Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.410

Rīgā 2011.gada 24.maijā (prot. Nr.32 36.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 88.nr.; 2000, 161./163.nr.; 2001, 182.nr.; 2003, 53., 137.nr.; 2004, 68.nr.; 2005, 92., 145.nr.; 2007, 103.nr.; 2009, 56.nr.; 2010, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 19.punktu aiz vārdiem "apbūvei" ar vārdiem "kā arī inženierkomunikāciju izbūvei ārpus zemes gabala robežām".

2. Izteikt 25.5 punktu šādā redakcijā:

"25.5 Ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma - ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma."

3. Papildināt 1.nodaļu ar 25.9 un 25.10 punktu šādā redakcijā:

"25.9 Inženiertīkls - tīklu, aprīkojumu, iekārtu, ierīču un būvju kopums, kas paredzēts elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens un citu resursu ražošanai, pārvadei (transportam), uzglabāšanai vai sadalei, kā arī inženiertīklu pievadiem un iekšējiem inženiertīkliem.

25.10 Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns - projektējamā objekta inženiertehniskajai nodrošināšanai nepieciešamo inženiertīklu visu trašu (tai skaitā arī pārvietojamo) izvietojuma kopējs plāns M 1:500, kas izstrādāts uz projektējamā būvobjekta ģenerālplāna bāzes."

4. Papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Būvvalde var pagarināt īslaicīgas lietošanas būves ekspluatācijas termiņu uz laiku līdz pieciem gadiem, kopā nepārsniedzot 10 gadu ekspluatācijas termiņu, pamatojoties uz zemes gabala īpašnieka (vai citas personas, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku) iesniegumu, kam pievienots būvinženiera slēdziens par īslaicīgas lietošanas būves tehnisko stāvokli, ja faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata būves būvniecībai izdota būvatļauja, nav mainījušies, īslaicīgas lietošanas būve nodrošina vides arhitektonisko kvalitāti un ekspluatācijas termiņa pagarināšana ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku, tā objekta īpašnieku, kam noteikta aizsargjosla, un citām trešajām personām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses var tikt skartas."

5. Izteikt 31.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Būvniecību var ierosināt nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona (projekta vadītājs), kā arī - enerģētikas un elektronisko sakaru reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - energoapgādes komersants, elektronisko sakaru komersants vai to pilnvarota persona."

6. Aizstāt 35.punktā skaitli un vārdu "30 dienu" ar skaitli un vārdu "10 darbdienu".

7. Papildināt 35.2 punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņu var pagarināt un atjaunot tikai vienu reizi."

8. Svītrot 37.2.apakšpunktā vārdus "koplietošanas telpas".

9. Papildināt 37.2 3.apakšpunktu aiz vārdiem "polises kopiju" ar vārdiem un skaitli "būvdarbu žurnālu (izņemot šo noteikumu 140.1 punktā minētos gadījumus)".

10. Papildināt 40.1 punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karti un vienkāršotas rekonstrukcijas apliecinājuma karti var apvienot, ja vienkāršoto renovāciju un vienkāršoto rekonstrukciju veic vienlaikus."

11. Svītrot 40.2 6.apakšpunktu.

12. Izteikt 40.2 7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.2 7. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju, ja vienkāršota renovācija un vienkāršota rekonstrukcija paredzēta būvē, kas ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, vai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošā būvē. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja kultūras pieminekļu aizsardzības zonā esošu ēku vienkāršotai rekonstrukcijai un vienkāršotai renovācijai nav nepieciešama, ja attiecīgās pašvaldības būvvalde ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju ir saskaņojusi un ievēro vēsturisko ēku fasāžu apdares renovācijas, logu nomaiņas, fasāžu un jumta siltināšanas, kā arī jumtu iesegumu nomaiņas metodikas principus;".

13. Papildināt noteikumus ar 40.2 8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.2 8. telpu kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu, ja vienkāršoto renovāciju un vienkāršoto rekonstrukciju veic būvē, kas ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis."

14. Izteikt 40.3 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.3 2. vienkāršotas rekonstrukcijas ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt paredzēto saimniecisko darbību;".

15. Papildināt 40.10 2.apakšpunktu aiz vārdiem "tehniskajiem noteikumiem" ar vārdiem "(ja tehnisko noteikumu izsniegšana ir paredzēta normatīvajos aktos)".

