Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11

Jēkabpilī 2011.gada 14.aprīlī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra noteikumos Nr.32 "Par nodevām Jēkabpils pilsētā"

Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes 14.04.2011. lēmumu Nr.151 (prot. Nr.10, 3.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 14.panta trešo daļu, likuma
"Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 4.punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 "Par nodevām Jēkabpils pilsētā" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Nodeva par ielu tirdzniecību tirdzniecības dalībniekiem pastāvīgā tirdzniecības vietā ir šāda:

 

dienā

nedēļā

mēnesī

 
9.1. Vecpilsētas laukumā:        
saldējums, ziedi

Ls 2,00

Ls 5,00

Ls 15,00

 
karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni

Ls 3,00

Ls 10,00

Ls 25,00

 
9.2. pārējā Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā:        
saldējums, ziedi

Ls 2,00

Ls 5,00

Ls 15,00

 
karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni

Ls 3,00

Ls 10,00

Ls 25,00

 
pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari, zaru izstrādājumi

Ls 1,00

Ls 3,00

Ls 10,00

 
fiziskām personām, zemnieku saimniecībām un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1, 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā minētās preces, izņemot medījamos dzīvniekus

Ls 1,00

Ls 3,00

Ls 10,00

 
augļi, dārzeņi, ogas

Ls 1,00

Ls 3,00

Ls 10,00

 
9.3. Mežaparka teritorijā un pašvaldības apsaimniekojamās pludmales teritorijās:        
saldējums

Ls 2,00

Ls 5,00

Ls 15,00

 
karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni

Ls 3,00

Ls 10,00

Ls 25,00

 
sporta un atpūtas inventāra preces

Ls 2,00

Ls 5,00

Ls 15,00

"

2. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Pašvaldības nodeva tirdzniecības dalībniekiem ielu tirdzniecībai pasākuma laikā, īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai, tirdzniecībai Ziemassvētku laikā ir šāda:

 

Nodeva par vienu tirdzniecības vietu dienā

 
Tirdzniecības vieta, realizējot pārtikas produktus (bez alkoholisko dzērienu realizācijas)

Ls 10,00

 
Tirdzniecības vieta, realizējot pārtikas produktus ar alkoholisko dzērienu, arī alus realizāciju

Ls 25,00

 
Tirdzniecības vieta, realizējot nepārtikas preces, rūpnieciski ražotas preces

Ls 10,00

 
Pašnodarbinātajām personām - amatniekiem, realizējot savu produkciju

Ls 5,00

 
Tirdzniecības vieta bez produkcijas realizācijas (prezentācija, degustācija)

Ls 5,00

 
Tirdzniecības vieta, realizējot loterijas biļetes

Ls 5,00

 
Tirdzniecības vieta fiziskām personām, zemnieku saimniecībām un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām, realizējot Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1, 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētās preces, izņemot medījamos dzīvniekus

Ls 5,00

"

3. Papildināt noteikumus ar 9.2 punktu šādā redakcijā:

"9.2 Pašvaldības nodeva ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā ir šāda:

 

Nodeva ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā 1 mēnesim

Nodeva sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu īslaicīgai sniegšanai uz prasīto laiku (līdz trīs dienām mēnesī)

 
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (bezalkoholisko dzērienu realizācijas)

Ls 20,00

Ls 20,00

 
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ar alkoholisko dzērienu, arī alus realizāciju

Ls 50,00

Ls 30,00

"

4. Papildināt noteikumus ar 9.3 punktu šādā redakcijā:

"9.3 Ja tirdzniecības dalībnieks veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes.".

5. Papildināt noteikumus ar 9.4 punktu šādā redakcijā:

"9.4 Nodevu par tirdzniecību īslaicīgās ielu tirdzniecības vietās nemaksā tirdzniecības dalībnieki, ja tirdzniecība notiek uz attiecīgo personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes, izņemot valsts un pašvaldības zemi.".

6. Papildināt noteikumus ar 9.5 punktu šādā redakcijā:

"9.5 Tirdzniecības organizatora nodeva pašvaldībai par ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju jāmaksā 50% apmērā no kopējās summas, kuru sastāda organizētās ielu tirdzniecības veids, tirdzniecības dalībnieku skaits un realizējamo preču sortiments tirdzniecības organizēšanas vietā.".

7. Izteikt noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Nodevu likmes noteiktas par vienu tirdzniecības vietu. Noteikumu 9.1 punktā tirdzniecības vieta noteikta - 3 x 3 m lielumā. Noteikumu 9.2 punktā noteiktā nodeva attiecināma uz visu Būvvaldes saskaņoto tirdzniecības platību.".

8. Izteikt noteikumu 19.7. punktu šādā redakcijā:

"19.7. no pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību atbrīvoti Jēkabpils pilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušie pensionāri, I un II grupas invalīdi, maznodrošinātas personas, kuras tirgo 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1, 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā minētās preces, izņemot medījamos dzīvniekus.".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs 

14.04.2011. Jēkabpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.11 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra noteikumos Nr.32 "Par nodevām Jēkabpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Izstrādāts saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantu

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar saistošo noteikumu grozījumiem nepieciešams noteikt nodevas apmērus par tirdzniecību publiskās vietās atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību".
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka nodevas apmērus par ielu tirdzniecību tirdzniecības dalībniekiem pastāvīgā tirdzniecības vietā, ielu tirdzniecībai pasākuma laikā, īslaicīga rakstura tirdzniecībai, tirdzniecībai Ziemassvētku laikā, kā arī ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā.

Grozījumi precizē personas, kuras tiek atbrīvotas no nodevas samaksas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu regulējums attieksies uz mērķgrupu - personām, kas vēlas nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās. Mērķgrupu ietekmēs pozitīvi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

19.05.2011