu vēzis)
6.1.13.1.

61047

CE Cisplatinum

L01XA01

80mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

A

I

Etoposidum

L01CB01

100mg/m2 i/v 1.-3.diena 28 dienas

V

6.1.13.2.

61048

CV Cisplatinum

L01XA00

80mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

 A

I

Vinorelbinum

L01CA04

30mg/m2 i/v 1.,8.diena 28 dienas

 

6.1.13.3.

61049

CP Carboplatinum

L01XA02

300mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

Paclitaxelum

L01CD01

200mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.13.4.

61050

CDDP/GEM Cisplatinum

L01XA01

80mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Gemcitabinum

L01BC05

1000mg/m2 i/v 1., 8.diena 21 diena

 

6.1.13.5.

61051

CBDCA/GEM Carboplatinum

L01XA02

300mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

Gemcitabinum

L01BC05

1000mg/m2 i/v 1., 8.diena 21 diena

 

6.1.13.6.

61052

CDDP/TAX Cisplatinum

L01XA01

80mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Paclitaxelum

L01CD01

200mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.13.7.

61053

TP Cisplatinum

L01XA01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Docetaxelum

L01CD02

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.13.8.

61054

CD Carboplatinum

L01XA02

300mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

Docetaxelum

L01CD02

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.13.9.

61055

Docetaxel Docetaxelum

L01CD02

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

III

6.1.13.10.

61056

Erlotinib Erlotinibum

L01XE03

150mg dienā p/o  

 

III

6.1.14. C34 Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs (sīkšūnu plaušu vēzis)
6.1.14.1.

61057

PE Cisplatinum

L01XA01

60mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Etoposidum

L01CB01

120mg/m2 i/v 1.-3.diena 21 diena

V

6.1.14.2.

61058

CE Carboplatinum

L01XA02

300mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

V

II

Etoposidum

L01CB01

120mg/m2 i/v 1.-3.diena 28 dienas

V

6.1.14.3.

61059

VAC Doxorubicinum

L01DB01

50mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

I

Cyclophosphamidum

L01AA01

1000mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V/A

Vincristinum

L01CA02

2mg i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.14.4.

61060

TPT Topotecanum

L01XX16

1,5mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

 

III

6.1.14.5.

61061

TAX Paclitaxelum

L01CD01

175mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

III

6.1.15. C37 Aizkrūtes dziedzera (thymus) ļaundabīgs audzējs
6.1.15.1.

61062

CAC Cisplatinum

L01XA01

50mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Doxorubicinum

L01DB01

50mg/m2 i/v 1.dienā 21 diena

V

Cyclophosphamidum

L01AA01

500mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V/A

6.1.15.2.

61063

PE Cisplatinum

L01XA01

60mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Etoposidum

L01CB01

120mg/m2 i/v 1.-3.diena 21 diena

V

6.1.15.3.

61064

IFF Ifosfamidum

L01AA06

1500mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

V

II

6.1.16. C38 Sirds, videnes un pleiras ļaundabīgi audzēji
6.1.16.1.

61065

DOX Doxorubicinum

L01DB01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

III

6.1.17. C39 Citas un neprecizētas lokalizācijas elpošanas sistēmas un krūšu dobuma orgānu ļaundabīgi audzēji
6.1.17.1.

61044

CF Cisplatinum

L01XA01

100mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Fluorouracilum

L01BC02

1000mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

 

6.1.17.2.

61045

PC Cisplatinum

L01XA01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Paclitaxelum

L01CD01

175mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.18. C40 Ekstremitāšu kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji, C41 Citas un neprecizētas lokalizācijas kaulu un locītavu skrimšļu ļaundabīgi audzēji
6.1.18.1.

61066

AP Doxorubicinum

L01BD01

25mg/m2 i/v 1.-3.diena 21 diena

V

I

Cisplatinum

L01XA01

100mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

6.1.18.2.

61067

IE_1 Ifosfamidum

L01AA06

3500mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

 V

II

Etoposidum

L01CB01

100mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

 

6.1.18.3.

61068

IE_2 Ifosfamidum

L01AA06

3000mg/m2 i/v 1.-4.diena 28 dienas

V

II

Etoposidum

L01CB01

75mg/m2 i/v 1.-4.diena 28 dienas

 

6.1.19. C43 Ļaundabīga ādas melanoma
6.1.19.1.

61069

DTIC Dacarbazinum

L01AX04

1000mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

6.1.20. C44 Citi ļaundabīgi ādas audzēji (metastātisks plakanšūnu vēzis)
6.1.20.1.

61070

PF Cisplatinum

L01XA01

100mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Fluorouracilum

L01BC02

1000mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

 

6.1.21. C45 Mezotelioma, C46 Kapoši sarkoma, C47 Perifērisko nervu un veģetatīvās (autonomās) nervu sistēmas ļaundabīgi audzēji, C48 Retroperitoneālo audu un vēderplēves, C49 Pārējo saistaudu un mīksto audu ļaundabīgi audzēji
6.1.21.1.

61071

DOX Doxorubicinum

L01BD01

70mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

6.1.21.2.

61072

IFF Ifosfamidum

L01AA06

3000mg/m2 i/v 1.-3.diena 21 diena

V

II

6.1.21.3.

61073

AI Doxorubicinum

L01BD01

50mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

II

Ifosfamidum

L01AA06

1500mg/m2 i/v 1.-4.diena 21 diena

V

6.1.22. C50 Krūts ļaundabīgs audzējs (neoadjuvantā/adjuvantā ķīmijterapija)
6.1.22.1.

61074

CMF_2 Cyclophosphamidum

L01AA02

600mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V/A

I

Methotrexatum

L01BA01

40mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

Fluorouracilum

L01BC02

600mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.22.2.

61075

CMF_1 Cyclophosphamidum

L01AA02

100mg/m2p/o 1.-14.diena 28 dienas

V/A

I

Methotrexatum

L01BA01

40mg/m2 i/v 1., 8.diena 28 dienas

 

Fluorouracilum

L01BC02

600mg/m2 i/v 1., 8.diena 28 dienas

 

6.1.22.3.

61076

FAC Fluorouracilum

L01BC02

500mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

I

Doxorubicinum

L01DB01

50mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

Cyclophosphamidum

L01AA02

500mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V/A

6.1.22.4.

61077

AC Doxorubicinum

L01DB01

60mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

I

Cyclophosphamidum

L01AA02

600mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V/A

6.1.22.5.

61078

A - CMF_1a Doxorubicinum

L01DB01

60mg/m2 i/v 1.diena, 4 kursi, tad sekojoši lieto shēmu A-CMF_1b 21 diena

V

II

6.1.22.6.

61079

A - CMF_1b  

 

Tikai pēc A-CMF_1a  

 

I

Cyclophosphamidum

L01AA02

100mg/m2 p/o 1.-14.diena 28 dienas

V/A

Methotrexatum

L01BA01

40mg/m2 i/v 1., 8.diena 28 dienas

 

Fluorouracilum

L01BC02

600mg/m2 i/v 1., 8.diena 28 dienas

 

6.1.22.7.

61080

EC Epirubicinum

L01DB03

60mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

I

Cyclophosphamidum

L01AA02

600mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V/A

6.1.22.8.

61081

CEF Fluorouracilum

L01BC02

500mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

I

Epirubicinum

L01DB03

100mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

Cyclophosphamidum

L01AA02

500mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V/A

6.1.22.9.

61082

AC - T_1 Doxorubicinum

L01BD01

60mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

I

Cyclophosphamidum

L01AA02

600mg/m2 i/v 1.diena, pēc 4 kursiem sekojoši lieto shēmu AC-T_2 21 diena

V/A

6.1.22.10.

61083

AC - T_2 Paclitaxelum

L01CD02

Tikai pēc AC-T_1  

V

II

 

 

175mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.22.11.

61084

AT Doxorubicinum

L01BD00

60mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

I

Paclitaxelum

L01CD01

175mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.22.12.

61085

Trast_1 Trastuzumabum

L01XC03

4mg/kg i/v 1.diena, sekojošos kursos 2mg/kg i/v 1.diena 7 dienas

 

III

6.1.22.13.

61086

Trast_2 Trastuzumabum

L01XC03

8mg/kg i/v 1.diena, sekojošos kursos 6mg/kg i/v 1.diena 21 diena

 

III

6.1.22.14.

61087

AT Doxorubicinum

L01BD01

60mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

Paclitaxelum

L01CD02

175mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.22.15.

61088

TC Docetaxelum

L01CD01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

I

Cyclophosphamidum

L01AA02

600mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A/V

6.1.22.16.

61089

A - D - CMF_1a Doxorubicinum

L01BD01

60mg/m2 i/v 1.diena 42 dienas

 V

 II

Docetaxelum

L01CD01

75mg/m2 i/v 22.diena 42 dienas

 

6.1.22.17.

61090

A - D - CMF_1b  

 

tikai sekojoši A-D-CMF_1a  

 

Cyclophosphamidum

L01AA02

100mg/m2 p/o 1.-14.diena 28 dienas

 V/A

Methotrexatum

L01BA01

40mg/m2 i/v 1., 8.diena 28 dienas

 

Fluorouracilum

L01BC02

600mg/m2 i/v 1., 8.diena 28 dienas

 

6.1.22.18.

61091

FEC - D_1 Fluorouracilum

L01BC02

600mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

 I

Epirubicinum

L01DB03

100mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 V

Cyclophosphamidum

L01AA02

600mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 V/A

6.1.22.19.

61092

FEC - D_2  

 

tikai sekojoši FEC-D_1  

 

 III

Docetaxelum

L01CD01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.22.20.

61093

DAC Docetaxelum

L01CD01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

 I

Doxorubicinum

L01BD01

50mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

Cyclophosphamidum

L01AA02

500mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 V/A

6.1.23. C50 Krūts ļaundabīgs audzējs (metastātiska krūts vēža ķīmijterapija)
6.1.23.1.

61094

CMF_1 Cyclophosphamidum

L01AA02

100mg/m2 p/o 1.-14.diena 28 dienas

V/A

I

Methotrexatum

L01BA01

40mg/m2 i/v 1., 8.diena 28 dienas

 

Fluorouracilum

L01BC02

600mg/m2 i/v 1., 8.diena 28 dienas

 

6.1.23.2.

61095

CMF_2 Cyclophosphamidum

L01AA02

600mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V/A

I

Methotrexatum

L01BA01

40mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

Fluorouracilum

L01BC02

600mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.23.3.

61096

FAC Fluorouracilum

L01BC02

500mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

I

Doxorubicinum

L01DB01

50mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

Cyclophosphamidum

L01AA02

500mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V/A

6.1.23.4.

61097

DOX Doxorubicinum

L01DB01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

6.1.23.5.

61098

AC Doxorubicinum

L01DB01

60mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

I

Cyclophosphamidum

L01AA02

600mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V/A

6.1.23.6.

61099

EPI Epirubicinum

L01DB03

60-90mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

6.1.23.7.

61100

TAX_1 Paclitaxelum

L01CD02

175mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

III

6.1.23.8.

61101

TAX_2 Paclitaxelum

L01CD02

80mg/m2 i/v 1.diena 7 dienas

 

III

6.1.23.9.

61102

NVB Vinorelbinum

L01CA04

25mg/m2 i/v 1., 8.diena 21 diena

 

III

6.1.23.10.