16. Izteikt 40.11 punktu šādā redakcijā:

"40.11 Projektētājs saskaņo tehnisko shēmu ar inženiertīklu izbūves ierosinātāju, ēkas apsaimniekotāju, attiecīgo inženierkomunikāciju īpašnieku un ar citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, kuru īpašuma tiesības tiek skartas."

17. Izteikt 40.12 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Izstrādāto inženiertīklu pievada tehnisko shēmu vai iekšējo inženiertīklu tehnisko shēmu (ja iekšējo inženiertīklu izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai ir paredzēts Eiropas Savienības, valsts vai pašvaldības līdzfinansējums) inženiertīklu izbūves ierosinātājs iesniedz būvvaldē."

18. Aizstāt 41.2.apakšpunktā skaitļus "1:500" ar skaitļiem "1:250".

19. Izteikt 42.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 2. un 2.1 pielikuma 3.nodaļā minētās pieslēgšanās tehniskās prasības valsts un pašvaldību institūcijas un inženierkomunikāciju īpašnieki un šo noteikumu 4.nodaļā minētos tehniskos un īpašos noteikumus valsts un pašvaldību institūcijas sagatavo un izsniedz 15 darbdienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas."

20. Papildināt 46.9 punktu aiz vārda "jāizstrādā" ar vārdiem "un jāiesniedz būvvaldē saskaņošanai".

21. Papildināt noteikumus ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Būvvalde pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai, ja tāda nav, -tiesiskā valdītāja pieprasījuma saņemšanas mēneša laikā izdod dokumentu, kas apliecina būves neesību dabā."

22. Papildināt 54.punktu aiz vārda "līguma" ar vārdiem "un būvprojekta".

23. Papildināt noteikumus ar 62.6., 62.7. un 62.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.6. atsevišķu teritoriju labiekārtojuma elementu (apgaismes ķermeņu, žogu, norobežojumu, soliņu, atkritumu urnu, bērnu rotaļu ierīču, velosipēdu statīvu un tamlīdzīgu mazo arhitektūras formu, gājēju celiņu) izvietošanai (izveidošanai), ja to novietojums zemes gabalā un vizuālais risinājums saskaņots būvvaldē;

62.7. veicot ēkas fasādes krāsošanu, ja tā saskaņota būvvaldē pašvaldības apbūves noteikumos noteiktajā kārtībā;

62.8. logu nomaiņai, mainot to dalījumu, mazstāvu dzīvojamās mājās, ja tā saskaņota būvvaldē pašvaldības apbūves noteikumos noteiktajā kārtībā."

24. Izteikt 71.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Būvprojekta daļas vadītājs uz attiecīgās būvprojekta daļas galvenās rasējuma lapas (vispārīgo rādītāju lapas) paraksta apliecinājumu par būvprojekta daļas risinājumu atbilstību Latvijas būvnormatīvu, kā arī tehnisko noteikumu prasībām (4.pielikums)."

25. Izteikt 89.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"89.2. arhitektūras daļa:

89.2.1. vispārīgo rādītāju lapa;

89.2.2. teritorijas sadaļa:

89.2.2.1. būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa M 1:500 uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna ar zemes gabala robežām;

89.2.2.2. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns M 1:500 uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna;

89.2.2.3. teritorijas vertikālais plānojums un labiekārtojuma risinājuma plāns;

89.2.2.4. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma;

89.2.3. arhitektūras sadaļa:

89.2.3.1. būves stāvu un jumta plāni ar telpu izmēriem un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, kuru pievieno konkrētā stāva plānam;

89.2.3.2. ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm;

89.2.3.3. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

89.2.3.4. iekārtu izvietojums (publiskām ēkām);

89.2.3.5. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;".

26. Papildināt noteikumus ar 89.3.8.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"89.3.8.1 būvakustikas risinājumi;".

27. Papildināt 92.punktu aiz vārdiem "energoefektivitāte" ar vārdiem "būvakustiskās īpašības".

28. Svītrot 99.punkta otro teikumu.

29. Svītrot 99.3 punktu.

30. Papildināt noteikumus ar 99.4, 99.5, 99.6, 99.7, 99.8, 99.9, 99.10, 99.11, 99.12, 99.13, 99.14, 99.15, 99.16 un 99.17 punktu šādā redakcijā:

"99.4 Šo noteikumu 59. un 99.1 punktā minētajos gadījumos būvprojekta būvekspertīzi veic:

99.4 1. arhitektūras daļai;

99.4 2. būvkonstrukciju sadaļai;

99.4 3. ekonomiskajai daļai - būvprojektiem, kuru izstrādi un īstenošanu finansē valsts, pašvaldība, starptautiska finanšu institūcija, Eiropas Savienība vai tās dalībvalsts, - izvērtējot materiālu izvēles ekonomisko pamatojumu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, kā arī izmaksās iekļauto darba pozīciju pietiekamību;

99.4 4. ugunsdrošības pasākumu pārskatam (sabiedriski nozīmīgām būvēm), kā arī projekta sadaļām, kas skar būves ugunsdrošības jautājumus;

99.4 5. energoefektivitātes aprēķinam, ja tā nepieciešamību nosaka Ēku energoefektivitātes likums.

