Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.291

Rīgā 2011.gada 12.aprīlī (prot. Nr.24 36.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.540 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otro kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.540 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otro kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 103., 144.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas pirmo apakškārtu".

2. Aizstāt 1.1.apakšpunktā vārdus "otro kārtu" ar vārdiem "otrās kārtas pirmo apakškārtu".

3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā minētās atbalstāmās darbības un sekmējot iznākuma rādītāja - darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.prioritātes "Sociālās iekļaušanas veicināšana" 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" 1.4.1.2.aktivitātes "Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana" 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" ietvaros 3030 personas ar funkcionāliem traucējumiem, bezpajumtnieki un citas sociālās atstumtības riskam pakļautās personas saņēmušas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus - izpildi."

4. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Personām šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros nav tiesību saņemt asistenta pakalpojumus vienlaikus ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pabalstu."

5. Izteikt 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6. Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

7. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 3 470 977 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 3 470 977 lati".

6. Svītrot 8.punktā vārdus "katrā šo noteikumu 7.punktā minētajā apakškārtā".

7. Aizstāt 8.punktā vārdu "apakškārtai" ar vārdu "aktivitātei".

8. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Ja projektu iesniegumi netiek apstiprināti par visu plānošanas reģionam aprēķināto attiecināmo finansējumu, sadarbības iestāde attiecināmā finansējuma atlikumu pārdala vienādās daļās plānošanas reģioniem, kuros projektu iesniegumi apstiprināti par visu plānošanas reģionam aprēķināto attiecināmo finansējumu."

9. Izteikt 11.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. organizē atklātu projektu iesniegumu atlasi;".

10. Izteikt 18.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Sadarbības iestāde organizē atklātu projektu iesniegumu atlasi, publicējot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnē."

11. Izteikt 19.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. aktivitātei pieejamo kopējo attiecināmo Eiropas Sociālā fonda finansējumu atbilstoši šo noteikumu 7.punktam, kā arī katram plānošanas reģionam pieejamo attiecināmā finansējuma kvotu, kas aprēķināta atbilstoši šo noteikumu 8.punktā minētajai kārtībai;".

12. Izteikt 20.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1. projekta iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu katras šo noteikumu 8.punktā noteiktajam plānošanas reģionam pieejamās attiecināmā finansējuma kvotas ietvaros. Projekta iesniedzējs nedrīkst iesniegt projekta iesniegumu tā plānošanas reģiona finansējuma kvotas ietvaros, kurā tas nesniedz sociālo pakalpojumu;".

13. Svītrot 22.punktu.

14. Svītrot 27.punktā vārdus "ko var organizēt pirms katras apakškārtas".

15. Aizstāt 35.punktā vārdus "vienā projektu iesniegumu atlases apakškārtā" ar vārdiem "aktivitātes ietvaros".

16. Svītrot 50.1.3.apakšpunktu.

17. Papildināt noteikumus ar 50.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.1.7. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai;".

18. Papildināt noteikumus ar 50.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomas izmaksas atbilstoši Padomes regulas Nr.1083/2006 34.panta 2.punktam."

19. Izteikt 52.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Šīs izmaksu apakšpozīcijas apmērs kopā nedrīkst pārsniegt 10 procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām."

20. Aizstāt 53.punktā skaitli un vārdu "50.1.3.apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "50.3.apakšpunktā".

21. Papildināt noteikumus ar 54.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.6. iekšzemes transporta izdevumi (tai skaitā maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana, transportlīdzekļa nolietojuma un ekspluatācijas izdevumi, kas nepārsniedz trīs santīmus par katru nobraukto kilometru), ja šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto sociālās aprūpes pakalpojumu personai sniedz mājās."

22. Izteikt 56.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) un uzņēmuma līguma izmaksas. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;".

23. Svītrot 56.9.apakšpunktu.

24. Papildināt 57.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Izmaksas, kas finansējuma saņēmējam ir radušās netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanas nosacījumu maiņas dēļ (tai skaitā projektu iesniegumi iesniegti atbilstoši citiem netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanas nosacījumiem un citam šo noteikumu 50.1.apakšpunktā noteiktajam tiešo izmaksu sarakstam), projektā uzskaita kā neattiecināmās izmaksas un finansē no valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par nesadalītā finansējuma Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai pārdales kārtību."

25. Izteikt 58.punktu šādā redakcijā:

"58. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas."

26. Aizstāt 59.2.apakšpunktā skaitli "56.9." ar skaitli "50.1.7.".

27. Svītrot 60.punktā vārdus "katra atklātas projektu iesniegumu atlases apakškārtas ietvaros".

28. Aizstāt 64.punktā skaitli un vārdu "50.1.3.apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "50.3.apakšpunktā".

29. Izteikt 67.1. un 67.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 50.1.1., 50.1.2., 50.1.4., 50.1.5. un 50.3.apakšpunktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

67.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 51., 52., 53. un 54.punktā minētajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 50.1.1., 50.1.2., 50.1.4. un 50.3.apakšpunktā minēto izmaksu apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;".

30. Aizstāt 68.punktā vārdus "pirmo atklātas projektu iesniegumu atlases apakškārtas" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 18.punktā minēto".

31. Aizstāt 1.pielikumā un 2.pielikumā vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.540 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otro kārtu"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.540 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas pirmo apakškārtu"" (attiecīgā locījumā).

32. Izteikt 1.pielikuma 6.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

Nr.
p.k.

Atbilstošās aktivitātes Nr.14

Izmaksu pozīcijas/apakšpozīcijas nosaukums15

Vienības nosaukums

Daudzums16

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās

neattiecināmās

Tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas:

X

X

X

1. Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas

X

X

X

1.1.

X

1.2.

X

2. Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas

X

X

2.1.

X

2.2.

X

3. Pārējās projekta īstenošanas izmaksas

X

X

X

3.1.

3.2.

X

4. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu

X

X

X

4.1.

X

4.2.

X

5. Atlīdzības izmaksas projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai

X

6. Neparedzētās izmaksas

X

X

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomas izmaksas atbilstoši Padomes regulas Nr.1083/2006 34.panta 2.punktam

X

X

7.
8.
Netiešās izmaksas161 :

X

X

Netiešo izmaksu nemainīgā likme:

X

X

X

X

X

Netiešo izmaksu nemainīgajai likmei piemērojamā korekcija:

X

X

X

X

X

Netiešās izmaksas saskaņā ar likmi un tai piemērojamo korekciju:

X

X

X

9.

X

X

X

X

10.

X

X

X

X

11.

X

X

X

X

KOPĀ

X

X

X

14 Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru.

15 Izmaksu pozīcijas un apakšpozīcijas norāda atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.540 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas pirmo apakškārtu". Katrai izmaksu apakšpozīcijai norāda izmaksu vienības.

16 Jānorāda vienības daudzums katras apakšpozīcijas un izmaksu ietvaros.

161 Ja nepieciešams, var papildināt ar jaunām ailēm."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā -
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

29.04.2011