61103

Capecit/ NVB Capecitabinum

L01BC05

1250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14.diena 21 diena

 

III

Vinorelbinum

L01CA04

25mg/m2 i/v 1.diena 7 dienas

 

6.1.23.11.

61104

Capecitabin Capecitabinum

L01BC05

1250mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14.diena 21 diena

 

III

6.1.23.12.

61105

FEC Fluorouracilum

L01BC02

500mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

I

Epirubicinum

L01DB03

100mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

Cyclophosphamidum

L01AA02

500mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A/V

6.1.23.13.

61106

EC Epirubicinum

L01DB03

75-100mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

I

Cyclophosphamidum

L01AA02

600-830mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A/V

6.1.23.14.

61107

AT Doxorubicinum

L01BD01

60mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

Paclitaxelum

L01CD02

125-200mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.23.15.

61108

ET Epirubicinum

L01DB03

75-100mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

Paclitaxelum

L01CD02

125-200mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.23.16.

61109

AD Doxorubicinum

L01BD01

60mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

Docetaxelum

L01CD01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.23.17.

61110

DC Docetaxelum

L01CD01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

III

Capecitabinum

L01BC06

950mg/m2 p/o 2 reizes dienā 1.-14.diena 21 diena

 

6.1.23.18.

61111

ED Epirubicinum

L01DB03

75-100mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

Docetaxelum

L01CD01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.23.19.

61112

Docetaxel_1 Docetaxelum

L01CD01

60-100mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

III

6.1.23.20.

61113

Docetaxel_2 Docetaxelum

L01CD01

40mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

III

6.1.24. C51 Sieviešu ārējo dzimumorgānu (vulva) ļaundabīgi audzēji
6.1.24.1.

61114

CDDP Cisplatinum

L01XA01

100mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

6.1.24.2.

61115

CF Cisplatinum

L01XA01

100mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Fluorouracilum

L01BC02

1000mg/m2 i/v 2.-5.diena 21 diena

 

6.1.24.3.

61116

BLEO Bleomycinum

L01DC01

10mg/m2 i/v 1.,15.diena 28 dienas

 

III

6.1.24.4.

61117

Topotecan Topotecanum

L01XX17

1,5mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

 

 III

6.1.25. C52 Maksts ļaundabīgs audzējs
6.1.25.1.

61118

CDDP_1 Cisplatinum

L01XA01

40mg/m2 i/v 1.diena 7 dienas

A

I

6.1.25.2.

61119

CDDP_2 Cisplatinum

L01XA01

50mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

6.1.25.3.

61120

CF Cisplatinum

L01XA01

100mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Fluorouracilum

L01BC02

1000mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

 

6.1.26. C53 Dzemdes kakla ļaundabīgs audzējs
6.1.26.1.

61121

CDDP_1 Cisplatinum

L01XA01

40mg/m2 i/v 1.diena 7 dienas

A

I

6.1.26.2.

61122

CDDP_2 Cisplatinum

L01XA01

50mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

6.1.26.3.

61123

PF Cisplatinum

L01XA01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Fluorouracilum

L01BC02

1000mg/m2 i/v 1.-4.diena 21 diena

 

6.1.26.4.

61124

CBDCA Carboplatinum

L01XA02

400mg/m2 (AUC 5) i/v 1.diena 28 dienas

V

II

6.1.26.5.

61125

TPT Topotecanum

L01XX16

1,5mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

 

III

6.1.26.6.

61126

CDDP/TPT Cisplatinum

L01XA01

50mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Topotecanum

L01XX16

0,75mg/m2 i/v 1.-3.diena 21 diena

 

6.1.26.7.

61127

CDDP/TAX Cisplatinum

L01XA01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Paclitaxelum

L01CD01

175mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.26.8.

61128

CP Carboplatinum

L01XA02

300mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

Paclitaxelum

L01CD01

175mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.26.9.

61129

CDDP/GEM Cisplatinum

L01XA01

50mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Gemcitabinum

L01BC05

1000mg/m2 i/v 1., 8.diena 21 diena

 

6.1.26.10.

61130

TAX Paclitaxelum

L01CD01

175mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

III

6.1.27. C54 Dzemdes ķermeņa ļaundabīgs audzējs
6.1.27.1.

61131

CDDP Cisplatinum

L01XA01

100mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

6.1.27.2.

61132

CBDCA Carboplatinum

L01XA02

600mg i/v 1.diena 28 dienas

V

II

6.1.27.3.

61133

DOX Doxorubicinum

L01DB01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

6.1.27.4.

61134

CD Cisplatinum

L01XA01

60mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Doxorubicinum

L01DB01

60mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

6.1.27.5.

61135

CDP Cisplatinum

L01XA01

50mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Doxorubicinum

L01DB01

45mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

Paclitaxelum

L01CD01

175mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.27.6.

61136

CP Carboplatinum

L01XA02

300mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

Paclitaxelum

L01CD01

175mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.27.7.

61137

TAX Paclitaxelum

L01CD01

175mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

III

6.1.28. C55 Neprecizētu dzemdes daļu ļaundabīgs audzējs
6.1.28.1.

61138

CF Cisplatinum

L01XA01

100mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Fluorouracilum

L01BC02

1000mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

 

6.1.28.2.

61139

IC Ifosfamidum

L01AA06

1500mg/m2 i/v 1.-4.diena 21 diena

V

I

Cisplatinum

L01XA01

20mg/m2 i/v 1.-4.diena 21 diena

A

6.1.28.3.

61140

CP Carboplatinum

L01XA02

600mg (AUC 5) i/v 1.diena 21 diena

V

III

Paclitaxelum

L01CD01

175mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.29. C56 Olnīcu ļaundabīgs audzējs, C57 Citu un neprecizētu sieviešu dzimumorgānu daļu ļaundabīgs audzējs, D39 Sieviešu dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
6.1.29.1.

61141

CDDP Cisplatinum

L01XA01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

6.1.29.2.

61142

CBDCA Carboplatinum

L01XA02

600mg (AUC 6) i/v 1.diena 21 vai 28 dienas

V

II

6.1.29.3.

61143

VP-16 Etoposidum

L01CB01

100mg/m2 p/o 1.-14.diena 21 diena

V

II

6.1.29.4.

61144

EP Cisplatinum

L01XA01

20mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

A

I

Etoposidum

L01CB01

100mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

V

6.1.29.5.

61145

CP Carboplatinum

L01XA02

600mg i/v 1.diena 21 diena

V

II

Paclitaxelum

L01CD01

175mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.29.6.

61146

FL Fluorouracilum

L01BC01

375mg/m2 i/v 1.-5.diena 28 dienas

 

III

Leucovorinum

V03AF02

50mg/m2 i/v 1.-5.diena 28 dienas

 

6.1.29.7.

61147

TPT Topotecanum

L01XX16

1,5mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

 

III

6.1.29.8.

61148

CD Carboplatinum

L01XA02

300mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

Docetaxelum

L01CD02

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.29.9.

61149

CBDCA/GEM Carboplatinum

L01XA02

300mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

Gemcitabinum

L01BC05

1000mg/m2 i/v 1., 8.diena 21 diena

 

6.1.29.10.

61150

CDDP/GEM Cisplatinum

L01XA01

50mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Gemcitabinum

L01BC05

1000mg/m2 i/v 1., 8.diena 21 diena

 

6.1.29.11.

61151

Docetaxel Docetaxelum

L01CD02

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

III

6.1.29.12.

61152

TAX_1 Paclitaxelum

L01CD01

175mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

III

6.1.29.13.

61153

TAX_2 Paclitaxelum

L01CD01

80mg/m2 i/v 1.diena 7 dienas

 

III

6.1.29.14.

61154

Etoposid Etoposidum

L01CB01

100mg/m2 p/o 1.-14.diena 21 diena

V

II

6.1.29.15.

61155

Gemcitabin Gemcitabinum

L01BC05

1000mg/m2 i/v 1., 8., 15.diena 21 diena

 

III

6.1.29.16.

61156

Ifosfamid Ifosfamidum

L01AA06

2000mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

III

6.1.29.17.

61157

BEP Cisplatinum

L01XA01

20mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

A

I

Etoposidum

L01CB01

100mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

V

Bleomycinum

L01DC01

30mg/m2 i/v 1., 8., 15.diena 21 diena

 

6.1.29.18.

61158

VIP Ifosfamidum

L01AA06

1200mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

 V

I

Etoposidum

L01CB01

75mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

V

Cisplatinum

L01XA01

20mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

A

6.1.30. C58 Placentas ļaundabīgs audzējs
6.1.30.1.

61159

DAC Dactinomycinum

L01DA01

1,25mg/m2 i/v 1.diena 14 dienas

 

III

6.1.30.2.

61160

ML Methotrexatum

L01BA01

50mg/m2 i/m 1.,3.,5.,7.diena 14 dienas

 

III

Leucovorinum
(Calcii folinatum)

V03AF03

15mg/m2 i/v 2.,4.,6.,8.diena 14 dienas

 

6.1.30.3.

61161

EA Etoposidum

L01CB01

100mg/m2 i/v 1.-3.diena 7 dienas

V

II

Dactinomycinum

L01DA01

0,5mg/m2 i/v 1.-3.diena 7 dienas

 

6.1.30.4.

61162

EMA-CO Etoposidum

L01CB01

100mg/m2 i/v 1., 2.diena 14 dienas

V

I

Methotrexatum

L01BA01

100mg/m2 bolus i/v 1.diena un 200mg/m2 i/v 1.diena 14 dienas

 

Dactinomycinum

L01DA01

0,5mg/m2 i/v 1., 2.diena 14 dienas

 

Leucovorinum
(Calcii folinatum)

V03AF03

15mg/m2 i/v 2 reizes dienā 2., 3.diena 14 dienas

 

Vincristinum

L01CA02

1mg/m2 i/v 8.diena 14 dienas

 

Cyclophosphamidum

L01AA01

600mg/m2 i/v 8.diena 14 dienas

V/A

6.1.30.5.

61163

EP/EMA Cisplatinum

L01XA01

75mg/m2 i/v 1.diena 14 dienas

A

I

Etoposidum

L01CB01

150mg/m2 i/v 1.diena 14 dienas

V

Etoposidum

L01CB01

100mg/m2 i/v 8., 9.diena 14 dienas

V

II

Methotrexatum

L01BA01

100mg/m2 bolus i/v 8.diena un 200mg/m2 i/v 8.diena 14 dienas

 

Dactinomycinum

L01DA01

0,5mg/m2 i/v 8., 9.diena 14 dienas

 

Leucovorinum
(Calcii folinatum)

V03AF03

15mg/m2 i/v 2 reizes dienā 9., 10.diena 14 dienas

 

6.1.31. C60 Dzimumlocekļa ļaundabīgs audzējs
6.1.31.1.

61164

CMV Cisplatinum

L01XA01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

Methotrexatum

L01BA01

25mg/m2 i/v 1.,8.diena 21 diena

 

Bleomycinum

L01DC01

10mg/m2 i/v 1.,8.diena 21 diena

 

6.1.31.2.

61165

PF Cisplatinum

L01XA01

100mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

A

I

Fluorouracilum

L01BC02

1000mg/m2 i/v 1.-4.diena 28 dienas

 

6.1.31.3.