99.5 Būvprojektu ekspertīzes veikšanas tiesības ir fiziskajām personām, ja tās ir saņēmušas būvprakses sertifikātu attiecīgajiem projektēšanas darbu veidiem, kā arī būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētām juridiskajām personām, kuras nodarbina sertificētu speciālistu projektēšanas jomā.

99.6 Ekspertīzi nevar veikt persona, kura ir ieinteresēta ekspertējamā būvprojekta īstenošanā.

99.7 Ja pasūtītājs slēdz līgumu par būvprojekta ekspertīzi:

99.7 1. ar vairākiem ekspertiem, attiecīgajos līgumos norādāms atbildīgais eksperts, kas vada ekspertīzi un ir atbildīgs par ekspertīzes atzinumu kopumā;

99.7 2. ar vienu juridisko personu, tā uzņemas gan atbildīgā eksperta, gan ekspertīzes vadītāja pienākumus un atbildību;

99.7 3. ar vienu fizisko personu, tā uzņemas gan atbildīgā eksperta, gan ekspertīzes vadītāja pienākumus un atbildību.

99.8 Ekspertīzes pasūtītājs ekspertīzes veikšanai iesniedz ekspertīzes veicējam:

99.8 1. pilnu būvprojekta eksemplāru (ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja parakstiem un saskaņojumiem);

99.8 2. projektēto būvkonstrukciju slodžu un konstrukciju aprēķinus, kas nepieciešami būvkonstrukciju pilnvērtīgai analīzei;

99.8 3. iepriekš apstiprināto skiču projektu visam objektam, ja ekspertīze veicama tehniskā projekta stadijā izstrādātai būves kārtai;

99.8 4. rekonstrukcijas, restaurācijas vai renovācijas gadījumos - esošās būves tehniskās apsekošanas atzinumu;

99.8 5. konservācijas vai konservācijas pārtraukšanas gadījumos - būves tehniskās apsekošanas atzinumu;

99.8 6. citu nepieciešamo dokumentāciju, ja to pieprasa ekspertīzes veicējs.

99.9 Ekspertīzes rezultātus par atsevišķām projekta daļām un sadaļām eksperts apkopo būvprojekta daļas vai sadaļas ekspertīzes atzinumā (14.pielikums). Pamatojoties uz šiem atzinumiem, būvprojekta ekspertīzes vadītājs sagatavo būvprojekta ekspertīzes atzinumu (13.pielikums).

99.10 Ekspertu atzinumi par atsevišķām projekta daļām un sadaļām tiek pievienoti būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa.

99.11 Ekspertīzes vadītājs par normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām atbilstošu būvprojektu sniedz pozitīvu atzinumu (ar vai bez piezīmēm), bet par neatbilstošu būvprojektu - negatīvu atzinumu.

99.12 Ja tiek gatavots pozitīvs atzinums ar piezīmēm, ekspertīzes vadītājs būvprojekta ekspertīzes atzinumā norāda visas būvprojekta nepilnības, kuras jānovērš pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai būvvaldē.

99.13 Veicot eksperta norādīto kļūdu labojumus un, ja nepieciešams, būvprojekta daļu vai sadaļu pārrēķinus, pasūtītājs var iesniegt būvprojektu atkārtotai ekspertīzei, kurā tiek izvērtēta tikai precizētā daļa vai sadaļa. Veicot ekspertīzi pie cita eksperta, nepieciešams veikt pilnu būvprojekta ekspertīzi.

99.14 Būvprojekta ekspertīzes atzinumu pasūtītājs pievieno būvprojekta dokumentācijai.

99.15 Atbildīgais eksperts, kurš sniedzis pozitīvu atzinumu par būvprojektu, kopā ar būvprojekta atbildīgo projektētāju ir solidāri atbildīgs par būvprojekta risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

99.16 Atbildīgajam ekspertam jāapdrošina sava profesionālās darbības atbildība par veiktās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu citiem būvniecības dalībniekiem un trešo personu dzīvībai, veselībai vai mantai.

