Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.345

Rīgā 2011.gada 3.maijā (prot. Nr.28 30.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta ceturto un septīto daļu un 9.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 174.nr.; 2009, 203.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.7. tā neatbilst normatīvajiem aktiem par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli." 

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Lai pretendētu uz ražotāju grupas atzīšanu, ražotāju grupa iesniedz dienestā atzīšanas plāna iesniegumu (1.pielikums), kurā ietverts nepieciešamo pasākumu saraksts Regulas Nr. 1234/2007 125.b panta 1.punktā minēto prasību sasniegšanai."

3. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iestādes sadarbojas un sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu, no attiecīgajām iestādēm iegūst:

5.1 1. ražotāju grupas statūtu kopiju;

5.1 2. ražotāju grupas biedru vienošanās protokola kopiju par dalību ražotāju grupā;

5.1 3. informāciju par ražotāju grupas reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā;

5.1 4. gada pārskatu par pēdējo noslēgto gadu pirms atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas. Ja ražotāju grupa ir nodibināta mazāk nekā gadu pirms atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas, - ražotāju grupas biedru gada pārskatu vai biedru gada ienākumu deklarāciju."

4. Svītrot 8.punktu.

5. Aizstāt 9.punkta ievaddaļā vārdus "tam pievienotos" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 5.1 punktā minētos".

6. Svītrot 10.punktā vārdus un skaitli "vai nav iesniegti visi šo noteikumu 5.punktā minētie dokumenti".

7. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Ražotāju grupa atzīšanas plāna iesniegumā paredz ikgadēju realizēto produktu vērtības pieaugumu vismaz tādā apmērā, lai pēc atzīšanas plāna īstenošanas tā būtu sasniegusi minimālās realizētās produkcijas vērtību, kas ir noteikta normatīvajos aktos par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli."

8. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Ražotāju grupa, iesniedzot dienestā iesniegumu, kurā norādīta informācija par apstākļiem, kas traucē sasniegt Regulas Nr. 1234/2007 125.b panta 1.punktā noteiktos ražotāju organizācijas atzīšanas kritērijus un darbības mērķus, divas reizes darbības gadā var izdarīt izmaiņas atzīšanas plāna iesniegumā vienā no šādiem gadījumiem:

15.1. tiek palielināta ar dienestu noslēgtā līguma kopējā summa, ja attiecīgajā gadā ir sasniegts šo noteikumu 13.punktā plānotais realizētās produkcijas vērtības pieaugums. Ar dienestu noslēgtā līguma kopējās summas pieaugums nepārsniedz ražotāju grupas vai tās biedru iepriekšējā darbības gadā realizēto produktu vērtības pieaugumu vairāk kā par 20 procentiem;

15.2. izmaiņas tiek izdarītas saistībā ar jaunu biedru uzņemšanu, un ar dienestu noslēgtā līguma kopējās summas pieaugums nav lielāks par jaunuzņemtā biedra realizēto produktu vērtību (procentos), ņemot vērā ražotāju grupas realizēto produktu vērtību iepriekšējā darbības gadā, bet nepārsniedz ar dienestu noslēgtā līguma kopējo summu par 50 procentiem. Ja paredzētās izmaiņas pārsniedz 20 procentu no noslēgtā līguma kopējās summas, ražotāju grupa iesniedz dienestā precizētu naudas plūsmas pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma D.2.tabulu."

9. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Ražotāju grupas biedri pašu saražotos produktus realizē ar ražotāju grupas starpniecību, izņemot Regulas Nr. 1234/2007 125.a panta 2.punktā minētos gadījumus. Maksimālais produktu apjoms, ko ražotāju grupas biedrs ar ražotāju grupas atļauju var pārdot tieši saimniecībā vai ārpus tās gala patērētājiem saskaņā ar Regulas Nr. 1234/2007 125.a panta 2.punkta "a" apakšpunktu, nepārsniedz 25 procentus no biedra saražoto produktu kopējā apjoma."

10. Svītrot 23.punktu.

11. Izteikt 27.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.3. lauksaimniecības nojumēm (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem vai ar triju sienu apšuvumu bez vārtiem un logiem) saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumā noteikto maksimālo atbalsta apjomu, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;".

12. Aizstāt 27.8.apakšpunktā vārdu "saldēšanas" ar vārdu "atdzesēšanas".

13. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Šo noteikumu 27.punktā minēto investīciju iegādi veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Investīcijas, kurām piešķirts atbalsts saskaņā ar šo noteikumu 24.2.apakšpunktu, ir ražotāju grupas īpašums visu tā amortizācijas periodu, izņemot ēkas un būves, kuras ir ražotāju grupas īpašums ne mazāk kā piecus gadus pēc pēdējā atbalsta maksājuma saņemšanas."

14. Izteikt 31.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.4. iepirkuma procedūras dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu un šādiem nosacījumiem:

31.4.1. ja paredzamā līguma summa pārsniedz 120 000 latu būvniecības iepirkumiem vai 50 000 latu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iepirkumiem, tad atbalsta pretendents nosaka tādu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas ir pietiekams piedāvājumu sagatavošanai, bet ne īsāku par 10 darbdienām, ja paredzēta iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde, un ne īsāku par 15 darbdienām, ja paredzēta būvniecība, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā;

31.4.2. atzīšanas plānā paredzēto ieguldījumu attiecināmajām izmaksām saskaņā ar šo noteikumu 27.punktu, ja tās ir lielākas par 500 latiem, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei;".