61166

VBM Vincristinum

L01CA02

1mg i/v 1.diena 7 dienas

 

III

Bleomycinum

L01DC01

30mg i/m 1.diena 7 dienas

 

Methotrexatum

L01BA01

30mg p/o 3.diena 7 dienas

 

6.1.32. C61 Prostatas ļaundabīgs audzējs
6.1.32.1.

61167

MP Mitoxantronum

L01DB07

12mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

III

Prednisolonum

H02AB06

5mg 2 reizes dienā p/o 1.diena 21 diena

 

6.1.32.2.

61168

DP Docetaxelum

L01CD02

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

III

Prednisolonum

H02AB06

5mg 2 reizes dienā p/o 1.diena 21 diena

 

6.1.33. C62 Sēklinieku ļaundabīgs audzējs (neseminoma), C63 Citu un neprecizētu vīriešu dzimumorgānu daļu ļaundabīgs audzējs (terapija atkarībā no audzēja morfoloģijas), D40 Vīriešu dzimumorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
6.1.33.1.

61169

EP Cisplatinum

L01XA01

20mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

A

I

Etoposidum

L01CB01

100mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

V

6.1.33.2.

61170

BEP Cisplatinum

L01XA01

20mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

A

I

Etoposidum

L01CB01

100mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

V

Bleomycinum

L01DC01

30mg i/v 1.,8.,15.diena 21 diena

 

6.1.33.3.

61171

VIP Ifosfamidum

L01AA06

1200mg/m2 i/v 1.-5.diena 28 dienas

V

I

Etoposidum

L01CB01

75mg/m2 i/v 1.-5.diena 28 dienas
Cisplatinum

L01XA01

20mg/m2 i/v 1.-5.diena 28 dienas

A

6.1.34. C62 Sēklinieku ļaundabīgs audzējs (seminoma)
6.1.34.1.

61172

CBDCA Carboplatinum

L01XA02

400mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

V

II

6.1.34.2.

61173

EP Cisplatinum

L01XA01

20mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

A

I

Etoposidum

L01CB01

100mg/m2 i/v 1.-5.diena 21 diena

V

6.1.34.3.

61174

VIP Ifosfamidum

L01AA06

1200mg/m2 i/v 1.-5.diena 28 dienas

V

I

Etoposidum

L01CB01

100mg/m2 i/v 1.-5.diena 28 dienas

 

Cisplatinum

L01XA01

20mg/m2 i/v 1.-5.diena 28 dienas

6.1.35. C64 Nieres ļaundabīgs audzējs, izņemot nieres bļodiņu, C68 Citu un neprecizētu urīnizvadorgānu daļu ļaundabīgs audzējs (terapija atkarībā no audzēja morfoloģijas), D41 Urīnizvadorgānu audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
6.1.35.1.

61175

INF-α Interferonum alfa

L03AB

12x106 IU s/c  

 

 

6.1.36. C65 Nieres bļodiņas ļaundabīgs audzējs, C66 Urīnvada ļaundabīgs audzējs, C67 Urīnpūšļa ļaundabīgs audzējs
6.1.36.1.

61176

MVAC Methotrexatum

L01BA01

30mg/m2 i/v 1.,15.,22.diena 35 dienas

 

I

Vinblastinum

L01CA01

3mg/m2 i/v 1.,15.,22.diena 35 dienas

 

Doxorubicinum

L01DB01

30mg/m2 i/v 1.diena 35 dienas

V

Cisplatinum

L01XA01

70mg/m2 i/v 2.diena 35 dienas

A

6.1.36.2.

61177

CDDP/GEM Cisplatinum

L01XA01

70mg/m2 i/v 2.diena 28 dienas

A

I

Gemcitabinum

L01BC05

1000mg/m2 i/v 1., 8., 15.diena 28 dienas

 

6.1.37. C69 Acs un acs palīgorgānu ļaundabīgs audzējs (terapija atkarībā no audzēja morfoloģijas (melanoma, sarkoma))
6.1.37.1.

61178

DTIC Dacarbazinum

L01AX04

1000mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

I

6.1.37.2.

61179

DOX Doxorubicinum

L01DB01

70mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

6.1.37.3.

61180

IFF Ifosfamidum

L01AA06

3000mg/m2 1.-3.diena 21 diena

V

II

6.1.37.4.

61181

AI Doxorubicinum

L01BD01

50mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

Ifosfamidum

L01AA06

1500mg/m2 i/v 1.-4.diena 21 diena

V

6.1.38. C70 Smadzeņu apvalku ļaundabīgs audzējs, C71 Galvas smadzeņu ļaundabīgs audzējs, C72 Muguras smadzeņu, kraniālo nervu un citu centrālās nervu sistēmas daļu ļaundabīgs audzējs, D42 Smadzeņu apvalku audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu, D43 Smadzeņu un centrālās nervu sistēmas audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
6.1.38.1.

61182

PCV Procarbazinum

L01XB01

110mg/m2 p/o 8.-21.diena 42 dienas

V

II

Lomustinum

L01AD02

60mg/m2 p/o 1.diena 42 dienas

V

Vincristinum

L01CA02

1,4mg/m2 i/v 8., 28.diena 42 dienas

V

6.1.38.2.

61183

CCNU Lomustinum

L01AD02

130mg/m2 p/o 1.diena 42 dienas

V

II

6.1.38.3.

61184

BCNU Carmustinum

L01AD01

200mg/m2 i/v 1.diena 42 dienas

A

I

6.1.38.4.

61185

Fotem Fotemustinum

L01AD05

208mg i/v 1.diena, 1.-3.kurss 7 dienas, sākot no 4.kursa 5-6 nedēļas 7 dienas/ 35-42 dienas

V

II

6.1.38.5.

61186

Temz_1 Temozolomidum

L01AX03

75mg/m2 p/o dienā 42 dienas

V

II

6.1.38.6.

61187

Temz_2 Temozolomidum

L01AX03

200mg/m2 p/o 1.-5.diena 28 dienas

V

II

6.1.39. C73 Vairogdziedzera ļaundabīgs audzējs
6.1.39.1.

61188

DOX Doxorubicinum

L01DB01

75mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

6.1.39.2.

61189

AC Doxorubicinum

L01DB01

60mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

I

Cisplatinum

L01XA02

40mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

A

6.1.40. C74 Virsnieru ļaundabīgs audzējs (virsnieru garozas ļaundabīgs audzējs)
6.1.40.1

61190

ACEM Doxorubicinum

L01DB01

20mg/m2 i/v 1.,8.diena 28 dienas

V

I

Cisplatinum

L01XA02

40mg/m2 i/v 1.,9.diena 28 dienas

A

Etoposidum

L01CB01

100mg/m2 i/v 5.-7.diena 28 dienas

A

Mitotanum

L01XX23

4g p/o dienā 28 dienas

 

6.1.41. C74 Virsnieru ļaundabīgs audzējs (virsnieru serdes ļaundabīgs audzējs)
6.1.41.1.

61191

CVD Cyclophosphamidum

L01AA02

750mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

I

Vincristinum

L01CA02

1,4mg i/v 1.diena 21 diena

 

Dacarbazinum

L01AX04

600mg/m2 i/v 1.,2.diena 21 diena

A

6.1.42. C75 Pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgu struktūru ļaundabīgi audzēji (augsti diferencēts audzējs)
6.1.42.1.

61192

Lanr Lanreotidum

H01CB03

120mg i/m 1.diena 28 dienas

 

 

6.1.42.2.

61193

Octr Octreotidum

H01CB02

60mg i/m 1.diena 28 dienas

 

 

6.1.43. C75 Pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgu struktūru ļaundabīgi audzēji (zemu diferencēts/nediferencēts audzējs), D44 Endokrīno dziedzeru audzējs ar neskaidru vai nezināmu dabu
6.1.43.1.

61194

EC Etoposidum

L01CB01

130mg/m2 i/v 1.-3.diena 21 diena

A

I

Cisplatinum

L01XA02

45mg/m2 i/v 2.-3.diena 21 diena

A

6.1.43.2.

61195

FDE Fluorouracilum

L01BC02

500mg/m2 i/v 1.-3.diena 21 diena

 

II

Dacarbazinum

L01AX04

200mg/m2 i/v 1.-3.diena 21 diena

 

Epirubicinum

L01DB03

30mg/m2 i/v 1.-3.diena 21 diena

V

6.1.44. C75 Pārējo endokrīno dziedzeru un radniecīgu struktūru ļaundabīgi audzēji (aizkuņģa dziedzera endokrīni audzēji)
6.1.44.1.

61196

5-FU Fluorouracilum

L01BC02

400mg/m2 i/v 1.-5.diena 42 dienas

 

III

6.1.44.2.

61197

DOX Doxorubicinum

L01DB01

50mg/m2 i/v 1.,22.diena 42 dienas

V

II

6.1.45. C76 Citas un neprecīzi apzīmētas lokalizācijas ļaundabīgi audzēji, C77 Sekundārs un neprecizēts limfmezglu ļaundabīgs audzējs, C78 Sekundārs elpošanas un gremošanas orgānu ļaundabīgs audzējs, C79 Sekundārs citas lokalizācijas ļaundabīgs audzējs, C80 Ļaundabīgs audzējs bez norādes par lokalizāciju, C97 Neatkarīgi (primāri) multipli ļaundabīgi audzēji, D48 Citas un neprecizētas lokalizācijas audzēji ar neskaidru vai nezināmu dabu
6.1.45.1.

61198

CE Cisplatinum

L01XA01

75mg/m2 i/v 1.-3.diena 21 diena

A

I

Etoposidum

L01CB01

100mg/m2 i/v 1.-3.diena 21 diena

V

6.1.45.2.

61199

CP Carboplatinum

L01XA02

600mg i/v 1.diena 21 diena

V

II

Paclitaxelum

L01CD01

175mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

 

6.1.45.3.

61200

IO Irinotecanum

L01XX19

160mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

II

Oxaliplatinum

L01XA03

80mg/m2 i/v 1.diena 21 diena

V

6.2. Onkohematoloģijas ķīmijterapijas shēmas

Nr.p.k.

Manipulācijas kods

Medikaments, shēma

Medikamenti

ATĶ kods

Devas

Viena kursa ilgums

ER

PP

6.2.1. C81 Hodžkina slimība
6.2.1.1.

61201

ABVD_1 Doxorubicinum

L01DB01

25mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

V

I

Vinblastinum

L01CA01

6mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

 

Bleomycinum

L01DC01

10mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

 

Dacarbazinum

L01AX04

375mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

A

6.2.1.2.

61202

ABVD_15 Doxorubicinum

L01DB01

25mg/m2 i/v 15.diena 28 dienas

V

I

Vinblastinum

L01CA01

6mg/m2 i/v 15.diena 28 dienas

 

Bleomycinum

L01DC01

10mg/m2 i/v 15.diena 28 dienas

 

Dacarbazinum

L01AX04

375mg/m2 i/v 15.diena 28 dienas

A

6.2.1.3.

61203

BEACOPP_st Cyclophosphamidum

L01AA01

650mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

V/A

I

Doxorubicinum

L01DB01

25mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

V

Etoposidum

L01CB01

100mg/m2 i/v 2 reizes dienā 1.-3.diena 28 dienas

 

Dacarbazinum

L01AX04

100mg/m2 i/v 1.-7.diena 28 dienas

A

Prednisolonum

H02AB06

40mg/m2 p/o 1.-8.diena 28 dienas

 

Vincristinum

L01CA02

2mg i/v 8.diena 28 dienas

 

Bleomycinum

L01DC01

10mg/m2 i/v 8.diena 28 dienas

 

6.2.1.4.