99.17 Eksperta atzinuma apstrīdēšanas kārtību nosaka savstarpēji noslēgtajā līgumā. Eksperta un citu būvniecības dalībnieku savstarpējās domstarpības tiek risinātas vispārējā civiltiesiskajā kārtībā."

31. Svītrot 100.1 punktu.

32. Izteikt 102.punktu šādā redakcijā:

"102. Izstrādātā būvprojekta oriģinālu trijos eksemplāros (ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna rasējuma lapas) un, ja nepieciešams, būvprojekta ekspertīzes atzinumu iesniedz būvvaldē plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņa laikā. Būvvalde 15 darbdienu laikā pieņem lēmumu akceptēt būvprojektu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Akceptētā būvprojekta viens eksemplārs tiek glabāts būvvaldē."

33. Izteikt 106.punktu šādā redakcijā:

"106. Izmaiņas akceptētā būvprojektā var izdarīt akcepta derīguma termiņā vai būvatļaujas spēkā esības laikā."

34. Papildināt noteikumus ar 106.1 punktu šādā redakcijā:

"106.1 Ja akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas neskar tehnisko noteikumu nosacījumus un nav pretrunā ar Latvijas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu (detālplānojumu), attiecīgās izmaiņas akceptētā būvprojektā var veikt, būvniecības dalībniekiem par to vienojoties ar būvprojekta autoru."

35. Izteikt 108.punktu šādā redakcijā:

"108. Ja izbeidzies būvprojekta saskaņojuma termiņš vai būvatļaujas derīguma termiņš, bet būvdarbi vēl nav uzsākti, būvprojekta atkārtota saskaņošana un akceptēšana veicama tādā pašā kārtībā kā sākotnējā saskaņošana, ņemot vērā jau esošo plānošanas un arhitektūras uzdevumu."

36. Aizstāt 109.punktā vārdu "būvprojektu" ar vārdiem "izmainītās būvprojekta sadaļas ar paskaidrojumu rakstu par veiktajām izmaiņām".

37. Izteikt 110. un 111.punktu šādā redakcijā:

"110. Ja būvdarbi nav uzsākti, akceptētā izvērstā skiču projekta vai akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš ir divi gadi. Būvvalde pagarina akceptētā izvērstā skiču projekta vai akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņu uz diviem gadiem, ja būvvaldē ir saņemts attiecīgs pasūtītāja iesniegums minētā būvprojekta akcepta derīguma termiņa laikā. Būvprojekta akcepta derīguma termiņu var pagarināt tikai vienu reizi.

111. Ja beidzies akceptēta būvprojekta derīguma termiņš vai būvatļauja ir anulēta saskaņā ar šo noteikumu 120.punktu:

111.1. būvprojektu atkārtoti akceptē būvvaldē, ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata sākotnēji akceptēts būvprojekts;

111.2. būvēm, kurām Ministru kabinets noteicis īpašu būvniecības procesa kārtību saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu, būvprojektu atkārtoti saskaņo būvvaldē un akceptē Ministru kabineta noteiktajā institūcijā, ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata sākotnēji saskaņots un akceptēts būvprojekts."

38. Papildināt 4.11.apakšnodaļu ar 111.1 punktu šādā redakcijā:

"111.1 Iesniedzot iesniegumu par būvprojekta pārakceptēšanu, iesniegumam pievieno ģenerālplānu trijos eksemplāros ar būvprojekta vadītāja apliecinājumu (3.pielikums) un būvprojekta daļas vadītāja apliecinājumu (4.pielikums) par būvprojekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām un ar oriģināliem saskaņojumiem ar pasūtītāju, būvprojekta autoru, īpašo un tehnisko noteikumu izdevējiem un trešajām personām, kuru intereses var tikt skartas būvprojekta īstenošanas gaitā."

39. Papildināt 112.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Būvatļauju izsniedz piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 116.punktā minēto dokumentu iesniegšanas."

40. Papildināt noteikumus ar 118.1 un 118.2 punktu šādā redakcijā:

"118.1 Pirms būvatļaujas izsniegšanas būvinspektors veic paredzētās būves īstenošanas vietas pārbaudi, lai pārliecinātos par patvaļīgas būvniecības neesību, un sastāda attiecīgu atzinumu.