15. Svītrot 31.6.apakšpunktu.

16. Papildināt 33.punktu aiz vārda "punktā" ar vārdiem un skaitli "un 33.1 1.apakšpunktā".

17. Papildināt noteikumus ar 33.1, 33.2 un 33.3 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Ja ražotāju grupa, īstenojot atzīšanas plānu, kas ir apstiprināts saskaņā ar šo noteikumu 9.1.apakšpunktu, maksājumiem izmanto savus līdzekļus (ieskaitot kredītu) un par iekārtām, tehniku un aprīkojumu (turpmāk - preces) vai jaunu būvniecību vai rekonstrukciju (turpmāk - būvniecības pakalpojumi) ir samaksājusi daļēji, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

33.1 1. ražotāju grupa sagatavo maksājuma pieprasījumu sabiedriskā finansējuma saņemšanai un iesniedz to dienestā pēc tam, kad izpildīti visi šie nosacījumi:

33.1 1.1. preces piegādātājs vai būvniecības pakalpojuma sniedzējs ražotāju grupai ir izrakstījis rēķinu par visu pirkuma vai būvniecības pakalpojuma summu, bet, ja būvniecības projektu īsteno vairākos posmos, preces piegādātājs vai būvniecības pakalpojuma sniedzējs ražotāju grupai ir izrakstījis rēķinu par visu attiecīgā posma izmaksu summu;

33.1 1.2. kredītiestādei, līzinga kompānijai, preces piegādātājam vai būvniecības pakalpojumu sniedzējam ir pilnībā samaksāta privātā ieguldījuma daļa, pievienotās vērtības nodoklis un citas neattiecināmās izmaksas atbilstoši apstiprinātajā atzīšanas plāna iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, un dienestā ir iesniegtas attiecīgos darījumus apliecinošo dokumentu kopijas un konta izdrukas;

33.1 1.3. dienestā ir iesniegtas attiecīgā ieguldījuma īstenošanu apliecinošo darījumu dokumentu apliecinātas kopijas un konta izdrukas vai kredītiestādes vai līzinga kompānijas apliecināts veiktā maksājuma uzdevums, ja par precēm vai būvniecības pakalpojumiem maksājumu uz preces piegādātāja vai būvniecības pakalpojuma sniedzēja kontu pārskaita nevis ražotāju grupa, bet kredītiestāde vai līzinga kompānija, kas izsniegusi aizdevumu ražotāju grupai;

33.1 1.4. iegādātā prece atrodas pie ražotāju grupas un ir tās īpašumā vai faktiskajā valdījumā;

33.1 1.5. ja veic būvniecību, dienestā ir iesniegta darbu nodošanas un pieņemšanas akta apliecināta kopija par būves pieņemšanu ekspluatācijā, bet, ja būvniecību veic vairākos posmos, - darbu nodošanas un pieņemšanas aktu apliecinātas kopijas;

33.1 1.6. dienestā ir iesniegta ražotāju grupas un preces piegādātāja vai būvniecības pakalpojumu sniedzēja noslēgtā darījuma konta līguma apliecināta kopija;

33.1 2. dienests 15 darbdienu laikā izskata šo noteikumu 33.1 1.apakšpunktā minēto maksājuma pieprasījumu un:

33.1 2.1. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi atbilst apstiprinātajam atzīšanas plāna iesniegumam, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājumu uzdevumu par 65 procentu faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā atzīšanas plāna iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, triju darbdienu laikā nodrošina pārskaitījumu ražotāju grupas norādītajā kredītiestādes darījuma kontā un par to informē ražotāju grupu;

33.1 2.2. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst apstiprinātajam atzīšanas plāna iesniegumam vai arī nav iesniegti visi šo noteikumu 33.1 1.apakšpunktā minētie dokumenti, neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē ražotāju grupu.

33.2 Ja sabiedriskā finansējuma atmaksa ir saņemta saskaņā ar šo noteikumu 33.1 2.1.apakšpunktu, ražotāju grupa 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no dienesta par sabiedriskā finansējuma pārskaitīšanu preces piegādātājam vai būvniecības pakalpojumu sniedzējam, izmantojot kredītiestādes darījumu kontu, iesniedz dienestā kredītiestādes vai līzinga kompānijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka sabiedriskais finansējums pilnā apmērā ir pārskaitīts preces piegādātājam vai būvniecības pakalpojumu sniedzējam.

33.3 Dienests pēc atzīšanas plānā noteiktā perioda beigām, kurā veikts ieguldījums, īsteno Regulas Nr. 1580/2007 114.panta 1. un 2.punktā minētās pārbaudes un pārskaita uz ražotāju grupas norādīto kredītiestādes darījumu kontu atlikušo maksājuma daļu 10 procentu apmērā no šo noteikumu 33.1 1.1.apakšpunktā minētā rēķina."

18. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Dienests pēc pilnībā noformēta atbalsta iesnieguma saņemšanas Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta 7.1 daļā noteiktajā termiņā, nepārsniedzot Regulas Nr. 1580/2007 47.panta 3.punktā minēto termiņu, pieņem lēmumu par atbalsta izmaksu un triju darbdienu laikā nodrošina pārskaitījumu ražotāju grupas norādītajā kontā."

19. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.novembra
noteikumiem Nr.921

Ražotāju grupas atzīšanas plāna iesniegums

Pretendents  
Klienta numurs  
Atzīšanas plāna iesnieguma numurs  

Apliecinājums par atzīšanas plāna iesnieguma reģistrēšanu

Pretendents  
Klienta numurs  
Atzīšanas plāna iesnieguma numurs  
Atzīšanas plāna iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks1  
Dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1  
   

A. Vispārīgā daļa

A.1. Vispārīga informācija par ražotāju grupu

Ražotāju grupas pilns nosaukums   Vadītāja vārds, uzvārds  
Pamatdarbības veida kods (turpmāk - NACE 2.red. kods)   Pamatdarbības veida NACE 2.red. nosaukums  
Uzņēmuma reģistrācijas Nr.   Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk -PVN) maksātāja Nr.  