61204

BEACOPP_pa Cyclophosphamidum

L01AA01

1250mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

V/A

I

Doxorubicinum

L01DB01

35mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

V

Etoposidum

L01CB02

200mg/m2 i/v 2 reizes dienā 1.-3.diena 28 dienas

 

Dacarbazinum

L01AX04

100mg/m2 i/v 1.-7.diena 28 dienas

A

Prednisolonum

H02AB06

40mg/m2 p/o 1.-14.diena 28 dienas

 

Vincristinum

L01CA03

2mg i/v 8.diena 28 dienas

 

Bleomycinum

L01DC02

10mg/m2 i/v 8.diena 28 dienas

 

6.2.1.5.

61205

Dexa-BEAM Dexamethasonum

H02AB02

24mg p/o 3 reizes dienā 1.-7.diena 28 dienas

 

III

Carmustinum

L01AD01

60mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

 

Melphalanum

L01AA03

30mg/m2 i/v 1.-5.diena 28 dienas

 

Etoposidum

L01CB01

75mg/m2 i/v 4.-7.diena 28 dienas

 

Cytarabinum

L01BC03

100mg/m2 2 reizes dienā i/v 4.-7.diena 28 dienas

 

6.2.1.6.

61206

ChIVPP Chlorambucilum

L01AA02

6mg/m2 i/v 15.diena 28 dienas

 

I

Vinblastinum

L01CA01

10mg i/v 1.diena 28 dienas

 

Dacarbazinum

L01AX04

30mg/m2 i/v 1.-5.diena 28 dienas

A

Prednisolonum

H02AB06

75mg/m2 p/o 4.-7.diena 28 dienas

 

6.2.1.7.

61207

VEPEMB Vinblastinum

L01CA01

10mg i/v 1.diena 28 dienas

 

I

Cyclophosphamidum

L01AA01

500mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

V/A

Dacarbazinum

L01AX04

100mg/m2 p/o 1.-5.diena 28 dienas

A

Prednisolonum

H02AB06

30mg/m2 p/o 1.-5.diena 28 dienas

 

Etoposidum

L01CB01

60mg/m2 i/v 15.-19.diena 28 dienas

 

Mitoxantronum

L01DB07

6mg/m2 p/o 15.diena 28 dienas

 

Bleomycinum

L01DC02

10mg/m2 i/v 15.diena 28 dienas

 

6.2.2. C82 Folikulāra (nodulāra) ne-Hodžkina limfoma, C83 Difūza ne-Hodžkina limfoma, C84 Perifērisko un ādas T šūnu limfomas, C85 Citi un neprecizēti ne-Hodžkina limfomas veidi, C88 Ļaundabīgas imūnproliferatīvas slimības, C96 Citi un neprecizēti limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu ļaundabīgi audzēji, D47.0 Histiocitisko šūnu un tuklo šūnu audzēji ar neskaidru un nezināmu dabu, D47.7 Citi limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu audzēji ar neskaidru vai nezināmu dabu, D47.9 Limfoīdo, asinsrades un radniecīgu audu audzēji ar nenoteiktu vai nezināmu dabu, neprecizēti
6.2.2.1.

61208

COP Cyclophosphamidum

L01AA01

1000mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

V/A

I

Vincristinum

L01CA02

2mg i/v 1.diena 28 dienas

 

Prednisolonum

H02AB06

60mg dienā p/o 1.-5.diena 28 dienas

 

6.2.2.2.

61209

CHOP_1 Cyclophosphamidum

L01AA02

750mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

V/A

I

Doxorubicinum

L01DB01

50mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

V

Vincristinum

L01CA03

2mg i/v 1.diena 28 dienas

 

Prednisolonum

H02AB06

100mg dienā p/o 1.-5.diena 28 dienas

 

6.2.2.3.

61210

CHOP_2 Cyclophosphamidum

L01AA01

750mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

V/A

I

Doxorubicinum

L01DB01

50mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

V

Vinblastinum

L01CA01

10mg i/v 1.diena 28 dienas

 

Prednisolonum

H02AB06

100mg dienā p/o 1.-5.diena 28 dienas

 

6.2.2.4.

61211

R-CHOP Rituximabum

L01XC02

375mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

 

I

Cyclophosphamidum

L01AA01

750mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

V/A

Doxorubicinum

L01DB01

50mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

V

Vincristinum

L01CA03

2mg i/v 1.diena 28 dienas

 

Prednisolonum

H02AB06

100mg dienā p/o 1.-5.diena 28 dienas

 

6.2.2.5.

61212

CVP Cyclophosphamidum

L01AA01

400mg/m2 i/v 1.-5.diena 28 dienas

V

II

Vincristinum

L01CA03

2mg i/v 1.diena 28 dienas

 

Prednisolonum

H02AB06

30mg/m2 p/o 1.-5.diena 28 dienas

 

6.2.2.6.

61213

FMD Fludarabinum

L01BB05

25mg/m2 i/v 1.-3.diena 28 dienas

 

III

Mitoxantronum

L01DB07

10mg/m2 i/v 1.diena 28 dienas

 

Dexamethasonum

H02AB02

20mg/m2 p/o 1.-5.diena 28 dienas

 

6.2.2.7.

61214

FID Fludarabinum

L01BB05

25mg/m2 i/v 1.-3.diena 28 dienas

 

II

Idarubicinum

L01DB07

10mg/m2 i/v 1.dienāa 28 dienas

V

Dexamethasonum

H02AB02

20mg/m2 p/o 1.-5.diena 28 dienas

 

6.2.2.8.

61215

FC Fludarabinum

L01BB05

30mg/m2 i/v 1.-3.diena 28 dienas

 

II

Cyclophosphamidum

L01AA01

250mg/m2 i/v 1.-3.diena 28 dienas

V

6.2.3. C90 Multiplā mieloma un ļaundabīgi plazmas šūnu audzēji
6.2.3.1.

61216

MP Melphalanum

L01AA03

9mg/m2 p/o 1.-4.diena 28 dienas

 

III

Prednisolonum

H02AB06

100mg p/o 1.-4.diena 28 dienas

 

6.2.3.2.

61217

CP Cyclophosphamidum

L01AA01

6g p/o vai i/v (kopējā kursa deva)  

V/A

I

Prednisolonum

H02AB08

40mg i/v 1.-4.diena 28 dienas

 

6.2.3.3.

61218

VAD Vincristinum

L01CA02

0,4mg/m2 1.-4.diena 28 dienas

 

II

Doxorubicinum

L01DB01

9mg/m2 1.-4.diena 28 dienas

V

Dexamethasonum

H02AB02

40mg/m2 p/o 1.-4., 9.-12., 17.-20.diena 28 dienas

 

6.2.3.4.

61219

M-2 Vincristinum

L01CA02

0,03mg/kg 1.diena 28 dienas

 

I

Cyclophosphamidum

L01AA01

10mg/kg 1.diena 28 dienas

V/A

Carmustinum

L01AD01

0,5mg/kg 1.diena 28 dienas

 

Melphalanum

L01AA03

0,25mg/kg 1.-4.diena 28 dienas

 

Prednisolonum

H02AB06

1mg/kg p/o 1.-7.diena 28 dienas

 

 

 

0,5mg/kg 8.-14.diena 28 dienas

 

6.2.3.5.

61220

Bortezomib Bortezomibum

L01XX32

1,3mg/m2 i/v 1., 4., 8., 11.diena 21 diena

 

III

6.2.4. C91.0, C91.3, C91.5, C91.7 , C91.9 Akūta limfoblastoze, C95.0 Neprecizētu šūnu leikoze (akūta), C95.2 Subakūta neprecizēta šūnu leikoze, C95.7 Cita neprecizēta šūnu leikoze, C95.9 Leikoze neprecizēta
6.2.4.1.

61221

VCR Vincristinum

L01CA02

1,5mg/m2 i/v 1.diena  

 

III

6.2.4.2.

61222

6-MP Mercaptopurinum

L01BB02

200mg/m2 p/o 1.-7.diena 7 dienas

 

III

6.2.4.3.

61223

ALL_SR_1 (1.-4.nedēļa) (28 dienas) L-Asparaginasum

L01XX02

6000IU/m2 i/m 4.-7., 11.-14., 18.-21.diena 28 dienas

 

II

Doxorubicinum

L01DB01

45mg/m2 i/v 1., 2.diena 28 dienas

V

Vincristinum

L01CA02

1,5mg/m2 i/v 1., 8., 15., 22.diena 28 dienas

 

Prednisolonum

H02AB06

40mg/m2 p/o 1.-28.diena 28 dienas

 

Methotrexatum

L01BA01

10mg/m2 i/v 1., 8., 15.diena 28 dienas

 

6.2.4.4.

61224

ALL_SR_2 (5.-12.nedēļa) (56 dienas) Doxorubicinum

L01DB01

45mg/m2 i/v 1.,2.diena 56 dienas

V

II

Methotrexatum

L01BA01

10mg/m2 i/v 1.diena 56 dienas

 

Cytarabinum

L01BC03

200mg/m2 i/v 3.-5.diena 56 dienas

V

Etoposidum

L01CB01

100mg/m2 i/v 3.-5.diena 56 dienas

 

Tioguaninum

L01BB03

80mg/m2 p/o 3., 5.diena 56 dienas

 

Vincristinum

L01CA02

1,5mg/m2 i/v 1., 8., 36., 43. un 50.diena 56 dienas

 

Prednisolonum

H02AB06

40mg/m2 p/o 22.-26., 50.-54.diena 56 dienas

 

6.2.4.5.

61225

ALL_AR_1 (1.-9.nedēļa) (63 dienas) L-Asparaginasum

L01XX02

5000IU/m2 i/v 1.-14.diena 63 dienas

 

I

Doxorubicinum

L01DB01

25mg/m2 i/v 1., 8., 15., 22.diena 63 dienas

V

Prednisolonum

H02AB06

60mg/m2 p/o 1.-28.diena 63 dienas

 

Cyclophosphamidum

L01AA01

650mg/m2 i/v 28., 42., 56.diena 63 dienas

V/A

Cytarabinum

L01BC03

75mg/m2 i/v 29.-32., 36.-39., 43.-46., 50.-53.diena 63 dienas

V

Mercaptopurinum

L01BB02

60mg/m2 p/o 28.-56.diena 63 dienas

 

Methotrexatum

L01BA01

10mg/m2 i/v 28., 35., 42., 49.diena 63 dienas

 

6.2.4.6.

61226

ALL_AR_2 (10.-14.nedēļa) (35 dienas) Cytarabinum

L01BC03

75mg/m2 i/v 1.-5., 29.-33.diena 35 dienas

V

II

Etoposidum

L01CB01

60mg/m2 i/v 1.-5., 29.-33.diena 35 dienas

 

6.2.4.7.

61227

ALL_AR_3 (20.-23.nedēļa) (28 dienas) Dexamethasonum

D02AB02

10mg/m2 p/o, 1.-28.diena 28 dienas

 

II

Doxorubicinum

L01DB01

25mg/m2 i/v, 1., 8., 15., 22.diena 28 dienas

V

Vincristinum

L01CA02

1,5mg/m2 i/v, 1., 8., 15., 22.diena 28 dienas

 

6.2.4.8.

