Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.405

Rīgā 2011.gada 24.maijā (prot. Nr.32 28.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1082 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.2.aktivitāti "Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1082 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.2.aktivitāti "Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 201.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Aktivitātes mērķis ir informēt un iedrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu sākt uzņēmējdarbību (tai skaitā piešķirot tiešu finansiālu atbalstu (grantu)), paaugstināt uzņēmējdarbības prestižu sabiedrībā, kā arī sekmēt sabiedrības izpratni par inovāciju lomu konkurētspējas veicināšanā, informēt sabiedrību par norisēm saistībā ar inovācijām un to potenciālu, tādējādi iedrošinot pēc iespējas plašāku sabiedrības un uzņēmēju daļu pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un lietošanai."

2. Izteikt 3.6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.6.1. biznesa plānu un ideju konkursu rīkošana, tai skaitā grantu piešķiršana un ekspertu konsultāciju sniegšana biznesa plānu un ideju konkursu uzvarētājiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai uzņēmējdarbības tālākai attīstībai;".

3. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Aktivitātes mērķa grupa ir pamatizglītības, vidējās, vidējās speciālās, augstākās izglītības iestāžu audzēkņi, potenciālie uzņēmējdarbības uzsācēji, komersanti, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, valsts institūcijas, kā arī sabiedrība kopumā."

4. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Finansējuma saņēmējs saņemto finansējumu izmanto šo noteikumu 3.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Finansējuma saņēmējs izstrādā kritērijus, pēc kuriem nosaka attiecīgo atbalstāmo darbību gala labuma saņēmējus atbilstoši šo noteikumu 4.punktā minētajām mērķa grupām."

5. Papildināt II nodaļu ar 14.1, 14.2 un 14.3 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Grantus piešķir un ekspertu konsultācijas sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1998/2006). Finansējuma saņēmējs slēdz līgumu par eksperta konsultāciju piešķiršanu un granta piešķiršanu un izlietošanu, ja:

14.1 1. biznesa plānu vai ideju konkursa laureāts finansējuma saņēmējam ir iesniedzis uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību vai de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību;

14.1 2. biznesa plānu vai ideju konkursa laureāts izmanto grantu vai saņem konsultācijas nozarē, kas nav minēta Komisijas regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punktā;

14.1 3. grantu un ekspertu konsultācijām piešķirtais finansējuma apjoms atbilstoši šiem noteikumiem kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu biznesa plānu vai ideju konkursa laureātam nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1998/2006 2.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru vai kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis un citu ierobežota apmēra atbalstu nepārsniedz EUR 500 000 ekvivalentu latos;

14.1 4. biznesa plānu vai ideju konkursa laureāts nav saņēmis un neparedz saņemt finansējumu citu aktivitāšu ietvaros no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem par tām pašām darbībām, kuru īstenošanai tiks piešķirts grants vai iespēja saņemt eksperta konsultācijas.

14.2 Grantu un ekspertu konsultāciju saņēmējs de minimis atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību.

14.3 Šo noteikumu 14.1 3.apakšpunktā minēto ierobežota apmēra atbalstu biznesa plānu vai ideju konkursa laureāts uzskaita līdz 2011.gada 31.decembrim saskaņā ar šo noteikumu 14.2 punktā minēto normatīvo aktu par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību."

6. Papildināt noteikumus ar 15.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3. grantu un ekspertu konsultāciju izmaksas."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

03.06.2011