A.2. Kontaktinformācija

Ražotāju grupas juridiskā adrese Kontaktadrese (adrese korespondencei)
Tālruņa un faksa numurs
E-pasta adrese Tīmekļa vietnes adrese

A.3. Ražotāju grupas kontaktpersona

Vārds, uzvārds Amats
Tālruņa un faksa numurs E-pasta adrese

A.4. Aizpilda Lauku atbalsta dienesta darbinieks

Darbinieka vārds, uzvārds  
Atzīšanas plāna iesnieguma numurs  
Atzīšanas plāna iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks1  

B. Informācija par ražotāju grupu uz atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu

B.1. Darbības apraksts (papildus ietverot informāciju arī par tirgus izpēti, konkurenci, problēmām, riskiem, trūkumiem un nepilnībām tās darbībā, kas neļauj saņemt atzīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām)

Pašreizējās darbības apraksts (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes)

B.2. Ražotāju grupas biedri

Nr.
p.k.

Nosaukums/
vārds, uzvārds

Reģistrācijas numurs/
personas kods

Adrese

Ja ir kādas citas augļu un dārzeņu ražotāju grupas/organizācijas biedrs - norādīt tās nosaukumu

1.

2.

       

       
         

B.3. Ražotāju grupas un ražotāju grupas biedru kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platība

Nr. p.k.

Zemes īpašnieks vai nomnieks

Īpašumā (ha)

Nomā (ha)

Kopējā platība (ha)

1.

2.

       

       

Kopā (ha)

 

B.4. Ražotāju grupas biedru produktu ražošanas platības

Nr. p.k.

Ražotāju grupas biedrs

Produkts

Platība (ha)

I. Atklātā laukā audzētie produkti

1.

     

2.

     

     

Kopā

 

II. Segtajās platībās audzētie produkti

1.      
2.      
     

Kopā

 

Kopā (I + II)

 

III. Citi produkti

1.      
2.      
     

Kopā

 

B.5. Pārskata periodā ražotāju grupas biedru realizētie produkti

Pārskata periods

Realizēto produktu vērtība (B.6.tabulas I daļas kopsumma), Ls

no (datums, mēnesis, gads)

līdz (datums, mēnesis, gads)

     

B.6. Ražotāju grupas visu realizēto produktu vērtība B.5.tabulā norādītajā periodā

Nr.p.k.

Produkts

Summa bez PVN, Ls

I. Produkti, kuru ražošanā specializēsies ražotāju grupa

1.

   

2.

   

   

Kopā

 

II. Citi produkti

1.

   

2.

   

   

Kopā

 

B.7. Informācija par ražotāju grupas saistību ar jebkuru citu uzņēmumu attiecībā uz B.6.tabulā norādītajiem produktiem

Nr. p.k.

Nosaukums

Saistības veids (līdzdalības daļa pamatkapitālā)

Apraksts

1.

     

2.

     

     

B.8. Ražotāju grupas un biedru nodrošinājums ar ēkām, būvēm un tehniku B.6.tabulas I daļā minēto produktu ražošanai

Nr. p.k.

Nosaukums, tehnikas vai iekārtas marka (modelis)

Atrašanās vieta, adrese

Izlaides vai izveidošanas gads

Jauda, ietilpība, platība/mērvienība

I. Ražošanas ēkas un būves

1.        
2.        
       

II. Tehnika un iekārtas

1.        
2.        
       
Paskaidrot, kā norādītās ēkas, būves un tehnika nodrošina saražotās produkcijas uzglabāšanu un realizāciju. Aprakstīt, kāda būs situācija, palielinoties saražotās produkcijas apjomam

B.9. Atzīšanas plāna saistība ar citiem finansētajiem projektiem

Vai atzīšanas plāns, par kuru tiek iesniegts atzīšanas plāna iesniegums, ir saistīts ar Eiropas Savienības, valsts, pašvaldības finansētajiem projektiem?

Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet informāciju par citiem ar šo atzīšanas plānu saistītajiem projektiem.

Nr.p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un numurs

Projekta īstenošanas laiks (mēneši, gadi)

Attiecināmo izmaksu summa (Ls)

Sabiedriskais finansējums (Ls)

Projekta iesniegšanas datums

Saistītā projekta saturiskā saistība ar šo atzīšanas plānu

I. Eiropas Savienības finansētie projekti

1.              
2.              
             

II. Citi

1.              
2.              
             

B.10. Ražotāju grupas biedru iesniegtie projekti

Vai pirms šā atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas ir iesniegti vai īstenoti Eiropas Savienības, valsts vai pašvaldību projekti?

 

 

Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet informāciju par citiem pirms šā atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas iesniegtajiem vai īstenotajiem projektiem.

Nr. p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un numurs

Projekta īstenošanas stadija

Projekta īstenošanas laiks (mēneši, gadi)

Attiecināmo izmaksu summa (Ls)

Sabiedriskais finansējums (Ls)

I. Eiropas Savienības finansētie projekti

1.

           

2.

           

           

II. Citi

1.

           

2.

           

           

C. Informācija par atzīšanas plānu

C.1. Atzīšanas plāna īstenošana

Atzīšanas plāna īstenošana tiks uzsākta (atzīmēt ar x) 1.janvārī pēc apstiprināšanas  
nekavējoties pēc apstiprināšanas  

C.2. Atzīšanas plāna īstenošanas ilgums

Plānotais ražotāju grupas atzīšanas plāna īstenošanas ilgums   gads(-i)

C.3. Ražotāju grupas plānotā realizēto produktu vērtība atzīšanas plāna īstenošanas laikā (saskaņā ar noteikumu 13.punktu)

Darbības gads

1.