61228

ALL_AR_4 (24.-26.nedēļa) (21 diena) Cyclophosphamidum

L01AA01

60mg/m2 i/v, 1.diena 21 diena

V/A

I

Cytarabinum

L01BC03

75mg/m2 i/v 1.-4., 8.-11.diena 21 diena

V

Tioguaninum

L01BB03

60mg/m2 p/o, 1.-14.diena 21 diena

 

Dexamethasonum

D02AB02

10mg/m2 p/o, 1.-7.diena 21 diena

 

6.2.4.9.

61229

GMALL_1 (1.-20.diena) (20 dienas) Methotrexatum

L01BA01

15mg i/v i/v 1.diena 20 dienas

 

I

Dexamethasonum

D02AB02

10mg/m2 p/o 1.-7., 13.-16.diena 20 dienas

 

Cyclophosphamidum

L01AA02

200mg/m2 i/v 3.-5.diena 20 dienas

V/A

Vincristinum

L01CA02

2mg i/v 6.,13.,20.diena 20 dienas

 

Doxorubicinum

L01DB01

45mg/m2 i/v 6.-7.,13.-14.diena 20 dienas

V

L-Asparaginasum

L01XX02

6000DV/m2 i/v 20.diena 20 dienas

 

6.2.4.10.

61230

GMALL_2 (26.-46. diena) (21 diena) Methotrexatum

L01BA01

15mg i/v 3., 10., 17.diena 21 diena

 

I

Cyclophosphamidum

L01AA01

1000mg/m2 i/v 1., 21.diena 21 diena

V/A

Cytarabinum

L01BC03

75mg/m2 i/v 3.-6., 10.-13., 17.-20.diena 21 diena

V

Mercaptopurinum

L01BB02

60mg/m2 p/o 1.-21.diena 21 diena

 

6.2.4.11.

61231

GMALL_3 (no 71.dienas) Dexamethasonum

D02AB02

10mg/m2 p/o 1.-5.diena 5 dienas

 

II

Vinblastinum

L01CA01

10mg i/v 1.diena 5 dienas

 

Methotrexatum

L01BA01

1500mg/m2 i/v 1.diena 5 dienas

 

Etoposidum

L01CB01

250mg/m2 i/v 4.-5.diena 5 dienas

 

Cytarabinum

L01BC03

4000mg/m2 i/v 5.diena 5 dienas

V

6.2.4.12.

61232

IDA-FLAG Idarubicinum

L01DB07

10mg/m2 i/v 1.,3.diena 5 dienas

V

II

Fludarabinum

L01BB05

30mg/m2 i/v 1.-5.diena 5 dienas

 

Cytarabinum

L01BC03

2000mg/m2 i/v 1.-5.diena 5 dienas

V

6.2.4.13.

61233

MAC Mitoxantronum

L01DB07

10mg/m2 i/v 1.diena 6 dienas

 

II

L-Asparaginasum

L01XX02

10 000SV i/v 6.diena 6 dienas

 

Cytarabinum

L01BC03

1000mg/m2 i/v 1.-5.diena 6 dienas

V

6.2.4.14.

61234

POMP Prednisolonum

H02AB06

1mg/m2 p/o 1.-5.diena 5 dienas

 

III

Vincristinum

L01CA02

2mg i/v 1.diena 5 dienas

 

Methotrexatum

L01BA01

7,5mg/m2 i/v 1.-5.diena 5 dienas

 

Mercaptopurinum

L01BB02

500mg/m2 p/o 1.-5.diena 5 dienas

 

6.2.5. C91.1, C91.2 Hroniska limfoleikoze
6.2.5.1.

61235

FC Fludarabinum

L01BB06

30mg/m2 1.-5.diena 28 dienas

 

I

Cyclophosphamidum

L01AA01

250mg/m2 1.-3.diena 28 dienas

V/A

6.2.5.2.

61236

FMD Fludarabinum

L01BB06

25mg/m2 1.-3.diena 28 dienas

 

III

Mitoxantronum

L01DB07

10mg/m2 1.diena 28 dienas

 

Dexamethasonum

H02AB02

20mg/m2 1.-5.diena 28 dienas

 

6.2.5.3.

61237

COP Cyclophosphamidum

L01AA01

1000mg/m2 1.diena 28 dienas

V/A

I

Vincristinum

L01CA02

2mg 1.diena 28 dienas

 

Prednisolonum

H02AB06

60mg dienā p/o 1.-5.diena 28 dienas

 

6.2.5.4.

61238

CHOP Cyclophosphamidum

L01AA01

750mg/m2 1.diena 28 dienas

V/A

I

Doxorubicinum

L01DB01

50mg/m2 1.diena 28 dienas

V

Vincristinum

L01CA02

2mg 1.diena 28 dienas

 

Prednisolonum

H02AB06

100mg dienā p/o 1.-5.diena 28 dienas

 

6.2.5.5.

61239

CVP Cyclophosphamidum

L01AA01

400mg/m2 1.-5.diena 28 dienas

V/A

I

Vincristinum

L01CA02

2mg 1.diena 28 dienas

 

Prednisolonum

H02AB06

30mg dienā p/o 1.-5.diena 28 dienas

 

6.2.6. C91.4 Mataino šūnu leikoze
6.2.6.1.

61240

PENT Pentostatinum

L01XX08

10mg kursā 28 dienas

 

III

6.2.7. C92.0, C92.2, C92.3, C92.4, C92.5, C92.9 Akūtas mieloleikozes, C93.0, C93.2, C93.7, C93.9 Akūtas monocitārās leikozes, C94.0, C94.2, C94.3, C94.4, C94.5 Citas neprecizētas leikozes
6.2.7.1.

61241

VCR Vincristinum

L01CA02

1,5mg/m2 i/v 1.diena 7 dienas

 

III

6.2.7.2.

61242

6-MP Mercaptopurinum

L01BB02

200mg/m2 1.-7.diena 7 dienas

 

III

6.2.7.3.

61243

DOX/ARA-C "3+7" Doxorubicinum

L01DB01

45mg/m2 1., 2.diena 5 dienas

V

II

Cytarabinum

L01BC01

200mg/m2 1.-5.diena 5 dienas

V

6.2.7.4.

61244

DOX/ARA-C "2+5" Doxorubicinum

L01DB01

45mg/m2 1.-3.diena 7 dienas

V

II

Cytarabinum

L01BC01

200mg/m2 1.-7.diena 7 dienas

V

6.2.7.5.

61245

ARA-C Cytarabinum

L01BC01

3000mg/m2 1., 3., 5.diena 5 dienas

V

II

6.2.7.6.

61246

IDA-FLAG Idarubicinum

L01DB07

10mg/m2 1., 3.diena 5 dienas

V

II

Fludarabinum

L01BB05

30mg/m2 1.-5.diena 5 dienas

 

Cytarabinum

L01BC01

2000mg/m2 1.-5.diena 5 dienas

V

6.2.7.7.

61247

MAC Mitoxantronum

L01DB07

10mg 1.diena 6 dienas

 

II

L-Asparaginasum

L01XX02

10 000SV 6.diena 6 dienas

 

Cytarabinum

L01BC01

1000mg/m2 1.-5.diena 6 dienas

V

6.2.7.8.

61248

POMP Prednisolonum

H02AB06

1mg/m2 1.-5.diena 5 dienas

 

III

Vincristinum

L01CA02

2mg 1.diena 5 dienas

 

Methotrexatum

L01BA01

7,5mg/m2 1.-5.diena 5 dienas

 

Mercaptopurinum

L01BB02

500mg/m2 1.-5.diena 5 dienas

 

6.2.7.9.

61249

MAE Mitoxantronum

L01DB07

12mg/m2 1., 3., 5.diena 10 dienas

 

III

Cytarabinum

L01BC01

100mg/m2 2 reizes dienā 1.-10.diena 10 dienas

 

Etoposidum

L01CB01

100mg/m2 1.-5.diena 10 dienas

 

6.2.7.10.

61250

TAD Doxorubicinum

L01DB01

60mg/m2 i/v 1., 2.diena 7 dienas

V

II

Cytarabinum

L01BC01

100mg/m2 2 reizes dienā i/v 1.-7.diena 7 dienas

V

Tioguaninum

L01BB03

200mg/m2 p/o 1.-7.diena 7 dienas

 

6.2.7.11.

61251

DCE Doxorubicinum

L01DB01

45mg/m2 i/v 1., 2.diena 5 dienas

V

II

Cytarabinum

L01BC01

200mg/m2 2 reizes dienā i/v 1.-5.diena 5 dienas

V

Etoposidum

L01CB01

110mg/m2 1.-5.diena 5 dienas

 

6.2.8. C92.1, C92.7 Hroniska mieloleikoze, C95.1 Hroniska neprecizētu šūnu leikoze
6.2.8.1.

61252

INN Hydroxycarbamidum

L01XX05

2000mg 1.-5.diena 5 dienas

 

III

6.2.8.2.

61253

IFN-α Interferonum alfa

L03AB

3x106 IU s/c  

 

III

6.2.8.3.

61254

DOX/ARA-C "2+5" Doxorubicinum

L01DB01

45mg/m2 1., 2.diena 5 dienas

V

II

Cytarabinum

L01BC01

200mg/m2 1.-5.diena 5 dienas

V

6.2.8.4.

61255

DOX/ARA-C "3+7" Doxorubicinum

L01DB01

45mg/m2 1.-3.diena 7 dienas

V

II

Cytarabinum

L01BC01

200mg/m2 1.-7.diena 7 dienas

V

6.2.8.5.

61256

ARA-C Cytarabinum

L01BC01

50mg 1.-7.diena 7 dienas

V

II

6.2.8.6.

61257

IDA-FLAG Idarubicinum

L01DB07

10mg/m2 1., 3.diena 5 dienas

V

II

Fludarabinum

L01BB05

30mg/m2 1.-5.diena 5 dienas

 

Cytarabinum

L01BC01

2000mg/m2 1.-5.diena 5 dienas

V

6.2.9. C94.1 Hroniska eritrēmija, C94.7 Citas precizētas leikozes, D45 Īstā policitēmija, D47.1 Hroniska mieloproliferatīva slimība, D47.3 Esenciāla (hemorāģiska) trombocitēmija
6.2.9.1.

61258

INN Hydroxycarbamidum

L01XX05

2000mg p/o 1.-7.diena 7 dienas

 

III

6.2.9.2.

61259

ARA-C Cytarabinum

L01BC01

50mg i/v 1.-6.diena 6 dienas

V

II

6.2.9.3.

61260

6-MP Mercaptopurinum

L01BB02

150mg p/o 1.-7.diena 7 dienas

 

III

6.2.10. C93.1 Hroniska monocitāra leikoze, D46 Mielodisplastiski sindromi
6.2.10.1.

61261

ARA-C Cytarabinum

L01BC01

100mg i/v 1.-6.diena 6 dienas

V

II

6.2.10.2.

61262

6-MP Mercaptopurinum

L01BB02

150mg p/o 1.-7.diena 7 dienas

 

III

6.2.10.3.

61263

DOX Doxorubicinum

L01DB01

40mg i/v 1.-3.diena 3 dienas

V

II

6.2.10.4.

61264

DC Doxorubicinum

L01BD01

40mg i/v 1.-2.diena 5 dienas

V

II

Cytarabinum

L01BC01

100mg i/v 1.-5.diena 5 dienas

V

6.3. Ķīmijterapiju medikamentu shēmu lietošanas apraksts

6.3.1. Audzēja ārstēšanai izmantotā metode - ķīmijterapija medicīniskajā dokumentācijā jāatzīmē ar kodu Z51.1 Ķīmijterapijas kurss audzēja dēļ (atbilstoši SSK-10 ).