118.2 Ja ir saņemts būvinspektora atzinums par patvaļīgas būvniecības esību, būvvalde izsniedz būvatļauju, ja būvniecība atbilst akceptētajam būvprojektam, vai aptur būvatļaujas izsniegšanu uz laiku, kamēr pašvaldība pieņem lēmumu par iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus būvniecības turpināšanai, vai lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu, ja būvniecība neatbilst akceptētajam būvprojektam."

41. Izteikt 166.punktu šādā redakcijā:

"166. Ja būvdarbu pārtraukšana ir bīstama cilvēku dzīvībai un veselībai, kā arī videi, vai tā var radīt bīstamus bojājumus konstrukcijās, pārtraucot būvdarbus, veicama būves konservācija, un tas rakstiski paziņojams būvvaldei vai institūcijai, kura izsniegusi būvatļauju."

42. Aizstāt 171.punktā vārdus "būves nojaukšanas iesniegumu - uzskaites karti un nojaukšanas darbu veikšanas projektu" ar vārdiem "būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumu-uzskaites karti un būvdarbu veikšanas projektu".

43. Aizstāt 171.2 punktā vārdus "visus lēmumā norādītos pasākumus būvniecības radīto seku novēršanai" ar vārdiem "būves vai tās daļas nojaukšanas darbus, ja būves vai tās daļas nojaukšana paredzēta lēmumā par būvniecības radīto seku novēršanu".

44. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 1.aprīļa
noteikumiem Nr.112

Būvniecības/būves nojaukšanas iesniegums-uzskaites karte

Kods
Iesnieguma iesniegšanas datums

1. Būves nosaukums  

2. Būves adrese  

3. Zemes gabala kadastra apzīmējums un kopējā platība (m2)  

4. Zemes gabala īpašnieks  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

adrese un tālruņa numurs vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,

 

juridiskā adrese un tālruņa numurs)

5. Zemes lietotājs  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

adrese un tālruņa numurs vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,

 

juridiskā adrese un tālruņa numurs)

6. Pilnvarotā persona (projekta vadītājs)  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds,

 

personas kods, adrese un tālruņa numurs vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,

 

juridiskā adrese un tālruņa numurs)

Pielikumā iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai):

situācijas plāns uz _____ lapām;

pasūtītāja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);

 īpašuma/lietošanas tiesību apliecinoši dokumenti;

spēkā esoši inženierkomunikāciju pārvaldītāja izsniegtie tehniskie noteikumi*;

vēlamais trases izvietojums*;

topogrāfiskais plāns M 1:500 vai M 1:250 (var tikt iesniegts būvvaldē pēc topogrāfiskā plāna izstrādes inženierkomunikāciju izvietojuma precizēšanai atbilstoši vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem vai citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, saskaņojot ar iesaistītajām trešajām personām). Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš - 1 (viens) gads*.

Būvniecības ierosinātājs  
 

(paraksts** un tā atšifrējums)

Aizpilda būvvalde

7. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai detālplānojuma spēkā stāšanās datums
8. Plānošanas un arhitektūras uzdevuma/būves nojaukšanas uzdevuma numurs un izdošanas datums  

Piezīmes.

1. * Aizpilda attiecībā uz inženierkomunikāciju būvēm.

2. ** Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

45. Papildināt 2.2 pielikumu ar 14.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.6. būvdarbu žurnālu (izņemot Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 140.1 punktā minētos gadījumus)."

46. Izteikt 2.2 pielikumu 16.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Iesniedzu būvvaldē būvdarbu žurnālu ar segto darbu pieņemšanas aktiem, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus un parakstīto darbu izpildes aktu kopijas:".

47. Izteikt 5.pielikuma sadaļu "Būvuzraugs" šādā redakcijā:

"Būvuzraugs  
 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

 

adrese, sertifikāta nr. un tālruņa nr. vai

 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas nr., būvkomersanta reģistrācijas apliecības nr.,

 

juridiskā adrese un tālruņa nr.)"

48. Izteikt 8.pielikuma sadaļu "Komisijas sastāvs" šādā redakcijā:

"Komisijas sastāvs:

1. Būvētāja/būvuzņēmēja pārstāvis  
 

(vārds, uzvārds un amats)

2. Projektētājs (autoruzraugs)  
 

(vārds, uzvārds un amats)

3. Pasūtītājs/būvuzraugs  
 

(vārds, uzvārds un amats)"

49. Izteikt 8.pielikuma parakstu zonu šādā redakcijā:

"Būvētāja/būvuzņēmēja pārstāvis  
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Projektētāja pārstāvis  
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Pasūtītājs/būvuzraugs  
 

(paraksts un tā atšifrējums)"