2.

3.

4.

5.

Plānotā realizētās produkcijas vērtība, Ls (bez PVN)          

C.4. Atzīšanas plāna mērķis (nepieciešamo atzīmēt ar x)

1. Nodrošināt ražošanas plānošanu, ņemot vērā tirgus pieprasījumu, it īpaši attiecībā uz produktu kvalitāti un kvantitāti  
2. Koncentrēt piedāvājumu, nodrošinot biedru saražotās produkcijas savākšanu, šķirošanu, glabāšanu, fasēšanu un laišanu tirgū  
3. Optimizēt izmaksas un stabilizēt cenas  

C.5. Pasākumi C.4.tabulā norādītā mērķa vai mērķu sasniegšanai

Nr. p.k.

Esošā situācija

Plānojamie pasākumi

Gūstamais rezultāts

I. Ražošanas plānošana, ņemot vērā tirgus pieprasījumu, it īpaši attiecībā uz produktu kvalitāti un kvantitāti

1.

     

2.

     

     

II. Piedāvājuma koncentrācija, nodrošinot biedru saražotās produkcijas savākšanu, šķirošanu, glabāšanu, fasēšanu un laišanu tirgū

1.

     

2.

     

     

III. Izmaksu optimizēšana un cenu stabilizācija

1.

     

2.

     

     

C.6. Ražotāju grupas grāmatvedības vadība, kā arī biedru piegādāto un realizēto produktu uzskaites sistēma

C.7. Ražotāju grupas produktu kvalitātes nodrošināšanas sistēma

C.8. Plānotie ieguldījumi atzīšanas plāna īstenošanas laikā

Nr. p.k.

Ieguldījuma nosaukums

Skaits

Jauda, ietilpība, platība/mērvienība

Izmaksas, Ls/m2, m

Izmaksas kopā, Ls

Atrašanās vieta, adrese

I. Tehnika, iekārtas, programmnodrošinājums

1.

X

2.

X

X

Kopā

X

II. Būves un rekonstrukcija

X

X

X

Kopā

X

Kopā (I + II)

X

Plānojamo ieguldījumu pamatojums (problēma, izvēlētā risinājuma pamatojums, kā minētais ieguldījums veicinās ražotāju organizācijas statusa iegūšanu).

 

C.9. Atzīšanas plāna attiecināmās izmaksas saskaņā ar C8.tabulu (aizpilda, ja atzīšanas plāns sadalīts pa gadiem)

Ieguldījuma nosaukums

Cena par vienību, Ls

Vienību skaits

1.darbības gads

2.darbības gads

3.darbības gads

4.darbības gads

5.darbības gads

I. Tehnika, iekārtas, programmnodrošinājums

Kopā

II. Būves un rekonstrukcija

Kopā

Kopā (I + II)

Ieguldījumu izmaksas tiek segtas, izmantojot:
sabiedrisko finansējumu (75 %)
privāto finansējumu (25 %)

C.10. Atzīšanas plāna attiecināmās izmaksas saskaņā ar C.8.tabulu (aizpilda, ja atzīšanas plāns sadalīts pa pusgadiem)

Ieguldījuma nosaukums

Cena par vienību, Ls

Vienību skaits

1.darbības gads

2.darbības gads

3.darbības gads

4.darbības gads

5.darbības gads

1.p. 2.p. 1.p. 2.p. 1.p. 2.p. 1.p. 2.p. 1.p. 2.p.

I. Tehnika, iekārtas, programmnodrošinājums

Kopā

II. Būves un rekonstrukcija

Kopā

Kopā (I + II)

Ieguldījumu izmaksas tiek segtas, izmantojot:
sabiedrisko finansējumu (75 %)
privāto finansējumu (25 %)

C.11. Citās nozarēs vai citu produktu ražošanai (saskaņā ar C8.tabulu) izmantojamo pamatlīdzekļu procentuālais sadalījums atkarībā no izmantošanas intensitātes

Izmaksu pozīcija
(saskaņā ar C.9. vai C.10.tabulu)

Nozare vai produkts

Procenti

     
     
     

C.12. Atzīšanas plāna ieguldījumu kopējais apmērs (saskaņā ar C.9. vai C.10.tabulu)

Ieguldījumu summa kopā pa atzīšanas plāna īstenošanas gadiem, Ls  

No tiem tiek segts no:

 
sabiedriskā finansējuma (75 %)  
privātā finansējuma (25 %)  

C.13. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Nr. p.k.

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānojamiem atzīšanas plāna pasākumiem, kas nav atspoguļoti C.8.tabulā, bet ir saistīti ar atzīšanas plāna ieviešanu

Summa, Ls

1.

   

2.