6.3.2. Izstrādātās ķīmijterapijas medikamentu shēmas uzrādāmas statistiskai uzskaitei, apmaksa tiek veikta atbilstoši šo noteikumu 22.pielikuma programmas "Iezīmētie pakalpojumi" pakalpojumam "Ķīmijterapija bērniem" un "Ķīmijterapija pieaugušajiem".

6.3.3. Katram audzēju veidam ķīmijterapijas shēmu (manipulāciju) saraksts veidots pēc šāda principa:

6.3.3.1. Audzēja diagnozes kods pēc SSK-10;

6.3.3.2. Ķīmijterapijas shēmas nosaukuma saīsinājums (saīsināts apzīmējums);

6.3.3.3. Shēmā ietvertie medikamenti (zāļu vispārīgie nosaukumi);

6.3.3.4. Katra medikamenta anatomiski ķīmiski terapeitiskās (ATĶ) grupas kods;

6.3.3.5. Katra medikamenta lietotās devas;

6.3.3.6. Shēmas lietošanas kurss (periods, pēc kura minētā terapijas shēma tiek atkārtota, ja tādu iespējams norādīt, visbiežāk tā ir 21 diena vai 28 dienas);

6.3.3.7. Katra medikamenta emetogēnais risks (ER) - augsts (A) vai vidējs (V);

6.3.3.8. Paredzētais pretvemšanas līdzekļu lietošanas protokols (PP) atbilstoši emetogēnajam riskam:

Protokols I (PP I) augsta emetogēnā riska ķīmijterapijas shēmām (A):

- 1.dienā: 5HT3 receptoru agonists intravenozi, Dexamethasonum 20mg intravenozi, Diazepamum 10mg perorāli;

- nākamajās dienās: 5HT3 receptoru agonists perorāli, Dexamethasonum 20mg intravenozi, Diazepamum 10mg perorāli.

Protokols II (PP II) vidēja emetogēnā riska ķīmijterapijas shēmām (V):

- 5HT3 receptoru agonists perorāli, Dexamethasonum 12mg intravenozi, Diazepamum 10mg perorāli.

Protokols III (PP III) mērena vai zema emetogēnā riska ķīmijterapijas shēmām:

- Dexamethasonum 12mg intravenozi, Metoclopramidum 40mg 4 reizes dienā perorāli.

6.3.4. Tā kā Interferonum monoterapijā (diagnozes C17 Karcinoīds, C64, C92.1, C92.7, C95.1) subkutānās (s/c) injekcijās tiek lietots dažādā režīmā ilgstoši, pacients to var saņemt gan stacionārā, gan dienas stacionārā, gan ambulatori, tādēļ tiek atzīmēta viena Interferonum ievadīšanas procedūra (1 dienu).

6.3.5. Šādu shēmu lietošanas gadījumā tiek norādīta to lietošanas secība:

6.3.5.1. pie diagnozēm C00-C14 un C30-C32 shēmas Cetux_1 un Cetux_2;

6.3.5.2. pie diagnozes C50 adjuvantā terapijā shēmas A-CMF_1a un A-CMF_1b;

6.3.5.3. pie diagnozes C50 adjuvantā terapijā shēmas AC-T_1 un AC-T_2;

6.3.5.4. pie diagnozes C50 adjuvantā terapijā shēmas A-D-CMF_1a un A-D-CMF_1b;

6.3.5.5. pie diagnozes C50 adjuvantā terapijā shēmas FEC-D_1 un FEC-D_2.

6.3.6. Atbilstoši diagnozei un lietotajai shēmai jānorāda arī lietotie vispārējas darbības pretinfekcijas līdzekļi un granulocītu koloniju stimulējošie faktori (manipulācijas 61265-61284). Atkarībā no konkrētā kursa laikā lietotā apjoma jānorāda manipulāciju skaits par vienu vienību.

6.3.7. Manipulācijas norāda šādos stacionāros strādājoši onkologi-ķīmijterapeiti vai hematologi:

6.3.7.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";

6.3.7.2. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca";

6.3.7.3. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca";

6.3.7.4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca";

6.3.7.5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca".

6.3.8. Manipulācija par katru ķīmijterapijas kursu tiek norādīta tikai pēc šī kursa pabeigšanas saskaņā ar attiecīgās shēmas aprakstu, medicīniskajā dokumentācijā norādot ķīmijterapijas shēmas izvēli (manipulācijas 61000-61264), konkrētā kursa uzsākšanu un pabeigšanu, ārstējot pacientu ar ķīmijterapiju gan stacionārā, gan dienas stacionārā, gan ambulatori.";

1.25. papildināt noteikumus ar 44.pielikumu šādā redakcijā:

"44.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1046

Ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgā novērtējuma un maksājumu sadales metodika

1. Ģimenes ārstam nosaka šādus darbības kvalitātes brīvprātīgā novērtējuma darbības rādītājus (turpmāk - kvalitātes rādītāji):

1.1. ģimenes ārsta pieejamības nodrošināšana;

1.2. minimālais ārstniecības personu nodrošinājums ģimenes ārsta praksē;

1.3. ģimenes ārsta palīga vai māsas darba vietas nodrošinājums;

1.4. ģimenes ārsta pieņemšanas nodrošināšana;

1.5. ģimenes ārsta palīga vai māsas pacientu pieņemšanas nodrošināšana;

1.6. ģimenes ārsta prakses aprīkojuma nodrošinājums;

1.7. ģimenes ārsta palīga un māsas izglītības nodrošināšana;

1.8. no jauna reģistrēta pacienta veselības stāvokļa novērtējums;

1.9. organizētā vēža skrīninga datu uzraudzība;

1.10. profilaktiskās apskates;

1.11. profilakses darbs smēķēšanas atmešanai;

1.12. cukura diabēta pacientu aprūpe;

1.13. pacientu ar koronāru sirds slimību veselības aprūpe;

1.14. pacientu ar arteriālo hipertensiju veselības aprūpe;

1.15. pacientu ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību veselības uzraudzība;

1.16. ģimenes ārsta pacientu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukumi;

1.17. ģimenes ārsta pacientu konsultācijas pie sekundārās veselības aprūpes speciālistiem;

1.18. ģimenes ārsta pacientu hospitalizāciju skaits;

1.19. ģimenes ārsta veikto papildu manipulāciju un papildu pakalpojumu apjoms;

1.20. recepšu izrakstīšanas dinamika references zālēm un medicīniskām ierīcēm (tikai A sarakstā iekļautām zālēm un medicīniskām ierīcēm);

1.21. zāļu recepšu saņemšana ģimenes ārsta praksē;

1.22. ģimenes ārsta papildu pieņemšanas;

1.23. pašvaldības informācija par ģimenes ārsta praksi.

2. Kvalitātes rādītāju vērtēšanas noteikumi:

Nr. p.k.

Kvalitātes rādītāji

Obligātie papildu nosacījumi

Vērtēšanas veids

Iegūstamo punktu skaits

2.1. Ģimenes ārsta pieejamības nodrošināšana
pacientiem ir iespēja sazināties ar praksi elektroniski, uz elektroniskā pasta vēstulēm tiek atbildēts triju darba dienu laikā un praksei ir izveidota mājas lapa internetā informācija par saziņas veidiem un laikiem ir pieejama pacientam (elektroniski prakses mājas lapā internetā, drukātā veidā prakses telpās) 1) pacientu aptauja

2) prakses apliecinājums

5

2.2. Minimālais ārstniecības personu nodrošinājums ģimenes ārsta praksē (vienlaikus izpildāms tikai viens no rādītājiem)
2.2.1. praksē, kurā reģistrēto pacientu skaits ir no 1200 līdz 1999 (pediatriskā praksē - no 400 līdz 799), ir nodrošināti ģimenes ārsts, māsa vai ārsta palīgs un otra māsa vai ārsta palīgs, vai reģistrators ārstniecības personām ģimenes ārsta prakse ir pamata darbavieta, reģistratora funkcijas neveic praksē strādājošs ārsts, māsa vai ārsta palīgs (izņemot, ja to veic otra māsa vai otrs ārsta palīgs) līgumā ar centru norādītas visas minētās personas

12

2.2.2. praksē, kurā reģistrēto pacientu skaits ir 2000 un lielāks (pediatriskā praksē -800 un lielāks), ir nodrošināti ģimenes ārsts, māsa vai ārsta palīgs, otrs ģimenes ārsts, otra māsa vai ārsta palīgs, vai reģistrators ģimenes ārsta praksē ir otrs ģimenes ārsts līgumā ar centru norādītas visas minētās personas
2.3. Ģimenes ārsta palīga vai māsas darba vietas nodrošinājums
ģimenes ārsta palīgam vai māsai ir nodrošināta no ģimenes ārsta pieņemšanas telpas nodalīta telpa pacientu pieņemšanai 1) pacientu aptauja

2) prakses apliecinājums

3) izpildāms obligāti

12

2.4. Ģimenes ārsta pieņemšanas nodrošināšana
ģimenes ārsts pakalpojuma saņemšanu praksē nodrošina četru darba dienu laikā 1) pacientu aptauja

2) prakses apliecinājums

8

2.5. Ārsta palīga vai māsas pacientu pieņemšanas nodrošināšana
ārsta palīgs vai māsa nodrošina patstāvīgu pacientu pieņemšanu praksē ārsta palīga vai māsas pieņemšanas apjoms sastāda ne mazāk kā 25 % no ģimenes ārsta pieņemšanas stundu apjoma centra vadības informācijas sistēmas dati - māsa vai ārsta palīgs norāda savu darbu ar atbilstošu manipulāciju (kodi konsultācijām hronisko slimību novērošanā atbilstoši kritērijos minētajiem un par bērna vecumā līdz pieciem gadiem vecāku izglītošanu atbilstoši normatīvajos aktos apstiprinātajai novērtēšanas veidlapai)

8

2.6. Ģimenes ārsta prakses aprīkojuma nodrošinājums
ģimenes ārsta praksē tiek lietota speciāla prakses programmatūra prakses apliecinājums, kam pievienota programmatūras licences vai programmatūras uzturēšanas līguma kopija

8

2.7. Ģimenes ārsta palīga un māsas izglītības nodrošināšana
ģimenes ārsta palīgam un māsai ir sagatavots individuāls tālākizglītības apmācību plāns, kā arī māsa un ārsta palīgs saskaņā ar plānu ir apguvis tālākizglītību primārajā veselības aprūpē apgūtā tālākizglītības programma sastāda ne mazāk kā 20 stundas gada laikā, individuāls tālākizglītības apmācību plāns tiek izstrādāts reizi gadā, pamatojoties uz zināšanu un iemaņu novērtējumu pa jomām centram iesniegts individuālais tālākizglītības apmācību plāns un apmācību īstenotāja izsniegts apliecinājums par apmācību apguvi

5

2.8. No jauna reģistrēta pacienta veselības stāvokļa novērtējums
viena mēneša laikā no datuma, kad pacients reģistrēts pie ģimenes ārsta, viņam ir veikta apskate un veselības stāvokļa novērtējums ģimenes ārsts ir novērtējis vismaz 90 % no jauna reģistrētu pacientu 1) centra vadības informācijas sistēmas dati

2) izpildāms obligāti

12

2.9. Organizētā vēža skrīninga datu uzraudzība
Ģimenes ārsta prakse nodrošina centra vadības informācijas sistēmas datu apskati par organizēto vēža skrīningu un pacientu informēšanu par iespēju veikt skrīninga izmeklējumus organizētā vēža skrīninga aptveres rādītājs ir par 15 % augstāks nekā vidējais atsaucības rādītājs attiecīgajā teritorijā atbilstoši šo noteikumu 57.punktam un pacienta ambulatorajā kartē izdarīts ieraksts par pacienta informēšanu organizētā vēža skrīninga aptveres rādītāju izvērtējums, ko centrs veic, salīdzinot attiecīgajā teritorijā un konkrētajā praksē reģistrēto pacientu organizētā vēža skrīninga aptveres rādītājus šādā kārtībā: atsevišķi aprēķina aptveres rādītājus attiecīgajā teritorijā un konkrētajā ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem pacientiem, izdalot skrīninga izmeklējumu veikušo personu skaitu ar nosūtīto vēstuļu skaitu un iegūto atsaucības rādītāju reizinot ar 1,15, tādējādi iegūstot salīdzināmos aptveres rādītājus

30

2.10. Profilaktiskās apskates
2.10.1. piecu gadu laikā profilaktisko apskati neizgājušo pacientu īpatsvars nepārsniedz 10 % no reģistrēto pacientu skaita vecumā no 18 līdz 40 gadiem centra vadības informācijas sistēmas dati

10

2.10.2.

triju gadu laikā profilaktisko apskati neizgājušo pacientu īpatsvars nepārsniedz 10 % no reģistrēto pacientu skaita vecumā no 41 gada centra vadības informācijas sistēmas dati

10

2.10.3.