50. Papildināt noteikumus ar 13.pielikumu šādā redakcijā:

"13.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 1.aprīļa
noteikumiem Nr.112

Būvprojekta ekspertīzes atzinums

BŪVPROJEKTS

 

Būvprojekts
  (nosaukums, adrese, kadastra nr., atbildīgais projektētājs, sert. nr., izdošanas datums)
Pasūtītājs
  (nosaukums/vārds, uzvārds, adrese, reģ.nr./pers.kods)
Būvprojekta autors
  (nosaukums, reģ. nr. vai vārds, uzvārds, pers. kods)
Būvprojekta vadītājs
  (vārds, uzvārds, arhitekta vai būvprakses sert. nr., darbības joma, derīguma termiņš)
Būvprojekta daļu vadītāji
 

(vārds, uzvārds, arhitekta vai būvprakses sert. nr., darbības joma, derīguma termiņš)

 
 
 

EKSPERTĪZES VADĪTĀJS

 

Ekspertīzes vadītājs
  (vārds, uzvārds, pers. kods vai būvkomersanta nosaukums, reģ. nr.)
Būvprakses sertifikāts  
  (nr., darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš)
Būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr.__________

Būvprojekta ekspertīzes
ATZINUMS

 

uz ___ lapām
Līgums  
 

(datums un numurs)

Būvprojekta sastāvs
 

(norādīt visas ekspertējamā būvprojekta daļas un sadaļas)

 
 
 
 

Ekspertīzes uzdevums - izvērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Ekspertīzes papildu uzdevumi
 

(norādīt, ja pasūtītājs tādus izvirzījis un tie ir aplūkoti ekspertīzes gaitā)

 
 
 
 
Ekspertīzē iesaistīto ekspertu saraksts
Eksperts
 

(vārds, uzvārds, pers. kods, sert. nr., darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš)

 
 

Atzinuma teksts
(ekspertīzes vadītājs par normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām atbilstošu būvprojektu sniedz pozitīvu atzinumu (ar vai bez piezīmēm), bet par neatbilstošu būvprojektu - negatīvu atzinumu)

Apliecinu, ka būvprojekta risinājumi atbilst/neatbilst (vajadzīgo pasvītrot) normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Atklātās neatbilstības
(katras neatbilstības apraksts un atsauce uz tiesību normu, kuras prasības nav ievērotas)

 
 
 
Piezīmes
(norādīt nepilnības, kuras jānovērš pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai būvvaldē)
 
 
 
Veiktie aprēķini
 
 
 

Apliecinu, ka nepastāv apstākļi, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu ieinteresēts ekspertējamā būvprojekta īstenošanā.

Datums Vieta
Ekspertīzes vadītājs Paraksts

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

51. Papildināt noteikumus ar 14.pielikumu šādā redakcijā:

"14.pielikums
Ministru kabineta
1997.gada 1.aprīļa
noteikumiem Nr.112

Būvprojekta

  ekspertīzes atzinums
 

(daļas vai sadaļas nosaukums)

 

BŪVPROJEKTS

 

Būvprojekta daļa
 

(daļas nosaukums)

Būvprojekta daļas vadītājs
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

Sertifikāts
 

(numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš)

Projektētājs
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

Sertifikāts

(numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš)

Eksperts

  Eksperts
 

(vārds, uzvārds, personas kods)

Sertifikāts

(numurs, darbības joma, izdevējs, izdošanas datums, derīguma termiņš)

Būvprojekta ________________________ ekspertīzes
ATZINUMS

 

 
uz ___ lapām
Ekspertīzes uzdevums - izvērtēt būvprojekta
 

(daļas vai sadaļas nosaukums)

risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Ekspertīzes papildu uzdevumi
 

(norādīt, ja pasūtītājs tādus izvirzījis un tie ir aplūkoti ekspertīzes gaitā)

 
 
 
 
Atzinuma teksts
Apliecinu, ka būvprojekta risinājumi
 

(daļas vai sadaļas nosaukums)

atbilst/neatbilst (vajadzīgo pasvītrot) normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Atklātās neatbilstības
(katras neatbilstības apraksts un atsauce uz tiesību normu, kuras prasības nav ievērotas)

 
 
 

Piezīmes
(norādīt nepilnības, kuras jānovērš pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai būvvaldē)

 
 
 
Veiktie aprēķini
 
 
 

Apliecinu, ka nepastāv apstākļi, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu ieinteresēts ekspertējamā būvprojekta īstenošanā.

Datums Vieta
Eksperts Paraksts

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

28.05.2011