   

   

Kopā

 

C.14. Atzīšanas plāna finansējums

Atzīšanas plāna kopējā summa, Ls   Atzīšanas plāna attiecināmo izmaksu summa, Ls  

C.15. Atzīšanas plāna kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti

Finanšu resursu avots

Summa, Ls

Ražotāju grupas pašu līdzekļi  
Aizņēmumi  
Citi līdzekļi  

Kopā

 

D. Finanšu informācija

D.1. Kredītsaistības (sākot ar pēdējo noslēgto gadu un atzīšanas plāna īstenošanas gados)

Pēdējais noslēgtais gads (0)

 
 

Gadi

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Aizņēmuma veids - bankas finansējums              
Atlikums perioda sākumā              
Saņemts              
Atmaksāts              
Atlikums perioda beigās              
t.sk. ilgtermiņa daļa              
t.sk. īstermiņa daļa              
 
2. Aizņēmuma veids              
Atlikums perioda sākumā              
Saņemts              
Atmaksāts              
Atlikums perioda beigās              
t.sk. ilgtermiņa daļa              
t.sk. īstermiņa daļa              
 
3. Aizņēmuma veids              
Atlikums perioda sākumā              
Saņemts              
Atmaksāts              
Atlikums perioda beigās              
t.sk. ilgtermiņa daļa              
t.sk. īstermiņa daļa              
 
4. Aizņēmuma veids              
Atlikums perioda sākumā              
Saņemts              
Atmaksāts              
Atlikums perioda beigās              
t.sk. ilgtermiņa daļa              
t.sk. īstermiņa daļa              
 
5. Aizņēmuma veids              
Atlikums perioda sākumā              
Saņemts              
Atmaksāts              
Atlikums perioda beigās              
t.sk. ilgtermiņa daļa              
t.sk. īstermiņa daļa              
 
Visi aizņēmumi kopā              
Atlikums perioda sākumā              
Saņemts              
Atmaksāts              
Atlikums perioda beigās              
t.sk. ilgtermiņa daļa              
t.sk. īstermiņa daļa              

D.2. Naudas plūsmas pārskats pa mēnešiem (atzīšanas plāna iesniegšanas gadā (0) un pirmajā atzīšanas plāna īstenošanas gadā (1))

Naudas plūsmas pārskats par

.gadu
Nr.p.k.

Mērvienība, Ls

Kopā

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

1. Naudas atlikums perioda sākumā

Ienākošā naudas plūsma

I. Pamatdarbības naudas plūsma

2. Ieņēmumi no augkopības (norādīt veidu)

2.1.

2.2.

3. Ieņēmumi no citu nozaru produkcijas realizācijas
4. Pārējie uzņēmuma ieņēmumi
5. Ārkārtas ieņēmumi

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

6. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas
7. Saņemtie procenti
8. Saņemtās dividendes
9. Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

10. Saņemti aizņēmumi (kredīti)
11. Saņemtais Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (turpmāk - ELGF) finansējums, īstenojot atzīšanas plānu
12. Cits Eiropas Savienības un valsts atbalsts (norādīt veidu)

Izejošā naudas plūsma

I. Pamatdarbības naudas plūsma

13. Maksājumi piegādātājiem
14. Izdevumi par izejvielu (norādīt veidu)
14.1.
14.2.

...

15. Izdevumi par zemes, ēku un iekārtu nomu
16. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, elektroenerģiju un kurināmo
17. Izdevumi par pakalpojumiem
18. Izdevumi par remontu
19. Izdevumi par transportu, degvielu un smērvielām
20. Izdevumi par apdrošināšanu un sertifikāciju
21. Izdevumi par darba algas maksājumiem
22. Izdevumi par sociālās apdrošināšanas maksājumiem
23. Administrācijas izdevumi
24. Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis
25. Samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis
26. Samaksāti pārējie nodokļi un nodevas
27. Pārējie ražotāju grupas pamatdarbības izdevumi
28. Izmaksu pozīcijas bez PVN
29. Samaksāts PVN (priekšnodoklis) par atzīšanas plāna īstenošanas izdevumiem kopā
30. Ārkārtas izdevumi

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

31. Izdevumi par nekustamo īpašumu, iekārtām, nemateriālajiem un citiem ilgtermiņa ieguldījumiem
32. Citām personām izsniegtie aizdevumi
33. Izmaksu pozīcijas bez PVN
34. Samaksāts PVN (priekšnodoklis) par atzīšanas plāna īstenošanas izdevumiem kopā
35. Citi ieguldīšanas darbības izdevumi

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

36. Izdevumi par aizdevumu atmaksāšanu
37. Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem
38. Izdevumi par nomāto pamatlīdzekļu izpirkumiem
39. Izdevumi par līzinga procentu maksājumiem
40. Izmaksātās dividendes
41. PVN maksājums budžetā
42. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās

D.3. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem (atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas gadā un pa īstenošanas gadiem)

Atzīšanas plāna iesnieguma iesniegšanas gads

0

D.3.1. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem (kopsavilkums)

 

Gadi

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Naudas atlikums perioda sākumā            
 

Ienākošā naudas plūsma

 

I. Pamatdarbības naudas plūsma

2. Ieņēmumi no augkopības (norādīt veidu)            
2.1.              
2.2.              
...              
3. Ieņēmumi no citu nozaru produkcijas realizācijas            
4. Pārējie ražotāju grupas pamatdarbības ieņēmumi            
5. Ārkārtas ieņēmumi            
 

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

6. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas            
7. Saņemtie procenti            
8. Saņemtās dividendes            
9. Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības            
 

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

10. Saņemtie aizņēmumi (kredīti)            
11. Saņemtais ELGF finansējums, īstenojot atzīšanas plānu            
12. Cits Eiropas Savienības un valsts atbalsts (norādīt veidu)            
 

Izejošā naudas plūsma

 

I. Pamatdarbības naudas plūsma

13. Maksājumi piegādātājiem            
14. Izdevumi par izejvielu (norādīt veidu):            
14.1.              
14.2.              

...

