Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā

Izdarīt Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.; 2009, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Likumā lietotie termini "abonents", "lietotājs" un "galiekārta" atbilst Elektronisko sakaru likumā lietotajiem terminiem.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

2. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II nodaļa. Informācijas sniegšana un uzglabāšana".

3. 4.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"4.pants. Vispārēji sniedzamā informācija";

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Pakalpojuma sniedzējs uzskatāmi, tieši un pastāvīgi pieejamā veidā sniedz šādu informāciju:";

izslēgt otrajā daļā vārdus "piedāvājot informācijas sabiedrības pakalpojumus".

4. 6.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja pakalpojuma saņēmējs izdara pasūtījumu, pakalpojuma sniedzējs apliecina tā pieņemšanu ar elektroniskiem sakaru līdzekļiem.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Pasūtījuma un tā pieņemšanas apliecinājumu uzskata par saņemtiem, kad puses, kurām tie adresēti, var tiem piekļūt.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta pirmās un otrās daļas noteikumi neattiecas uz pasūtījumiem, kas izdarīti tikai ar elektronisko pastu vai līdzvērtīgiem individuālajiem saziņas līdzekļiem."

5. Papildināt II nodaļu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Informācijas uzglabāšana galiekārtā

(1) Informācijas uzglabāšana abonenta vai lietotāja galiekārtā vai piekļuves iegūšana galiekārtā uzglabātajai informācijai ir atļauta, ja attiecīgais abonents vai lietotājs ir devis savu piekrišanu pēc tam, kad saņēmis skaidru un visaptverošu informāciju par iepriekšminētās apstrādes mērķi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā piekrišana nav nepieciešama, ja informācijas uzglabāšana galiekārtā vai piekļuves iegūšana galiekārtā uzglabātajai informācijai ir nepieciešama informācijas aprites nodrošināšanai elektronisko sakaru tīklā vai starpnieka pakalpojumu sniedzējam, lai sniegtu abonenta vai lietotāja pieprasīto pakalpojumu."

6. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra direktīvas 2009/136/EK, ar ko groza direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 19.maijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2011.gada 7.jūnijā

08.06.2011