Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11

Daugavpilī 2011.gada 31.martā

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 "Daugavpils pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi"

Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 31.marta sēdē (prot. Nr.9, 39.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas
1.punktu un 43.panta pirmās daļas 11.punktu, 43.panta trešo daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 "Daugavpils pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 25.07.2007., Nr.119, 29.04.2008., Nr.66, 22.11.2008., Nr.182, 10.02.2009., Nr.22, 13.03.2009., Nr.41) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu 5.13.1.apakšpunktā vārdus "komunālās saimniecības nodaļa" ar vārdiem "Komunālās saimniecības pārvalde".

2. Grozījums šo noteikumu 1.punktā stājas spēkā 2011.gada 2.maijā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova 

Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.11 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 14.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 "Daugavpils pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi""
paskaidrojuma
 raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 1.punktam pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija); 43.panta pirmās daļas 11.punktam - dome tiesīga izdot saistošus noteikumus par pilsētas inženierkomunikāciju aizsardzību.

Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības nodaļas reorganizācijas procesā ar 2011.gada 2.maiju tiks izveidota jauna iestāde - Komunālās saimniecības pārvalde. Tādējādi nepieciešams precizēt saistošo noteikumu tekstu.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem saistošajos noteikumos tiek precizēts institūcijas nosaukums.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

11.05.2011