             
15. Izdevumi par zemes, ēku un iekārtu nomu            
16. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, elektroenerģiju un kurināmo            
17. Izdevumi par pakalpojumiem            
18. Izdevumi par remontu            
19. Izdevumi par transportu, degvielu un smērvielām            
20. Izdevumi par apdrošināšanu un sertifikāciju            
21. Izdevumi par darba algas maksājumiem            
22. Izdevumi par sociālās apdrošināšanas maksājumiem            
23. Administrācijas izdevumi            
24. Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis            
25. Samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis            
26. Samaksāti pārējie nodokļi un nodevas            
27. Pārējie ražotāju grupas pamatdarbības izdevumi            
28. Izmaksu pozīcijas bez PVN            
29. PVN (priekšnodoklis) par atzīšanas plāna pasākumiem kopā            
30. Ārkārtas izdevumi            
 

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

31. Izdevumi par nekustamo īpašumu, iekārtām, nemateriālie un citi ilgtermiņa ieguldījumi            
32. Citām personām izsniegtie aizdevumi            
33. Izmaksu pozīcijas bez PVN            
34. PVN (priekšnodoklis) par atzīšanas plāna izmaksām kopā            
35. Citi ieguldīšanas darbības izdevumi            
 

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

36. Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai            
37. Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem            
38. Izdevumi par nomāto pamatlīdzekļu izpirkumiem            
39. Izdevumi par līzinga procentu maksājumiem            
40. Izmaksātās dividendes            
41. PVN maksājums budžetā            
42. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās            

D.3.2. Pamatdarbības, ieguldīšanas, finansēšanas naudas plūsmas rezultāts pa gadiem

   

0.

1.

2.

3.

4.

5.

  Naudas atlikums perioda sākumā            

1.

Pamatdarbības rezultāts (ienākošā naudas plūsma - izejošā naudas plūsma)            

2.

Ieguldīšanas darbības rezultāts (ienākošā naudas plūsma - izejošā naudas plūsma)            

3.

Finansēšanas darbības rezultāts            
  Naudas atlikums perioda beigās            

E. Pretendenta deklarācija

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) atzīšanas plāna iesnieguma veidlapā un citos iesniegtajos dokumentos esošā informācija ir patiesa;

2) šā atzīšanas plāna finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

3) privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis sabiedrisko fondu finansējumu un visa sabiedrisko fondu finansējumu daļa (ja tāda ir) ir norādīta un atskaitīta no atzīšanas plāna sabiedriskā finansējuma summas;

4) esmu iepazinies ar visiem sabiedriskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, tai skaitā ar Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), Padomes 2005.gada 21.jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulu (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Komisijas 2004.gada 10.marta Regulu (EK) Nr.448/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību struktūrfondu līdzfinansētās darbībās, un atceļ Regulu (EK) Nr.1145/2003, Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, Komisijas 2007.gada 21.decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr.2200/96, (EK) Nr.2201/96 un (EK) Nr.1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē, un projekta ieviešanas gaitā apņemos tos ievērot;

5) apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar atzīšanas plānu un tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju ne mazāk kā piecus gadus pēc minētā plāna īstenošanas, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms atzīšanas plāna iesnieguma apstiprināšanas, atzīšanas plāna ieviešanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6) atzīšanas plānā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu;

7) atzīšanas plānā paredzētie pasākumi tiks ieviesti paredzētajā termiņā;

8) piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas bez Lauku atbalsta dienesta rakstiskas piekrišanas neveikšu nekādas darbības, kas var būtiski mainīt atzīšanas plānā paredzētos un ieviestos pasākumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas;

9) neizdarīšu nekādas izmaiņas atzīšanas plānā, iepriekš tās rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;

10) īstenojot iepirkumu procedūru, nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai varētu rasties interešu konflikts;

11) es un iepirkuma procesa dalībnieki nav savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē;

12) neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu un neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);

13) nepastāv spēkā esošs spriedums, ar ko esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī par iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuras skar Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;

14) nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

15) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un man nav nodokļu parādu;

16) esmu izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un man nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijas Republikā;

17) iepriekš, apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis līguma nosacījumus, kuru dēļ pieņemts lēmums par manis izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;

18) neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai Lauku atbalsta dienestu atzīšanas plāna iesniegumu vērtēšanas gaitā;

19) manā rīcībā būs pietiekami finanšu līdzekļi atzīšanas plānā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;

20) atzīšanas plāna ieviešanas laikā ievērošu atbilstošos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus par ietekmi uz vidi;

21) atzīšanas plāna ieviešanai pieprasītais Eiropas Savienības finansējums tiks izmantots saskaņā ar atzīšanas plāna aprakstu;

22) ieguldījumi atzīšanas plāna īstenošanai netraucēs konkurenci citās saimnieciskās darbības jomās, kurās iesaistīta ražotāju grupa;

23) nodrošināšu, lai visiem ražotāju grupas biedriem būtu iespēja izmantot iekārtas, kas ir iegādātas saskaņā ar atzīšanas plānu.

Ražotāju grupas pilnvarotā persona  
 

(vārds, uzvārds, paraksts1, datums1)

Piezīme.

1 Dokumentu rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

20. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.novembra
noteikumiem Nr.921

Maksimālās attiecināmās izmaksas ražotāju grupu finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības un rekonstrukcijas projektiem galvenajiem būvju tipiem

Nr. p.k.

Būvju tipi

Mērvienība

Jaunbūvei par kopējo būves platību vai tilpumu,
bez PVN

Rekonstrukcijai par kopējo rekonstruējamo platību vai tilpumu,
bez PVN

Vienkāršotai rekonstrukcijai
par kopējo rekonstruējamo platību vai tilpumu,
bez PVN

1.

