Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā

Izdarīt Tiesu izpildītāju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 20.nr.; 2006, 2.nr.; 2008, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 26.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 9.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Informāciju par zvērinātu tiesu izpildītāju iecelšanu, atcelšanu, atbrīvošanu un atstādināšanu Tieslietu ministrija nosūta Valsts kasei."

2. Papildināt likumu ar 141.1 pantu šādā redakcijā:

"141.1 pants. Maksājumus, kas saistīti ar tiesas un citu institūciju nolēmumu izpildi un citu zvērināta tiesu izpildītāja amata un profesionālo darbību, personas veic ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontu Valsts kasē vai nododot skaidru naudu zvērinātam tiesu izpildītājam apmaiņā pret kvīti par skaidras naudas pieņemšanu."

3. Izteikt 144.pantu šādā redakcijā:

"144.pants. (1) Zvērināts tiesu izpildītājs uz sava vārda Valsts kasē atver depozīta kontu, kurā tiek glabāti no parādniekiem piedzītie naudas līdzekļi un citas summas, kas pienākas ieinteresētajām personām (depozītu summas). Depozītu summu saņemšana un izmaksa atļauta tikai zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Valsts kasē.

(2) Zvērināts tiesu izpildītājs paziņo Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei sava depozīta konta numuru. Informāciju par zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontu Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome publicē Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājaslapā internetā.

(3) Ja no parādniekiem piedzītie naudas līdzekļi un citas summas, kas pienākas ieinteresētajām personām, depozīta kontā saņemtas ārvalstu valūtā, tās tiek konvertētas uz latiem saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto oficiālo ārvalstu valūtas kursu dienā, kurā naudas līdzekļi saņemti depozīta kontā. Ja naudas līdzekļu izmaksa no depozīta konta veicama ārvalstu valūtā, izmaksājamā summa tiek konvertēta uz ārvalsts valūtu saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto oficiālo ārvalstu valūtas kursu dienā, kurā naudas līdzekļi izmaksājami."

4. 145.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "kredītiestādē" ar skaitli un vārdiem iekavās "(144.panta pirmā daļa)";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja zvērināts tiesu izpildītājs tiek atbrīvots vai atcelts no amata, kā arī zvērināta tiesu izpildītāja nāves gadījumā zvērināts tiesu izpildītājs, kuram ar tieslietu ministra rīkojumu uzdots pildīt amata pienākumus vakantā iecirknī, Valsts kasē uz sava vārda atver jaunu depozīta kontu. Valsts kase slēdz no amata atbrīvotā, atceltā vai mirušā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontu un pārskaita depozīta konta atlikumu uz jauno depozīta kontu Valsts kasē. Ja zvērināts tiesu izpildītājs atstādināts no amata pienākumu veikšanas vai atrodas prombūtnē citu iemeslu dēļ, ar depozīta kontā esošajām depozītu summām rīkojas ar tieslietu ministra rīkojumu noteiktais zvērināts tiesu izpildītājs vai zvērināta tiesu izpildītāja palīgs."

5. Izteikt 146.pantu šādā redakcijā:

"146.pants. (1) Zvērināts tiesu izpildītājs katram gadam kārto atsevišķu depozītu summu uzskaites grāmatu. Depozītu summu uzskaites grāmata ir ar sanumurētām lapām un caurauklota. Pirms ierakstu izdarīšanas tā caurauklojuma vietā nostiprināta ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes zīmogu. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja pilnvarota persona to paraksta un izdara atzīmi par cauraukloto lapu skaitu.

(2) Depozītu summu uzskaites grāmatu var kārtot arī elektroniski. Kārtējā gada ietvaros elektroniski uzkrāto informāciju zvērināts tiesu izpildītājs līdz nākamā gada 1.februārim izdrukā, sanumurē, caurauklo un iesniedz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē parakstīšanai un apzīmogošanai ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes zīmogu.