ģimenes ārsts ir novērtējis veselības stāvokli reizi divos gados vismaz 75 % savā praksē reģistrēto pacientu vecumā no 12-18 gadiem centra vadības informācijas sistēmas dati

10

2.10.4. ģimenes ārsts ir novērtējis bērnu vecumā no vienas nedēļas līdz pieciem gadiem fizisko un garīgo attīstību atbilstoši normatīvo aktu prasībām par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību novērtēti 90 % attiecīgā vecuma reģistrēto pacientu, uzrādot manipulāciju "60230 - Bērna vecumā no vienas nedēļas līdz pieciem gadiem fiziskās un garīgās attīstības novērtēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību" centra vadības informācijas sistēmas dati

10

2.11. Profilakses darbs smēķēšanas atmešanai
praksē ir pacientu smēķētāju saraksts, un 50 % no tajā esošajiem pacientiem ir saņēmuši padomu atmest smēķēšanu lietojama manipulācija "60231 - Konsultācija par veselīgu dzīvesveidu (2.tipa cukura diabēta pacientiem, pacientiem ar koronāro sirds slimību, arteriālo hipertensiju, hronisku obstruktīvu plaušu slimību, smēķētājiem)", norādīta diagnoze ar SSK-10 kodu Z71.6 1) centra vadības informācijas sistēmas dati

2) ambulatorajā kartē ir pacienta paraksts vai ārstniecības personas ieraksts par padoma atmest smēķēšanu saņemšanu

8

2.12. Cukura diabēta pacientu aprūpe

2.12.1.

vismaz 80 % pie ģimenes ārsta reģistrētajiem 2.tipa cukura diabēta pacientiem ir noteikts glikohemoglobīns, un vismaz 60 % pacientu vismaz viens mērījums ir zemāks par 7,5 %

praksē ir reģistrēti ne mazāk kā 20 cukura diabēta pacienti, un visa vērtējamā perioda laikā tie ir reģistrēti pie viena un tā paša ģimenes ārsta

1) dati no cukura diabēta slimnieku reģistra par ģimenes ārsta reģistrēto cukura diabēta pacientu skaitu un pacientu skaitu, kuriem noteikts glikohemoglobīns, tai skaitā to pacientu skaitu, kuriem tā koncentrācija ir zemāka par 7,5 %

2) centra vadības informācijas sistēmas dati

30

2.12.2.

vismaz 70 % pie ģimenes ārsta reģistrēto cukura diabēta pacientu veikta perifērā pulsa pārbaude un atzīmēšana un pēdas apskate reizi gadā praksē ir reģistrēti ne mazāk kā 20 cukura diabēta pacienti, un visa vērtējamā perioda laikā tie ir reģistrēti pie viena un tā paša ģimenes ārsta dati no cukura diabēta slimnieku reģistra

12

2.12.3. vismaz 70 % pie ģimenes ārsta reģistrēto cukura diabēta pacientu māsa vai ārsta palīgs sniedzis konsultāciju par diētu, smēķēšanas atmešanu, fizisku aktivitāti (aptvere 70 %) lietojama manipulācija "60231 - Konsultācija par veselīgu dzīvesveidu (2.tipa cukura diabēta pacientiem, pacientiem ar koronāro sirds slimību, arteriālo hipertensiju, hronisku obstruktīvu plaušu slimību, smēķētājiem)" 1) centra vadības informācijas sistēmas dati

2) ambulatorajā kartē ir pacienta paraksts vai ārstniecības personas ieraksts par konsultācijas saņemšanu

12

2.13. Pacientu ar koronāro sirds slimību veselības aprūpe

2.13.1.

vismaz 60 % pie ģimenes ārsta reģistrēto koronārās sirds slimības pacientu pēdējais arteriālā asinsspiediena (TA) mērījums ir 150/90 mmHg vai mazāks lietojama manipulācija "60232 - Arteriālais asinsspiediens pacientam ar arteriālo hipertensiju ir 150/90 mmHg vai mazāks, un norādītas diagnozes ar šādiem SSK-10 kodiem:

I20, I20.0-I20.9;

I21, I21.0-I21.9;

I22, I22.0-I22.9;

I24, I24.0-I24.9;

I25, I25.0-I25.9

centra vadības informācijas sistēmas dati

40

2.13.2.

vismaz 70 % pie ģimenes ārsta reģistrēto koronārās sirds slimības pacientu noteikts kopējais holesterīna līmenis asinīs vismaz vienu reizi lietojama manipulācija "41056 - Kopējais holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija ir 5 mmol/L vai mazāka"; "41057 - Kopējais holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija ir lielāka par 5 mmol/L", un norādītas diagnozes ar šādiem SSK-10 kodiem:

I20, I20.0-I20.9;

I21, I21.0-I21.9;

I22, I22.0-I22.9;

I24, I24.0-I24.9;

I25, I25.0-I25.9

centra vadības informācijas sistēmas dati

8

2.13.3.

vismaz 40 % pie ģimenes ārsta reģistrēto koronārās sirds slimības pacientu noteiktais kopējais holesterīna līmenis asinīs ir 5 mmol/L vai mazāks lietojama manipulācija "41056 - Kopējais holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija ir 5 mmol/L vai mazāka", un norādītas diagnozes ar šādiem SSK-10 kodiem:

I20, I20.0-I20.9;

I21, I21.0-I21.9;

I22, I22.0-I22.9;

I24, I24.0-I24.9;

I25, I25.0-I25.9

centra vadības informācijas sistēmas dati

40

2.13.4. vismaz 60 % pie ģimenes ārsta reģistrēto koronārās sirds slimības pacientu māsa vai ārsta palīgs sniedzis konsultāciju par diētu, smēķēšanas kaitīgumu, ja pacients smēķē, un fizisku aktivitāšu nepieciešamību lietojama manipulācija "60231 - Konsultācija par veselīgu dzīvesveidu (2.tipa cukura diabēta pacientiem, pacientiem ar koronāro sirds slimību, arteriālo hipertensiju, hronisku obstruktīvu plaušu slimību, smēķētājiem)", norādītas diagnozes ar šādiem SSK-10 kodiem:

I20, I20.0-I20.9;

I21, I21.0-I21.9;

I22, I22.0-I22.9;

I24, I24.0-I24.9;

I25, I25.0-I25.9

1) centra vadības informācijas sistēmas dati

2) ambulatorajā kartē ir pacienta paraksts vai ārstniecības personas ieraksts par konsultācijas saņemšanu

10

2.14. Pacientu ar arteriālo hipertensiju veselības aprūpe

2.14.1.

100 % pie ģimenes ārsta reģistrēto arteriālās hipertensijas pacientu ārsta konsultācijas laikā noteikts kardiovaskulārais risks lietojama manipulācija "60233 - Kardiovaskulārā riska noteikšana pacientam ar arteriālo hipertensiju", pacienta ambulatorajā kartē izdarīts ieraksts un norādītas diagnozes ar

SSK-10 kodiem I10; I15;
I15.0-I15.9

centra vadības informācijas sistēmas dati

7

2.14.2.

vismaz 80 % pie ģimenes ārsta reģistrēto arteriālās hipertensijas pacientu vismaz vienu reizi trijos gados noteikts kopējais holesterīna līmenis asinīs lietojama manipulācija "41056 - Kopējais holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija ir 5 mmol/L vai mazāka" vai "41057 - Kopējais holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija ir lielāka par 5 mmol/L", norādītas diagnozes ar

SSK-10 kodiem I10; I15; I15.0-I15.9

 

centra vadības informācijas sistēmas dati

7

2.14.3. vismaz 80 % pie ģimenes ārsta reģistrēto arteriālās hipertensijas pacientu vismaz vienu reizi trijos gados veikta elektrokardiogramma lietojama manipulācija "06003 - Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts", norādītas diagnozes ar

SSK-10 kodiem I10; I15;
I15.0-I15.9

 

centra vadības informācijas sistēmas dati

7

2.14.4. vismaz 80 % pie ģimenes ārsta reģistrēto arteriālās hipertensijas pacientu vismaz vienu reizi trijos gados veikta glikēmijas kontrole lietojama manipulācija "41095 -  Glikoze asinīs", norādītas diagnozes ar

SSK-10 kodiem I10; I15; I15.0-I15.9

centra vadības informācijas sistēmas dati

7

2.14.5. vismaz 60 % pie ģimenes ārsta reģistrēto arteriālās hipertensijas pacientu māsa vai ārsta palīgs sniedzis konsultāciju par diētu, uzsverot sāls īpatsvara mazināšanas nepieciešamību, smēķēšanas kaitīgumu, ja pacients smēķē, un fizisku aktivitāšu nepieciešamību lietojama manipulācija "60231 - Konsultācija par veselīgu dzīvesveidu (2.tipa cukura diabēta pacientiem, pacientiem ar koronāro sirds slimību, arteriālo hipertensiju, hronisku obstruktīvu plaušu slimību, smēķētājiem)", norādītas diagnozes ar

SSK-10 kodiem I10; I15; I15.0-I15.9

1) centra vadības informācijas sistēmas dati

2) ambulatorajā kartē ir pacienta paraksts vai ārstniecības personas ieraksts par konsultācijas saņemšanu

8

2.15. Pacientu ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību veselības uzraudzība
vismaz 60 % pie ģimenes ārsta reģistrēto hronisko obstruktīvu plaušu slimību pacientu māsa vai ārsta palīgs sniedzis konsultāciju par veselīgu dzīvesveidu un ieteicis atmest smēķēšanu, ja pacients smēķē lietojama manipulācija "60231 - Konsultācija par veselīgu dzīvesveidu (2.tipa cukura diabēta pacientiem, pacientiem ar koronāro sirds slimību, arteriālo hipertensiju, hronisku obstruktīvu plaušu slimību, smēķētājiem)", norādīta diagnoze ar SSK-10 kodu J44; J44.0-J44.9 1) centra vadības informācijas sistēmas dati