Administratīvās ēkas*

Ls/m2

-

252

198

2. Augļu un dārzeņu noliktavas un glabātavas

Ls/m3

65

31

25

3. Augļu un dārzeņu noliktavas ar regulējošām temperatūras vai mākslīgā klimata iekārtām

Ls/m3

90

63

50

4. Dārzeņu un augļu pirmapstrādes būves

Ls/m2

360

288

198

5. Lauksaimniecības nojumes bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem vai ar triju sienu apšuvumu bez vārtiem un logiem

Ls/m2

150

84

66

Piezīme. * Maksimālās attiecināmās izmaksas nepārsniedz 30 % no kopējām atzīšanas plānā norādītajām būvniecības izmaksām."

21. Izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 4.novembra
noteikumiem Nr.921

Ražotāju grupas atbalsta iesniegums

Atbalsta pretendents  
Klienta numurs  
Atbalsta iesnieguma numurs  
LAD apstiprinātā atzīšanas plāna iesnieguma numurs  
Noslēgtā līguma numurs  

Apliecinājums par atbalsta pieteikuma reģistrēšanu

Atbalsta pretendents  
Klienta numurs  
Atbalsta iesnieguma numurs  
Atbalsta iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks1  
Dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1  

A. Vispārīgā daļa

A.1. Vispārīga informācija par ražotāju grupu

Atbalsta pretendenta pilns nosaukums   Uzņēmuma vadītāja vārds, uzvārds  
Atbalsta pretendenta pamatdarbības veida kods (turpmāk - NACE 2.red. kods)   Atbalsta pretendenta pamatdarbības veida NACE 2.red. nosaukums  
Uzņēmuma reģistrācijas numurs   Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk -PVN) maksātāja numurs  

A.2. Atbalsta pretendenta kontaktinformācija

Ražotāju grupas juridiskā adrese Kontaktadrese (adrese korespondencei)
Tālruņa un faksa numurs
E-pasta adrese Tīmekļa vietnes adrese

A.3. Atbalsta pretendenta kontaktpersona

Vārds, uzvārds   Amats  
Tālruņa un faksa numurs   E-pasta adrese  

A.4. Aizpilda Lauku atbalsta dienesta darbinieks

Darbinieka vārds, uzvārds  
Atbalsta pieteikuma reģistrēšanas datums un laiks1  

B. Informācija par atbalsta pretendentu atbalsta iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmajā datumā

B.1. Darbības apraksts (ietverot informāciju par pārskata periodā īstenotajiem un neīstenotajiem pasākumiem)

Pašreizējās darbības apraksts (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)

  

B.2. Ražotāju grupas biedri

Nr.p.k.

Nosaukums/vārds, uzvārds

Reģistrācijas numurs/personas kods

Adrese

1.

     

2.

     

...

     

B.3. Atbalsta pieteikuma saistība ar citiem finansētajiem projektiem (Eiropas Savienības finansētiem, valsts, pašvaldības finansētiem projektiem)

Vai atbalsta pieteikums ir saistīts ar Eiropas Savienības, valsts, pašvaldības finansētajiem vai citiem projektiem?

 

 

Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet informāciju par Eiropas Savienības, valsts vai citiem finansētajiem ar šo atbalsta pieteikumu saistītajiem projektiem.

Nr. p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un Nr.

Projekta īstenošanas laiks (mēnesis, gads)

Attiecināmo izmaksu summa (Ls)

Sabiedriskais finansējums (Ls)

Projekta iesniegšanas datums

Saistītā projekta saturiskā saistība ar atzīšanas plānu

I. Eiropas Savienības vai valsts finansētie projekti

1.              
2.              
...              

II. Citi

1.              
2.              
...              

C. Atbalsta apmēra aprēķins

C.1. Periods, par kuru tiek pieprasīts atbalsts

Darbības gads

Periods, par kuru tiek iesniegts atbalsta pieteikums

Nr.p.k.

no (datums, mēnesis, gads)

līdz (datums, mēnesis gads)

no (datums, mēnesis, gads)

līdz (datums, mēnesis gads)

C.2. Ražotāju grupa pretendē uz (atzīmē ar X)

atbalstu ražotāju grupas administratīvo izdevumu segšanai  
atbalstu investīcijām  

C.3. Ražotāju grupas pārdotās produkcijas vērtība un galamērķis

Nr. p.k.

Produkts

Realizētais apjoms, t

Summa bez PVN, Ls

1.      
2.      
     

Kopā

   

No tiem

X

X

Saražoja ražotāju grupas pašu biedri

   

Iepirktie produkti

   

Produktu galamērķis

Svaigie produkti, Ls Tirdzniecības ķēdes    
Vairumtirdzniecība, tirgus    
Mazumtirdzniecība, atsevišķi veikali    
Citi    
Pārstrādei pārdotie produkti, Ls Produkti pārdoti pārstrādei svaigā veidā    
Produkti, ko pārstrādā pati ražotāju grupa    

C.4. Atbalsta attaisnotie izdevumi investīcijām (saskaņā ar noslēgto līgumu par atzīšanas plāna īstenošanu )

Nr. p.k.

Izmaksu pozīcijas saskaņā ar līguma tāmi

Darījumus un maksājumus apliecinošo dokumentu raksturojums

Summa līguma tāmē bez PVN, Ls

Faktiskā summa bez PVN, Ls

I. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde

1.

       

2.

       

...

       

Kopā

   

II. Jaunas būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas

1.

       

2.

       

...

