Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Satversmes tiesas likumā

Izdarīt Satversmes tiesas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 14.nr.; 1997, 20.nr.; 2001, 2.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 4.nr.; 2008, 8.nr.; 2009, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194., 205.nr.; 2010, 206.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "dome (padome)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "dome" (attiecīgā locījumā).

2. 4.pantā:

izteikt ceturtās daļas 2.punkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) dzīvesvieta (novads vai republikas pilsēta),";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Saeimas Prezidijs par Satversmes tiesas tiesnešu kandidatūrām informē Tieslietu padomi, uzaicinot sniegt viedokli par tām."

3. Papildināt 5.pantu pēc vārda "zvērests" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "(svinīgais solījums)" (attiecīgā locījumā).

4. Papildināt 11.panta trešo daļu ar vārdiem "(svinīgo solījumu)".

5. 17.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) Tieslietu padomei likumā noteiktās kompetences ietvaros.";

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) Tieslietu padomei likumā noteiktās kompetences ietvaros."

6. Papildināt 19.2 panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja nav iespēju Satversmē noteiktās pamattiesības aizstāvēt ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, konstitucionālo sūdzību (pieteikumu) Satversmes tiesai var iesniegt sešu mēnešu laikā no pamattiesību aizskāruma brīža."

7. 20.panta piektajā daļā:

aizstāt 3.punktā skaitli un vārdu "19.2 panta" ar skaitli un vārdu "19.3 panta";

papildināt daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija."

8. Aizstāt 22.panta vienpadsmitajā daļā vārdu "trīs" ar vārdu "piecus".

9. 25.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktā vārdus "un citiem likumiem";

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) citu normatīvo aktu vai to daļu atbilstību Satversmei."

10. Papildināt 28.1 pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Saskaņā ar šā panta pirmo daļu lemjot par lietas izskatīšanu rakstveida procesā vai tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos, ņem vērā arī lietas iespējamo ietekmi uz tiesību sistēmu, konstitucionālo institūciju savstarpējām attiecībām, līdzšinējo Satversmes tiesas judikatūru un valsts budžetu."

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Šā likuma 19.2 panta ceturtās daļas otrais teikums neattiecas uz pieteikumiem, kas Satversmes tiesai iesniegti līdz 2011.gada 1.jūlijam. Konstitucionālo sūdzību par pamattiesību aizskārumu, kurš radies pirms 2011.gada 1.jūlija un atbilst šā likuma 19.2 panta ceturtās daļas otrā teikuma prasībām, var iesniegt līdz 2012.gada 1.janvārim."

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 19.maijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2011.gada 1.jūnijā

01.07.2011