2) ambulatorajā kartē ir pacienta paraksts vai ārstniecības personas ieraksts par konsultācijas saņemšanu

8

2.16. Ģimenes ārsta reģistrēto pacientu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukumi (vienlaikus izpildāms tikai viens rādītājs)
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukumu skaits pie ģimenes ārsta reģistrētajiem pacientiem ir:

1) vismaz par 40 % zemāks nekā vidēji valstī;

2) par 25-40 % zemāks nekā vidēji valstī, un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, individuālais rādītāja samazinājums sastāda ne mazāk kā 2 %;

3) par 25 % zemāks nekā vidēji valstī, un,

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, individuālais rādītāja samazinājums sastāda ne mazāk kā 5 %;

4) augstāks par vidējo rādītāju valstī, bet ne vairāk kā par 25 %, un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, individuālā rādītāja samazinājums sastāda ne mazāk kā 10 %;

5) augstāks par vidējo rādītāju valstī vairāk nekā par 25 %, un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, individuālais rādītāja samazinājums sastāda ne mazāk kā 15 %

pacients gada laikā reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta

 

1) aprēķina uz 100 reģistrētiem pacientiem, izmantojot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un centra vadības informācijas sistēmas datus

2) atbilstība tiek vērtēta par visu novērtēšanas periodu kopumā un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada individuālo rādītāju

3) izpildāms obligāti

40

2.17. Ģimenes ārsta reģistrēto pacientu konsultācijas pie sekundārās veselības aprūpes speciālistiem (vienlaikus izpildāms tikai viens no rādītājiem)
ģimenes ārsta reģistrēto pacientu konsultāciju skaits pie sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem ir:

1) vismaz par 40 % zemāks nekā vidēji valstī;

2) par 25 - 40 % zemāks nekā vidēji valstī, un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, individuālais rādītāja samazinājums sastāda ne mazāk kā 2 %;

3) mazāk par 25 % zemāks nekā vidēji valstī, un,

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, individuālais rādītāja samazinājums sastāda ne mazāk kā 5 %;

4) augstāks par vidējo rādītāju valstī, bet ne vairāk kā par 25 %, un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, individuālā rādītāja samazinājums sastāda ne mazāk kā 10 %;

5) augstāks par vidējo rādītāju valstī vairāk nekā par 25 %, un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, individuālais rādītāja samazinājums sastāda ne mazāk kā 15 %

pacients gada laikā reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta 1) aprēķina uz 100 reģistrētiem pacientiem, izmantojot centra vadības informācijas sistēmas datus

2) atbilstība tiek vērtēta par visu novērtēšanas periodu kopumā un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada individuālo rādītāju

3) izpildāms obligāti

40

2.18. Ģimenes ārsta reģistrēto pacientu hospitalizāciju skaits (vienlaikus izpildāms tikai viens rādītājs)
ģimenes ārsta reģistrēto pacientu hospitalizācijas gadījumu skaits ir:

1) vismaz par 40 % zemāks nekā vidēji valstī;

2) par 25-40 % zemāks nekā vidēji valstī, un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, individuālais rādītāja samazinājums sastāda ne mazāk kā 2 %;

3) par 25 % zemāks nekā vidēji valstī, un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, individuālais rādītāja samazinājums sastāda ne mazāk kā 5 %;

4) augstāks par vidējo rādītāju valstī, bet ne vairāk kā par 25 %, un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, individuālā rādītāja samazinājums sastāda ne mazāk kā 10 %;

5) augstāks par vidējo rādītāju valstī vairāk nekā par 25 %, un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, individuālais rādītāja samazinājums sastāda ne mazāk kā 15 %

pacients gada laikā reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta 1) aprēķina uz 100 reģistrētiem pacientiem, izmantojot centra vadības informācijas sistēmas datus

2) atbilstība tiek vērtēta par visu novērtēšanas periodu kopumā un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada individuālo rādītāju

3) izpildāms obligāti

40

2.19. Ģimenes ārsta veikto papildu manipulāciju un papildu pakalpojumu apjoms
ģimenes ārsts praksē veic mazās ķirurģijas manipulācijas, grūtnieču novērošanu un aprūpi, ginekoloģisko izmeklēšanu. Šo pakalpojumu skaits uz 100 reģistrētajiem pacientiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājies vismaz par 5 % Lietojamās manipulācijas: 03180, 04103, 19015, 19016, 19017, 20010, 20013, 20014, 20015, 20019, 20028, 20030, 20044, 20070, 29001, 29002, 29003, 01062, 01063, 01074, 01078, 01083. Diagnožu ierobežojumi noteikti šo noteikumu 14.pielikumā centra vadības informācijas sistēmas dati

30

2.20. Recepšu izrakstīšanas dinamika references zālēm un medicīniskajām ierīcēm (tikai A sarakstā iekļautajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm)
ģimenes ārsta izrakstīto recepšu, uz kurām izsniegtas kompensējamo zāļu A sarakstā iekļautās references zāles vai medicīniskās ierīces, īpatsvars no kopējā kompensējamo zāļu recepšu skaita, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājies par vismaz 5 % centra vadības informācijas sistēmas dati

8

2.21. Zāļu recepšu saņemšana ģimenes ārsta praksē:
pacienti var saņemt receptes zāļu iegādei hronisku saslimšanu ārstēšanai bez konsultācijas pie ārsta triju darba dienu laikā 1) pacientu aptauja

2) prakses apliecinājums

10

2.22. Ģimenes ārsta papildu pieņemšanas nodrošināšana
ģimenes ārsts nodrošina pacientu pieņemšanu saskaņā ar šo noteikumu 12.pielikuma 19. un 20.punktu 1) papildu pieņemšanas laiki norādīti līgumā ar centru

2) centra vadības informācijas sistēmas dati

0*

2.23. Pašvaldības informācija par ģimenes ārsta praksi

centrs var saņemt pašvaldības informāciju par saņemtajām pamatotajām iedzīvotāju sūdzībām par primārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un prakses darba laiku novērtēšanas periodā

informāciju var iesniegt pašvaldības, kuru teritorijā ģimenes ārsts sniedz primārās veselības aprūpes pakalpojumus centrs līdz kārtējā gada 1.aprīlim nav saņēmis pašvaldības vēstuli ar informāciju, ka ir bijušas pamatotas iedzīvotāju sūdzības par primārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un prakses darba laiku

12

Piezīme: * Maksājums veicams saskaņā ar šo noteikumu 12.pielikuma 19. un 20.punktu.

3. Pievienoties ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgajam novērtējumam, noslēdzot šā pielikuma 5.punktā norādīto līgumu, var primārās veselības aprūpes ārsti, kuri vismaz sešus mēnešus ir līgumattiecībās ar centru par valsts apmaksāto primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, nesaņem ikmēneša fiksēto maksājumu saskaņā ar šo noteikumu 70.punktu un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

3.1. ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaits ir ne mazāks par 1200 pacientiem;

3.2. pediatriskā praksē reģistrēto pacientu skaits ir ne mazāks par 400 pacientiem.

4. Lai pievienotos ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgajam novērtējumam, primārās veselības aprūpes ārsti, kuri atbilst šā pielikuma 3.punktam, katru gadu līdz 28.februārim iesniedz centrā pieteikumu, pievienojot informāciju un dokumentus par esošo stāvokli ģimenes ārsta praksē attiecībā uz atbilstību šā pielikuma 1.punktā minētajiem kvalitātes rādītājiem. Centrs katru gadu līdz 28.martam publicē savā mājas lapā internetā to primārās veselības aprūpes ārstu sarakstu, kuri pievienojušies darbības kvalitātes brīvprātīgajam novērtējumam, kā arī katru gadu līdz 1.maijam publicē šā pielikuma 2.punktā minēto kvalitātes rādītāju izpildes datus.

5. Līgumu par pievienošanos ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgajam novērtējumam starp primārās veselības aprūpes ārstu, kurš atbilst šā pielikuma 3.punktā minētajiem nosacījumiem, un centru slēdz atbilstoši Civillikumam, papildus iekļaujot līgumā šādus nosacījumus:

5.1. kārtību, kādā primārās veselības aprūpes ārsts veic pacientu aptauju un apkopo aptaujas rezultātus;

5.2. kārtību, kādā primārās veselības aprūpes ārsts centrā iesniedz ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgā novērtējuma maksājuma pieprasījumu;

5.3. pielikumu ar ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu vai to likumisko pārstāvju aptaujas veidlapu.

6. Viena šā pielikuma 2.punktā norādītā punkta vērtību aprēķina šādi:

P = 2500/P1, kur

P - kvalitātes kritēriju viena punkta vērtība;

2500 - plānotais finansējums gadam par kvalitātes kritēriju izpildi latos;

P1 - maksimāli iegūstamais punktu skaits gadā.

7. Centrs pieņem lēmumu par ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgā novērtējuma maksājuma izmaksu pakalpojumu sniedzējam, kurš pievienojies ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgajam novērtējumam, atbilstoši iegūto punktu skaitam, ja:

7.1. ir konstatēta atbilstība ģimenes ārsta darbības kvalitātes rādītājiem, kas norādīti šā pielikuma 2.16., 2.17. un 2.18.apakšpunktā;

7.2. vērtējamā gadā vismaz 10 mēnešus ir konstatēta atbilstība ģimenes ārsta darbības kvalitātes rādītājiem, kas norādīti šā pielikuma 2.3. un 2.8.apakšpunktā;

7.3. kopējais punktu skaits par ģimenes ārsta darbības kvalitātes rādītāju izpildi atbilstoši šā pielikuma 2.punktam nav mazāks par 70 % no vērtēšanas periodā pieejamo punktu summas.

8. Ģimenes ārsta atbilstību šā pielikuma 2.10.1., 2.10.2., 2.10.3. un 2.14.apakšpunktā minētajiem kvalitātes rādītājiem centrs vērtē atsevišķi, pieņemot lēmumu par ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgā novērtējuma maksājuma izmaksu pakalpojumu sniedzējam, ja tas ir pievienojies ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgajam novērtējumam visu attiecīgajā apakšpunktā norādīto periodu un ir konstatēta atbilstība attiecīgajam kvalitātes rādītājam.

9. Centrs veic ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgā novērtējuma maksājuma izmaksu vienu reizi gadā līdz 1.maijam par iepriekšējo gadu.

10. Centrs ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgā novērtējuma maksājuma summu katram ģimenes ārstam aprēķina šādi:

M = P x P2, kur

M - ģimenes ārsta darbības kvalitātes brīvprātīgā novērtējuma maksājuma summa;

P - punkta vērtība saskaņā ar šā pielikuma 6.punktu;

P2 - individuāli iegūtais punktu skaits.

11. Centrs katru gadu līdz 28.februārim savā mājas lapā internetā publicē šā pielikuma 2.16., 2.17., 2.18., 2.19. un 2.20.apakšpunktā noteiktos katra ģimenes ārsta kvalitātes rādītājus par iepriekšējo gadu.

12. Centrs katru gadu līdz 28.februārim sagatavo katram ģimenes ārstam pie viņa reģistrēto pacientu sarakstu ar šā pielikuma 2.13.1., 2.14.1. un 2.15.apakšpunktā minētajām diagnozēm."

2. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministrs J.Bārzdiņš

01.07.2011