       

Kopā

   

Kopā (I + II)

   

C.5. Kopējā atbalsta summa par ražotāju grupas administratīvajām izmaksām un īstenotajām atzīšanas plāna investīcijām norādītajā pārskata periodā

Izmaksu pozīcijas

Attiecināmās izmaksas, Ls

Atbalsta intensitāte, %

Privātā finansējuma daļa, Ls

Kopējā par atbalsta pieteikumu pieprasītā sabiedriskā finansējuma daļa, Ls

Pārdoto produktu vērtība (saskaņā ar C.3.tabulu)

 X

 100

 X

 -

Faktiskās investīcijas kopā

  

75

 

  

Kopā

  

 X

  

  

D. Pavaddokumenti

D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti

Atzīmē ar X (pretendents)

Atzīmē ar X (dienesta darbinieks)

neattiecas

neattiecas

1. Atbalsta pieteikums divos eksemplāros (arī elektroniski) Oriģināls            
2. Atzīšanas plāna īstenošanu apliecinošo maksājumu un darījumu dokumenti Kopija2            
3. Ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgtie līgumi Kopija2            
4. Darbu nodošanas un pieņemšanas akti Kopija2            

Ja piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētajiem projektiem

5. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija Kopija2            
6. Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiem Kopija2            
7. Iepirkuma uzraudzības biroja (IUB) publicētais uzaicinājums iesniegt piedāvājumus Izdruka            
8. IUB publicētais paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos              
9. IUB publicētais paziņojums par lēmuma pieņemšanu Izdruka            

Ja tiek veikta jauna būvniecība un rekonstrukcija

10. Akceptēts būvprojekts (tehniskā projekta stadijā) Kopija2            
11. Būvvaldes izsniegta būvatļauja Kopija2            
12. Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā Kopija2            

Ja atbalsta pieteikums tiek sniegts, beidzoties kārtējam ražotāju grupas darbības gadam

13. Zemesgrāmatu apliecība vai nomas līgums Kopija2            
Citi dokumenti

14.

Naudas plūsmas pārskats par pēdējiem 12 darbības mēnešiem              
                 
                 

Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā

Piezīme. Ja veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām, D.2 sadaļa nav jāaizpilda.

D.2.

Ir iesniegti visi dokumenti

Nav iesniegti visi dokumenti

1. Piekrītu 2. Piekrītu
Atbalsta pretendents Atbalsta pretendents
   

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Dienesta darbinieks Dienesta darbinieks
   

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

E. Atbalsta pretendenta deklarācija

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) atzīšanas plāna iesnieguma veidlapā un citos iesniegtajos dokumentos esošā informācija ir patiesa;

2) šā atzīšanas plāna finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai citus valsts līdzekļus;

3) privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis sabiedrisko fondu finansējumu un visa sabiedrisko fondu finansējumu daļa (ja tāda ir) ir uzrādīta un atskaitīta no atzīšanas plāna sabiedriskā finansējuma summas;

4) esmu iepazinies ar visiem sabiedriskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, tai skaitā ar Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), Padomes 2005.gada 21.jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulu (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Komisijas 2004.gada 10.marta Regulu (EK) Nr.448/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību struktūrfondu līdzfinansētās darbībās, un atceļ Regulu (EK) Nr.1145/2003, Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, Komisijas 2007.gada 21.decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr.2200/96, (EK) Nr.2201/96 un (EK) Nr.1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē, un projekta ieviešanas gaitā apņemos tos ievērot;

5) apņemos glabāt visu ar atzīšanas plānu un tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju ne mazāk kā piecus gadus pēc minētā plāna īstenošanas un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms atzīšanas plāna iesnieguma apstiprināšanas, atzīšanas plāna īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6) atzīšanas plānā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu;

7) atzīšanas plānā paredzētie pasākumi tiks ieviesti paredzētajā termiņā;

8) piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas bez Lauku atbalsta dienesta rakstiskas piekrišanas neveikšu nekādas darbības, kas var būtiski mainīt atzīšanas plānā paredzētos un ieviestos pasākumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas;

9) neizdarīšu nekādas izmaiņas atzīšanas plānā, iepriekš tās rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;

10) īstenojot iepirkumu procedūru, nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai kuru dēļ varētu rasties interešu konflikts;

11) es un iepirkuma procesa dalībnieki nav savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē;

12) neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu un neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);

13) nepastāv spēkā esošs spriedums, ar ko esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī par iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;

14) nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

15) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un man nav nodokļu parādu;

16) esmu izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un man nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijas Republikā;

17) iepriekš, apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis līguma nosacījumus, kuru dēļ pieņemts lēmums par manis izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;

18) neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai Lauku atbalsta dienestu atzīšanas plāna iesniegumu vērtēšanas gaitā;

19) manā rīcībā būs pietiekami finanšu līdzekļi atzīšanas plānā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;

20) atzīšanas plānā paredzēto pasākumu ieviešanas laikā ievērošu atbilstošos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus par ietekmi uz vidi;

21) atzīšanas plāna ieviešanai pieprasītais Eiropas Savienības finansējums tiks izmantots saskaņā ar atzīšanas plāna aprakstu;

22) ieguldījumi atzīšanas plāna īstenošanai netraucēs konkurenci citās saimnieciskās darbības jomās, kurās iesaistīta ražotāju grupa;

23) nodrošināšu, lai visiem ražotāju grupas biedriem būtu iespēja izmantot iekārtas, kas ir iegādātas saskaņā ar atzīšanas plānu.

Atbalsta iesniegums iesniegts  
 

(datums)

 

(mēnesis)

 

(gads)

divos eksemplāros uz ________ lapām ar pievienotiem __________ dokumentiem3.

Ražotāju grupas paraksttiesīgā persona  
 

(vārds, uzvārds, paraksts1, datums1)

Piezīmes.

1 Dokumentu rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2 Prasība iesniegt dokumentu kopijas ir attiecināma tikai uz papīra formā izsniegtajiem dokumentiem.

3 Eksemplāru skaitu norāda tikai papīra formā sagatavotajiem dokumentiem."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

18.05.2011