(3) Depozītu summu uzskaites grāmatā naudas līdzekļu atlikumam jāsakrīt ar naudas līdzekļu atlikumu depozīta kontā. Ieraksti depozītu summu uzskaites grāmatā tiek dalīti pa mēnešiem. Ja zvērināts tiesu izpildītājs depozītu summu uzskaites grāmatu kārto rakstveidā, viņš katra mēneša sākumā aprēķina un ar depozīta konta izrakstu salīdzina atlikuma summu iepriekšējā mēneša pirmajā un pēdējā datumā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā, atsevišķi norādot kopējo summu, kas saņemta un kas izmaksāta iepriekšējā mēneša laikā. Ja zvērināts tiesu izpildītājs depozītu summu uzskaites grāmatu kārto elektroniski, viņš katra mēneša sākumā aprēķina un ar depozīta konta izrakstu salīdzina atlikuma summu iepriekšējā mēneša pirmajā un pēdējā datumā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.

(4) Depozītu summas, kas iepriekšējā gada 31.decembrī paliek atlikumā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā, ieraksta nākamā gada depozītu summu uzskaites grāmatas sākumā kā atlikumu. Katru saņemto depozītu summu norāda atsevišķi tāpat kā iepriekšējā gada depozītu summu uzskaites grāmatā."

6. Izslēgt 149.pantā vārdu "kredītiestādes".

7. 152.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nauda piedzinējam tiek izmaksāta no zvērināta tiesu izpildītāja depozīta konta ar pārskaitījumu uz piedzinēja maksājumu kontu.";

izslēgt trešajā daļā vārdus "izsniedzami vai".

8. Papildināt XIII sadaļu ar 152.1 pantu šādā redakcijā:

"152.1 pants. Tieslietu ministrijai un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai ir tiesības saņemt ziņas par zvērinātu tiesu izpildītāju depozīta kontos reģistrētiem maksājumiem."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 30., 31., 32. un 33.punktu šādā redakcijā:

"30. Zvērināts tiesu izpildītājs nodrošina depozīta konta atvēršanu Valsts kasē un visu zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā kredītiestādē esošo no parādnieka piedzīto naudas līdzekļu un citu summu, kas pienākas ieinteresētajām personām, pārskaitīšanu uz zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontu Valsts kasē līdz 2011.gada 1.jūlijam.

31. Dokumentos, kurus zvērināts tiesu izpildītājs izdod pēc depozīta konta atvēršanas Valsts kasē, kā zvērināta tiesu izpildītāja norēķinu rekvizīti no parādniekiem piedzenamo naudas līdzekļu un citu summu, kas pienākas ieinteresētajām personām, pārskaitīšanai zvērinātam tiesu izpildītājam norādāms tikai zvērināta tiesu izpildītāja depozīta konts Valsts kasē. Dokumentos, kurus zvērināts tiesu izpildītājs ir izdevis līdz depozīta konta atvēršanai Valsts kasē, ietvertā informācija par zvērināta tiesu izpildītāja norēķinu rekvizītiem kredītiestādē dokumenta adresātam ir saistoša līdz 2012.gada 30.jūnijam, ja zvērināts tiesu izpildītājs nav paziņojis par norēķinu rekvizītu maiņu.

32. Depozītu summas, kas saņemtas depozīta kontā kredītiestādē pēc tam, kad zvērināts tiesu izpildītājs atvēris depozīta kontu Valsts kasē, pārskaitāmas uz zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontu Valsts kasē septiņu dienu laikā no dienas, kad tās saņemtas zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā kredītiestādē. Zvērināts tiesu izpildītājs depozīta kontu kredītiestādē slēdz līdz 2012.gada 30.jūnijam.

33. Pēc depozīta konta atvēršanas Valsts kasē zvērināts tiesu izpildītājs iekārto depozīta kontā Valsts kasē esošo summu uzskaites grāmatu atbilstoši šā likuma 146.panta pirmajai daļai un noslēdz depozītu summu uzskaites grāmatu depozīta kontam kredītiestādē. Summas, kuras paliek atlikumā depozīta kontā kredītiestādē, zvērināts tiesu izpildītājs ieraksta depozīta kontā Valsts kasē esošo summu uzskaites grāmatas sākumā kā atlikumu."

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 14.aprīlī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2011.gada 27.aprīlī

01.06.2011